Wybrane właściwooeci gleb murszowatych wykształconych na piaskach fluwioglacjalnych i limnicznych osadach wapiennych / Selected Properties of Moorsh-Like Soils Developed from Fluvio-Glacial Sand and Limnic Limestone

Adam Sammel 1 , Grzegorz Jarnuszewski 2  and Edward Meller 2
 • 1 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Katedra Gleboznawstwa Łąkarstwa i Chemii Środowiska ul. J. Słowackiego 1, 71–434 Szczecin, Polska
 • 2 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Katedra Gleboznawstwa Łąkarstwa i Chemii Środowiska ul. J. Słowackiego 1, 71-434 Szczecin, Polska

Abstract

Parent material of moorsh-like soils in Poland usually are mineral formations of fluvio-glacial origin or limnic limestone. The aim of the studies was to determine selected chemical properties of moorsh-like soils developed from mineral deposits and limnic limestone located within the province of Western Pomerania (north Poland). The studies showed that the chemical properties of the moorsh-like horizon (Au) are considerably affected by the underlying material. The horizon developed from limnic limestone contained statistically significant higher amounts P, Ca, Mg, Fe, Mn, Cu, Pb, Ni, and Co compared to the moorsh-like horizon developed from fluvio-glacial sands. No statistically significant influence of the underlaying material on the content of K, Na, Zn and Cd in the surface horizon was found.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Bogacz A., Jędo M., Wożniczka P., 2011. Właoeciwooeci silnie przesuszonych organicznych gleb popożarowych obiektu Sobin - Jêdrzychów. Woda-OErodowisko-Obszary Wiejskie t. 11 z. 4 (36): 43-56.

 • Drozd J., Kowaliñski S., Licznar M., Licznar S., 1987. Mikromorfologiczna interpretacja procesów fizykochemicznych w glebach pobagiennych. Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual 38, 3: 121-137.

 • Jarnuszewski G., Meller E., 2013. Właoeciwooeci płytkich gleb pobagiennych na kredzie jeziornej oraz ocena składu chemicznego wód gruntowych. Zesz. Nauk. 149, Inżynieria OErodowiska 29: 5-13.

 • Kabata-Pendias A., Piotrowska M., Motowicka-Terelak T., Maliszewska- Kordybach B., Filipiak K., Krakowiak A., Pietruch C., 1995. Podstawy oceny chemicznego zanieczyszczenia gleby. Metale ciêżkie, siarka i WWA. IUNG Puławy. Pañstwowa Inspekcja Ochrony OErodowiska.

 • Krzywonos K., 1993. Organogeniczne gleby wêglanowe na kredzie jeziornej. Charakterystyka i klasyfikacja. Wiadomooeci IMUZ t.17, z. 3: 37-55.

 • Kulczycki G., Spiak Z., 2003: Zawartooeæ siarki ogólnej i siarczanowej w glebach Polski południowo-zachodniej. Nawozy i nawożenie Fertilizers and Ferilization 5, 4(17): 75-81.

 • Łachacz A., 1998. Gleby pobagienne użytkowane łąkowo na Sandrze Piskim. Cz. II. Właoeciwooeci chemiczne i trofizm gleb. Acta Acad. Agricult. Tech. Olst., Agricult. 65: 41-60.

 • Łachacz A., 2001. Geneza i właoeciwooeci płytkich gleb organogenicznych na sandrze mazursko-kurpiowskim. Rozprawy i Monografie UWM Olsztyn 49: 1-119.

 • Meller E., 2006. Płytkie gleby organogeniczno-wêglanowe na kredzie jeziornej i ich przeobrażenia w wyniku uprawy. Akademia Rolnicza w Szczecinie, Rozprawy 233: ss. 115.

 • Niedźwiecki E., 1987. Właoeciwooeci fizyczne i chemiczne piaszczystych gleb murszowatych w obrêbie Doliny Dolnej Odry i Równiny Goleniowskiej. Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual 38, 2: 185-193.

 • Niedźwiecki E., Łyduch L., 1992. Zawartooeæ niektórych mikroelementów w glebach gytiowo-murszowych oraz w rooelinnooeci trawiastej nad Jeziorem Miedwie. VII Sympozjum nt. Mikroelementy w rolnictwie Kom. Gleboznawstwa i Chemii Rolnej PAN we Wrocławiu, Katedra Chemii Rolniczej AR we Wroc ławiu. 16-17 wrzeoenia 1992: 340-342.

 • Ostrowska A., Gawliński S., Szczubiałka Z., 1991. Metody, analizy i oceny właoeciwooeci gleb i rooelin. Instytut Ochrony OErodowiska, Warszawa: 1-333.

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 wrzeoenia 2002 r. w sprawie standardów jakooeci gleby oraz standardów jakooeci ziemi (Dz.U. 2002, nr 165, poz. 1359).

 • Sammel A., Niedźwiecki E., 2006. Zawartooeæ makro- i mikroelementów w glebach murszastych wystêpujących w obrêbie Równiny Odrzañsko-Zalewowej. Woda-OErodowisko-Obszary Wiejskie t. 6. z. 2 (18) Wydawnictwo IMUZ Falenty: 293-304.

 • Systematyka gleb Polski, 2011. Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual 62(3): 1-193.

 • Świetlik R., Trojanowska M., 2008: Metody frakcjonowania chemicznego stosowane w badaniach oerodowiskowych (Chemical fractionation methods used in environmental studies), Monitoring OErodowiska Przyrodniczego 9: 29-36, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce.

 • Zalecenia nawozowe. 1990. cz. I. Liczby graniczne do wyceny zawartooeci w glebach makro- i mikroelementów, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa; Wydanie II, seria P(44); Puławy: 1-26.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search