Agricultural suitability and land use of chernozems in Poland

Abstract

The purpose of the paper was the description of classification of chernozems applied in agriculture, the agricultural suitability of these soils, as well as processes contributing to their degradation. The study showed that the principles of chernozems classification into subtypes and varieties have not changed significantly since the introduction of the bonitation classification and legend of the soil-agricultural map. Lower-order units in chernozems type include typical and degraded chernozems considering deluvial varieties for both units. Chernozems are one of the most fertile soils in Poland, mostly classified from I to III bonitation classes and 1, 2 and 8 of the soil suitability complex. They constitute only 0.8% of the total area of the country, and their largest areas are located in : Opolskie, Świętokrzyskie and Lubelskie Voivodeships. Intensive agricultural use causes that chernozems are subject to progressive degradation mainly due to plaugh and water erosion as well as acidification of the crop layer.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Borowiec J., 1964. Problem występowania czarnoziemów na lessach Wyżyny Lubelskiej. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 14(dod.): 303–312.

 • Borowiec J., 1976. Czarnoziemy polskie w świetle badań Profesora Sławomira Miklaszewskiego. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 27(2): 159–165.

 • Drewnik M., Żyła M., 2019. Properties and classification of heavily eroded post-chernozem soils in Proszowice Plateau (Southern Poland). Soil Science Annual 70(3): 225–233.

 • Jadczyszyn J., Smreczak B., 2017. Mapa glebowo-rolnicza w skali 1:25 000 i jej wykorzystanie na potrzeby współczesnego rolnictwa. Studia i Raporty IUNG-PIB 51(5): 9–27.

 • Jadczyszyn J., 2010. Wpływ systemów uprawy roli na nasilenie procesów erozyjnych w warunkach zmian klimatu. Studia i Raporty IUNG-PIB 19: 55–68.

 • Jaskulski D., Jaskulska I, 2016. Współczesne sposoby i systemy uprawy roli w teorii i praktyce rolniczej. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu: 29 pp. Dostęp na stronie internetowej: https://cdr.gov.pl/images/wydawnictwa/2016/2016-WSPOLCZESNE-SPOSOBY-ISYSTEMY-UPRAWY-ROLI-W-TEORII-I-PRAKTYCEROLNICZEJ.pdf

 • Kabała C., Charzyński P., Chodorowski J., Drewnik M., Glina B., Greinert A., Hulisz P., Jankowski M., Jonczak J., Łabaz B., Łachacz A., Marzec M., Mendyk Ł., Musiał P., Musielok Ł., Smreczak B., Sowiński P., Świtoniak M., Uzarowicz Ł., Waroszewski J., 2019a. Polish Soil Classification, 6th edition – principles, classification scheme and correlations. Soil Science Annual 70(2): 69–180.

 • Kabała C., Przybył A., Krupski M., Łabaz B., Waroszewski J., 2019b. Origin, age and transformation of Chernozems in northern Central Europe – New data from Neolithic earthen barrows in SW Poland. Catena 180: 83–102.

 • Kalarus K., 2009. Wpływ materiału macierzystego na właściwości gleb wykształconych na lessie. Praca licencjacka napisana w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej. Kraków: 24 pp. Dostęp na stronie internetowej: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/2537.

 • Komentarz do tabeli klas gruntów w zakresie bonitacji gleb gruntów ornych terenów równinnych, wyżynnych i nizinnych wraz z regionalnymi instrukcjami dotyczącymi gleb ornych terenów górzystych i komentarzami dotyczącymi użytków zielonych i gleb pod lasami dla użytku klasyfikatorów gleb i pracowników kartografii gleb IUNG, 1963. Ministerstwo Rolnictwa: 468 pp.

 • Kondracki J., 2002. Geografia regionalna Polski. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Wyd. 3 uzup., Warszawa: 440 pp.

 • Licznar M., 1976. Właściwości i geneza niektórych gleb czar-noziemnych Płaskowyżu Głubczyckiego. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 27(1): 107–148.

