Development of the limit values of micronutrient deficiency in soil determined using Mehlich 3 extractant for Polish soil conditions. Part II. Rapeseed

Ewa Stanisławska-Glubiak 1 , Jolanta Korzeniowska 1  and Wojciech Lipiński 2
 • 1 Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu, 50-540, Wrocław, Poland
 • 2 Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie ul, 05-075, Warszawa, Poland

Abstract

The aim of the study was to develop limit values for low microelement concentration in the soil, determined with the use of Mehlich 3 extractant for assessing their deficits in rapeseed crops. The values were prepared on the basis of 1944 fields with rapeseed, covering the whole Poland. In 2017, the samplers of Polish agro-chemical laboratories took soil samples and corresponding plant samples at the BBCH 30/31 stage. In the plant samples, the concentration of microelements was determined, and in the soil samples, apart from microelements, also pH, texture and the concentration of organic carbon and available phosphorus, were determined. Moreover, for each field, data on rapeseed yield were collected. Limit values were determined by two independent methods: 1) the method of regression equations and 2) the so-called high yield method. In the first case, the limit microelement concentration in the soil was calculated from the equation describing the relationship between the R/G bioaccumulation coefficient and a specific soil feature (n=1944). The bioaccumulation coefficient is a quotient of the concentration of a microelement in a plant (R) and its concentration in the soil determined by the Mehlich 3 (G) method. Limit values were calculated after substituting the critical concentration of microelements in the plant (R) to the equation, and subsequently, an appropriate conversion of the equation. The second method was based on the separation of a group of high yields ≥4.0 t ha−1 (n=755) from the whole data set. Then in this group, the lower quintiles (QU1) were calculated for the concentration of individual microelements in the soil determined in Mehlich 3 extract and adopted as limit values. It was found that QU1 is a good indicator of the lowest microelement concentration in the soil at which a yield of at least 4.0 t ha−1 can be obtained. The final limit values were worked out by averaging the values calculated by the equations and high yield method and their appropriate correction. In the combined soil sample collections for wheat and rapeseed (n=3865), the values were checked by evaluating the percentage of soils with microelement shortage separately for rape and wheat. The results of this evaluation were compared with the evaluation using the old system based on the 1 M HCl, which did not take into account the plant species.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Bergmann W., 1992. Nutritional disorders of plants-development, visual and analytical diagnosis. Gustav Fischer Verlag, Jena, Stuttgart, New York.

 • Boreczek B., Sumorek-Gołąbek A., Janda B., 2012. Wielopierwiastkowa analiza gleb metodą Mehlich 3. Główne Laboratorium Analiz Chemicznych IUNG-PIB, Puławy, 17 (materiały niepublikowane do użytku wewnętrznego).

 • Cakmak I., Sari N., Marschner H., Ekiz H., Kalayci M., Yilmaz A., Braun H.J., 1996. Phytosiderophore release in bread and durum wheat genotypes differing in zinc efficiency. Plant and Soil 180: 183–189.

 • Cakmak I., Erenoglu B., Giilu, K.Y., Derici R., Romheld V., 1998. Light-mediated release of phytosiderophores in wheat and barley under iron or zinc deficiency. Plant and Soil 202: 309–315.

 • Gembarzewski H., Kamińska W., Korzeniowska J., 1987. Zastosowanie 1M roztworu HCl jako wspólnego ekstrahenta do oceny zasobności gleby w przyswajalne formy mikroelementów. Prace Komisji Naukowej PTG IV/8: 1–9

 • Gembarzewski H., Korzeniowska J., 1990. Simultaneous extraction of B, Cu, Fe, Mn, Mo and Zn from mineral soils, and an estimation of the results. Agrobiological Research 43(2): 115–127.

 • Gembarzewski H., Korzeniowska J., 1996. Wybór metody ekstrakcji mikroelementów z gleby i opracowanie liczb granicznych przy użyciu regresji wielokrotnej. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 434: 353–364.

 • GUS, 2018. Mały Rocznik Statystyczny Polski, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.

 • Katyal J.C., Randhawa N.S., 1883. Micronutrients. FAO Fertilizer and plant nutrition Bulletin 7: 1–82.

 • Kęsik K., Lipiński W., Jadczyszyn T., Boreczek B. Janda B., Sumorek-Gołąbek A., Kocoń A., Ochal P., Pikuła D., Bochniarz A., 2014. Liczby graniczne oraz procedura badawcza oznaczania metodą Mehlich 3 ruchomych form fosforu, potasu i magnezu w glebach mineralnych. Instrukcja wdrożeniowa nr 230, IUNG-PIB Puławy, 26.

 • Korzeniowska J., Stanisławska-Glubiak E., Lipiński W., 2019. Opracowanie liczb granicznych niedoboru mikroelementów w glebie oznaczanych przy użyciu ekstrahenta Mehlich 3 dla polskich warunków glebowych. Część I. Pszenica. Soil Science Annual 70(4): 314–323.

 • Mehlich A., 1984. Mehlich 3 soil test extractant: A modification of Mehlich 2 extractant. Communications in Soil Science and Plant Analysis 15(12): 1409–1416.

 • Neelam K., Tiwari V.K., Rawat N., Tripathi S.K., Randhawa G.S, Dhaliwal H.S., 2010. Identification of Aegilops species with higher production of phytosiderophore and iron and zinc uptake under micronutrient-sufficient and -deficient conditions. Plant Genetic Resources: Characterization and Utilization 8: 132–141.

 • Schnug, E., Haneklaus, S., 2008. Evaluation of the relative significance of sulfur and other essential mineral elements in oilseed rape, cereals, and sugar beet production. [In:] J. Jez, ed. (2008) Sulfur: A missing link between soils, crops, and nutrition. CSSA-ASA-SSSA Publishing, Madison, USA: 219–233 pp.

 • Suzuki M., Takahashi M., Tsukamoto T., Watanabe S., Matsuhashi S., Yazaki J., Kishimoto N., Kikuchi S., Nakanishi H., Mori S, Nishizawa NK., 2006. Biosynthesis and secretion of mugineic acid family phytosiderophores in zinc-deficient barley. The Plant Journal 1: 85–97.

 • Von Wiren N., Marschner H., Romheld V., 1996. Roots of iron-efficient maize also absorb phytosiderophore-chelated zinc. Plant Physiology 111(4): 1119–1125.

 • Zhang F.S., Treeby M., Romheld V., Marschner H., 1991. Mobilization of iron by phytosiderophores as affected by other micronutrients. Plant and Soil 130: 173–178.

 • Zalecenia nawozowe. Praca zbiorowa 1990. Część I. Liczby graniczne do wyceny w glebach makro- i mikroelementów. Wydawnictwo IUNG Puławy P(44): 126.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search