Chernozems of Lubelszczyzna (eastern Poland)

Jacek Chodorowski 1 , Piotr Bartmiński 1 , Andrzej Plak 1  und Ryszard Dębicki 1
 • 1 Katedra Geologii, Gleboznawstwa i Geoinformacji, Instytut Nauk o Ziemi i Środowisku, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 20-718, Lublin

Abstract

The purpose of the work was to characterize the variously used humus in the south-eastern part of the Lublin region. The basic research material were data taken from the literature on the subject. Standard soil science methods were used in the study. The humus level of humus varieties ranged from 30 to 80 cm. The researched molds were formed from loess deposits, which most often showed graining of clay dust. Organic carbon content in humus levels did not exceed 2.9%. The surface levels of the analyzed molds showed clear decalcification. The CaCO3 content in the loess mother rock was a maximum of 15.5%. These are soils with high saturation of the sorption complex with basic cations. The content of available phosphorus and potassium in humus levels was low and medium. According to Systematics of Poland’s soils (2019), the analyzed molds mainly represented leached molds and typical molds, while according to the international soil classification WRB (IUSS Working Group WRB 2015) they are primarily Phaeozems. All the analyzed humus plants belong to soils with the highest utility value. Phenomena lowering the quality of molds in the Lublin region related to human activity are the use of improper agrotechnics, and above all water surface erosion. The unfavorable processes are favored by the undulating terrain and the grain size of the soils studied, characteristic for this area.

Falls das inline PDF nicht korrekt dargestellt ist, können Sie das PDF hier herunterladen.

 • Baran S., Turski R., 1996. Degradacja, ochrona i rekultywacja gleb. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Lublinie, Lublin: ss. 223.

 • Bednarek R., Skiba S., 2015. Czynniki i procesy glebotwórcze. [In:] Gleboznawstwo. (Mocek A., Editor). PWN, Warszawa: ss. 395.

 • Borowiec J., 1964. Czarnoziemy Wyżyny Lubelskiej. Część II. Właściwości i wartość użytkowa gleb. Annales UMCS, ser.E 19(4): 77–113.

 • Borowiec J., 1965. Czarnoziemy Wyżyny Lubelskiej. Część I. Warunki występowania i ogólna charakterystyka gleb. Annales UMCS, B 20(5): 125–146.

 • Borowiec J., 1966. Wpływ wylesienia rolniczego na morfologię i właściwości czarnoziemu w terenie urzeźbionym. Annales UMCS, E 21(4): 83–103.

 • Borowiec J., 1967. Czarnoziemy Wyżyny Lubelskiej. Część III. Problemy genezy, ewolucji i typologii gleb. Annales UMCS, B 22(2): 39–58.

 • Borowiec J., 1968. The problem of typology and development trends of chernozems occurring in Poland. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual, 19(dodatek): 253–260.

 • Borowiec J., 1969. Problemy gospodarki potasem w glebie na przykładzie czarnoziemów polskich. Annales UMCS, E 24(6): 79–104.

 • Borowiec J., 1971. Formy fosforu, ich udział i przemiany na przykładzie polskich czarnoziemów. Annales UMCS, E 26(15): 321–354.

 • Borowiec J., 1972. Problemy występowania czarnoziemów na obszarze Polski. Annales UMCS, B 27(6): 159–187.

 • Brożek S., Zwydak M., 2003. Atlas gleb leśnych Polski. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa: 114–115.

 • Drewnik M., Żyła M., 2019. Properties and classification of heavily eroded post-chernozem soils in Proszowice Plateau (Southern Poland). Soil Science Annual 70(3): in press.

 • Fijałkowski D., 1969. Zbiorowiska leśne województwa lubelskiego. Biuletyn Lubelskiego Towarzystwa Nauk Biologicznych 9: 27–32.

 • Fijałkowski D., Izdebski K., 2008. Szata roślinna. [In:] Środowisko przyrodnicze Lubelszczyzny (Uziak S., Turski R., Editors). Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin: 321–418.

 • Glinka K.D., 1915. Poczwowiedienije. Petrograd. Isdanie. A.F. Devriena, ss. 708.

