Textural diversity in selected Retisols in the catena of the Opalenica Plain (western Poland)

Michał Kozłowski 1  and Jolanta Komisarek 1
 • 1 Poznan University of Life Sciences, Department of Soil Science and Land Reclamation, Piᶏkowska 94 Str., 60-649 , Poznań, Poland

Abstract

The investigation was carried out in the catena of Retisols within the Opalenica Plain. The aim of the study was to characterize the variation in texture of selected Retisols formed from ground moraine glacial till of Leszno Phase of Vistulian glaciation. The analyzed soils are characterized by a similar degree of soil material segregation, which is characteristic for the typical glacial till. Particle size distribution and granulometric indices lead to conclusion that soils located in the catena on summit and shoulder positions, have vertical texture distribution formed primarily by lessivage process. Sandy texture of eluvial horizons noted in the Retisol of the slope pediment can be a consequence of not only lessivage but also of slope forming processes that led to the appearance of lithic discontinuity. The cluster analysis using Ward’s method and 1-rPearson as the distance measure can be helpful for identification the lithogenic uniformity and/or non-uniformity of soil parent material.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Ahr S.W., Nordt L.C., Driese S.G., 2012. Assessing lithologic discontinuities and parent material uniformity within the Texas sandy mantle and implications for archaeological burial and preservation potential in upland settings. Quaternary Research 78: 60-71.

 • Ahr S.W., Nordt L.C., Forman S.L., 2013. Soil genesis, optical dating, and geoarchaeological evaluation of two upland Alfisol pedons within the Tertiary Gulf Coastal Plain. Geoderma 192: 211-226.

 • Baraniecka M.D., Konecka-Betley K., 1993. Zmiany litologiczne i pedologiczne w glinach zwa³owych zlodowacenia warty w kopalni Be³chatów. Acta Geographica Lodziensia 65: 19-33.

 • Bouma J., Pons L.J., Van Schnylenborgh J., 1968. On soil genesis in temperate humid climate: VI The formation of Glossudalf in loess. Netherlands Journal of Agricultural Science 16: 58-70.

 • Dᶏbkowska-Naskrȩt H., Jaworska H., 1997. Gleby p³owe wytworzone z utworów py³owych Pojezierza Che³miñsko-Dobrzyñskiego i Wysoczyzny Kaliskiej. Czêoeæ II. Badania litologicznej jednorodnooeci na podstawie analizy uziarnienia. Roczniki Gleboznawcze 48(3/4): 123-136.

 • Dobrzański B., Konecka-Betley K., Czȩpińska-Kamińska D., 1977. Procesy kszta³towania siê gleb wytworzonych z gliny zwa³owej Wysoczyzny Siedleckiej. Zeszyty Naukowe SGGW-AR w Warszawie, Rol. 16: 9-24.

 • Folk R.L., Ward W.C., 1957. Brazos river bar: a study in the significance of grain size parameters. Journal of Sedimentary Petrology 27(1): 3-26.

 • Frederick C.D., Bateman M.D., Rogers R., 2002. Evidence for eolian deposition in the sandy uplands of East Texas and implications for archaeological site integrity. Geoarchaeology 17(2):191-217.

 • IUSS Working Group WRB, 2015. World reference base for soil resources 2014, update 2015 international soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps. World Soil Resources Reports no. 106. Rome: FAO

 • Komisarek J., Szałata S., 2008. Zró¿nicowanie uziarnienia w profilach gleb p³owych zaciekowych z obszaru Wielkopolski. Nauka Przyroda Technologie 2, 2, #10.

 • Komisarek J., 2000. Kszta³towanie siê w³aoeciwooeci gleb p³owych i czarnych ziem oraz chemizmu wód gruntowych w katenie falistej Pojezierza Poznañskiego. Rozprawy Naukowe Zeszyt 307, Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu.

 • Konecka-Betley K., 1979. Reliktowe procesy glebotwórcze w glebach wspó³czesnych wytworzonych z gliny zwa³owej. Zeszyty Naukowe SGGW-AR w Warszawie, Rol. 18: 77-95.

 • Kowalkowski A., Ludwikowska M., 1993. Katena gleb na po³udniowym stoku Góry Plebañskiej w zlewni rzeki Bobrzyczki. Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Monitoring OErodowiska Regionu OEwiêtokrzyskiego 1: 101-108.

