Pesticide residues in soils along railway lines

Przemysław Winiarek 1  and Aneta Kruk 1
 • 1 , 03-734, Warszawa, Poland

Abstract

The aim of the study was to examine the content of pesticide residue in soil adherent to the railway track down to the depth of 2 m below ground. The two lines selected for the examination differed in properties determining pesticide content. To assess the scale of influence of the chemical treatment applied, the selected lines were outside intensive farming areas. The examination consisted of testing the content of 2.4-D, MCPA, carbofuran and atrazine using liquid chromatography, and the content of phenol, cresols, DDT/DDE/DDD, aldrin, dieldrin, endrin and HCH using gas chromatography. The content of 2.4-D, MCPA and phenol was below 0.01 mg·kg−1, cresols – below 0.03 mg·kg−1, DDT/DDE/DDD – below 0.024 mg·kg−1, aldrin and dieldrin – below 0.004 mg·kg−1, endrin – below 0.005 mg·kg−1, carbofuran and atrazine – below 0.02 mg·kg−1, ΣHCH – below 0.017 mg·kg−1. The content of pesticide residue in soils along the examined railway lines is lower than that found in arable soils in Poland. No differences in the content of pesticide residue were found between the soils underneath the modernised railway line and the one which had been in use without major alterations to the upper layers for many years. The study found no evidence of any influence of chemical plant removal from railway lines on adjacent lands.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Akoto O., Ephraim J.H., Darko G., 2008. Heavy metals pollution in surface soils in the vicinity of abundant railway servicing workshop in Kumasi, Ghana. International Journal of Environmental Research 2(4): 359–364.

 • Brooks K.M., 2004. Polycyclic aromatic hydrocarbon migration from creosote-treated railway ties into ballast and adjacent wetlands. Research Paper FPL-RP-617, U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Forest Products Laboratory: 53 pp.

 • Bukowiecki N., Gehrig R., Hill M., Lienemann P., Zwicky C.N., Buchmann B., Weingartner E., Baltensberger U., 2007. Iron, manganese and copper emitted by cargo and passenger trains in Zurich (Switzerland): Size-segregated mass concentrations in ambient air. Atmospheric Environment 41(4): 878–889.

 • Fornal-Pieniak B., Wysocki C., 2010. Flora nasypu nieużytkowanej linii kolejowej w okolicach Sokołowa Podlaskiego (Flora of a non-used railway embankment near Sokołów Podlaski). Water-Environment-Rural Areas. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie 10: 85–94.

 • Kawano M., Brudnowska B., Falandysz J., Wakimoto T., 2000. Polichlorowane bifenyle i pestycydy chloroorganiczne w glebach w Polsce (Polychlorinated biphenyls and chloroorganic pesticides in soils in Poland. Yearbooks of the National Hygiene Institute). Roczniki Państwowego Zakładu Higieny 51(1) 15–28.

 • Koda E., Osiński P., Głażewski M., 2010. Agrogeotechniczne umacnianie skarp budowli ziemnych (Agrogeotechnical improvement of earth structure slopes). Scientific Review – Environmental Engineering and Development). Przegląd Naukowy – Inżynieria i Kształtowanie Środowiska 4(50): 36– 47.

 • Kucharski M., Urbanowicz J., 2008. Badanie pozostałości linuronu i MCPA w glebie i roślinach ziemniaka (Determination of linuron and MCPA residues in soil and potato plants). Bulletin of the Plant Breeding and Acclimatisation Institute. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 248: 61–66.

 • Kryszak A., Kryszak J., Czemko M., Kalbarczyk M., 2006. Roślinność nasypów wybranych szlaków kolejowych (Vegetation of embankments along selected railway lines). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Rolnictwo (545): 157–164.

 • Liu H., Chen L.P., Ai Y.W., Yang X., Yu Y.H., Zuo Y.B., Fu G.Y., 2009. Heavy metal contamination in soil alongside mountain railway in Sichuan, China. Environmental Monitoring Assessment 152(1): 25–33.

 • Malawska M., Wiłkomirski B., 1997. Analiza skażeń gleby polichlorowanymi bifenylami (PCBs) i metalami ciężkimi (Cd, Pb) w otoczeniu szlaków kolejowych oraz węzła Iława Główna (Analysis soil pollution by polichlorinated biphenyls (PCBs) and heave metals (Cd, Pb) along railroads and the Iława Główna hub). Roczniki Państwowego Zakładu Higieny 48(4): 343– 349.

 • Malawska M., Wiłkomirski B., 2000. Soil and plant contamination with heavy metals in the area of the old railway junction Tarnowskie Góry and near two main railway routes. Roczniki Państwowego Zakładu Higieny 51(3): 259–267.

