Analiza stanu gleb w raportach o oddziaływaniu na środowisko wybranych obiektów gospodarki odpadami

AGNIESZKA KUŚMIERZ 1  and MONIKA KISIEL 1
 • 1 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Katedra Inżynierii Środowiska, Zakład Podstaw Inżynierii Środowiska, ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa

Streszczenie

Gleba jest jednym z elementów środowiska przyrodniczego, który często bywa narażony na zanieczyszczenia i degradację. Jednym z głównych źródeł zanieczyszczeń są obiekty gospodarki odpadami, wśród których dominują składowiska odpadów. W Polsce obiekty gospodarki odpadami są zaliczane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Dla większości takich obiektów przeprowadzana jest ocena oddziaływania na środowisko, w ramach której sporządzany jest raport o oddziaływaniu na środowisko. Problematyka ochrony gleb jest jednak często w nim marginalizowana. Celem pracy była analiza jakości wybranych raportów o oddziaływaniu na środowisko obiektów gospodarki odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem przeprowadzonej w nich analizy stanu gleb, a także przedstawienie propozycji zakresu prac, niezbędnych do rzetelnej analizy oddziaływania obiektów gospodarki odpadami na gleby. Wyniki przeprowadzonej oceny wskazują na zróżnicowany poziom wykonania w zakresie przedstawienia oddziaływania inwestycji na gleby. Przeważają opracowania ocenione negatywnie jako niezadowalające.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Barabasz W., Chmiel M.J., Albińska D., Mazur M.A., 2007. Składowiska odpadów jako źródła bioaerozolu i mikroorganizmów szkodliwych dla zdrowia. Prace Instytutu Nafty i Gazu 145: 143–152.

 • Bojarska K., Bzowski Z., 2009. Monitoring środowiska w rejonie składowiska odpadów komunalnych w Zakopanem. Ochrona środowiska i zasobów naturalnych, 40: 632–642.

 • Frączek K., 2010. Sezonowe zmiany wskaźników stanu sanitarnego gleby na terenie oraz w rejonie składowiska odpadów komunalnych aglomeracji krakowskiej. Woda–Środowisko–Obszary wiejskie, t. 10, z. 2 (30): 49–60.

 • Gruszczyński S., 2006. Ocena i prognozowanie stanu gleb na potrzeby planów i programów, Inżynieria Środowiska, 11(1): 53–70.

 • Gurwin J., Janczarski P., 1998. Badania modelowe zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi na terenach lotnisk w Brzegu i w Szprotawie, Przegląd Geologiczny, 46(6): 509–516.

 • Jędrczak A., Drab M., 1989. Zanieczyszczenie gleb i roślin w otoczeniu składowiska odpadów przemysłowych Szczecina. Archiwum Ochrony Środowiska, 3–4: 183–199.

 • Kabata-Pendias A., Pendias H., 1999. Biogeochemia pierwiastków śladowych. PWN, Warszawa: 400 pp.

 • Karmolińska-Słotkowska H., Domański S., 2009. Raport o oddziaływaniu na środowisko dla planowanej budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Bełżyce dla potrzeb Celowego Związku Gmin „PROEKOB” z siedzibą w Bełżycach, ul. Lubelska 3 (maszynopis).

 • Kaszubkiewicz J., Chodak T., Bogacz A., 1998. Morfologia i właściwości antropogenicznych profili glebowych z terenu lotniska w Brzegu Opolskim. Archiwum Ochrony Środowiska, 24(1): 93–109.

 • Kondras M., Czępińska-Kamińska S., Chodkowska A., Chrzanowska A., 2010. Ocena ekotoksykologiczna gleb w sąsiedztwie składowiska odpadów w Łubnej. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual, 61(4): 105–112.

 • Kulig A., Ossowska-Cypryk K., 1999. Problematyka badań mikrobiologicznych w ocenach oddziaływania na środowisko obiektów komunalnych – zagadnienia metodyczne. Problemy ocen środowiskowych, kwartalnik 1(4): 51–58.

 • Nałęcz T., Skalmowski A., Ferchmin M., Barszcz A., Kościński M., 2011. Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia „Uruchomienie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Ekolina” zlokalizowanego na działkach: 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 95, 99, 100, 103, 106, 117, 119, 120 obręb 5-60-01 w gminie Zielonka (maszynopis).

 • Niedźwiecki E., Nowak A., Friedrich S., Michalcewicz W., Wojcieszczuk T., Meller W., 2008. Oddziaływanie wysypiska odpadów komunalnych w Sierakowie na właściwości chemiczne i mikrobiologiczne gleb. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual, 59(3/4): 215–225.

 • Przybulewska K., Nowak A., Głąbowska D., 2010. Zmiany w mikroflorze gleby wokół składowiska odpadów komunalnych w Łęczycy k. Stargardu Szczecińskiego. Woda Środ. Obsz. Wiej. 30(2): 159–166.

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010, nr 213, poz. 1397 z późn. zm.).

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz.U. 2002, nr 165, poz. 1359).

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz.U. 2002, nr 220, poz. 1858).

 • Rydian G., 2010. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Zakład Zagospodarowania Odpadów Jarocin (maszynopis).

 • Szymkowiak I., Witkowska J., Przybyła M., Sergiel E., 2008. Raport o oddziaływaniu na środowisko projektowanej budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Kopaszyn Nowe, gm. Wągrowiec (maszynopis).

 • Szyszkowski P. (red.), 2000. Metody badania i rozpoznawania wpływu na środowisko gruntowo-wodne składowisk odpadów stałych. Poradnik. Ministerstwo Środowiska, Oficyna Wydawnicza EL-Press Warszawa: 218 s.

 • Świercz A., 2005. Zawartość metali ciężkich w glebach rdzawych bielicowych w pobliżu wysypiska odpadów komunalnych Promnik (województwo świętokrzyskie). Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual, 56(3/4): 106–111.

 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz.U. 2013, poz. 1235 z późn. zm.).

 • Ustawa z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz.U. 2013, poz. 1232 z późn. zm.).

 • Wojewódka D., 2009. Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie zakładu unieszkodliwiania i odzysku odpadów w gminie Skarbimierz (maszynopis).

 • Zgiet J.P., Szwaczko W., 2011. Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Siemiatyczach” (maszynopis).

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search