Rendzina (rędzina) – Soil of the Year 2018 in Poland. Introduction to origin, classification and land use of rendzinas

 • 1 Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Institute of Soil Science and Environmental Protection Grunwaldzka, 50-375, Wrocław, Poland

Abstract

Following the other pedological societies, the Soil Science Society of Poland has launched a programme „Soil of the Year”, and Rędzina (Rendzina) was selected as the soil inaugurating the programme in 2018. Polish term „rędzina” was internationally popularized by Stanisław Miklaszewski in the second/third decade of 20th century and is present in the most soil classification systems as „Rendzina”, „Rendoll”, or „Rendzic” until now. In the Polish tradition, the rendzinas are soils developed from massive rocks rich in calcite, dolomite or gypsum, quite often with admixtures of glacial/periglacial materials, at all development stages. Contemporary classifications of soils in Poland distinguish four main groups (as the types or sub-types): raw rendzina – Calcaric Lithic / Hyperskeletic Leptosols (a minimal thickness of regolith and an initial development of genetic horizons), proper rendzina – Calcaric Leptosols (medium thick profile, but diagnostic horizons are absent), brown rendzina – Calcaric Skeletic Cambisols (have a diagnostic cambic horizon), and chernozemic/humic rendzina – Rendzic Skeletic Phaeozems (have a diagnostic mollic horizon). Rendzina soils are featured by high content of calcium/magnesium, neutral and alkaline reaction, and high base saturation throughout the soil profile, but the individual soil subtypes differ significantly in their usability for agriculture and forestry, depending on the thickness of the soil profile (i.e. a depth to the hard rock or extremely skeletal subsoil), stoniness, texture, and humus content.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Adamczyk B., 1962a. Gleby tatrzańskie. [In:] Szafer W. (ed.) Tatrzański Park Narodowy. ZOP PAN Kraków: 149–166 (in Polish).

 • Adamczyk B., 1962b. Studia gleboznawczo-fitosocjologiczne w Dolinie Małej Łąki w Tatrach. Acta Agraria et Silvestria, 2: 45–116 (in Polish with English abstract).

 • Ad-Hoc-Arbeitsgruppe Boden der Staatlichen Geologischen Dienste und der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, 2005. Bodenkundliche Kartieranleitung (KA 5). Schweizer-bart: 333 pp.

 • Altermann M., Rinklebe J., Merbach I., Körschens M., Langer U., Hofmann B., 2005. Chernozem – soil of the year 2005. Journal of Plant Nutrition and Soil Science 168(6): 725–740.

 • Badía D., Martí C., Aguirre A.J., Aznar J.M., González-Pérez J.A., De la Rosa J.M., Echeverría T., 2014. Wildfire effects on nutrients and organic carbon of a Rendzic Phaeozem in NE Spain: changes at cm-scale topsoil. Catena 113: 267–275.

 • Bodziarczyk J., 2004. Jaworzyny Pienińskiego Parku Narodowego. Studia Naturae 49: 61–86. (in Polish with English abstract).

 • Brożek S., Zwydak M., 2001. Zawartość żelaza ogółem w wybranych skałach macierzystych gleb leśnych Polski. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 52(supplement): 167–175 (in Polish with English abstract).

 • Brożek S., Zwydak M., 2003. Atlas gleb leśnych Polski. CILP. Warszawa: 127 pp. (in Polish).

 • Ciarkowska K., 2000. Charakterystyka gipsowych rędzin brunatnych. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 51 (1–2): 101–111 (in Polish with English abstract).

 • Ciarkowska K., 2001. Sorption properties of gypsic rendzinas from the Niecka Nidzianska area. Acta Agrophysica 50: 71–79.

 • Ciarkowska K., Miechówka A., 2005a. Aktywność biologiczna górskich rędzin próchnicznych wytworzonych ze skał węglanowych i gipsowych Dolomitów. Część I. Mikromorfometryczne wskaźniki aktywności fauny glebowej i aktywność dehydrogenaz. Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich 52: 57–64 (in Polish with English abstract).

 • Ciarkowska K., Miechówka A., 2005b. Aktywność biologiczna górskich rędzin próchnicznych wytworzonych ze skał węglanowych i gipsowych Dolomitów. Część II. Wpływ aktywności fauny glebowej na skład frakcyjny połączeń próchnicznych. Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich 52: 65–70 (in Polish with English abstract).

