Changes of soil water regime types in the area adjacent to the Tomisławice open-cast lignite mine (central Poland)

Wojciech Owczarzak 1 , Andrzej Mocek 1 , Zbigniew Kaczmarek 1 , Piotr Gajewski 1  and Bartłomiej Glina 1
 • 1 Poznań University of Life Sciences, Department of Soil Science and Land Protection, ul. Szydłowska 50, 60-656 , Poznań, Poland

Abstract

This work presents the results of a four-year study on the determination of the range of soil groundwater drainage caused by the operation of the Tomisławice lignite open-cast mine. The performed analyses covered the area of 9600 ha which included 24 villages. It was found that operation of Tomisławice open-cast mine caused noticeable changes of soil groundwater level in the areas adjacent to the excavation. It consequently resulted in considerable changes in soil water regimes types on grassland areas but it did not always lead to soil degradation processes. However, the deterioration of soils hydrological conditions may cause disappearance of certain hydrophilous grass species.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Gajewski P., Kaczmarek Z., Owczarzak W., Mocek A., Glina B., 2015. Selected physical and water properties of soils located in the vicinity of proposed opencast lignite mine “Drzewce” (middle Poland). Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual 66(2): 75-81.

 • Glina B., Gajewski P., Kaczmarek Z., Owczarzak W., Rybczyński P., 2016. Current state of peatland soils as an effect of long-term drainage - preliminary results of peatland ecosystems investigation in the Grójecka Valley (central Poland). Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual 67(1): 3-9.

 • Grünewald U., 2001. Water resources management in river catchments influenced by lignite mining. Ecological Engineering 17: 143-152.

 • IUSS Working Group WRB, 2015. World reference base for soil resources 2014, update 2015. International Soil Classification System for Naming Soil and Creating Legends for Soil Maps. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome: 190 pp.

 • Kasztelewicz Z., Zajᶏczkowski M., 2010. Wp³yw dzia³alnooeci górnictwa wêgla brunatnego na otoczenie. Polityka Energetyczna 13(2): 227-243 (in Polish).

 • Kȩdziora A., 2011. Warunki klimatyczne i bilans wodny Pojezierza Kujawskiego. Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual 62(2): 189-203 (in Polish with English abstract).

 • Mocek A., Owczarzak W., Kaczmarek Z., 2002. Zmiany zalegania wód gruntowych w glebach otaczaj¹cych wyrobisko wêgla brunatnego „KoŸmin”. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu 342, Melioracje i In¿ynieria OErodowiska 23: 331-341 (in Polish).

 • Mocek A., Rzᶏsa S., Owczarzak W., 1998. Ocena wp³ywu odkrywki wêgla brunatnego „W³adys³awów” na degradacjê produktywnooeci gleb wsi Russocice. Zeszyty Problemowe Postêpów Nauk Rolniczych 460: 639-650 (in Polish).

 • Owczarzak W., Mocek A., Kaczmarek Z., 2011. Wp³yw bariery odwodnieniowej odkrywki „Drzewce” na zmiany hydrologiczne obszarów przyleg³ych. Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual 62(2): 311-324 (in Polish with English abstract).

 • Owczarzak W., Mocek A., Kaczmarek Z., Gajewski P., 2008. Ocena stopnia degradacji naturalnej i antropogenicznej gleb w obszarze odwadniaj¹cego oddzia³ywania odkrywki wêgla brunatnego „Drzewce”. Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual 59(2): 177-190 (in Polish with English abstract).

 • Owczarzak W., Mocek A., Gajewski P., 2003. W³aoeciwooeci wodne gleb hydrogenicznych Doliny Grójeckiej w s¹siedztwie projektowanej odkrywki wêgla brunatnego „Drzewce”. Acta Agrophysica 1(4): 711-720 (in Polish with English abstract).

 • Owczarzak W., Mocek A., Rybczyński P., 2000. Zdolnooeci filtracyjne oraz zasiêg depresji w utworach piaszczystych przylegaj ¹cych do odkrywki Drzewce. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu 317, Rolnictwo 56: 153-165 (in Polish).

 • Polish Soil Classification (Systematyka gleb Polski), 2011. Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual 62(3): 1-193 (in Polish with English summary).

 • Rzᶏsa S., Mocek A., Owczarzak W., 2000. Podatnooeæ gleb na kopalnian¹ degradacjê odwodnieniow¹ w aspekcie merytorycznym i formalnym. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu 317, Rolnictwo 56: 225-239 (in Polish).

 • Rzᶏsa S., Owczarzak W., Mocek A., 1999. Problemy odwodnieniowej degradacji gleb uprawnych w rejonach kopalnictwa odkrywkowego na Ni¿u OErodkowopolskim. Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu: 394 s. (in Polish).

 • Uzarowicz Ł., Szafranek A., Kurbiel M., 2014. Problemy gleboznawczej klasyfikacji bonitacyjnej gruntów rolnych w zasiêgu oddzia³ywania leja depresyjnego KWB „Be³chatów” Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual 65(4): 170-179 (in Polish with English abstract).

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search