Proposal of the correlation between cartographic units on the agricultural soil map and types and subtypes of Polish Soil Classification (6th edition, 2019)

Open access

Abstract

Agricultural soil maps (ASM), prepared since mid-1960s until 1980s and digitalised recently, are important source of information on the quality and spatial variability of arable soils in Poland. Basic standard information in each map contour includes the indication of a (genetic) soil type (often also the subtype or variety related to parent material or other specific properties), soil texture classes throughout the profile, and the category of soil agricultural suitability, which covers the complex information about the soil conditions, land morphology, climate and moisture regime. Unfortunately, the genetic classification on ASM is simplified compared to soil classifications in Poland and does not reflect numerous modernisations of the classification systems, including the modifications of existing units and newly introduced soil types and subtypes. Thus, the reinterpretation of ASM is necessary to simplify the further use of ASM by various users, to allow the creation of modern soil maps based on archival databases, and to correlate the soil data with other modern national and international classifications. This paper includes a proposal of equivalents for the soil units indicated in agricultural soil map (using all soil data available in a map contour), correlated with a recent, the 6th edition of Polish Soil Classification.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Bartoszewski Z. Czarnowski F. Dombek E. Siuta J. Strzemski M. Truszkowska R. Witek T. 1965. Instrukcja w sprawie wykonywania map glebowo-rolniczych w skali 1:5 000 i 1:25 000 oraz map glebowo-przyrodniczych w skali 1:25 000. Ministerstwo Rolnictwa Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Warszawa: 154 ss.

 • Bednarek R. Prusinkiewicz Z. 1990. Geografia gleb. PWN Warszawa: 325 ss.

 • Bielska A. Skłodowski P. 2011. Rola gleboznawczej klasyfikacji gruntów w rozwoju obszarów wiejskich. Przegląd Geodezyjny 83(11): 10–12.

 • Bielska A. Turek A. Maciejewska A. Bożym K. 2015. Problematyka ochrony gruntów rolnych w procesie suburbanizacji. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 4(1): 1035–1045.

 • Borkowski J. 1966. Gleby brunatne Sudetów. Zeszyty Komitetu Zagospodarowania Ziem Górskich PAN 12: 29–93.

 • Borowiec J. 1965. Czarnoziemy Wyżyny Lubelskiej. Cz. I. Warunki występowania i ogólna charakterystyka gleb. Annales UMCS seria B 19: 1–19.

 • Borowiec S. Kutyna I. Skrzyczyńska J. 1977. Ekologiczna charakterystyka kompleksów glebowo-rolniczych Pomorza Zachodniego. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 28(1): 125–141.

 • Doroszewski A. Jadczyszyn J. Kozyra J. Pudełko R. Stuczyński T. Mizak K. Wróblewska E. 2012. Podstawy systemu monitoringu suszy rolniczej. Woda-środowisko-Obszary Wiejskie 12: 77–91.

 • Dudek M. Waroszewski J. Kabała C. Łabaz B. 2019. Vertisols and black earths developed from Neogene clays and accompanying materials in the Niemcza-Strzelin Hills (SW Poland) – morphology properties and classification. Soil Science Annual 70(2): 158–169

 • Eckes T. Gołda T. 2007. Podstawowe różnice pomiędzy treścią istniejących dokumentacji glebowych a stanem faktycznym. Geomatics and Environmental Engineering 1(3): 115–128.

 • Gałka B. Kabała C. Karczewska A. Sowiński J. Jakubiec J. 2016. Variability of soil properties in an intensively cultivated experimental field. Soil Science Annual 67(1): 10–16.

 • Glina B. Gajewski P. Kaczmarek Z. Owczarzak W. Rybczyński P. 2016. Current state of peatland soils as an effect of long-term drainage – preliminary results of peatland ecosystems investigation in the Grójecka Valley (central Poland). Soil Science Annual 67(1): 3–9.

 • Jadczyszyn J. Niedźwiecki J. Debaene G. 2016. Analysis of agronomic categories in different soil texture classification systems. Polish Journal of Soil Science 49(1): 61–72.

 • Jadczyszyn J. Smreczak B. 2017. Mapa glebowo-rolnicza w skali 1:25 000 i jej wykorzystanie na potrzeby współczesnego rolnictwa. Studia i Raporty IUNG-PIB 51(5): 9–27.

 • Kabała C. 2018. Rendzina (rędzina) Soil of the Year 2018 in Poland. Introduction to origin classification and land use of rendzinas. Soil Science Annual 69(2): 63–74.

