Effect of traffic routes on the trace element concentration in plants in the Warsaw agglomeration

Aleksandra Kowalczyk 1  and Wiesław Szulc 1
 • 1 Warsaw University of Life Sciences SGGW, Faculty of Agriculture and Biology, Department of Soil Environment Sciences, Section of Agricultural Chemistry, 02-776, Warsaw, Poland

Abstract

This work presents the results of an analysis of concentration levels of selected trace metals (Pb, Zn, Cu, Cd) in plants and soil near the main roads of the Warsaw agglomeration. The aim of the study was to assess the degree of contamination by selected trace elements of plants growing at different distances from the road (directly at the roadside and 50 meters away from the road) and to examine the relationship between the concentration of the tested parameters in the soil and their content in the plant. It was found that the lack of clear differentiation in the levels of all heavy metals in plants depending on the distance from the road was associated with the possibility of considerable pollutant migration. In addition, it was found that dandelion usually reveals higher concentrations of heavy metals than meadow-grass.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Binggan W., Yang L., 2010. A review of heavy metal contaminations in urban soils, urban road dusts and agricultural soils from China. Microchemical Journal 94: 99–107.

 • Bomze K., 2004. Wpływ bliskości ciągów komunikacyjnych na zawartość metali ciężkich w mniszku pospolitym (Taraxacum officinale). Praca magisterska. SGGW Warszawa.

 • Chłopek Z., 2002. Ochrona środowiska naturalnego. Pojazdy samochodowe. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa.

 • Curzydło J., 1995. Skażenie motoryzacyjne wzdłuż dróg i autostrad oraz sposoby przeciwdziałania ujemnym skutkom motoryzacji w środowisku. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 418: 265–270.

 • Dmochowski D., Prędecka A., Mazurek M., Pawlak A., 2011. Ocena zagrożeń związanych z emisją metali ciężkich w aspekcie bezpieczeństwa ekologicznego na przykładzie ogródków działkowych w aglomeracji miejskiej. PPMPL 3(17): 257–265.

 • Dziadek K., Wacławek W., 2005. Metale w środowisku Cz. I. Metale ciężkie (Zn, Cu, Ni, Pb, Cd) w środowisku glebowym. Metrologia 1–2: 33–43.

 • Dzierżanowski K., Gawroński S.W., 2011. Analiza zawartości metali ciężkich w glebie i liściach mniszka lekarskiego w sąsiedztwie ruchliwej ulicy miejskiej przy użyciu przenośnego spektrometru XRF. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych (Environmental Protection and Natural Resources) 50: 202–211.

 • Fijałkowski K., Kacprzak M., Grobelak A., Placek A., 2012. The influence of selected soil parameters on the mobility of heavy metals in soil. Inżynieria i Ochrona środowiska 15 (1): 81–92.

 • Forman R.T., Sperling D., Bissonette J., 2003. Road Ecology: Science and Solutions. Island press, Waszyngton.

 • Grobelak A., Kacprzak M., Grosser, A., Napora, A., 2013. Chemofitostabilizacja gleby zanieczyszczonej kadmem, cynkiem i ołowiem. Rocznik Ochrona Środowiska 15(2), 1982–2002.

 • Hewitt C.N., Rashed M.B., 1990. An integrated budget for selected pollutants for a major rural highway. Science of the Total Environment 93: 375–384.

 • Huang X., Ollmez I., Aras N.K., 1994. Emissions of trace elements from motor vehicles: potential marker elements and source composition profile. Atmospheric Environment 28 (8): 1385–1391.

 • Indeka L., Karaczun Z., 2000. Kadm w glebach położonych przy ruchliwych trasach komunikacyjnych wybranych miast Polski. 2000 [W:] Kadm w środowisku – problemy ekologiczne i metodyczne, pod red. A. Kabaty-Pendias, B. Szteke, Materiały konferencyjne. Polska Akademia Nauk, Warszawa, Zeszyty Naukowe 26: 49–55.

 • Kabata-Pendias A., Pendias H., 1999. Biogeochemia pierwiastków śladowych. PWN, Warszawa.

 • Kaszubkiewicz J., Kawałko D., 2009. Zawartość wybranych metali ciężkich w glebach i roślinach na terenu powiatu jeleniogórskiego. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 40: 177–189.

 • Ociepa-Kubicka A., Ociepa E., 2012. Toksyczne oddziaływanie metali ciężkich na rośliny, zwierzęta, ludzi. Inżynieria Ekologiczna 15(2): 169–180.

 • Plak A., Bartmiński P., Dębicki R., 2010. Wpływ transportu publicznego na zawartość wybranych metali ciężkich w glebach sąsiadujących z ulicami Lublina. Proceedings of ECOpole 4(1): 167–171.

 • Potarzycki J., Grzebisz W., Biber M., Diatta J., 1999. Stan geochemiczny gleb i jakość płodów rolnych w strefie oddziaływania trasy komunikacyjnej Poznań-Świecko. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, CCCX, Melioracje i Inżynieria Środowiska 20: 77–85.

 • Sławiński J., Gołąbek E., Senderak G., 2014. Wpływ zanieczyszczeń komunikacyjnych na glebę i uprawną roślinność przydro żną. Inżynieria Ekologiczna 40: 137–144.

 • Świercz A., Stolicka K., Sykała E., 2011. Ocena stanu jakości gruntów przylegających do stacji benzynowych w Kielcach. Aparatura Badawcza i Dydaktyczna 4: 43–50.

 • Walczak B., Chutko T., 2014. Zawartość miedzi w glebie w różnych odległościach od krawędzi jezdni drogi krajowej nr 3 w okolicach Nowego Miasteczka. Zeszyty Naukowe 155. Inżynieria Środowiska/Uniwersytet Zielonogórski 35: 96–105.

 • website 1: https://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/p/podsumowanie-2016-roku-najwaznie_24396/Raport%20rocz-ny%202016%20.pdf

 • website 2: https://www.up.lublin.pl/files/inzynieria/habilitacje/TS/autoreferat_dr_inz._tomasz_slowik.pdf

 • website 3: https://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/g/generalny-pomiar-ruchu-w-2015_15598//SYNTEZA/MAPA_SDRR2015_DK.pdf

 • website 4: http://mapa.siskom.waw.pl/

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search