 • Harasimiuk M., Nowak J., Superson J., 2008. Budowa geologiczna i rzeźba terenu. [In:] Środowisko przyrodnicze Lubelszczyzny (Uziak S., Turski R., Editors). Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin: 13–72.

 • IUSS Working Group WRB., 2015. World Reference Base for Soil Resources 2014. International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps. Update 2015. World Soil Resources Report, 106, FAO, Rome.

 • Kabała C., 2019a. Chernozem (czarnoziem) – Soil of the Year 2019 in Poland. Origin, classification and properties of Chernozems in Poland. Soil Science Annual 70(3): in press.

 • Kabała C., Charzyński P., Chodorowski J., Drewnik M., Glina B., Greinert A., Hulisz P., Jankowski M., Jonczak J., Łabaz B., Łachacz A., Marzec M., Mendyk Ł., Musiał P., Musielok Ł., Smreczak B., Sowiński P., Świtoniak M., Uzarowicz Ł., Waroszewski J., 2019b. Polish Soil Classification, 6th edition – principles, classification scheme and correlations. Soil Science Annual 70(2): 71–97.

 • Kabała C., Przybył A., Krupski M., Łabaz B., Waroszewski J., 2019c. Origin, age and transformation of Chernozems in northern Central Europe-New data from Neolithic earthen barrows in SW Poland. Catena 180: 83–102.

 • Kaszewski B.M., 2008. Klimat. [In:] Środowisko przyrodnicze Lubelszczyzny (Uziak S., Turski R., Editors). Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin: 79–111.

 • Klimowicz Z., 1993. Zmiany pokrywy glebowej w obszarze utworów lessowych i lessowatych w zależności od okresu użytkowania i rzeźby terenu. Wyd. UMCS, Lublin: ss. 102.

 • Komentarz do tabeli klas gruntów w zakresie bonitacji gleb gruntów ornych terenów równinnych, wyżynnych i nizinnych, 1963. Ministerstwo Rolnictwa, Warszawa: ss. 468.

 • Kondracki J., 2009. Geografia regionalna Polski. Wydanie III. Wydawnictwo Naukowe, PWN, Warszawa: ss. 468.

 • Licznar M., 1976. Właściwości i geneza gleb czarnoziemnych Płaskowyżu Głubczyckiego. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 26(4): 107–148.

 • Łabaz B., Kabała C., Dudek M., Waroszewski J., 2019. Morphological diversity of chernozemic soils in south-western Poland. Soil Science Annual 70(3): in press.

 • Łabaz B., Musztyfaga E., Waroszewski J., Bogacz A., Jezierski P., Kabala C., 2018. Landscape-related transformation and differentiation of Chernozems – Catenary approach in the Silesian Lowland, SW Poland. Catena 161: 63–76.

 • Mapa Gleboznawcza Królestwa Polskiego, 1912. Opracowana i wykreślona na podstawie badań własnych przez Sławomira Miklaszewskiego. Skład Główny Księgarni Gebethnera i Wolffa, Warszawa.

 • Mapa glebowo-rolnicza byłego województa chełmskiego i zamojskiego w skali 1:100 tys. IUNG-PIG, Puławy, Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne, 1991.

 • Maruszczak H., 1998. Czynniki antropogeniczne rozwoju czarnoziemów tomaszowskich w neolicie. [In:] Rola człowieka prehistorycznego w przemianach środowiska przyrodniczego. Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, Sosnowiec: 21.

 • Mieczyński T., 1932. Böden der Wojewodschaft Lublin. [In:] Materiały do poznania gleb polskich. Zeszyt 2, Puławy.

 • Miklaszewski S., 1910. Czarnoziemy Hrubieszowsko-Tomaszowskie w okolicach Dołhobyczowa w guberni lubelskiej. [In:] Sprawozdania z posiedzenia Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Nakładem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego 3: 386–394.

 • Miklaszewski S., 1930. Gleby Polski. Wydanie trzecie. Komisja Wydawnicza Towarzystwa Bratniej Pomocy Studentów Politechniki Warszawskiej, Warszawa: ss. 638.