 • Kabała C. Charzyński P. Chodorowski J. Drewnik M. Glina B. Greinert A. Hulisz P. Jankowski M. Jonczak J. Łabaz B. Łachacz A. Marzec M. Mendyk Ł. Musiał P. Musielok Ł. Smreczak B. Sowiński P. Świtoniak M. Uzarowicz Ł. Waroszewski J. 2019. Polish Soil Classification 6th edition – principles classification scheme and correlations. Soil Science Annual 70(2): 71–97.

 • Kabała C. Musztyfaga E. 2015. Gleby płowe w systematyce gleb Polski i w klasyfikacjach międzynarodowych. Soil Science Annual 66(4): 204–213.

 • Kabała C. Płonka T. Przekora A. 2015. Vertic properties and gilgai-related subsurface features in soils of south-western Poland. Catena 128: 95–107.

 • Klasyfikacja uziarnienia gleb i utworów mineralnych Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego 2008 2009. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 60(2): 6–15

 • Kobierski M. 2013. Morfologia właściwości oraz skład mineralny gleb płowych zerodowanych w wybranych obszarach morenowych województwa kujawsko-pomorskiego. Rozprawy UTP Bydgoszcz Nr 166: 121 ss.

 • Koćmit A. Podlasiński M. 2002. O potrzebie aktualizacji opracowań glebowo-kartograficznych dla młodoglacjalnych terenów urzeźbionych w aspekcie tworzenia cyfrowej bazy danych o glebach. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 487: 119–127.

 • Lemkowska B. Sowiński P. 2018. Limnic Rendzinas in the Mazurian Lakeland (NE Poland). Soil Science Annual 69(2): 109–120.

 • Licznar M. 1976. Właściwości i geneza niektórych gleb czarnoziemnych Płaskowyżu Głubczyckiego. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 27(4): 107–148.

 • Ligęza S. 2016. Zmienność współczesnych mad puławskiego odcinka Wisły. Wydawnictwo UP w Lublinie Lublin: 131 ss.

 • Łabaz B. Kabała C. 2014. Geneza właściwości i klasyfikacja czarnych ziem w Polsce. Soil Science Annual 65(2): 80–90.

 • Łabaz B. Musztyfaga E. Waroszewski J. Bogacz A. Jezierski P. Kabała C. 2018. Landscape-related transformation and differentiation of Chernozems – Catenary approach in the Silesian Lowland SW Poland. Catena 161: 63–76.

 • Maciaszek W. 1997. Wykorzystanie map glebowo-rolniczych w programie zwiększenia lesistości Polski. Sylwan 141: 61–66.

 • Marcinek J. Komisarek J. 2001. Przekształcenia pokrywy glebowej na skutek przyspieszonej erozji wodnej falistych i pagórkowatych terenów Niziny Wielkopolski. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis. Agricultura 87: 135–146.

 • Marcinek J. Komisarek J. 2004. Antropogeniczne przekształcenia gleb Pojezierza Poznańskiego na skutek intensywnego użytkowania rolniczego. Wyd. Akademii Rolniczej w Poznaniu Poznań: 118 ss.

 • Marcinek J. Komisarek J. 2015. Systematyka gleb Polski. [W:] Gleboznawstwo (red. Mocek A.) Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa: 281–364.

 • Marcinek J. Spychalski M. 1998. Degradacja gleb organicznych doliny Obry po ich odwodnieniu i wieloletnim rolniczym użytkowaniu. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 460: 219–236.

 • Miechówka A. Zaleski T. Ciarkowska K. Gąsiorek M. Zadrożny P. 2018. Systematyka i waloryzacja rolnicza gleb. Przewodnik do ćwiczeń z gleboznawstwa. Wydawnictwo Uniwersytety Rolniczego w Krakowie: ss 112.

 • Michalski A. 2013. Problem ochrony zasobów węgla organicznego w glebach ornych międzywala dolnej Wisły. Episteme 18(3): 329–337.

 • Mocek A. (red.) 2015. Gleboznawstwo. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa: 464 ss.

 • Ostrowski J. Gąsiewicz W. 1968. Uogólnienie treści map glebowych w procesie generalizacji. Pamiętnik Puławski 34: 22–35.

 • Pindral S. Świtoniak M. 2017. The usefulness of soil-agricultural maps to identify classes of soil truncation. Soil Science Annual 68 (1): 2–10.

