Polish Soil Classification, 6th edition – principles, classification scheme and correlations

Abstract

The sixth edition of the Polish Soil Classification (SGP6) aims to maintain soil classification in Poland as a modern scientific system that reflects current scientific knowledge, understanding of soil functions and the practical requirements of society. SGP6 continues the tradition of previous editions elaborated upon by the Soil Science Society of Poland in consistent application of quantitatively characterized diagnostic horizons, properties and materials; however, clearly referring to soil genesis. The present need to involve and name the soils created or naturally developed under increasing human impact has led to modernization of the soil definition. Thus, in SGP6, soil is defined as the surface part of the lithosphere or the accumulation of mineral and organic materials permanently connected to the lithosphere (through buildings or permanent constructions), coming from weathering or accumulation processes, originated naturally or anthropogenically, subject to transformation under the influence of soil-forming factors, and able to supply living organisms with water and nutrients. SGP6 distinguishes three hierarchical categories: soil order (nine in total), soil type (basic classification unit; 30 in total) and soil subtype (183 units derived from 62 unique definitions; listed hierarchically, separately in each soil type), supplemented by three non-hierarchical categories: soil variety (additional pedogenic or lithogenic features), soil genus (lithology/parent material) and soil species (soil texture). Non-hierarchical units have universal definitions that allow their application in various orders/types, if all defined requirements are met. The paper explains the principles, classification scheme and rules of SGP6, including the key to soil orders and types, explaining the relationships between diagnostic horizons, materials and properties distinguished in SGP6 and in the recent edition of WRB system as well as discussing the correlation of classification units between SGP6, WRB and Soil Taxonomy.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Arnold R.W., 2002. Soil classification principles. [In:] Soil Classification 2001 (Micheli E., Nachtergaele F.O., Jones R.J.A., Montanarella L., Editors). ESBR Report No 7, EUR 20398 EN, Luxembourg: 3–8.

 • Bednarek R., 1991. Wiek, geneza i stanowisko systematyczne gleb rdzawych w świetle badań paleopedologicznych w okolicach Osia (Bory Tucholskie). Wyd. UMK, Toruń: 422 ss.

 • Brevik E.C., Calzolari C., Miller B.A., Pereira P., Kabala C., Baumgarten A., Jordán A., 2016. Soil mapping, classification, and pedologic modeling: History and future directions. Geoderma 264: 256–274.

 • Brożek S., Lasota J., Zwydak M., Wanic T., Gruba P., Błońska E., 2011. Zastosowanie siedliskowego indeksu glebowego (SIG) w diagnozie typów siedlisk leśnych. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 62(4): 133–149.

 • Charzyński P., Bednarek R., Greinert A., Hulisz P., Uzarowicz Ł., 2013a. Classification of technogenic soils according to WRB system in the light of Polish experiences. Soil Science Annual 64(4): 145–150.

 • Charzyński P., Hulisz P., Bednarek R., 2013b. Technogenic soils of Poland. PTSH, Toruń: 357 pp.

 • Charzyński P., Hulisz P., Bednarek R., Piernik A., Winkler M., Chmurzyński M., 2015. Edifisols – a new soil unit of technogenic soils. Journal of Soils and Sediments 15(8): 1675–1686.

 • Chodorowski J., 2009. Geneza, wiek oraz cechy diagnostyczne orsztynu w świetle badań gleb piaszczystych Kotliny Sandomierskiej. Wydawnictwo UMCS. Lublin: 132 pp.

 • Czerwiński Z., Kaczorek D., 1996. Właściwości i typologia gleb wytworzonych z rudy darniowej. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 47(1): 97–101.

 • Drewnik M., 2008. Geomorfologiczne uwarunkowania rozwoju pokrywy glebowej w obszarach górskich na przykładzie Tatr. Wydawnictwo UJ, Kraków: 118 pp.

 • Glina B., Bogacz A., 2016. Selected issues relating to classification of mountain organic soils in Poland according to the Polish Soil Classification 2011. Soil Science Annual 67(4): 185–189.

 • Glina B., Bogacz A., Gulyás M., Zawieja B., Gajewski P., Kaczmarek Z., 2016. The effect of long-term forestry drainage on the current state of peatland soils: A case study from the Central Sudetes (SW Poland). Mires and Peat 18(21): 1–11.

 • Glina B., Malkiewicz M., Mendyk Ł., Bogacz A., Woźniczka P., 2017. Human affected disturbances in vegetation cover and peatland development in the late Holocene recorded in shallow mountain peatlands (Central Sudetes, SW Poland). Boreas 46(2): 294–307.

