Selected physical and water properties of soils located in the vicinity of proposed opencast lignite mine “Drzewce” (middle Poland)

Piotr Gajewski 1 , Zbigniew Kaczmarek 1 , Wojciech Owczarzak 1 , Andrzej Mocek 1  and Bartłomiej Glina 1
 • 1 Poznań University of Life Sciences, Department of Soil Science and Land Protection, Szydłowska 50 Str., 60-656 Poznań, Poland

Abstract

The paper presents physical and water properties of six soils located in the areas directly adjacent to “Drzewce” lignite open cast mine (KWB Konin). The conducted works included preparation of pits of various soil types in points characteristic to large and representative soil allotments. The selected soil types represented mineral and organic soils. Samples of disturbed and undisturbed structure were taken from various genetic horizons for laboratory analysis. Such properties as content of total carbon, texture, specific density, bulk density, total and drainage porosity, moisture, saturated hydraulic conductivity, the potential of water bonding, total and readily available water, and total retention were determined in the samples from the horizons of 0–100 cm. The investigated soils showed mostly sandy texture with few local loam insertions. Texture and the content of organic matter were the most important parameters which influenced all analyzed properties. Morphology and the properties of the examined soils as well as deep level of soil – ground water were decisive factors when categorizing them as a precipitation-water type. Such soils will not undergo degradation caused by the dehydrating depression cone of open cast mine.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • FAO, 2006. Guidelines for soil profile description. Land and water Development Division FAO, Rome.

 • IUSS Working Group WRB, 2015. World Reference Base for Soil Resources 2014, update 2015. International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps. World Soil Resources Reports No. 106. FAO, Rome.

 • Kaczmarek Z., 2001a. Pojemność wodna oraz zdolności retencyjne gleb płowych i czarnych ziem wytworzonych z glin morenowych w rejonach oddziaływania Konińskiego Zagłębia Węglowego. Roczniki AR w Poznaniu, 355, Rolnictwo 61: 49–61.

 • Kaczmarek Z., 2001b. Zdolności filtracyjne gleb płowych i czarnych ziem wytworzonych z glin morenowych w rejonach oddziaływania Konińskiego Zagłębia węglowego. Roczniki AR w Poznaniu, 355, Rolnictwo 61: 63–76.

 • Kaczmarek Z., Owczarzak W., Mocek A., 2000. Właściwości fizyczne i wodne gleb płowych i czarnych ziem położonych w bezpośrednim sąsiedztwie odkrywki Kazimierz KWB „Konin”. Roczniki AR w Poznaniu CCCXVII, Rolnictwo 56: 265–276.

 • Klute A., 1986. Waterretention: LaboratoryMethods. [In:] Methods of Soil Analysis, Part 1: Physical and Mineralogical Methods 2. Agronomy. Monograph 9 ASA and SSSA (Klute A. Ed.). Medison, Wi.

 • Klute A., Dirksen C., 1986. Hydraulic conductivity and diffusivity laboratory: laboratory methods. [In:] Methods of Soil Analysis, Part 1: Physical and Mineralogical Methods 2 Agronomy. Monograph 9 ASA and SSSA (KluteA. Ed.). Medison, Wi.

 • Kondracki J., 2009. Geografia regionalna Polski. PWN: 441 pp.

 • Mocek A., Drzymała S., 2010. Geneza, analiza i klasyfikacja gleb. Wyd. UP, Poznań.

 • Mocek A., Owczarzak W., Kaczmarek Z., 2000a. Evaluation of criteria of the extent of soil degradation in the vicinity of working of open cast brown coal mines situated on the Central Polish Lowland. Acta Agrophysica 51: 131–142.

 • Mocek A., Owczarzak W., Skłodowski P., 2000b. Charakterystyka stanu pokrywy glebowej przed rozpoczęciem działalności odkrywki „Drzewce” KWB „Konin” Roczniki AR w Poznaniu, 317: 125–137.

 • Okruszko H., 1971. Określanie ciężaru właściwego gleb hydrogenicznych na podstawie zawartości w nich części mineralnych. Wiadomości Instytutu Melioracji Użytków Zielonych, 12, 1: 47–54.

 • Polski Komitet Normalizacyjny, 1998. Polska Norma PN-R04032: Gleby i utwory mineralne. Pobieranie próbek i oznaczanie składu granulometrycznego.

 • Polish soil classification (Systematyka gleb Polski), 2011. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual, 62(3): 1–193 (in Polish with English summary).

 • Rząsa S., Owczarzak W., Mocek A., 1999. Problemy odwodnieniowej degradacji gleb uprawnych w rejonach kopalnictwa odkrywkowego na Niżu Środkowopolskim. Wydawnictwo AR w Poznaniu, 394 pp.

 • Soil Conservation Service, 1992. Soil Survey laboratory methods manual. Soil Survey Invest. Raport No. 42., U.S. Dept. Agric., Washington, DC.

 • Ślusarczyk E., 1979. Określenie retencji użytecznej gleb mineralnych dla prognozowania i projektowania nawodnień. Melioracje Rolne, Nr 3: 1–10.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search