 • Podlasiński M. 2013. Wpływ denudacji antropogenicznej na zróżnicowanie pokrywy glebowej i jej przestrzenną strukturę w rolniczym krajobrazie morenowym Szczecin: 120 ss.

 • Prusinkiewicz Z. 2001. Smolnice gniewskie – właściwości geneza systematyka. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 52(1–2): 5–21.

 • Roj-Rojewski S. Walasek M. 2013. Katena gleb mułowo-madowych w okolicy Suraża w Dolinie Górnej Narwi. Soil Science Annual 64(2): 34–40.

 • Samborski S. (red.) 2018. Rolnictwo precyzyjne. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa: 516 ss.

 • Skłodowski P. (red.) 2014. Podstawy gleboznawstwa z elementami kartografii gleb: podręcznik. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej Warszawa: 424 ss.

 • Skłodowski P. Bielska A. 2009. Właściwości i urodzajność gleb Polski – podstawą kształtowania relacji rolno-środowiskowych. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie 9: 203–214.

 • Skłodowski P. Szafranek A. Bielska A. 2004. Gospodarowanie glebami zaliczanymi do kompleksów 6 i 7 przydatności rolniczej w świetle zrównoważonego rozwoju. Acta Agrophysica 5: 108 ss.

 • Smreczak B. Jadczyszyn J. Kabała C. 2018. Przydatność rolnicza rędzin w Polsce. Soil Science Annual 69(2): 142–151.

 • Stępień M. Bodecka E. Gozdowski D. Wijata M. Groszyk J. Studnicki M. Sobczyński G. Rozbicki J. Samborski S. 2018. Zgodność pomiędzy grupami granulometrycznymi określonymi według normy BN-78/9180-11 a grupami granulometrycznymi według PTG 2008 i klasami uziarnienia USDA. Soil Science Annual 69(4): 223–233.

 • Strzemski M. Siuta J. Witek T. 1973. Przydatność rolnicza gleb Polski Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne Warszawa: 285 ss.

 • Stuczyński T. Jadczyszyn J. Gawrysiak L. Kozyra J. Kopiński J. Zawadzka B. Budzyńska K. 2004. Numeryczna mapa glebowo-rolnicza w skali 1:25 000 dla województwa dolnośląskiego opracowana na podstawie analogowej mapy glebowo-rolniczej w skali 1:25 000 wraz z aktualizacją. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Puławy: 204 ss.

 • Stuczyński T. Dobers S. Czyż E. Gawrysiak L. Jadczyszyn J. Kukla H. Korzeniowska-Pucułek R. Kozyra J. Łopatka A. Nowocień E. Pidvalna H. Pudełko R. Siebielec G. 2006. Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informacji o Rolniczej Przestrzeni Produkcyjnej dla potrzeb ochrony gruntów w województwie podlaskim. IUNG Puławy Urząd Marszał-kowski Województwa Podlaskiego Białystok: 240 ss.

 • Systematyka gleb Polski. 1974. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 25(1): 1–148.

 • Systematyka gleb Polski. 2019. Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Komisja Genezy Klasyfikacji i Kartografii Gleb. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Wrocław – Warszawa: 290 pp.

 • Świtoniak M. Mroczek P. Bednarek R. 2016. Luvisols or Cambisols? Micromorphological study of soil truncation in young morainic landscapes – Case study: Brodnica and Chełmno Lake Districts (North Poland). Catena 137: 583–595.

 • Świtoniak M. 2014. Use of soil profile truncation to estimate influence of accelerated erosion on soil cover transformation in young morainic landscapes North-Eastern Poland. Catena 116: 173–184.

 • Świtoniak M. 2015. Issues relating to classification of colluvial soils in young morainic areas (Chełmno and Brodnica Lake District northern Poland). Soil Science Annual 66(2): 57–66.

 • Witek T. 1965. Treść i metody sporządzania wielkoskalowych map glebowo-rolniczych. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 15 dodatek: 99–117.

 • Witek T. 1973. Mapy glebowo-rolnicze oraz kierunki ich wykorzystania. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne Warszawa: 74 ss.

 • Witek T. Górski T. 1977. Przyrodnicza bonitacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce. Wydawnictwo Geologiczne Warszawa: 21 ss.

Search
Journal information
Impact Factor


CiteScore 2018: 1.08

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.427
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.586

Index Copernicus Value (ICV) 2018: 114.45 pkt

Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 61 61 54
PDF Downloads 45 45 42