Rendzina soils in the Tatra Mountains, central Europe: a review

Anna Miechówka 1  und Marek Drewnik 2
 • 1 University of Agriculture in Krakow, Faculty of Agriculture and Economics, Institute of Soil Science and Agrophysics, Department of Soil Science and Soil Protection, 31-120, Kraków, Poland
 • 2 Jagiellonian University, Institute of Geography and Spatial Management, Department of Pedology and Soil Geography, 30-387, Kraków, Poland

Abstract

The article presents the overview of the rendzinas found in the Polish Tatra mountains based on literature data and unpublished authors results and observations. Particular attention was paid to soil properties related to the high mountain environment in Poland occurring only in the the Tatra Mountains. The influence of soil forming factors on the genesis of rendzinas and their spatial distribution was described. Furthermore the soils properties were analysed in order of distinguished soil units. Finally the proposal for classification of Tatra rendzinas was given.

Falls das inline PDF nicht korrekt dargestellt ist, können Sie das PDF hier herunterladen.

 • Adamczyk B., 1962a. Gleby tatrzańskie. [In:] Szafer W. (ed.) Tatrzański Park Narodowy. ZOP PAN Kraków: 149–166 (in Polish with English abstract).

 • Adamczyk B., 1962b. Studia gleboznawczo-fitosocjologiczne w Dolinie Małej Łąki w Tatrach. Acta Agraria et Silvestria, ser. Leśna 2: 45–116 (in Polish with English abstract).

 • Balon J., Jodłowski M., Krąż P., 2015. Tatry – regionalizacja fizycznogeograficzna [In:] K. Dąbrowska, M. Guzik (eds.), Atlas Tatr – Przyroda nieożywiona, Wydawnictwo Tatrzańskiego Parku Narodowego.

 • Barančok P., Varšavová M., 1996. The influence of tourism on the natural environment of the Belianske Tatry Mountains investigated on an educational hiking path situated in the locality of Monkova dolina – Kopské sedlo and its near surroundings. Ecology (Bratislava) 4: 469–473.

 • Barančoková M., Barančok P., Mišovičová D., 2009. Heavy metal loading of the Belianske Tatry Mts, Ekológia (Bratislava) 28(3): 255–268.

 • Bedrna Z., Račko J., 1999. Soils in the Belianske Tatry Mts. Ústav krajinnej ekológie SAV, Bratislava: 22 pp.

 • Ciarkowska K., Miechówka A., 2005a. Aktywność biologiczna górskich rędzin próchnicznych wytworzonych ze skał węglanowych i gipsowych Dolomitów. Część I. Mikromorfometryczne wskaźniki aktywności fauny glebowej i aktywność dehydrogenaz. Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich 52: 57–64 (in Polish with English abstract).

 • Ciarkowska K., Miechówka A., 2005b. Aktywność biologiczna górskich rędzin próchnicznych wytworzonych ze skał węglanowych i gipsowych Dolomitów. Część II. Wpływ aktywności fauny glebowej na skład frakcyjny połączeń próchnicznych. Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich 52: 65–70 (in Polish with English abstract).

 • Drewnik M., 1998. Tempo rozkładu materii organicznej w gle-bach górskich Karpat. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 464: 169–173 (in Polish with English abstract).

 • Drewnik M., 2006. The effect of environmental conditions on the decomposition rate of cellulose in mountain soils. Geoderma 132: 116–130.

 • Drewnik M., 2008. Geomorfologiczne uwarunkowania rozwoju pokrywy glebowej w obszarach górskich na przykładzie Tatr. Wydawnictwo UJ, Kraków: 118 pp. (in Polish with English abstract).

 • Dyduch-Falniowska A., 1991. The gastropods of the Polish. Tatra Mountains. Studia Naturae, Ser. A 38: 1–11.

 • Fabijanowski J., 1962. Lasy tatrzańskie. [In:] Szafer W. (ed.) Tatrzański Park Narodowy, ZOP PAN, Kraków: 240–304 (in Polish with English abstract).

