Contents of selected macroelements in soils, potatoes and fodder beets at variable soil reaction / Zawartość wybranych makroelementów w glebach oraz w ziemniakach i burakach pastewnych przy zmiennym odczynie gleby

Open access

Abstract

The aim of the research was to determine the concentration of selected macroelements in soil and in root crops (potatoes and fodder beets) at a variable soil reaction. The changes in pH values in the studied soils influenced the content of these elements in soluble forms determined in 0.1 mol HCl·dm-3. A statistical analysis showed a positive relationship between the soil pH value and the calcium and magnesium contents in a form close to the total form, as well as the content of soluble forms of phosphorus, calcium, and magnesium. The content of the studied macroelements, i.e. phosphorus, calcium, magnesium in the cultivated fodder beets and potatoes depended on abundance and form in which the studied elements occurred in soil, and also on specie and analyzed part of the plant. Along with the increase in pH values of the an increase in the phosphorus content and reduction of the magnesium content in the roots and above-ground parts of the beets were found. The calcium content in the roots increased along with an increase in pH of the soils, whereas direction of changes in the content of this element in the petioles and laminae of the beets was not unambiguous. A slight decrease in the content of the studied elements in the potato tubers (along with the increase in pH of the soils) was found.

Antonkiewicz J., 2007. Ocena składu mineralnego pasz z runi ł¹kowej i pastwiskowej. [W:] Ocena składu chemicznego rooelin (Wioeniowska-Kielian B., Lipiñski W., (Editors). Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej, Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza, Kraków-Warszawa- Wrocław: 23-30. (in Polish)

Brogowski Z., Uziak S., Komornicki T., 2010. Quantitative magnesium distribution in granulometric fractions of some soils. Polish Journal of Soil Science, 43(2): 151-164.

Cai M., Dong Y., Chen Z., Kalbitz K., Zhou J., 2015. Effects of nitrogen fertilizer on the composition of maize roots and their decomposition at different soil depths. European Journal of Soil Biology, 67: 43-50.

Czuba R., 1998. Ocena poziomu zawartooeci fosforu w krajowych ziemiopłodach w kryteriach konsumpcyjnych i paszowych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 792: 195-202. (in Polish with English abstract)

Elsheikh E.A.E., Salih S.S.M., Elhussein A.A., Babiker E.E., 2009. Effects of intercropping, Bradyrhizobium inoculation and chicken manure fertilisation on the chemical composition and physical characteristics of soybean seed. Food Chemistry, 112: 690-694.

Filipek T., 1999. Podstawy i skutki chemizacji agroekosystemów. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Lublinie, Lublin: 196 s. (in Polish)

Filipek T., 2001. Wpływ zakwaszenia na zawartooeæ potasu i magnezu oraz stosunek K:Mg w glebach i rooelinach zbożowych. Zeszyty Problemowe Postêpów Nauk Rolniczych, 456: 43-49. (in Polish with English abstract)

Gąsior J., 1997. Wpływ nawożenia azotem i terminu zbioru na skład chemiczny bulw ziemniaków. Cz. II. Zawartooeæ potasu, fosforu, magnezu, wapnia i sodu. Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual, 48(3-4): 95-103. (in Polish with English abstract)

Gorlach E., 2007. Przewodnik do æwiczeñ z chemii rolnej. Akademia Rolnicza im. H. Kołł¹taja w Krakowie: 162 s. (in Polish)

Hernández D., Polo A., Plaza C., 2013. Long-term effects of pig slurry on barley yield and N use efficiency under semiarid Mediterranean conditions. European Journal of Agronomy, 44: 78-86.

Jurkowska H., Rogóż A., Wojciechowicz T., 1992. Zawartooeæ składników mineralnych w rooelinach w zależnooeci od wilgotnooeci gleby. Cz. I. Makroelementy. Acta Agraria et Silvestria, series Agraria, 30: 29-35. (in Polish with English abstract) Kołodziejczyk M., Szmigiel A., 2005. Zawartooeæ makroelementów w bulwach ziemniaka jadalnego w zależnooeci od kompleksu glebowego, odmiany oraz nawożenia. Fragmenta Agronomica, 23(1): 436-445. (in Polish with English abstract)

Kotowska J., Maciejewska M., 2001. Wpływ wapnowania i nawo żenia NPK gleby bardzo kwaoenej na zawartooeæ i stosunki ilooeciowe makroskładników w bulwach ziemniaków oraz ziarnie jêczmienia. Biuletyn Magnezologiczny, 6(4): 575-581. (in Polish with English abstract)

Krzywy J., Pasikowski K., Krzywy E., 2003. Wpływ mineralnych nawozów wieloskładnikowych i FeSO4⋅7H2O na kształ- towanie stosunków jonowych w korzeniach rzodkwi. Zeszyty Problemowe Postêpów Nauk Rolniczych, 494: 241-246. (in Polish with English abstract)

Ostrowska A., Gawliñski S., Szczubiałka Z., 1991. Metody analizy i oceny właoeciwooeci gleb i rooelin. Katalog. IOOE Warszawa. 333 s. (in Polish)

Rogoziñska H., Wszelaczyñska E., Piñko P., 2004. Wpływ magnezu na wartooeæ konsumpcyjn¹ i technologiczn¹ bulw ziemniaka odmiany „Mila”. Journal of Elementology, 9(4): 707-716. (in Polish with English abstract)

Rogóż A., 2003. Zawartooeæ i pobranie pierwiastków oeladowych przez rooeliny przy zmiennym odczynie gleby. Cz. I. Zawartooeæ i pobranie miedzi, cynku oraz manganu przez rooeliny. Zeszyty Problemowe Postêpów Nauk Rolniczych, 482: 439-451. (in Polish with English abstract)

Rogóż A., Grudnik J., 2004. Assessment of trace element pollution of soil and root crops. Chemia i Inżynieria Ekologiczna, 11(8): 775-785.

Szumska (Wilk) M., Gworek B., 2009. Metody oznaczania frakcji metali ciêżkich w osadach oeciekowych. Ochrona OErodowiska i Zasobów Naturalnych, 41: 42-63. (in Polish with English abstract)

Tujaka A., Gosek S., Gał¹zka R., 2011. Ocena przydatnooeci metody Hedleya do oznaczania zmian zawartooeci frakcji fosforu w glebie. Polish Journal of Agronomy, 6: 52-57. (in Polish with English abstract)

Soil Science Annual

formerly Roczniki Gleboznawcze

Journal Information

Index Copernicus Value- 93.69 pkt

CiteScore 2018: 1.08

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.427
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.586

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 184 132 8
PDF Downloads 75 62 5