 • Paluszek J., 1995. Zmiany struktury i właściwości fizycznych czarnoziemów pod wpływem erozji wodnej. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 46(1/2): 21–35.

 • Parales R.E., Bruce N.C., Schmid A., Wackett L.P., 2002. Biodegradation, biotransformation, and biocatalysis. Applied Environmental Microbiology 68: 4699–4709.

 • Prusinkiewicz Z., 1999. Środowisko i gleby w definicjach. Oficyna Wydawnicza TURiPRESS, Toruń: ss. 477.

 • Rzechowski J., 1996. Mapa geologiczna Polski. 1:200000. Arkusz Chełm, Horodło. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.

 • Rzechowski J., Kubica B., 1995. Mapa geologiczna Polski. 1:200000. Arkusz Tomaszów Lubelski, Dołhobyczów. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa.

 • Skłodowski P., Sapek A., 1977. Rozmieszczenie Fe, Zn, Mn, Cu, Co, Ni, Pb i Cd w profilach czarnoziemów leśno-stepowych. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 28(1): 71–84.

 • Słowińska-Jurkiewicz A., 1989. Struktura i właściwości wodno-powietrzne gleb wytworzonych z lessu. Roczniki Nauk Rolniczych D, Monografie, 218: ss. 76.

 • Smreczak B., Jadczyszyn J., Skłodowski P., 2019. Wartość użytkowa i rolnicze wykorzystanie czarnoziemów w Polsce. Soil Science Annual 70(3): 270–280.

 • Smreczak B., Łachacz A., 2019. Typy gleb wyróżniane w klasyfikacji bonitacyjnej i ich odpowiedniki w 6. wydaniu Systematyki gleb Polski. Soil Science Annual 70(2): 115–136.

 • Strzemski M., 1961. Przemiany środowiska geograficznego polski, jako tła przyrodniczego rozwoju rolnictwa na ziemiach polskich (od połowy trzeciego tysiąclecia p.n.e. do naszych czasów). Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 9(3): 331–357.

 • Systematyka Gleb Polski, 2019. Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, Komisja Genezy Klasyfikacji i Kartografii Gleb. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, Wrocław – Warszawa: ss. 292.

 • Środoń A., 1959. Zarys historycznego rozwoju szaty roślinnej Polski w późnym glacjale i postglacjale. [In:] Szata roślinna Polski t. 1. (Szafer W., Editor), PWN, Warszawa: ss. 543.

 • Turski R., 1965. Charakterystyka substancji organicznej czarnoziemów Wyżyny Lubelskiej w aspekcie ich genezy. Annales UMCS 21(2): 27–50.

 • Turski R., 1985. Geneza i właściwości czarnoziemów Wyżyny Zachodniowołyńskiej i Lubelskiej. Roczniki Nauk Rolniczych D, 202: ss. 83.

 • Turski R., 1988. Charakterystyka związków próchnicznych w glebach Polski. Roczniki NaukNauk Rolniczych D, 212, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

 • Turski R., Słowińska-Jurkiewicz A., 1994. Gleby wytworzone z lessów. Lubelskie Towarzystwo Naukowe. Lublin: ss. 67.

 • Turski R., Chodorowski J., Dębicki R., Paluszek J., Słowińska-Jurkiewicz A., 1999. Charakterystyka gleb Lubelszczyzny. [In:] Warunki przyrodnicze i procesy kształtujące gleby Lubelszczyzny (Dębicki R., Editor). Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, Lublin: 66–68.

 • Turski R., 1999. Przekształcenie środowiska glebowego na Wyżynie Lubelskiej w okresie późnoglacjalnym i holocenie. [In:] Warunki przyrodnicze i procesy kształtujące gleby Lubelszczyzny (Dębicki R., Editor). Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, Lublin: 31–44.

 • Turski R., Uziak S., Zawadzki S., 2008. Gleby. [In:] Środowisko przyrodnicze Lubelszczyzny (Uziak S., Turski R., Editors). Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin: 217–313.

 • website 1: http://www.gios.gov.pl/chemizm_gleb/

OPEN ACCESS

Zeitschrift + Hefte

Suche