 • Greinert A., 2015. The heterogeneity of urban soils in the light of their properties. Journal of Soils and Sediments 15(8): 1725–1737.

 • Hulisz P., 2007. Proposals of systematics of Polish salt-affected soils. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 58(1/2): 1–10.

 • Hulisz P., Kwasowski W., Pracz J., Malinowski R., 2017. Coastal acid sulphate soils in Poland: a review. Soil Science Annual 68(1): 46–54.

 • Ibanez J.J., Boixadera J., 2002. The search for a new paradigm in pedology. [In:] Soil Classification 2001 (Micheli E., Nachtergaele F.O., Jones R.J.A., Montanarella L., Editors). ESBR Report No 7, EUR 20398 EN, Luxembourg: 93–110.

 • IUSS Working Group WRB, 2015. World Reference Base for soil resources 2014. International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps. Update 2015. World Soil Resources Report No. 106. FAO, Rome: 212 pp.

 • Jankowski M., 2013. Gleby ochrowe. Pozycja w krajobrazie, właściwości, geneza i miejsce w systematyce. Wyd. Nauk. UMK: 129 ss.

 • Jankowski M., Bednarek R., 2000. Quantitative and qualitative changes of properties as basis for distinguishing development stages of soils formed from dune sands. Polish Journal Soil Science 33(2): 61–69.

 • Jarnuszewski G., Meller E., 2018. Morphological and physical properties of dehydrated Holocene carbonate limnic deposits in post-bog areas of NW Poland. Journal of Ecological Engineering 19(1): 136–142.

 • Kabała C., 2018. Rendzina (rędzina) – Soil of the Year 2018 in Poland. Introduction to origin, classification and land use of rendzinas. Soil Science Annual 69(2): 63–74.

 • Kabała C., Gałka B., Łabaz B., Anjos L., de Souza Cavassani R., 2018. Towards more simple and coherent chemical criteria in a classification of anthropogenic soils: A comparison of phosphorus tests for diagnostic horizons and properties. Geoderma 320: 1–11.

 • Kabała C., Łabaz B., 2018. Relationships between soil pH and base saturation – conclusions for Polish and international soil classifications. Soil Science Annual 69(4): 206–214.

 • Kabała C., Świtoniak M., Charzyński P., 2016. Correlation between the Polish Soil Classification (2011) and international soil classification system World Reference Base for Soil Resources (2015). Soil Science Annual 67(2): 88–100.

 • Kabała C., Waroszewski J., Bogacz A., Łabaz B., 2012. On the specifics of Podzols in mountain areas. Soil Science Annual 63(2): 55–64.

 • Kacprzak A., Drewnik M., Uzarowicz Ł., 2006. Rozwój i kierunki przemian węglanowych gleb rumoszowych na terenie Pienińskiego parku Narodowego. Pieniny – Przyroda i Człowiek 9: 41–50.

 • Kacprzak A., Migoń P., Musielok Ł., 2013. Using soils as indicators of past slope instability in forested terrain, Kamienne Mts., SW Poland. Geomorphology 194: 65–75.

 • Kalisz B., Łachacz A., 2008. Morfologia i systematyka gleb mułowych na przykładzie transektów w dolinie Omulwi i Rozogi. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 59(3/4): 89–96.

 • Klasyfikacja gleb leśnych Polski, 2000. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa: 127 pp.

 • Klasyfikacja uziarnienia gleb i utworów mineralnych Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego 2008, 2009. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual, 60(2): 6–15

 • Kobierski M., 2013. Morfologia, właściwości oraz skład mine-ralny gleb płowych zerodowanych w wybranych obszarach morenowych województwa kujawsko-pomorskiego. Wyd. UTP, Bydgoszcz, 166: 121 pp.

 • Komisarek J., Szałata S., 2008. Zróżnicowanie uziarnienia w profilach gleb płowych zaciekowych z obszaru Wielkopolski. Nauka Przyroda Technologie 2(2): 10.

 • Konecka-Betley K., Czępińska-Kamińska D., Janowska E., 1996. Czarne ziemie w staroaluwialnym krajobrazie Puszczy Kampinoskiej. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual, 47(3–4): 145–158.

 • Kowalska J., Kajdas B., Zaleski T., 2017. Variability of morphological, physical and chemical properties of soils derived from carbonate-rich parent material in the Pieniny Mountains (south Poland). Soil Science Annual 68(1): 27–38.