 • Malawska M., Wiłkomirski B., 2001. An analysis of soil and plant (Taraxacum officinale) contamination with heavy metals and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in the area of the railway junction Iława Główna, Poland. Water, Air and Soil Pollution 127(1): 339–349.

 • Maliszewska-Kordybach B., Smreczak B., Klimkowicz-Pawlas A., 2013a. Evaluation of the Status of Contamination of Arable Soils in Poland with DDT and HCH Residues; National and Regional Scales. Polish Journal of Environmental Studies 23(1): 139–148.

 • Maliszewska-Kordybach B., Smreczak B., Klimkowicz-Pawlas A., 2013b. Zagrożenie zanieczyszczeniami chemicznymi gleb na obszarach rolniczych w Polsce w świetle badań IUNG-PIB w Puławach (Threat of chemical contamination in agricultural areas in Poland in the context of research of IUNG-PIB in Puławy). Studia i Raporty IUNG-PIB 35(9): 97–118.

 • Massachusetts Department of Agricultural Resources, 2006. Surface water monitoring of glyphosate used in rights-of-way railroad vegetation management (2005–2006). Boston: 30 pp.

 • Moret S., Purcaro G., Lanfranco S.C., 2007. Polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) contentof soil and olives collected in areas contaminated with creosote released from old railway ties. Science of the Total Environment 386(1–3): 1–8.

 • PN-ISO 10381-1:2008. Jakość gleby – Pobieranie próbek Część 1: Zasady dotyczące opracowywania programów pobierania próbek (PN-ISO 10381-1 Soil quality – Sampling – Part 1: Rules concerning the preparation of sampling programmes).

 • PN-ISO 10381-5:2009. Jakość gleby – Pobieranie próbek – Część 5: Zasady postępowania podczas badań terenów miejskich oraz przemysłowych pod kątem zanieczyszczenia gleby (PN-ISO 10381-5:2009. Soil quality – Sampling – Part 5: Rules of proceedings in research on urban and industrial areas in terms of soil contamination).

 • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 2009. Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego Id-3 (Technical conditions of maintenance of railway track bed Id-3) (www.plk-sa.pl/dlaklientow-i-kontrahentow/akty-prawne-i-przepisy/instrukcjepkp-polskie-linie-kolejowe-sa/instrukcje-z-mozliwoscia-podgladu/

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz.U. 2002 nr 165 poz. 1359) (Regulation of the Minister of the Environment of 9 September 2002 on soil quality standards and earth quality standards (Journal of Laws 2002 No. 165 item 1359).

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016 poz. 1395) (Regulation of the Minister of the Environment of 1 September 2016 on the way of assessment of contamination of the earth surface (Journal of Laws 2016 item 1395)).

 • SGS Polska na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 2014. Ekspertyza dotycząca wpływu linii kolejowych na zanieczyszczenie powierzchni ziemi (niepublikowane) (SGS Polska on commission of PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 2014. Expertise concerning the effect of railway lines on earth surface contamination (unpublished)).

 • Sitarek K., 2004. 2,4-D-kwas (2,4-dichlorofenoksy)octowy – Dokumentacja proponowanych wartości dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego (2.4-D (2.4-dichlorophenoxy) acetic acid – Documentation of the proposed acceptable values of occupational exposure. Basics and Methods of Assessment of the Work Environment). Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1(39): 65–89.

 • Święs F., Majkut A., 2006. Rzadsze rośliny naczyniowe terenów kolejowych w określonych regionach Kotliny Sandomierskiej. Cz. 1. Nizina Nadwiślańska, część północna (Rare vascular plants of the railway areas in specific regions of the Sandomierz Basin. Part 1. Vistula Lowland, northern part). Annales Universitatis Marie Curie-Skłodowska Lublin 61: 19–43.

 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jed.: Dz. U. 2016 r. poz. 1228) (Act of 30 August 2002 on the compliance assessment system (consolidated text, Journal of Laws 2016, item 1228).

 • Wiłkomirski B., 2010. „Stoi na stacji lokomotywa”, czyli zanieczyszczenia środowiska związane z transportem kolejowym (“The locomotive stands on the station”, that is environmental pollution connected with railway transport). Rocznik Świętokrzyski. Ser. B – Nauki Przyrodnicze 31: 85–94.

 • Witczak A., Tomza A., Ciereszko W., Borowicz J., 2005. Porównanie zawartości wybranych pestycydów chloroorganicznych w korze sosny (Pinus sylvestris L.) oraz w glebie na terenie leśnictwa Moracz (The comparison of contents of organochlorine pesticides in pine bark (Pinus sylvestris L.) and soil within the Moracz forest district). Acta Scientiarum Polonorum. Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria 4(2): 135–146.

 • Zhang H., Wang Z., Zhang Y., Hu Z., 2012. The effects of the Qinghai–Tibet railway on heavy metals enrichment in soils. Science of the Total Environment 439: 240–248.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search