Agricultural suitability of rendzinas in Poland

Bożena Smreczak 1 , Jan Jadczyszyn 1  and Cezary Kabała 2
 • 1 Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów, 24-100, Puławy
 • 2 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Nauk o Glebie i Ochrony, 50-357, Wrocław

Abstract

The agricultural value of rendzina soils depends on many factors, including type of parent rock, texture of arable layer, admixture of post-glacial materials and occurrence of coarse fragments. Over 97% of rendzinas in Poland are arable soils, and less than 3% are under permanent meadows and permanent pastures. Rendzinas are soil of high production potential for agriculture. Almost 75% of them were included in the wheat complexes (from 1 to 3) while about 10% are weak and very weak rye soils (complex 6 and 7) in Polish land suitability system. Groups of rendzinas identified for agricultural purposes and the principles of their identification were established on 1950s and 1960s when bonitation maps and soil-agricultural maps were prepared. These principles have not changed so far, therefore the purpose of the work was to describe the divisions of these soils and the characteristics of their properties on the example of arable soils based on the available data.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Bartoszewski Z., Czarnowski F., Dombek E., Siuta J., Strzemski M., Truszkowska R., Witek T., 1965. Instrukcja w sprawie wykonywania map glebowo-rolniczych w skali 1:5000 i 1:25 000 oraz map glebowo-przyrodniczych w skali 1: 25 000 (tymczasowa), część 1. Ministerstwo Rolnictwa, Departament Urządzeń Rolnych oraz Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa: 153 ss.

 • Ciarkowska K., 2000. Charakterystyka gipsowych rędzin brunatnych. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 51(1/2): 101–111.

 • Czarnowski F., Truszkowska R., 1963. Komentarz do tabeli klas gruntów. Ministerstwo Rolnictwa: 463 ss.

 • Dobrzański B., 1976. Przydatność rolnicza rędzin. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 2: 83–91.

 • Dobrzański B., 1955. Rędziny Lubelszczyzny. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 4: 192–201.

 • Jadczyszyn J., Filipiak K., Jończyk K., Siebielec G., Stuczyński T., 2010. Zasady racjonalnego użytkowania i kształtowania obszarów problemowych rolnictwa (OPR). Instrukcja Upowszechnieniowa nr 178, IUNG-PIB Puławy: 70 ss.

 • Jadczyszyn J., Smreczak B., 2017. Mapa glebowo-rolnicza w skali 1:25 000 i jej wykorzystanie na potrzeby współczesnego rolnictwa. Studia i Raporty IUNG-PIB 51(5): 9–28.

 • Jadczyszyn J., 2009. Regionalne zróżnicowanie obszarów problemowych rolnictwa (OPR) w Polsce. Instrukcja Upowszechnieniowa nr 163. IUNG-PIB: 80 ss.

 • Jończyk K., 2003. Ochrona gruntów przed erozją. Biblioteczka Krajowego Programu Rolnośrodowiskowego. Wydanie I, MR i RW, Warszawa: 23 pp.

 • Kabała C., 2014. Systematyka Gleb Polski – stan aktualny i dalszy rozwój. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 65(2): 91–98.

 • Kowaliński S., Licznar E., 1986. Związki próchniczne w rędzinach wytworzonych z wapieni różnych formacji geologicznych. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 37(2–3): 159–167.

 • Kuźnicki F., Białousz S., Skłodowski P., 1979. Podstawy gleboznawstwa z elementami kartografii gleb. Państwowe Wydawnictwo Naukowe: 509 ss.

 • Kuźnicki F., Białousz S., Kamińska H., Oszmiańska M., Skłodowski P., Ziemińska A., Żakowska H., 1976. Rędziny wytworzone ze skał węglanowych różnych formacji geologicznych na obszarze Gór Świętokrzyskich i ich obrzeżenia. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 27(2): 19–48.