 • Ciarkowska K., Miechówka A., 2018. Gypsic rendzinas of Nida Basin (southern Poland): a review. Soil Science Annual 69(2): 101–108 (this issue).

 • Ciarkowska K., Niemyska-Łukaszuk J., 2004. Budowa mikromorfologiczna i wybrane wlasciwosci gipsowych redzin czar-noziemnych terenu Niecki Nidzianskiej i kotliny Vallada Agordina [Dolomity Włoskie]. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 55(4): 15–22 (in Polish with English abstract).

 • Dobrzański B., 1951. Występowanie rędzin na skałach fliszu karpackiego. Annales UMCS, E, 5: 255–275 (in Polish with English abstract).

 • Dobrzański B., 1955. Rędziny Lubelszczyzny. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 4: 192–201 (in Polish with English abstract).

 • Dobrzański B., 1976. Przydatność rolnicza rędzin. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 27(2): 83–89 (in Polish with English abstract).

 • Dobrzański B., Konecka-Betley K., Kuźnicki F., Turski R., 1987. Rędziny Polski. Roczniki Nauk Rolniczych D 208: 143 pp. (in Polish with English abstract).

 • Dobrzański B., Szember A., Zawadzki S., 1953. Fizyczno-chemiczna i biologiczna charakterystyka niektórych gleb Kotliny Kłodzkiej. Annales UMCS, Sectio E 8: 283–306 (in Polish with English abstract).

 • Dobrzański B., Turski R., 1964. Próba określenia genezy rędzin na podstawie występowania minerałów ciężkich. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 14 (dodatek): 295–301 (in Polish with English abstract).

 • Domżał H., Martyn W., Słowińska-Jurkiewicz A., 1975. Wykorzystanie oznaczeń wodno-powietrznych właściwości rędzin do określania wilgotności początku nawadniania oraz wielkości dawek polewowych. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 26(3): 183–191 (in Polish with English abstract).

 • Drewnik M., 2008. Geomorfologiczne uwarunkowania rozwoju pokrywy glebowej w obszarach górskich na przykładzie Tatr. Wydawnictwo UJ, Kraków: 118 pp. (in Polish with English abstract).

 • Genetyczna klasyfikacja gleb Polski, wydanie 2, 1959. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 7(2): 103 pp. (in Polish with English abstract).

 • Harbar V., Poznyak S., 2016. Genesis and properties of rendzinas in the Podilski Tovtry. Polish Journal of Soil Science, 48(2): 229–236.

 • IUSS Working Group WRB, 2015. World References Base for Soil Resources 2014, Update 2015, World Soil Resources Reports, 106, FAO, Rome: 186 pp.

 • Kabała C., 2014. Systematyka Gleb Polski – stan aktualny i dalszy rozwój. Soil Science Annual 65(2): 91–98 (in Polish with English abstract).

 • Kabała C., 2017. Gleba Roku PTG. Czarna Ziemia 23, http://ptg-wroclaw.up.wroc.pl/Czarna_Ziemia.html

 • Kabała C., Świtoniak M., Charzyński P., 2016. Correlation between the Polish Soil Classification (2011) and international soil classification system World Reference Base for Soil Resources (2015). Soil Science Annual 67(2): 88–100.

 • Kabata-Pendias A., 1966. Badania geochemiczno-mineralogiczne dwóch rędzin woj. kieleckiego. Roczniki Nauk Rolniczych A, 92: 349–374 (in Polish with English abstract).

 • Kacprzak A., Drewnik M., Uzarowicz Ł., 2006. Rozwój i kierunki przemian węglanowych gleb rumoszowych na terenie Pienińskiego Parku Narodowego. Pieniny Przyroda i Człowiek 9: 41–50 (in Polish with English abstract).

 • Klasyfikacja gleb leśnych Polski, 2000. CILP, Warszawa: 127 pp. (in Polish with English abstract).

 • Komornicki T., 1977. Tatrzańskie rędziny strefy leśnej. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 28(1): 277–291 (in Polish with English abstract).

 • Komornicki T., Skiba S., 1996. Gleby. [W:] Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego. [W:] Mirek Z. (red.). Tatrzański Park Narodowy, Kraków-Zakopane: 215–226 (in Polish with English abstract).

 • Kowaliński S., Licznar M., 1976. Właściwości mikromorfologiczne niektórych rędzin wytworzonych z wapieni różnych formacji geologicznych. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 37: 2–3 (in Polish with English abstract).

