Some physical properties of mursh developed on limnic limestones in NW Poland

 • 1 West Pomeranian University of Technology Szczecin, Faculty of Environmental Management and Agriculture, Department of Soil Science, Grassland and Environmental Chemistry, 71-434, Szczecin, Poland

Abstract

Post-bog soils developed on carbonate sediments are closely related to a young-glacial landscape and postglacial lakes. Drainage of biogenic accumulation area leads to a series of transformations in accumulated formations, including the process of decession. The studies conducted in the years 2009–2012 were focused on post-bog soils near lakes: Strzeszowskie, Sitno and Drawskie in Western Pomerania. The examined soils belong to murshic soils and gleysols (The classification of Polish soils). Mursh horizons contained from 0.2 to 43.3% of carbonate and from 27.2 to 77.6% of non-carbonates fractions (Ncf), and varying amount of organic matter depending on the degree of mineralisation. Specific density of surface horizons was in the range from 1.76 to 2.33 Mg·m−3, and bulk density from 0.28 to 0.68 Mg·m−3. Higher porosity was found in mursh organic soils in comparison to gleysols. The studies showed that the content of carbonate fraction was related with specific density, bulk density, porosity and water capacity. Obtained results of physical and physico-chemical analysis indicate that dewatering depth of post-bog soils developed on limnic limestone are reflected in worsened water retention properties and reduced capillary ascent in the upper layers of carbonate formations of gleysols.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Bieniek A., Grabowski K., 2007. Skutki ewolucji gleb murszowych w krajobrazie sandrowym na przykładzie obiektu Głuch. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 58(1): 5–11.

 • Brouns K., Verhoeven J.T.A., Hefting M.M., 2014. Short period of oxygenation releases latch on peat decomposition. Science of the Total Environment 481: 61–68.

 • Collins E.M., Kuehl R.J., 2001. Organic matter accumulation and organic soils. [In:] Wetland Soils Genesis, Hydrology, Landscapes and Classification (Richardson J.L., Vepraskas M.J., Editors). Lewis Publishers, Boca Raton: 137–162.

 • Dawson Q., Kechavarzi C., Leeds-Harrison P.B., Burton R.G.O., 2010. Subsidence and degradation of agricultural peatlands in the Fenlands of Norfolk, UK. Geoderma 154: 181–187.

 • Gnatowski T., Szatyłowicz J., Brandyk T., Kechavarzi C., 2010. Hydraulic properties of fen peat soils in Poland. Geoderma 154(3–4): 188–195.

 • Huat B.B.K., Kazemian S., Prasad A., Barghchi M., 2011. State of an art review of peat: General perspective. International Journal of the Physical Sciences 6(8): 1988–1996.

 • IUSS Working Group WRB, 2015. World reference base for soil resources 2014. International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps. Update 2015. World Soil Resources Report 106, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome: 188 pp.

 • Jarnuszewski G., 2015. Właściwości chemiczne gleb organicznych wytworzonych na kredzie jeziornej z okolic jezior: Strzeszowskie, Sitno i Sierakowo (woj. zachodniopomorskie). Soil Science Annual 66(4): 168–179.

 • Jarnuszewski G., 2016. Charakterystyka wybranych fizycznych i chemicznych właściwości gleb pobagiennych wytworzonych na węglanowych osadach limnicznych w sąsiedztwie jeziora Dubie (woj. zachodniopomorskie). Soil Science Annual 64(1): 24–31.

 • Kabała C., Świtoniak M., Charzyński P., 2016. Correlation between the Polish Soil Classification (2011) and international soil classification system World Reference Base for Soil Resources (2015). Soil Science Annual 67(2): 88–100.

 • Kalembasa D., Becher M., 2009. Frakcje azotu w glebach torfowo-murszowych w dolinie górnego Liwca. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie 9(2): 73–82.

 • Kechavarzi C., Dawson Q., Leeds-Harrison P.B., 2010. Physical properties of low-lying agricultural peat soils in England. Geoderma 154: 196–202.

 • Kelts K., Hsü K.J., 1978. Freshwater Carbonate Sedimentation. [In:] Lakes Chemistry Geology Physics (Lerman A., Editor). Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York: 295–323.

 • Kiryluk A., 2009. Proces grądowienia w pobagiennych ekosystemach łąkowych. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie 9(4): 59–69.

 • Kiryluk A., 2014. Wpływ odwodnienia na fizyko-wodne właści-wości gleb pobagiennych na obiekcie łąkarskim w dolinie rzeki Supraśli. Inżynieria Ekologiczna 38: 26–34

 • Kłysz P., 2001. Faza pomorska ostatniego zlodowacenia na Pojezierzu Drawskim. Przegląd Geograficzny 73(1–2): 3–24.

 • Kondracki J., 2001. Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa: 441 pp.

 • Könönen M., Jauhiainen J., Laiho R., Kusin K., Vasander H., 2015. Physical and chemical properties of tropical peat under stabilised land uses. Mires and Peat 16: 1–13.

 • Krzywonos K., 1993. Organogeniczne gleby węglanowe na kredzie jeziornej. Charakterystyka i klasyfikacja. Wiadomości IMUZ 17(3): 37–55.

 • Lemkowska B., 2013. „ Rędziny czwartorzędowe” w Systematyce gleb Polski. Soil Science Annual 64(4): 135–139.

