Impact of recreation and tourism on selected soil characteristics in the Lisia Góra Nature Reserve area (south-east Poland)

Iwona Makuch-Pietraś 1 , Natalia Pięta 1  and Marcin Pieniążek 2
 • 1 University of Rzeszow, Department of Agrobiology and Environmental Protection, 35-601, Rzeszów, Poland
 • 2 University of Rzeszow, Department of Soil Science, Environmental Chemistry and Hydrology, 35-601, Rzeszów, Poland

Abstract

The aim of the research was to estimate changes in soil properties caused by intensive recreation and tourism in protected areas within the urban borders of Rzeszów (south-east Poland). The research was conducted on two objects: (1) on protected areas of the Lisia Góra Nature Reserve and (2) along the Wisłok Valley. The difference in anthropopressure between the areas was taken into consideration. Soil penetration resistance and moisture were analysed in the spring and autumn period. Soil texture, pH, total carbon, and electrical conductivity (EC) in a 1:10 soil:water suspension were measured in soil material collected in spring. The ion content (Ca2+, Mg2+, K+, Na+) was measured in the same suspension with an ion chromatograph. There were significant correlations (determined by the Pearson coefficient) between soil acidity, EC, total exchangeable bases, ions of calcium and magnesium, and soil penetration resistance. A significant difference was found in soil penetration resistance between objects (higher in the Wisłok Valley area) and between the distances from the border of the intensively managed area (a decrease as the distance increased). The Z coefficient (the ratio of sodium ions, the sum of calcium and magnesium ions) was significantly lower for the the Lisia Góra Nature Reserve sites.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Andrés-Abellán M., Benayas Del Álamo J., Landete–Castillejos T., López–Serrano F. R., García–Morote F.A., del Cerro-Barja A., 2005. Impacts of visitors on soil and vegetation of the recreational area “Nacimiento del Río Mundo” (Castilla-la Mancha, Spain). Environmental Monitoring Assessment 101: 55–67.

 • Bajda-Gołębiewska M., 2011. Szlaki turystyczne na obszarach chronionych. Economy and Management 1: 57–69.

 • Breś W., 2008. Czynniki antopopresji powodujące zamieranie drzew w krajobrazie miejskim. Nauka Przyroda Technologie, T. 2, z. 4: 1–8.

 • Ćwik A., 2009. The role of Wisłok Valley in Rzeszów in the opinion of the town’s citizens. Architektura krajobrazu 24: 65–70.

 • Ćwik A., Ćwik Ł., 2011. The anthropopressure in the Lisia Góra Nature Reserve in Rzeszów. Chrońmy przyrodę ojczystą T67, nr 5: 441–448.

 • De Gouvenain C.R., 1996. Indirect impacts of soil trampling on tree growth and plant succession in the north Cascade Mountains of Washington. Biological Conservation 75: 279–287.

 • Ewertowski M., Tomczyk A., 2007. Ocena stanu środowiska geograficznego szlaków turystycznych – wykorzystanie GIS do integracji i analizy danych terenowych i kartograficznych. Przegląd Geograficzny 79, 2: 271–295.

 • Jim C.Y., 1998. Soil characteristics and management in an Urban Park in Hong Kong. Environmental Management vol. 22, No. 5: 683–695.

 • Kissling M., Hegetschweiler T.K., Rusterholz H-P., Baur B., 2009. Short-term and long-term effects of human trampling on above-ground vegetation, soil density, soil organic matter and soil microbial processes in suburban beech forests. Applied Soil Ecology 42: 303–314.

 • Komatsu H., Katayama A., Hirose S., Kume A., Higashi N., Ogawa S., Otsuki K., 2007. Reduction in soil water availability and tree transpiration in a forest with pedestrian trampling. Agricultural and Forest Meteorology 146: 107–114.

 • Littlemore J., Barker S., 2001. The ecological response of forest ground flora and soils to experimental trampling in British urban woodlands. Urban Ecosystems 5: 257–276.

 • Machnik A., 2010. Wybrane modele ekoturystyki na obszarach przyrodniczo cennych w Polsce. Geoturystyka 21(2): 19–26.

 • Mika M., 2000. Turystyka jako czynnik przemian środowiska przyrodniczego – stan badań. Prace geograficzne z. 106: 73–98.

 • Millward A.A., Paudel K., Briggs S.E., 2011. Naturalization as a strategy for improving soil physical characteristics in a forested urban park. Urban Ecosystem 14: 261–278.

 • Mocek A., Drzymała S., Maszner P., 1997. Geneza, analiza i klasyfikacja gleb. Wydaw. Dydaktyczne AR w Poznaniu. Poznań: 202–274.

 • Mroczek J.R., Kostecka J., 2008. Rola Zalewu Rzeszowskiego w zrównoważonym rozwoju miasta Rzeszowa. Inżynieria Ekologiczna nr 20: 50–56.

 • Ostrowska A., Porębska G., Borzyszkowski J., Król H., Gawliński S., 2001. Właściwości gleb leśnych i metody ich oznaczania. Dział Wydawnictw IOŚ, Warszawa: 108 pp.

 • Pickering C.M., Hill W., 2007. Impacts of recreation and tourism on plant biodiversity and vegetation in protected areas in Australia. Journal of Environmental Management 85: 791–800.

 • PN-ISO 10390: 1997. Jakość gleby – Oznaczanie pH.

 • PN-ISO 11265+AC1: 1997. Jakość gleby – Oznaczanie przewodności elektrycznej właściwej.

 • Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, 2009. Klasyfikacja uziarnienia gleb i utworów mineralnych – PTG 2008. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual 60(2): 5–16.

 • Sikorski P., Szumacher I., Sikorska D., Kozak M., Wierzba M., 2013. Effects of visitor pressure on understory vegetation in Warsaw forested parks (Poland). Environtal Monitoring Assessment 185: 5823–5836.

 • Szpilka D., Ziółkowski R., 2010. Zagospodarowanie turystyczne obszarów chronionych województwa podlaskiego. Economy and Management 1: 52–73.

 • Talbot L.M., Turtona S.M., Graham A.W., 2003. Trampling resistance of tropical rainforest soils and vegetation in the wet tropics of north east Australia. Journal of Environmental Management 69: 63–69.

 • Yüksek T., Kurdoğlu O., Yüksek F., 2010. The effects of land use changes and management types on surface soil properties in Kafkasör protected area in Artvin, Turkey. Land Degradation Development 21: 582–590.

 • Zdanowicz E., Skłodowski J., 2013. Ocena zmian w środowisku wokół szlaków rekreacyjnych na przykładzie rezerwatu Las Bielański w Warszawie. Studia i Materiały CEPL w Rogowie 37: 348–355.

 • Zhevelev H., Pariente S., 2008. The effect of visitors’ pressure on the spatial variability of sandy soil in urban park in the Tel Aviv. Environmental Monitoring Assessment 142: 35–46.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search