 • Kowaliński S., Licznar S.E., 1984. Właściwości mikromorfologiczne i fizykochemiczne rędzin występujących na terenie Rowu Nysy Kłodzkiej. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 35(1): 125–139 (in Polish with English abstract).

 • Kowaliński S., Licznar S.E., 1986. Związki próchniczne w rędzinach wytworzonych z wapieni różnych formacji geologicznych. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 37(2–3): 159–167 (in Polish with English abstract).

 • Kowaliński S., Licznar S., Drozd J., Licznar M., 1972. Pokrywa glebowa rezerwatu Muszkowicki Las Bukowy (Soils in the reserve Muszkowicki Las Bukowy). Ochrona Przyrody 37: 67–87 (in Polish with English abstract).

 • Kowalska J., Kajdas B., Zaleski T., 2017. Variability of morphological, physical and chemical properties of soils derived from carbonate-rich parent material in the Pieniny Mountains (south Poland). Soil Science Annual 68(1): 27–38.

 • Kőlli R., Tamm I., 2015. Soil on limestone-year 2015 soil of Estonia. Agraarteadus 26, 2: 51–61.

 • Kuźnicki F., 1965. Właściwości i typologia gleb wytworzonych z kredowej opoki odwapnionej Roztocza w nawiązaniu do charakterystyki i genetycznego podziału rędzin. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 15(2): 345–408 (in Polish with English abstract).

 • Kuźnicki F., Białousz S., Kamińska H., Oszmiańska M., Skłodowski P., Ziemińska A., Żakowska H., 1976. Rędziny wytworzone ze skał węglanowych różnych formacji geologicznych na obszarze Gór Świętokrzyskich i ich obrzeżenia. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 27(2): 19–48 (in Polish with English abstract).

 • Kuźnicki F., Skłodowski P., 1968. Przemiany substancji organicznej w niektórych typach gleb Polski. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 19(1): 3–25 (in Polish with English abstract).

 • Kuźnicki F., Skłodowski P., 1976. Zawartość i charakterystyka form związków próchnicznych w rędzinach wytworzonych ze skał węglanowych różnych formacji geologicznych. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual (27)2: 127–136 (in Polish with English abstract).

 • Lasota J., Błońska B., Pacanowski P., 2018. Forest sites and forest types on redzinas in Poland. Soil Science Annual 69(2): 121–129 (this issue).

 • Lasota J., Błońska E., Zwydak Z., 2016. Warunki glebowe świerczyny nawapiennej (Polysticho-Piceetum) w górnej części regla dolnego Tatr. Sylwan 160(5): 407–415 (in Polish with English abstract).

 • Lemkowska B., 2013. „Rędziny czwartorzędowe” w Systematyce gleb Polski. Soil Science Annual 64(4): 135–139 (in Polish with English abstract).

 • Lemkowska B., 2018. Limnic Rendzinas in the Mazurian Lake-land (NE Poland). Soil Science Annual 69(2): 109–120 (this issue).

 • Lemkowska B., Sowiński P., 2008. Ewolucja „rędzin pojeziornych” w krajobrazie Pojezierza Mazurskiego. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 59(1): 134–140 (in Polish with English abstract).

 • Licznar S.E., 1976. Rędziny i gleby nawapieniowe Opolszczyzny w świetle badań mikromorfologicznych i fizykochemicznych. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 27(3): 73–121 (in Polish with English abstract).

 • Licznar S.E., Drozd J., Licznar M., 1993. Skład frakcyjny próchnicy rędzin Polski południowo-zachodniej. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 411: 131–138 (in Polish with English abstract).

 • Mazurek R., Kowalska J.B., Zadrożny P., Gąsiorek M., Kozak H., 2018. Rendzinas diversity of the Ojców National Park as an effect of lithological factors. Soil Science Annual 69(2): 130–141 (this issue).

 • Mazurek R., Wieczorek J., Zadrożny P., 2010. Mercury Content in Soils of The Ojców National Park. Ecological Chemistry and Engineering A, 17(4–5): 439–447.

 • Miechówka A., 1989. Charakterystyka geochemiczna rędzin tatrzańskich wytworzonych z dolomitów. Cz. I. Ogólna charakterystyka gleb i niektóre dane mineralogiczne. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 40(2): 83–105 (in Polish with English abstract).