 • Kuźnicki F., Skłodowski P., 1976. Zawartość i charakterystyka form związków próchnicznych w rędzinach wytworzonych ze skał węglanowych różnych formacji geologicznych. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 27(2): 127–136.

 • Lemkowska B., 2013. „Rędziny czwartorzędowe” w Systematyce gleb Polski. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 64(4): 135–139.

 • Lemkowska B., Sowiński P., 2008. Ewolucja „rędzin pojeziornych” w krajobrazie Pojezierza Mazurskiego. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 59(1): 134–140.

 • Licznar S.E., 1976. Rędziny i gleby nawapieniowe Opolszczyzny w świetle badań mikromorfologicznych i fizykochemicznych. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 27(3): 73–121.

 • Miklaszewski S., 1935. Rozpoznawanie gleb w polu na ziemiach polskich oraz obowiązujące klasyfikacje gruntów do celów rolniczych, melioracyjnych, szacunkowych I i podatkowych. Wydanie III: 157 ss.

 • Misztal M., 1983. Dynamika składu chemicznego rędziny w warunkach czteroletniego użytku trwałego. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 34(1/2): 61–67.

 • Mocek A., Spychalski W., Kaczmarek Z., 2003. Właściwości fizyczne oraz skład mineralogiczny frakcji koloidalnej rędzin różnych formacji geologicznych. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 54(32): 111–119.

 • Musierowicz A., 1956. Gleboznawstwo ogólne. Wydanie II, Warszawa, PWRiL: 485–486.

 • Pranagal J., 2004. Porowatość różnicowa rędziny i wodoodporność jej agregatów w różnych systemach uprawy. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 55(2): 339–347.

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz.U. 2012 poz. 1246).

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1956 r. w sprawie klasyfikacji gruntów (Dz.U. 1956 nr 19 poz. 97).

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 1957 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 4 czerwca 1956 r. w sprawie klasyfikacji gruntów (Dz.U. 1957 nr 5 poz. 21).

 • Sapek A., Skłodowski P., 1976. Zawartość Mn, Zn, Cu, Pb, Ni i Co w rędzinach Polski. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 27(2): 137–144.

 • Smreczak B., Jadczyszyn J., Klimkowicz-Pawlas A., Ukalska-Jaruga A., 2015. Stan zanieczyszczenia gleb pierwiastkami śladowymi oraz struktura użytkowania gruntów w rejonie Olkusza. Studia i Raporty IUNG-PIB, Zeszyt 46(20): 125–141.

 • Smreczak B., Jadczyszyn J., 2017. Badania właściwości gleb użytkowanych rolniczo w latach 1992–1997 i ich wykorzystanie w ocenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Studia i Raporty IUNG-PIB, Zeszyt 51(5): 41–56.

 • Strzemski M., 1968. Racjonalne użytkowanie ziemi w polskiej kartografii. (Praca zbiorowa) PWRiL: 155 ss.

 • Strzemski M., 1950. Rędziny na wapieniach triasowych w okolicach Piekoszowa. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 1: 99–103.

 • Strzemski M., Siuta J., Witek T., Bury-Zaleska J., Nowosielski O., Słowik K., Trębski L., Truszkowska R., 1973. Przydatność rolnicza gleb Polski. PWRiL: 285 ss.

 • Uggla H., 1976. „Rędziny” Pojezierza Mazurskiego. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 27(2): 113–125.

 • Ustawa z dnia 26 marca 1935 r. o klasyfikacji gruntów dla podatku gruntowego (Dz.U. 1935 nr 27 poz. 203)

 • Witek T., 1965. Treść i metody sporządzania wielkoskalowych map glebowo-rolniczych, Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, Puławy-Kielce, 1965: 16 ss.

 • Witek T., 1973. Mapy glebowo-rolnicze oraz kierunki ich wykorzystania. (Seria P 18), IUNG Puławy: 74 ss.

 • Zawadzki S. (red.), 1995. Gleboznawstwo. (Praca zbiorowa), Wydanie III, PWRiL: 560 ss.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search