 • Kowalkowski A., Borzyszkowski J., 1977. The role of periglacial and extraperiglacial perstruction in the formation of the soil profile in Central Europa. Folia Quaternaria 49: 25-37.

 • Kozłowski M., 2007. Re¿im wodny gleb i chemizm wód gruntowych w uk³adach katenalnych Pojezierza Poznañskiego. Maszynopis Katedry Gleboznawstwa i Rekultywacji, Poznañ.

 • Krygowski B., 1953. Mapa geomorfologiczna Niziny Wielkopolskiej. Red. B. Krygowski.

 • Krygowski B., 1961. Geografia fizyczna Niziny Wielkopolskiej. Cz. 1. Geomorfologia. PTPN, Poznañ.

 • Marcinek J., Wiśelańska A., 1984. Asocjacje czarnych ziem i gleb p³owych falistej moreny dennej Równiny Kooeciañskiej. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu 149 (5): 65-81.

 • Mycielska-Dowgiałło E., Ludwikowska-Kȩdzia M., 2011. Alternative interpretations of grain-size data from Quaternary deposits. Geologos 17(4): 189-203.

 • PN-R-04032. 1998. Gleby i utwory mineralne. Pobierania próbek i oznaczanie sk³adu granulometrycznego. Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa.

 • Polish Soil Classification (Systematyka gleb Polski), 2011. Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual 62(3): 1-193.

 • Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, 2009. Particle size distribution and textural classes of soils and mineral materials - classification of Polish Society of Soil Science 2008. Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual 60(2): 5-16.

 • Prusinkiewicz Z., Kowalkowski A., 1964. Studia gleboznawcze w Bia³owieskim Parku Narodowym. Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual 14(2): 161-305.

 • Prusinkiewicz Z., Proszek P., 1990. Program komputerowej interpretacji wyników analizy uziarnienia gleb - TEKSTURA. Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual 40(3/4): 5-16.

 • Smolska E., 2008. Badania sedymentologiczne wspó³czesnych osadów deluwialnych i ich znaczenie w ocenie dynamiki procesów erozji gleby na przyk³adzie Pojezierza Suwalskiego. Przegl¹d Naukowy. In¿ynieria i Kszta³towanie OErodowiska 17(2): 202-212.

 • Soil Survey Staff, 2010. Keys to Soil Taxonomy, 11th edition. U.S. Department of Agriculture, Natural Resources Conservation Service, Washington D.C.

 • Spiridonova I.A., Sedov C.N., Blonnikova M.A., Targuljan V.O., 1999. Organizacija, sostav i genezis osvetlennych èlementov stroenija dernovo-podzolistych suglinistych poèv. Genezis i geografija poèv. Poèvovedenie 5: 561-567.

 • Starkel L., 1987. Przegl¹dowa mapa geomorfologiczna Polski (1:500 000). Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Warszawa.

 • Świtoniak M., 2006. Litologiczne uwarunkowania kierunku rozwoju procesów glebotwórczych w glebach o dwudzielnym uziarnieniu na terenie Pojezierza Brodnickiego. [W:] Dokumentacja Geograficzna nr 32 „Idee i praktyczny uniwersalizm geografii” - Geografia fizyczna (red. P. Gierszewski, M.T. Karasiewicz), IGiPZ PAN, Warszawa: 278-285.

 • Świtoniak M., 2008. Classification of young glacial soils with vertical texture-contrast using WRB system. Agrochimija i Gruntoznawstwo 69, Charkiw: 96-101.

 • Thoms A.V. (Ed.), 1993. The Brazos Valley Slopes Archaeological Project: Cultural Resources Assessments for the Texas A&M University Animal Science Teaching and Research Complex, Brazos County, Texas.: Archaeological Research Laboratory, Reports of Investigations 14. Texas A&M University, College Station.

 • Zagórski Z., 1995. Mikromorfologiczne cechy procesów litoi pedogenezy w glebach niejednorodnych wytworzonych z osadów glacjalnych. Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual 46(3/4): 71-93.

 • Zagórski Z., 1996. Granulometryczne wskaŸniki procesów pedoi litogenezy w glebach niejednorodnych wytworzonych z osadów glacjalnych. Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual 47: 125-135.

 • Zagórski Z., 2003. Minera³y pierwotne jako wskaŸniki procesów lito- i pedogenezy w glebach nieca³kowitych wytworzonych z osadów glacjalnych zlodowacenia Warty. Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual 54(4): 45-56.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search