 • Miechówka A., 1990. Charakterystyka geochemiczna rędzin tatrzańskich wytworzonych z dolomitów. Cz. II. Właściwości chemiczne badanych gleb. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 41(3/4): 29–48 (in Polish with English abstract).

 • Miechówka A., 1998. Charakterystyka rędzin występujących powyżej górnej granicy lasu w Tatrach. Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej PAN 25: 41–60 (in Polish with English abstract).

 • Miechówka A., 2000. Charakterystyka tatrzańskich gleb nieleśnych wytworzonych ze skał węglanowych. Zeszyty Naukowe AR w Krakowie, Rozprawy 263: 86 pp. (in Polish with English abstract).

 • Miechówka A., 2001. Zawartość różnych form żelaza w rędzinach położonych powyżej górnej granicy lasu w Tatrach. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 52(supl.): 135–143. (in Polish with English abstract).

 • Miechówka A., 2002. Wybrane właściwości rędzin występują-cych pod kosodrzewiną w Tatrzańskim Parku Narodowym. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 53(1–2): 1–8 (in Polish with English abstract).

 • Miechówka A., Ciarkowska K., 1998. Mikromorfologiczne formy próchnicy tatrzańskich rędzin próchnicznych i butwinowych. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 464: 161–168 (in Polish with English abstract).

 • Miechówka A., Ciarkowska K., 2002. Aktywność fauny glebowej w rędzinach organicznych i próchnicznych obszarów nieleśnych Tatrzańskiego Parku Narodowego. Przemiany środowiska przyrodniczego Tatr. Kraków-Zakopane 2002: 111–115 (in Polish with English abstract).

 • Miechówka A., Drewnik M., 2018. Rendzina soils in the Tatra Mountains, central Europe: a review. Soil Science Annual 69(2): 88–100 (this issue).

 • Mieczyński T., 1932. Zarys fizyczno-geograficzny województwa lubelskiego. [In:] Czuma I. Monografia statystyczno-gospodarcza województwa lubelskiego. Lublin: 1–89 (in Polish).

 • Miklaszewski S., 1922. Contribution à la connaissance des sols nommés „Rendzina”. V Comptes Rendus de la Conférence extraordinaire (III-e internationale) Agropédologique à Prague. Publié par Stâtni vyzkumny ustav agropedologicky (Institut agropédologique de l’Etat) à Prague. Tchécoslovaquie: 245–251.

 • Miklaszewski S., 1930. Gleby Polski. Komisja Wydawnicza TBPS Politechniki Warszawskiej, Warszawa: 640 ss. (in Polish).

 • Mocek A. (red.), 2015. Gleboznawstwo. Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa: 571 pp. (in Polish).

 • Mocek A., Spychalski W., Kaczmarek Z., 2003. Właściwości fizyczne oraz skład mineralogiczny frakcji koloidalnej rędzin różnych formacji geologicznych. Roczniki Gleboznawcze 2: 111–119 (in Polish with English abstract).

 • Musierowicz A., 1954. Klasyfikacja gleb Polski ustalona przez Polskie Towarzystwo Gleboznawcze. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 3: 3–24 (in Polish with English abstract).

 • Musierowicz A., Skorupska T., 1966. Frakcje związków humusowych czarnoziemu, czarnych ziem i rędzin. Roczniki Nauk Rolniczych A, 91(2): 1–50 (in Polish with English abstract).

 • Musierowicz A., Wondrausch A., 1936. Rędziny północnej krawędzi Podola. Pierwsza Związkowa Drukarnia we Lwowie: 86 pp. (in Polish with English abstract).

 • Niemyska-Łukaszuk J., 1977a. Charakterystyka próchnicy niektórych leśnych gleb tatrzańskich. Cz. II. Skład frakcyjny połączeń próchnicznych, Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 28(1): 170–188 (in Polish with English abstract).

 • Niemyska-Łukaszuk J., 1977b. Charakterystyka próchnicy niektórych leśnych gleb tatrzańskich. Cz. III. Mikromorfologia poziomów butwinowych. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 28(1): 189–203 (in Polish with English abstract).

 • Niemyska-Łukaszuk J., Miechówka A., 1996. Charakterystyka połączeń próchnicznych rędzin tatrzańskich. [W:] Kotarba A. (ed.) Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek. Tom 1. Nauki o Ziemi. TPN – PTNoZ, Kraków-Zakopane: 179–275 (in Polish with English abstract).

