Impact of traffic routes on the content of trace elements in soils in Warsaw agglomeration

Artur Komorowski 1  and Wiesław Szulc 1
 • 1 Warsaw University of Life Sciences SGGW, Faculty of Agriculture and Biology, Department of Soil Environment Sciences, 02-776, Warsaw, Poland

Abstract

This article presents the results of a study on the content of selected trace metals (Pb, Zn, Cu, Cd) in soils near the main traffic routes of the Warsaw agglomeration. The aim of the study was to determine the extent of soil contamination with trace metals at different distances from the road (by the side the road and 50 meters away from the road). In the soil 50 m away from the road in Łomianki ‘low contamination’ was found for zinc and ‘elevated content’ for copper according to the IUNG guidelines, but the amounts of the trace elements were not found to exceed the permissible levels as specified in the Regulation of the Minister for the Environment of 1 September 2016.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Badora A., 1999. Mobilne formy wybranych metali w glebach oraz niektóre aspekty ich immobilizacji. Rozprawa habilitacyjna. Rozprawy Naukowe Akademii Rolniczej w Lublinie (225). Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Lublinie: 12–14.

 • Becker J.M., Parkin T., Nakatsu C.H., Wilbur J.D., Konopka A., 2006. Bacterial activity, community structure and centimeter–scale spatial heterogeneity in contaminated soil, Microbial. Ecol. 51: 221–231.

 • Biernat K., Syta A., 2008: Analiza wpływu budowy i eksploatacji infrastruktury drogowej na czynniki abiotyczne i biotyczne środowiska. [W:] Studia Ecologiale et Bioethicae 6/2008: 287–306.

 • Bomze K., Rutkowska B., Szulc W., 2007. Zawartość pierwiastków śladowych w mniszku pospolitym (Taraxacum officinale) w zależności od odległości od trasy komunikacyjnej. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 58(3–4): 38–42.

 • Czarnowska K., 1996. Ogólna zawartość metali ciężkich w skałach macierzystych jako tło geochemiczne gleb. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 47: 43–50.

 • Czubaszek R., Bartoszuk K., 2011. Zawartość wybranych metali ciężkich w glebach w zależności od ich odległości od ulicy i sposobu użytkowania terenu. [W:] Civil and Environmental Engineering 2: 27–34.

 • Fijałkowski K., Kacprzak M., Grobelak A., Placek A., 2012. The influence of selected soil parameters on the mobility of heavy metals in soil. Inżynieria i ochrona środowiska 15 (1): 81–92.

 • Forman R.T., Sperling D., Bissonette J. i wsp., 2003. Road Ecology: Science and Solutions. Island press, Waszyngton.

 • Greinert H., Greinert A., 1999. Ochrona i rekultywacja środowiska glebowego. Wydawnictwo Politechniki Zielonogórskiej, Zielona Góra.

 • Grobelak A., Kacprzak M., Grosser, A., Napora, A., 2013. Chemofitostabilizacja gleby zanieczyszczonej kadmem, cynkiem i ołowiem. Rocznik Ochrona Środowiska 15: 1982–2002.

 • Gworek B., Dabrowski P., Poniecka B., Wrzosek J., 2011. Effect of road traffic on soil and plant contamination with mercury. Przemysł Chemiczny 90(2): 267–270.

 • Hander K., Dyckmans J., Jorgensen R.G., Meyer B., Raubuch M., 2012. Different Sources of heavy metals and their long-term effects on soil microbial properties, Biol. Fertil. Soils 34: 241–247.

 • Hofman M., Wachowski L., 2010. Badania zawartości platyny i ołowiu w glebie wzdłuż głównych dróg wylotowych z Poznania. Ochrona Środowiska 32(3): 43–47.

 • Kabata-Pendias A., 1993. Ocena stopnia zanieczyszczenia gleb i roślin metalami ciężkimi i siarką. Ramowe wytyczne dla rolnictwa. IUNG. Puławy.

 • Kabata-Pendias A., Piotrowska M., Matowicka-Terelak T., Maliszewsk-Kordybach B., Filipiak K., Krakowiak A., Pietruch C., 1995. Podstawy oceny chemicznego zanieczyszczenia gleb. Metale ciężkie, siarka i WWA. Biblioteka Monitoringu Środowiska. PIOŚ. IUNG. Warszawa: 7–28.

 • Kordel Z., 2016. Effectiveness of the road transport market. Logistyka 3: 113–120.

 • Kozanecka T., Czarnowska K., Kwasowski W., 2000. Nagromadzenie metali ciężkich w glebach w otoczeniu stacji benzynowych w Warszawie. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 1(51): 73–78.

 • Malczyk P., Kędzia W., 1996. Metale ciężkie w glebach leśnych wzdłuż drogi wylotowej Bydgoszcz-Inowrocław. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 3(47): 203–211.

 • Meers E., Samson R., Tack F.M.G., Ruttens A., Vandegehuchte M., Vangronsveld J., Verloo M.G., 2007. Phytoavailability assessment of heavy metals in soils by single extractions and accumulation by Phaseolus vulgaris, Environ. Experim. Bot. 60: 385–396.

 • Niedbała M., Smolińska B., Król-Domańska K., 2010. Zanieczyszczenia gleb miejskich miasta Łodzi wybranymi pierwiastkami śladowymi, Chemia Spożywcza i Biotechnologia 74, 1081: 29–38.

 • Niesiobędzka K., Krajewska E., 2008. Metale ciężkie w układzie gleba-roślinność w środowisku wielkomiejskim. Ekotoksykologia w Ochronie Środowiska, PZIiTS, Oddział Dolnośląski, Wrocław: 265–270.

 • Ociepa-Kubicka A., Ociepa E., 2012. Toksyczne oddziaływanie metali ciężkich na rośliny, zwierzęta i ludzi. Inżynieria i ochrona środowiska 15: 169–180.

 • Potarzycki J., Grzebisz W., Biber M., Diatta J.B., 1999. Stan geochemiczny gleb i jakość płodów rolnych w strefie oddziaływania trasy komunikacyjnej Poznań-Świecko. Rocz. AR. Pozn., CCCX, Melior. Inż. Środow. 20(1): 77–85.

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016, poz. 1395).

 • Szyszlak-Bargłowicz J., Słowik T., Zając G., Piekarski W., 2013. [W:] Metale ciężkie w rowach odwadniających ciągów komunikacyjnych. Rocznik Ochrona Środowiska (Annual Set The Environment Protection) 15: 2309–2323.

 • Walczak B., Chutko T., 2014. Zawartość miedzi w glebie w różnych odległościach od krawędzi jezdni drogi krajowej nr 3 w okolicach Nowego Miasteczka. Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski 155(35): 95–105.

 • website 1:http://mapa.siskom.waw.pl/

 • website 2: https://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/g/generalny-pomiar-ruchu-w-2015_15598//SYNTEZA/MAPA_SDRR2015_DK.pdf

 • website 3: http://www.geomatura.pl/index.php/geografia-polski-3/57-wiatry-w-polsce

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search