 • Graefe U., 2007. Gibt es in Deutschland die Humusform Amphi? Mitteilungen der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft 110: 459–460.

 • Habitat Directive Council Directive 92/43/EEC on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora, 1992.

 • Hess M., 1996. Klimat. [In:] Mirek Z. (ed.) Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego. Tatry i Podtatrze 3: 53–68 (in Polish with English abstract).

 • Hreško J., Bugár G., Boltińiar M., Kohút F., 2008. The dynamics of recent geomorphic processes in the Alpine zone the Tatra Mountains. Geographia Polonica: Modelling of High-Mountain Relief 81(1): 53–66.

 • INRA 1992. Référentiel pédologique principaux sols d’Europe. Institut National de la Recherche Agronomique, Paris: 222 pp.

 • IUSS Working Group WRB, 2015. World Reference Base for soil resources 2014. International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps. Update 2015. World Soil Resources Report No. 106. FAO, Rome: 192 pp.

 • Jabiol B., Zanella A., Ponge J.F., Sartori G., Englisch M., van Delf B., de Waal R., Le Bayon R.C., 2013. A proposal for including humus forms in the World Reference Base for Soil Resources (WRB-FAO). Geoderma 192: 286–294.

 • Klimaszewski M., 1996. Geomorfologia. [In:] Mirek Z. (ed.) Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego. Tatrzański Park Narodowy, Zakopane: 97–124 (in Polish with English abstract).

 • Komornicki T., 1977. Tatrzańskie rędziny strefy leśnej. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 28(1): 277–291 (in Polish with English abstract).

 • Komornicki T., Adamczyk B., Firek A., Jakubiec J., Niemyska-Łukaszuk J., Oleksynowa K., Skiba S., Tokaj J., 1984a. Gleby Tatrzańskiego Parku Narodowego. Cz. II. Obszar środkowy od Kopieńców po Dolinę Kościeliską. Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej PAN w Krakowie 12: 283–299 + mapa (in Polish with English abstract).

 • Komornicki T., Oleksynowa K., Skiba S., 1984b. Gleby Tatrzańskiego Parku Narodowego. Cz. III. Obszar Dolin Chocho-łowskiej i Lejowej. Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej PAN w Krakowie 12: 283–300 (in Polish with English abstract).

 • Komornicki T., Baran S., Firek A., Jakubiec J., Niemyska-Łukaszuk J., Oleksynowa K., Skiba S., 1975. Gleby Tatrzańskiego Parku Narodowego. Cz. I. Obszar Wschodni od Doliny Białej Wody po Kopieńce. Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej PAN w Krakowie 5: 100–130 + mapa (in Polish with English abstract).

 • Komornicki T., Skiba S., 1985. Gleby. [In:] Trafas K. (ed.) Atlas Tatrzańskiego Parku Narodowego. Wyd. TPN-PTPNoZ, Kraków-Zakopane, plansza 15.

 • Komornicki T., Skiba S., 1996. Soils. [In:] Mirek Z. (ed.) Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego. Tatrzański Park Narodowy, Zakopane: 215–226 (in Polish with English abstract).

 • Koreň M., 1994. Vývoj poznávania pôd. [In:] Vološčuk I. (ed.) Tatranský Národný Park Biosferérická rezervácia. Wyd. Gradus, Martin: 78–85 (in Slovak).

 • Koreň M., Linkeš V., Bublinec E., 1994. Charakteristika pôd. [In:] Vološčuk I. (ed.) Tatranský Národný Park Biosferérická rezervácia. Wyd. Gradus, Martin: 86–105 (in Slovak).

 • Koreň M., Skiba S., Kukla J., 2010. Pody. [In:] Tatry – priroda. Wyd. Baset, Praha: 265–277 (in Slovak with English abstract).

 • Kotarba A., 1996. Współczesne procesy rzeźbotwórcze. Mirek Z. (ed.) Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego. Tatrzański Park Narodowy, Zakopane: 125–138 (in Polish with English abstract).