 • Niemyska-Lukaszuk J., Zaleski T., Miechówka A., 2004. Charakterystyka pokrywy glebowej Pienińskiego Parku Narodowego. Studia Naturae 49: 33–41 (in Polish with English abstract).

 • Oleksynowa K., Skiba S., Kania W., 1977. Wstępne badania nad geochemią rędzin tatrzańskich. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 28(1): 263–275 (in Polish with English abstract).

 • Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, 2017. Przewodnik terenowy do opisu gleb. Warszawa, 49 ss. http://ptg.sggw.pl/wp-content/uploads/2018/04/Przewodnik_do_opisu_gleby_PTG_01-min.pdf

 • Pomian J., 1964. Warunki występowania rędzin w terenie Karpat fliszowych. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 1 (suppl.): 249–258 (in Polish with English abstract).

 • Pranagal J., 2004. Porowatość różnicowa rędziny i wodoodporność jej agregatów w różnych systemach uprawy. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 55(2): 339–347 (in Polish with English abstract).

 • Radmanović S.B., Ðorđević A.R., Nikolić N.S., 2015. Humification degree of Rendzina soil humic acids influenced by carbonate leaching and land use. Journal of Agricultural Sciences 60(4): 443–453.

 • Sapek A., Skłodowski P., 1976. Zawartość Mn, Zn, Cu, Pb, Ni i Co w rędzinach Polski. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 27(2): 137–144 (in Polish with English abstract).

 • Skiba S., 1983. Tendencje do strefowości rędzin tatrzańskich na przykładzie stoków Kominiarskiego Wierchu. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 34(4): 101–112 (in Polish with English abstract).

 • Skiba S., 1985. Rola klimatu i roślinności w genezie gleb na przykładzie gleb górskich z Tatr Polskich i z gór Mongolii. Zeszyty Naukowe AR w Krakowie, Rozprawy Habilitacyjne 99: 72 ss. (in Polish with English abstract).

 • Skiba S., Komornicki T., 1983. Gleby organiczno-sufozyjne w Tatrach Polskich. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 34(4): 113–122 (in Polish with English abstract).

 • Skłodowski P., 2014. Sylwetki polskich gleboznawców: Sławomir Miklaszewski. Czarna Ziemia 10 http://ptg-wroclaw.up.wroc.pl/CzarnaZiemia_10.htm

 • Smreczak B., Jadczyszyn J., Kabała C., 2018. Przydatność rolnicza rędzin w Polsce. Soil Science Annual 69(2): 142–151 (this issue).

 • Smreczak B., Jadczyszyn J., Klimkowicz-Pawlas A., Ukalska-Jaruga A., 2015. Stan zanieczyszczenia gleb pierwiastkami śladowymi oraz struktura użytkowania gruntów w rejonie Olkusza. Studia i Raporty IUNG-PIB 46(20): 125–141 (in Polish with English abstract).

 • Soil Survey Staff, 2014. Keys to Soil Taxonomy, 12th ed. USDA, Natural Resources Conservation Service, Washington, DC: 356 pp.

 • Stremme H., 1932. Die Bodenkartierung. [In:] Blanck E. (Ed.) Handbuch der Bodenlehre. Springer, Berlin, Heidelberg: 259–428.

 • Strzemski M., 1950. Rędziny na wapieniach triasowych w okolicach Piekoszowa. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 1: 99–103 (in Polish with English abstract).

 • Strzemski M., Siuta J., Witek T., Bury-Zaleska J., Nowosielski O., Słowik K., Trębski L., Truszkowska R., 1973. Przydatność rolnicza gleb Polski. PWRiL: 285 pp. (in Polish with English abstract).

 • Systematyka gleb Polski (Polish Soil Classification), 1974. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 25(1): 1–148 (in Polish with English abstract).

 • Systematyka gleb Polski (Polish Soil Classification), 1989. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 40(3/4): 1–150 (in Polish with English abstract).

 • Systematyka gleb Polski (Polish Soil Classification), 2011. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 62(3): 1–193 (in Polish with English abstract).

 • Świtoniak M., Kabała C., Charzyński P., 2016. Proposal of English equivalents for the soil taxa names in the Polish Soils Classification. Soil Science Annual 67(3): 103–116.