 • Mieczyński T., 1938. Gleboznawstwo terenowe. Nakładem Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego, Puławy: 337 pp.

 • Miklaszewski S., 1935. Rozpoznawanie gleb w polu na ziemiach polskich oraz obowiązujące klasyfikacje gruntów do celów rolniczych, melioracyjnych, szacunkowych i podatkowych. Encyklopedia Gospodarstwa Wiejskiego Nr 11–12. Towarzystwo Oświaty Rolniczej, Księgarnia Rolnicza, Warszawa: 157 pp.

 • Musierowicz A., 1956. Gleboznawstwo ogólne. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa: 499 pp.

 • Musierowicz A., 1958. Gleboznawstwo szczegółowe. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa: 552 pp.

 • Musierowicz A., 1963: Zagadnienie typologii gleb wytworzonych z lessów. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 38: 9–15.

 • Olszewski Z., Skłodowski P., Barański E., 1965 Czarnoziemy proszowskie. Roczniki Naukowe Rolnictwa 90(A1): 61–109.

 • Paluszek J., 1995. Zmiany struktury i właściwości fizycznych czarnoziemów pod wpływem erozji wodnej. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 66(1/2): 21–35.

 • Paluszek J., 2010. Zmiany pokrywy glebowej pod wpływem erozji. Prace i Studia Geograficzne 45: 279–294.

 • Projekt klasyfikacji gleb Polski, 1955. PolskieTowarzystwa Gleboznawcze. Prace Komisji Klasyfikacji Nomenklatury i Kartografii Gleb, Warszawa: 76 pp.

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016, poz. 1395).

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów z załącznikiem: Urzędowa tabela klas gruntów w zakresie bonitacji gruntów ornych, leśnych pod wodami i rekultywowanych terenów równinnych, wyżynnych i górskich (Dz.U.2012.1246).

 • Siebielec G., Smreczak B., Klimkowicz-Pawlas A., Maliszewska-Kordybach B., Terelak H., Koza P., Łysiak M., Gałązka R., Pecio M., Suszek B., Miturski T., Hryńczuk B., 2012. Monitoring chemizmu gleb ornych w Polsce w latach 2010-2012. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Warszawa: 196 pp.

 • Skłodowski P., Sapek A., 1977. Rozmieszczenie Fe, Zn, Mn, Cu, Co, Pb, Ni i Cd w profilach czarnoziemów leśno-stepowych. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 27(1): 71–84.

 • Smreczak B., Łachacz A., 2019. Typy gleb wyróżniane w klasyfikacji bonitacyjnej i ich odpowiedniki w 6. wydaniu Systematyki gleb Polski. Soil Science Annual 70(2): 115–136.

 • Strzemski M., Siuta J., Witek T., 1973. Przydatność rolnicza gleb Polski. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa: 285 pp.

 • Systematyka gleb Polski, wydanie 6, 2019. Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, Komisja Genezy, Klasyfikacji i Kartografii Gleb, Wrocław-Warszawa: 235 pp.

 • Świtoniak, Kabała C., Podlasiński M., Smreczak B., 2019. Propozycja korelacji jednostek glebowych wyróżnionych na mapie glebowo-rolniczej z typami i podtypami Systematyki gleb Polski (6. wydanie, 2019). Soil Science Annual 70(2): 98–114.

 • Truszkowska R., 1961. Instrukcja w sprawie wykonania pierworysów mapy gleb i mapy bonitacyjnej w skali 1: 25 000 według wykazu PTG, Warszawa: 114 pp.

 • Turski R., 1964. The influence of erosion on organic matter compounds in the Brown soils and Chernozems of the Lublin Upland. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 14 (dod.): 325–352.

 • Uggla H., 1976. Gleboznawstwo rolnicze. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa: 558 pp.

 • Wawer R., Józefaciuk A., Nowocień E., 2014. Erozja gleb w Polsce – skutki środowiskowe i gospodarcze, działania zaradcze. Monografie i Rozprawy Naukowe IUNG-PIB nr 44: 120 pp. ISBN 978-83-7562-181-5.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search