 • Kowalska J. B., Zaleski T., Józefowska A., Mazurek R., 2019. Soil formation on calcium carbonate-rich parent material in the outer Carpathian Mountains-A case study. Catena 174: 436–451.

 • Kozłowski M., Komisarek J., 2017. Textural diversity in selected Retisols in the catena of the Opalenica Plain (western Poland). Soil Science Annual 68(1): 11–18.

 • Krasilnikov P., Martí J. J. I., Arnold R., Shoba S., 2009. A handbook of soil terminology, correlation and classification. Routledge, London, UK: 448 pp.

 • Krupski M., Kabała C., Sady A., Gliński R., Wojcieszak J., 2017. Double-and triple-depth digging and Anthrosol formation in a medieval and modern-era city (Wrocław, SW Poland). Geoarchaeological research on past horticultural practices. Catena 153: 9–20.

 • Lasota J., Błońska E., Pacanowski P., 2018. Forest sites and forest types on rendzinas in Poland. Soil Science Annual 69(2): 121–129.

 • Lemkowska B., Sowiński P., 2018. Limnic Rendzinas in the Mazurian Lakeland (NE Poland). Soil Science Annual 69(2): 109–120.

 • Ligęza S., 2016. Zmienność współczesnych mad puławskiego odcinka Wisły. Wydawnictwo UP w Lublinie, Lublin: 131 pp.

 • Łabaz B., Kabała C., 2014. Geneza, właściwości i klasyfikacja czarnych ziem w Polsce. Soil Science Annual 65(2): 80–90.

 • Łabaz B., Kabała C., 2016. Human-induced development of mollic and umbric horizons in drained and farmed swampy alluvial soils. Catena 139: 117–126.

 • Łabaz B., Musztyfaga E., Waroszewski J., Bogacz A., Jezierski P., Kabała C., 2018. Landscape-related transformation and differentiation of Chernozems – Catenary approach in the Silesian Lowland, SW Poland. Catena 161: 63–76.

 • Łachacz A., Nitkiewicz M., Pisarek W., 2009. Soil conditions and vegetation on gyttja lands in the Masurian Lakeland. [W:] Wetlands – their functions and protection (Łachacz A., Editor), Department of Land Reclamation and Environmental Management, University of Warmia and Mazury in Olsztyn: 61–94.

 • Marcinek J., Spychalski M., 1998. Degradacja gleb organicznych doliny Obry po ich odwodnieniu i wieloletnim rolniczym użytkowaniu. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 460: 219–236.

 • Mendyk Ł., Świtoniak M., Bednarek R., Falkowski A., 2015. Genesis and classification of the soils developed from the sediments of the former Oleszek mill pond basin (the Chełmińskie Lakeland, N Poland). Soil Science Annual 66(1): 29–35.

 • Miechówka A., Drewnik M., 2018. Rendzina soils in the Tatra Mountains, central Europe: a review. Soil Science Annual 69(2): 88–100.

 • Mocek A., 1978. Gleby o charakterze murszowym w otulinie Słowińskiego Parku Narodowego. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 29(3): 175–202.

 • Mocek A., Owczarzak W., Tabaczyński R., 2009. Uziarnienie oraz skład mineralogiczny frakcji ilastej czarnych ziem Gniewskich. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 60(3): 123–132.

 • Musielok Ł., Drewnik M., Stolarczyk M., Gus M., Bartkowiak S., Kożyczkowski K., Lasota J., Motak A., Szczechowska K., Wątły M., 2018. Rates of anthropogenic transformation of soils in the Botanical Garden of Jagiellonian University in Kraków (Poland). Catena 170: 272–282.

 • Musztyfaga E., Kabała C., 2015. Lithological discontinuity in Glossic Planosols (Albeluvisols) of Lower Silesia (SW Poland). Soil Science Annual 66(4): 180–190.

 • Okruszko H., 1969. Powstawanie mułów i gleb mułowych. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 20(1): 25–49.

 • Orzechowski M., Smólczyński S., Sowiński P., 2004. Przekształcenia antropogeniczne gleb obniżeń śródmorenowych Pojezierza Mazurskiego. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 55(2): 311–320.

 • Piaścik H., Gotkiewicz J., 2004: Przeobrażenia odwodnionych gleb torfowych jako przyczyna ich degradacji. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 45(2): 331–338.