 • Turski R., Domżał H., Słowińska-Jurkiewicz A., Martyn W., 1975. Wpływ frakcji ilu koloidalnego, węglanu wapnia i próchnicy na zawartość wody silnie związanej, plastyczność i pęcznienie rędzin. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 26(3): 35–43 (in Polish with English abstract).

 • Uggla H., 1976. „Rędziny” Pojezierza Mazurskiego. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 27(2): 113–125 (in Polish with English abstract).

 • Uziak S., 1963a. Geneza i klasyfikacja gleb górskich w Karpatach fliszowych. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 13: 56–70 (in Polish with English abstract).

 • Uziak S., 1963b. Rzekome rędziny jurajskie Wyżyny Krakow-sko-Częstochowskiej. Annales UMCS, B, 8: 23–30 (in Polish with English abstract).

 • Uziak S., 1969. Wpływ rzeźby terenu na typologiczne zróżnicowanie pokrywy glebowej w Karpatach Fliszowych. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 20(1): 81–97 (in Polish with English abstract).

 • Wasak K., 2013. Zastosowanie wybranych systemów klasyfikacji do określenia typów materii organicznej w glebach leśnych w Tatrach. Prace Geograficzne 135: 101–119 (in Polish with English abstract).

 • Wasak K., 2014. Cellulose decomposition rate and features of organic matter in forest soils in the Tatra Mountains. Hruntoznavstvo 15: 70–80.

 • Wasak K., Drewnik M., 2012. Properties of humus horizons of soils developed in the lower montane belt in the Tatra Mountains. Polish Journal of Soil Science 45(1): 57–68.

 • Wasak K., Drewnik M., 2015. Land use effects on soil organic carbon sequestration in calcareous Leptosols in former pastureland – a case study from the Tatra Mountains (Poland). Solid Earth 6: 1103–1115.

 • Wasak K., Drewnik M., 2018. Sequestration of organic carbon in rendzinas: a review. Soil Science Annual 69(2): 75–87 (this issue).

 • Wójcikowska-Kapusta A., Niemczuk B., 2006. Wpływ sposobu użytkowania na zawartość różnych form magnezu i potasu w profilach rędzin. Acta Agrophysica 8(3): 765–771 (in Polish with English abstract).

 • Wójcikowska-Kapusta A., Niemczuk B., 2009. Copper speciation in different-type soil profiles. Journal of Elementology 14(4): 815–824.

 • Zagórski Z., 1999a. Clay minerals of brown rendzina soils from the Male Pieniny Mts. Annals of Warsaw Agricultural University, Agriculture 35: 21–29.

 • Zagórski Z., 1999b. Cechy mikromorfologiczne i niektóre właściwości gleb wapniowcowych z terenu Małych Pienin. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 50(1/2): 115–126 (in Polish with English abstract).

 • Zagórski Z., 2002: The influence of the mineral composition of the clay fraction on zinc sorption in rendzina soils. Polish Journal of Soil Science 35(1): 39–45.

 • Zagórski Z., 2003. Mineralogiczne i mikromorfologiczne wskaź-niki genezy i właściwości rędzin wytworzonych ze skał węglanowych różnych formacji geologicznych. Fundacja „Rozwój SGGW” (in Polish with English abstract).

 • Zagórski Z., Kaczorek D., 2002. Haematite – a lithogenetic form of iron in soils from the southern part of the Holy Cross Mts. Annales of Warsaw Agricultural University-SGGW, Agriculture 43: 17–23.

 • Zaleski T., Mazurek R., Gąsiorek M., Wanic T., Zadrożny P., Józefowska A., Kajdas B., 2016. Gleby leśnych powierzchni monitoringowych w Pienińskim Parku Narodowym. Pieniny Przyroda i Człowiek 14: 3–15 (in Polish with English abstract).

 • Zasoński S., 1992. Warstwy krośnieńskie jako skała macierzysta pararędzin fliszowych (na przykładzie gleb Wzgórz Rymanowskich). Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 43(3/4): 77–90.

 • Zasoński S., Skiba S., 1988. Chemiczne i mikromorfologiczne właściwości gleb wapniowcowych okolic Cieszyna. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 39(3): 71–90 (in Polish with English abstract).

 • Zwydak M., 2011. Morfologia oraz podstawowe właściwości chemiczne gleb zespołu jaworzyny z języcznikiem zwyczajnym (Phyllitido-Aceretum Moor 1952) w Polsce. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 62(1): 177–186 (in Polish with English abstract).

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search