 • Kubica B., Mietelski J.W., Gołaś J., Skiba S., Tomankiewicz E., Gaca P., Jasińska M., Tuteja-Krysa M., 2002. Concentration of 137Cs, 40K, 238Pu and 239+240Pu radionuclides and some heavy metals in soil samples from the two main valleys from Tatra National Park. Polish Journal of Environmental Studies 11(5): 537–545.

 • Kubica B., Kwiatek W.M., Stobiński M., Skiba S., Skiba M., Gołaś J., Kubica M., Tuleja-Krysa M., Wrona A., Misiak R., 2007. Concentration of 137Cs, 40K radionuclides and some heavy metals in soil samples from Chochołowska Valley from Tatra National Park. Polish Journal of Environmental Studies 16(5): 735–741.

 • Kubica B., Skiba S., Drewnik M., Stobiński M., Kubica M., Gołaś J., Misiak R., 2010. Radionuclides 137Cs and 40K in the soils of the Tatra National Park (TPN, Poland). Nukleonika 55: 377–386.

 • Kubiena W.L., 1953. Bestimmungsbuch und Systematik der Böden Europas. Ferdinand Enke Verlag, Stuttgard: 392 pp. Kubiena W.L., 1970. Alpine Soils on Limestone, Special Variations. [In:] Kubiena W.L. (ed.) Micromorphological features of soil geography. Rutgers Univ. Press., New Brunswick, NJ: 41–57.

 • Linkeš V., 1981. Geografia pôd Vysokých Tatier i ich predpolia. Geograficky Časopis 33(1): 32–49 (in Slovak with English abstract).

 • Midriak R., 1971. Pôdne vlasnosti deštrukčných foriem v subalpinskom a alpinskom stupni Belanských Tatier. Geograficky Časopis 23(4): 316–337 (in Slovak with English abstract).

 • Midriak R., 1983. Morfogenéza povrchu vysokých pohorí. VEDA, Bratislava: 516 pp. (in Slovak).

 • Miechówka A., 1989. Charakterystyka geochemiczna rędzin tatrzańskich wytworzonych z dolomitów. Cz. I. Ogólna charakterystyka gleb i niektóre dane mineralogiczne. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 40(2): 83–105 (in Polish with English abstract).

 • Miechówka A., 1990. Charakterystyka geochemiczna rędzin tatrzańskich wytworzonych z dolomitów. Cz. II. Właściwości chemiczne badanych gleb. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 41(3/4): 29–48 (in Polish with English abstract).

 • Miechówka A., 1994. Gleby polan tatrzańskich. [In:] Mirek Z., Holeksa J., Miechówka A. (eds.) Zróżnicowanie i problemy ochrony roślinności i gleb polan Tatrzańskiego Parku Narodowego. Opracowanie powielone w Dyrekcji TPN (in Polish).

 • Miechówka A., 1998. Charakterystyka rędzin występujących powyżej górnej granicy lasu w Tatrach. Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej PAN 25: 41–60 (in Polish with English abstract).

 • Miechówka A., 2000. Charakterystyka tatrzańskich gleb nieleśnych wytworzonych ze skał węglanowych. Zeszyty Naukowe AR w Krakowie, Rozprawy 263: 86 pp. (in Polish with English abstract).

 • Miechówka A., 2001. Zawartość różnych form żelaza w rędzinach położonych powyżej górnej granicy lasu w Tatrach. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 52(supl.): 135–143 (in Polish with English abstract).

 • Miechówka A., 2002. Wybrane właściwości rędzin występują-cych pod kosodrzewiną w Tatrzańskim Parku Narodowym. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 53(1–2): 1–8 (in Polish with English abstract).

 • Miechówka A., Ciarkowska K., 1998. Mikromorfologiczne formy próchnicy tatrzańskich rędzin próchnicznych i butwinowych. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 464: 161–168 (in Polish with English abstract).

 • Miechówka A., Ciarkowska K., 2002. Aktywność fauny glebowej w rędzinach organicznych i próchnicznych obszarów nieleśnych Tatrzańskiego Parku Narodowego. Przemiany środowiska przyrodniczego Tatr, Kraków-Zakopane 2002: 111– 115 (in Polish with English abstract).