 • Piaścik H., Łachacz A., 1990. Właściwości fizyczno-wodne i retencyjne gleb mineralno-murszowych, murszowatych i murszastych sandru mazursko-kurpiowskiego. Acta Acad. Agri-cult. Tech. Olst. Geod. Ruris Regulat. 20: 79–88.

 • Prusinkiewicz Z., 2001. Smolnice gniewskie-właściwości, geneza, systematyka. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 52(1–2): 5–21.

 • Roj-Rojewski S., Walasek M., 2013. Katena gleb mułowo-madowych w okolicy Suraża w Dolinie Górnej Narwi. Soil Science Annual 64(2): 34–40.

 • Rząsa S., 1963. Geneza i ewolucja mineralnych gleb murszowych na terenie odwadnianym. Roczniki WSR w Poznaniu 18: 151–223.

 • Skiba S., Komornicki T., 1983. Gleby organiczno-sufozyjne w Tatrach Polskich. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 34(4): 113–122.

 • Systematyka gleb Polski, 2011. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 62(3): 1–193.

 • Systematyka gleb Polski, 2019. Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, Komisja Genezy Klasyfikacji i Kartografii Gleb. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, Wrocław-Warszawa: 250 pp.

 • Soil Survey Staff, 2014. Keys to Soil Taxonomy, 12th ed. USDA-Natural Resources Conservation Service, Washington, DC: 633 pp.

 • Szymański W., Skiba M., Skiba S., 2011. Fragipan horizon degradation and bleached tongues formation in Albeluvisols of the Carpathian Foothills, Poland. Geoderma 167: 340–350.

 • Świtoniak M., 2014. Use of soil profile truncation to estimate influence of accelerated erosion on soil cover transformation in young morainic landscapes, North-Eastern Poland. Catena 116: 173–184.

 • Świtoniak M., 2015. Issues relating to classification of colluvial soils in young morainic areas (Chełmno and Brodnica Lake District, northern Poland). Soil Science Annual 66(2): 57–66.

 • Świtoniak M., Kabała C., Charzyński P., 2016. Propozycja anglojęzycznych nazw jednostek Systematyki gleb Polski. Soil Science Annual 67(3): 103–116.

 • Świtoniak M., Mroczek P., Bednarek R., 2016. Luvisols or Cambisols? Micromorphological study of soil truncation in young morainic landscapes – Case study: Brodnica and Chełmno Lake Districts (North Poland). Catena 137: 583–595.

 • Uggla H., 1976. „Rędziny” Pojezierza Mazurskiego. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 27(2), 113–125.

 • Uzarowicz Ł., Kwasowski W., Śpiewak O., Świtoniak M., 2018. Indicators of pedogenesis of Technosol developed in an ash settling pond at the Bełchatów thermal power station (central Poland). Soil Science Annual 69(1): 49–59.

 • Uzarowicz Ł., Zagórski Z., Mendak E., Bartmiński P., Szara E., Kondras M., Oktaba L., Turek A., Rogoziński R., 2017. Technogenic soils (Technosols) developed from fly ash and bottom ash from thermal power stations combusting bituminous coal and lignite. Part I. Properties, classification, and indicators of early pedogenesis. Catena 157: 75–89.

 • Waroszewski J., Kaliński K., Malkiewicz M., Mazurek R., Kozłowski G., Kabała C., 2013. Pleistocene-Holocene cover-beds on granite regolith as parent material for Podzols – An example from the Sudeten Mountains. Catena 104: 161–173.

 • Waroszewski J., Sprafke T., Kabała C., Kobierski M., Kierczak J., Musztyfaga E., Łabaz B., 2019. Tracking textural, mine-ralogical and geochemical signatures in soils developed from basalt-derived materials covered with loess sediments (SW Poland). Geoderma 337: 983–997.

 • Waroszewski J., Sprafke T., Kabała C., Musztyfaga E., Łabaz B., Woźniczka P., 2018. Aeolian silt contribution to soils on mountain slopes (Mt. Ślęża, southwest Poland). Quaternary Research 89(3): 702–717.

 • Wasak K., Drewnik M., 2012. Properties of humus horizons of soils developed in the lower montane belt in the Tatra Mountains. Polish Journal Soil Science 45(1): 57–68.

 • Zagórski Z., 2003. Mineralogiczne i mikromorfologiczne wskaźniki genezy i właściwości rędzin wytworzonych ze skał węglanowych różnych formacji geologicznych. Fundacja „Rozwój SGGW”: 245 ss.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search