 • Lewandowski J., Nita M., 2008. Ewolucja systemu hydrograficznego i szaty roślinnej dorzecza górnej Piławy i górnej Drawy (Pomorze Środkowe). Przegląd Geologiczny 56(5): 380–390.

 • Łachacz A., Nitkiewicz M., Pisarek W., 2009. Soil conditions and vegetation on gyttja lands in the Masurian Lakeland. Contemporary Problems of Management and Environmental Protection. Wetlands – Their Functions and Protection 2: 61–94.

 • Marcinek J., Spychalski M., 1998. Degradacja gleb organicznych doliny Obry po ich odwodnieniu i wieloletnim rolniczym użytkowaniu. Zeszyty Problemowe Postępu Nauk Rolniczych 460: 219–236.

 • Markowski S., 1971. Wstępne badania kurczliwości osadów gytii. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 107: 73–84.

 • Markowski S., 1986. Kraina ukrytej wody – torfowiska na Pomorzu Zachodnim, znaczenie zagrożenie i ochrona. [W:] Materiały XIII Zjazdu Hydrobiologów Polskich, Szczecin, 123.

 • Meller E., 2004. Niektóre właściwości chemiczne różnie użytkowanych gleb gytiowo-murszowych w pobliżu jeziora Miedwie. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 55(3): 139–146.

 • Meller E., 2006. Płytkie gleby organogeniczno-węglanowe na kredzie jeziornej i ich przeobrażenia w wyniku uprawy. Akademia Rolnicza w Szczecinie, Rozprawy 233: 1–115.

 • Mendyk Ł., Markiewicz M., 2013. Wpływ stopnia odwodnienia na właściwości gleb wytworzonych z osadów jeziornych. Episteme 18(3): 321–327.

 • Munsell soil color charts. 1954. Munsell Color Company, Inc. Baltimore.

 • Okruszko H., 1988. Zasady podziału gleb hydrogenicznych na rodzaje oraz łączenia rodzajów w kompleksy. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 39(1): 127–152.

 • Okruszko H., 1992. Siedliska hydrogeniczne, ich specyfika i zróżnicowanie. Biblioteczka Wiadomości IMUZ 79: 5–14.

 • Olkowski M., 1967. Niektóre właściwości chemiczne i fizyczne gytii osuszonych jezior mazurskich. Zeszyty Naukowe WSR Olsztyn 23: 245–262.

 • Olkowski M., 1971. Kształtowanie się ciężaru objętościowego w glebach bagiennych i murszowych torfowisk oraz gytiowisk Pojezierza Mazurskiego. Zeszyty Naukowe WSR Olsztyn 27(801): 93–108.

 • Piaścik H., Bieniek B., 2001. Zmiany w zawartości form żelaza powodowane procesem murszenia w warunkach zróżnicowanego odwodnienia. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 52: 119–125.

 • Piaścik H., Gotkiewicz J., 2004. Przeobrażenia odwodnionych gleb torfowych jako przyczyna ich degradacji. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 55(2): 331–338.

 • Polish Soil Classification (Systematyka Gleb Polski), 2011. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 62(3): 1–193 (in Polish with English summary).

 • Prusinkiewicz Z., Noryśkiewicz B., 1975. Geochemiczne i paleo-pedologiczne aspekty genezy kredy jeziornej jako skały macierzystej północnopolskich rędzin. Acta Universitatis Nicolai Copernici, Geografia 35: 115–137.

 • Sowiński P., Lemkowska B., 2008. Ewolucja „rędzin jeziornych” w krajobrazie Pojezierza Mazurskiego. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 59(1): 134–140.

 • Świtoniak M., Kabała C., Charzyński P., 2016. Propozycja anglojęzycznych nazw jednostek Systematyki gleb Polski. Soil Science Annual 67(3): 103–116.

 • Thompson J.A., Bell J.C., 2001. Hydric soil indicators in mollisol landscapes. [In:] Wetland Soils Genesis, Hydrology, Land-scapes and Classification (Richardson J.L., Verpaskas M.J., Editors). Lewis Publishers, Boca Raton: 371–382.

 • Uggla H., 1968. Bagienne i murszowe gleby gytiowiska Gązwa. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 18(2): 369–413.

 • Uggla H., 1969. Gleby gytiowe Pojezierza Mazurskiego. Cz. II. Właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne gleb gytiowo-bagiennych i gytiowo-murszowych. Zeszyty Naukowe WSR Olsztyn, 25(3): 583–605.

 • Uggla H., 1976. „Rędziny” Pojezierza Mazurskiego. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 27 (2): 113–125.

 • Verry E.S., Boelter D. H., Päivänen J., Nichols D.S., Malterer T., Gafni A., 2011. Physical properties of organic soils.[In:] Peatland Biogeochemistry and Watershed Hydrology at the Marcell Experimental Forest (Kolka R., Sebestyen S., Verry E.S., Brooks K., Editors). Taylor and Francis Group, Boca Raton: 135–176.

 • Wallor E., Zeitz J., 2016. How properties of differently cultivated fen soils affect grassland productivity. A broad investigation of environmental interactions in Northeast Germany. Catena 147: 288–299.

 • Zawadzki S., 1957. Badania genezy i ewolucji gleb błotnych węglanowych Lubelszczyzny. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin 12(1): 1–78.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search