Trophic conditions of forest soils of the Pieniny National Park, southern Poland

Tomasz Wanic 1 , Jan Bodziarczyk 2 , Michał Gąsiorek 3 , Paweł Hawryło 4 , Agnieszka Józefowska 3 , Bartłomiej Kajdas 3 , Ryszard Mazurek 3 , Marta Szostak 4 , Michał Usień 4 , Piotr Wężyk 4 , Paweł ZadrożNy 3 , Karolina Zięba-Kulawik 4  and Tomasz Zaleski 3
 • 1 University of Agriculture in Krakow, Faculty of Forestry, Institute of Forest Ecology and Silviculture, Department of Forest Soil Science, 31-425, Kraków, Poland
 • 2 University of Agriculture in Krakow, Faculty of Forestry, Institute of Forest Ecology and Silviculture, Department of Forest Biodiversity, 31-425, Kraków, Poland
 • 3 University of Agriculture in Krakow, Faculty of Agriculture and Economics, Institute of Soil Science and Agrophysics, Department of Soil Science and Soil Protection, 31-120, Kraków, Poland
 • 4 University of Agriculture in Krakow, Faculty of Forestry, Institute of Forest Resources Management, Department of Forest Management, Geomatics and Forest Economics, 31-425, Kraków, Poland

Abstract

The primary objective of this study was to characterise the edaphic conditions of forest areas in the Pieniny National Park (PNP), and to describe the dependencies between properties of forest soils and types of forest plant communities. The “Soil Trophic Index” (SIGg) for mountainous areas was applied. The evaluation of the trophism for 74 forest monitoring employed the soil trophic index for mountainous areas SIGg or SIGgo. Plant communities in the forest monitoring areas were classified according to the Braun-Blanquet’s phytosociological method. Soils of PNP present in the forest monitoring areas were mostly classified as eutrophic brown soils (72.9%), rendzinas (10.8%), brown rendzinas (5.41%), and rubble initial soils (5.41%). Pararendzinas, dystrophic brown soils, and gley soils were less common (total below 5.5%). In the forest monitoring areas of PNP, eutrophic soils predominate over mesotrophic soils. High SIGg index of the soils is caused by high values of acidity and nitrogen content. The Carpathian beech forest Dentario glandulosae-Fagetum and thermophilic beech forest Carici albae-Fagetum associations are characterised by high naturalness and compatibility of theoretical habitats. The soils of the Carpathian fir forest Dentario glandulosae-Fagetum abietetosum subcommunity is characterised by a higher share of silt and clay particles and lower acidity as compared to the Carpathian beech forest Dentario glandulosae-Fagetum typicum subcommunity. The soils of the forest monitoring areas in PNP stand out in terms of their fertility against forest soils in other mountainous areas in Poland.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Adamczyk B., Greszta J., Olszowski J., 1980. Mapa typów gleb Pienińskiego Parku Narodowego. Skala 1:10 000, Polska Akademia Nauk, Zakład Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych w Krakowie (Załącznik do Ochr. Przyr. 44 i do książki „Przyroda Pienin w obliczu zmian” wyd. Studia Nat., Ser. B, 3).

 • Adamczyk B., Greszta J., Olszowski J., 1982. Gleby Pienińskiego Parku Narodowego. Ochrona Przyrody 44: 317–340.

 • Birkenmajer K., 1981. Geologia. [W:] Przyroda Pienin w obliczu zmian (Zarzycki K., red.). Studia Naturae, Ser. B 30: 33–52.

 • Bodziarczyk J., Pancer-Koteja E., 2004. Mezofile i ciepłolubne lasy jodłowo-bukowe Pienińskiego Parku Narodowego. [W:] Charakterystyka i mapa zbiorowisk roślinnych Pienińskiego Parku Narodowego (Kaźmierczakowa R., red.). Studia Naturae 49: 87–121.

 • Bodziarczyk J., Pancer-Koteja E., Różański W., 2016. Charakterystyka leśnej szaty roślinnej Pienińskiego Parku Narodowego na podstawie systematyczno-losowej próby danych. Pieniny-Przyroda i Człowiek 14: 17–50.

 • Brożek S., 2001. Indeks trofizmu gleb leśnych. Acta Agraria et Silvestria 39: 17–33.

 • Brożek S., 2007. Liczbowa wycena „jakości” gleb – narzędzie w diagnozowaniu siedlisk leśnych. Sylwan 2: 35–42.

 • Brożek S., Zwydak M., Lasota J., Różański W., 2011a. Założenia metodyczne badań związków pomiędzy glebą a zespołami roślinnymi w lasach. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 62(4): 16–38.

 • Brożek S., Lasota J., Zwydak M., Wanic T., Gruba P., Błońska E., 2011b. Zastosowanie Siedliskowego Indeksu Glebowego (SIG) w diagnozie typów siedlisk leśnych. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 62(4): 133–149.

 • Brożek S., Zwydak M., 2003. Atlas gleb leśnych Polski, CILP Warszawa.

 • Brożek S., Lasota J., Błońska E., Wanic T., Zwydak M., 2015. Waloryzacja siedlisk obszarów górskich na podstawie Siedliskowego Indeksu Glebowego (SIGg). Sylwan 159(8): 684–692.

 • Brożek S., Lasota J., Błońska E., Zwydak M., Wanic T., 2016. Siedliskowy indeks glebowy w diagnozie siedlisk górskich. [W:] praca zbiorowa, Siedliska leśne zmienione i zniekształ-cone (Zielony R., red.). Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa: 63–78.

 • Kaźmierczakowa R. (red.), 2004. Charakterystyka i mapa zbiorowisk roślinnych Pienińskiego Parku Narodowego. Studia Naturae 49: ss. 348.

 • Matuszkiewicz W., 2013. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa: ss. 537.

 • Niemyska-Łukaszuk J., Miechówka A., Zaleski T., 2002. Gleby Pienińskiego Parku Narodowego i ich zagrożenia. Pieniny – Przyroda i Człowiek 7: 79–90.

 • Niemyska-Łukaszuk J., Zaleski T., Miechówka A., 2004. Charakterystyka pokrywy glebowej Pienińskiego Parku Narodowego. [W:] Charakterystyka i mapa zbiorowisk roślinnych Pienińskiego Parku Narodowego (Kaźmierczakowa R., red.). Studia Naturae 49: 33–41.

 • Różański W., Bodziarczyk J., 1995. Zróżnicowanie zbiorowisk leśnych Pienin Centralnych na podstawie systematycznego zbioru danych. Pieniny – Przyroda i Człowiek 4: 105–118.

 • Skiba S., Drewnik M., Zaleski T., 2002. Mapa gleb Pienińskiego Parku Narodowego w jednostkach taksonomii międzynarodowej. Pieniny – Przyroda i Człowiek 7: 91–95.

 • Systematyka gleb Polski, wyd. 5, 2011. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 62(3): 1–194.

 • Zaleski T., Kacprzak A., Maj K., 2006. Pedogenetic conditions of retention and filtration in soils formed from slope covers on the example of a selected catena in the Pieniny Mts. Polish Journal of Soil Science 39(2): 185–195.

 • Zaleski T., Mazurek R., Gąsiorek M., Wanic T., Zadrożny P., Józefowska A., Kajdas B., 2016. Gleby leśnych powierzchni monitoringowych w Pienińskim Parku Narodowym, Pieniny – Przyroda i Człowiek 14: 3–15.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search