 • Miechówka A., Głąb T., 1998. pH gleb różnych pięter klimatycznych w Tatrach Polskich. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 456: 489–495 (in Polish with English abstract).

 • Miechówka A., Niemyska-Łukaszuk J., Ciarkowska K., 2002. Heavy metals in selected non-forest soils from the Tatra National Park. Chemia i inżynieria ekologiczna 9, 11: 1433–1438.

 • Miechówka A., Niemyska-Łukaszuk J., 2004. Content diversity of Zb, Pb and Cd in Lithic Leptosols of the Tatra National Park (Poland). Oecologia Montana 13(1–2): 1–5.

 • Miechówka A., Piękoś-Mirkowa H., 1998. Oxytropis halleri (Fabaceae) w Tatrach. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 5: 9–13 (in Polish with English abstract).

 • Mišovičová, D., 2003. Geochemical evaluation of the system rock-soil-plant in the selected teritory of the Belianske Tatry Mts. Thesis. Katedra geochémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava: 82 pp. (in Slovak).

 • Niemyska-Łukaszuk J., 1977a. Charakterystyka próchnicy niektórych leśnych gleb tatrzańskich. Cz. II. Skład frakcyjny połączeń próchnicznych, Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 28(1): 170–188 (in Polish with English abstract).

 • Niemyska-Łukaszuk J., 1977b. Charakterystyka próchnicy niektórych leśnych gleb tatrzańskich. Cz. III. Mikromorfologia poziomów butwinowych. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 28(1): 189–203 (in Polish with English abstract).

 • Niemyska-Łukaszuk J., Miechówka A., 1996. Charakterystyka połączeń próchnicznych rędzin tatrzańskich. [In:] Kotarba A. (ed.) Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek. Tom 1. Nauki o Ziemi. TPN – PTNoZ, Kraków-Zakopane: 179–275 (in Polish with English abstract).

 • Niemyska-Łukaszuk J., Miechówka A., 2002. Zawartość cynku, ołowiu i kadmu w poziomach powierzchniowych gleb obszarów nieleśnych Tatrzańskiego Parku Narodowego. [In:] A. Kotarba (ed.), Przemiany środowiska przyrodniczego Tatr, Tatrzański Park Narodowy – Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi, Zakopane: 99–103 (in Polish with English abstract).

 • Niemyska-Łukaszuk J., Miechówka A., Ciarkowska K., 2000. Rola ektopróchnicy w akumulacji metali ciężkich w glebach obszarów nieleśnych Tatrzańskiego Parku Narodowego. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 472: 551–558 (in Polish with English abstract).

 • Oleksynowa K., Skiba S., Kania W., 1977. Wstępne badania nad geochemią rędzin tatrzańskich. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 28(1): 263–275 (in Polish with English abstract).

 • Passendorfer E., 1996. Geologia. [In:] Mirek Z. (ed.) Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego. Tatrzański Park Narodowy, Zakopane: 69–96 (in Polish with English abstract).

 • Pelišek J., 1973. Pôdne pomery Tatranského Národného Parku. Sbornik TANAP 15: 145–180 (in Slovak with English abstract).

 • Piękoś-Mirkowa H., Mirek Z., Miechówka A., 1996. Endemic vascular plants in the Polish Tatra Mts. – distribution and ecology. Polish Botanical Studies 12: 1–107.

 • Piękoś-Mirkowa H., Mirek Z., Miechówka A., 2001. Distribution and habitats of Chamaeorchis alpina (L.) Rich. (Orchidaceae) in Poland. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 70(2): 107–111.

 • Skiba S., 1983. Tendencje do strefowości rędzin tatrzańskich na przykładzie stoków Kominiarskiego Wierchu. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 34(4): 101–112 (in Polish with English abstract).

 • Skiba S., 1985. Rola klimatu i roślinności w genezie gleb na przykładzie gleb górskich z Tatr Polskich i z gór Mongolii. Zeszyty Naukowe AR w Krakowie, ser. Rozprawy Habilitacyjne 99: 72 ss. (in Polish with English abstract).

