Soil types specified in the bonitation classification and their analogues in the sixth edition of the Polish Soil Classification

Open access

Abstract

The aim of the paper was to present the correlation between soil types specified in the sixth edition of the Polish Soil Classification (SGP6 2019) and Polish bonitation classification. The comparisons included two categories of agricultural land: arable soils and soils of permanent grasslands. In Poland bonitation maps are one of the oldest documentations regarding soil cover. They were elaborated in an uniform manner and based on the field examination of soil profiles. Soil information reflected specific rules adopted in the soil quality classification, including identification of soil types based on genetic criteria and recognition of appropriate sequence of specific horizons in the soil profile. Publication of the sixth edition of the Polish Soil Classification enabled the attempt to adjust soil units (soil types) specified in both systems. Despite the distinction of new soil units in the Soil Classification of Poland (SGP6 2019), the usage of bonitation maps and classification protocols should not pose major difficulties in reinterpretation of soil types. This indicates on the possibility to introduce, similarly to year 2012, the terminology adapted to the requirements of modern soil science knowledge without causing significant changes in the soil-valuation table.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Czarnowski F. 1966. Jak korzystać z materiałów gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne Warszawa: 197 pp.

 • Dekret z dnia 2.02.1955 r. o ewidencji gruntów i budynków (art. 2 ust. 3 i 4 – Dz.U. Nr 6 poz. 32).

 • Fedorowski W. Nowosielski E. 1957. Klasyfikacja gruntów. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne Warszawa: 199 pp.

 • Genetyczna klasyfikacja gleb Polski 1959. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 7(2): 1–103.

 • Instrukcja w sprawie przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów 1956. Załącznik do zarządzenia Ministra Rolnictwa Nr 127 z dnia 14.VI.1956 r.: 42 pp.

 • Komentarz do tabeli klas gruntów w zakresie bonitacji gleb gruntów ornych terenów równinnych wyżynnych i nizinnych wraz z regionalnymi instrukcjami dotyczącymi gleb ornych terenów górzystych i komentarzami dotyczącymi użytków zielonych i gleb pod lasami dla użytku klasyfikatorów gleb i pracowników kartografii gleb IUNG 1963. Ministerstwo Rolnictwa: 468 pp.

 • Kuźnicki F. Białousz S. Skłodowski P. 1979. Podstawy gleboznawstwa z elementami kartografii i ochrony gleb. Państwowe Wydawnictwo Naukowe Warszawa: 509 pp.

 • Mapa gleb Polski 1958. Pod redakcją A. Musierowicza. Wydawnictwo: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa. Skala: 1:300 000.

 • Mieczyński T. 1938. Gleboznawstwo terenowe. Nakładem Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego Puławy: 337 pp.

 • Miklaszewski S. 1935. Rozpoznawanie gleb w polu na ziemiach polskich oraz obowiązujące klasyfikacje gruntów do celów rolniczych melioracyjnych szacunkowych i podatkowych. Warszawa: 155 pp.

 • Musierowicz A. 1951. Gleboznawstwo ogólne. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne Warszawa: 500 pp.

 • Musierowicz A. 1954. Klasyfikacja gleb Polski ustalona przez Polskie Towarzystwo Gleboznawcze. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 3: 3–24.

 • Projekt klasyfikacji gleb Polski 1955. Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Prace Komisji Klasyfikacji Nomenklatury i Kartografii Gleb Warszawa: 76 pp.

 • Prusinkiewicz Z. 1994. Leksykon ekologiczno-gleboznawczy. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa: 289 pp.

 • Przyrodniczo-genetyczna klasyfikacja gleb Polski ze szczególnym uwzględnieniem gleb uprawnych 1956. Roczniki Nauk Rolniczych seria D-74: 1–96.

 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z dnia 5 września 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1183).

 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2019.0.393).

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów z załącznikiem: Urzędowa tabela klas gruntów w zakresie bonitacji gruntów ornych leśnych pod wodami i rekultywowanych terenów równinnych wyżynnych i górskich (Dz.U. 2012.1246).

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1956 r. w sprawie klasyfikacji gruntów (Dz.U. z 1959 nr 19 poz. 97).

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 1957 r. zmieniające Rozporządzenie z dnia 4.06.1956 r. o przeprowadzeniu klasyfikacji gruntów (Dz.U. z 1957 r. nr 5 poz. 21).

 • Strzemski M. 1972. Przyrodniczo-rolnicza bonitacja gleb Polski. Cz. I II. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Puławy seria R(45): 754 pp.

 • Strzemski M. Siuta J. Witek T. Bury-Zaleska J. Nowosielski O. Słowik K. Trębski L. Truszkowska R. 1973. Przydatność rolnicza gleb Polski. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne Warszawa: 285 pp.

 • Systematyka gleb Polski 1989. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 40(3–4): 1–150.

 • Systematyka gleb Polski 2012. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 62(3): 1–193.

 • Systematyka gleb Polski 2019. Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Komisja Genezy Klasyfikacji i Kartografii Gleb. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Wrocław-Warszawa: 290 pp.

 • Tomaszewski J. (red.) 1950. Mapa gleb Polski w skali 1:1 000 000. Państwowy Instytut Wydawnictw Rolniczych.

 • Uchwała Prezydium Rządu nr 224/56 z dnia 5.05.1956 r. w sprawie przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów na terenie całego kraju.

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity z 2019 r. Dz.U. 2019 poz. 725).

 • Zarządzenie Ministra Rolnictwa Nr 127 z dnia 14.06.1956 r. w sprawie zasad i metod technicznego wykonania klasyfikacji gruntów oraz wymaganych kwalifikacji dla osób przeprowadzających tę klasyfikację (Biuletyn Ministerstwa Rolnictwa z 1956 r. nr 11 poz. 62).

Search
Journal information
Impact Factor


CiteScore 2018: 1.08

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.427
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.586

Index Copernicus Value (ICV) 2018: 114.45 pkt

Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 48 48 43
PDF Downloads 41 41 38