 • Skiba S., 1999. Mapa gleb Tatrzańskiego Parku Narodowego. Skala 1:20 000. Uniwersytet Jagielloński-Tatrzański Park Narodowy.

 • Skiba S., 2002. Mapa gleb Tatrzańskiego Parku Narodowego. [In:] A. Kotarba (ed.), Przemiany środowiska przyrodniczego Tatr, Tatrzański Park Narodowy – Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi, Zakopane: 21–26 (in Polish with English abstract).

 • Skiba S., 2006. Pokrywa glebowa strefy wysokogórskiej Karpat i jej zagrożenie. Roczniki Bieszczadzkie 14: 201–214 (in Polish with English abstract).

 • Skiba S., Kacprzak A., Szymański W., Musielok Ł., 2011. Walory przyrodnicze górskich gleb rumoszowych. Roczniki Bieszczadzkie 19: 335–348 (in Polish with English abstract).

 • Skiba S., Koreň M., Drewnik M., Kukla J., 2015. Gleby. [In:] K. Dąbrowska i M. Guzik (eds.). Atlas Tatr – Przyroda nieożywiona. Wydawnictwo TPN, Zakopane, Plansza VI.1.

 • Strzemski M., 1956. Gleby Tatr Polskich. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 5: 3–71 (in Polish with English abstract).

 • Systematyka Gleb Polski, 2011. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 62(3): 1–193 (in Polish with English abstract).

 • Świtoniak M., Kabała C., Charzyński P., 2016. Propozycja anglojęzycznych nazw jednostek Systematyki gleb Polski, Soil Science Annual 67(3): 103–116 (in Polish with English abstract).

 • Tarábek K., 1956. Zprava o výskume pôd v Belanských Tatrách. Sbornik Prác o Tatranskom Národnom Parku 2: 11–19 (in Slovak).

 • Varšavová M., Barančok P., Iró S., Medveï J., 1999: Geochemical analysis utilization in the geoecological evaluation of the high-mountain environment of the Belianske Tatry Mts. [In:] Šurńa O., Rapant S. (eds.), Geochémia. Zborník referátov. GS SR, Vydavatel’stvo Dionýza Štúra, Bratislava: 103–107 (in Slovak).

 • Wasak K., 2013. Zastosowanie wybranych systemów klasyfikacji do określenia typów materii organicznej w glebach leśnych w Tatrach. Prace Geograficzne 135: 101–119 (in Polish with English abstract).

 • Wasak K., 2014. Cellulose decomposition rate and features of organic matter in forest soils in the Tatra Mountains. Hruntoznavstvo 15: 70–80.

 • Wasak K., Drewnik M., 2012a. Properties of humus horizons of soils developed in the lower montane belt in the Tatra Mountains. Polish Journal of Soil Science 45(1): 57–68.

 • Wasak K., Drewnik M., 2012b. Properties of soil organic matter in abounded pastureland: a case study from the Jaworzynka Valley in the Tatra Mountains, Poland. [In:] Jianming X., Jianjun W., Yan H. (eds.) Functions of Natural Organic Matter in Changing Environment. Springer, Dordrecht, Heidelberg, New York, London (Jointly published with Zhejiang University Press): 203–207.

 • Wasak K., Drewnik M., 2015. Land use effects on soil organic carbon sequestration in calcareous Leptosols in former pastureland – a case study from the Tatra Mountains (Poland). Solid Earth 6: 1103–1115.

 • Zanella A., Jabiol B., Ponge J.F., Sartori G., de Waal R., van Delft B., Graefe U., Cools N., Katzensteiner K., Hager H., Englisch M., Brethes A., Broll G., Gobat J.M., Brun J.J., Milbert G., Kolb E, Wolf U., Frizzera L., Galvan P., Kolli R., Baritz R., Kemmers R., Vacca A., Serra G., Banas D., Garlato A., Chersich S., Klimo E., Langohr R., 2011. European Humus Forms Reference Base 56.

OPEN ACCESS

Zeitschrift + Hefte

Suche