Contribution of granulometric fractions in phosphorus distribution in old alluvial soil

ZYGMUNT BROGOWSKI 1  and WOJCIECH KWASOWSKI 1
 • 1 Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Faculty of Agriculture and Biology, Department of Soil Environment Sciences, 159 Nowoursynowska Str., 02-776 Warsaw, Poland

Abstract

Phosphorus content and balance in granulometric fractions of old alluvial soil developed from alluvial deposits od Vistula River in middle Poland was studied. The distribution of phosphorus in particular granulometric fractions of the studied soil showed high quantitative variability vertically in the profile. This resulted from the layered structure of the Vistulian old alluvial formation developed throughout the Holocene. The contribution of grain fractions in phosphorus accumulation increased with a decrease in their diameter, and in certain fractions with a decrease in their quantitative state. Eluviation of phosphorus down the soil profile concerned in particular grain fraction <0.02 mm. Fractions with a larger diameters were not subject to the process. Phosphorus resources calculated from the grain fraction balance in the analysed soil amounted to an average of 1.7 kg·m2 to a depth of 200 cm.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Bondre N., 2011. Phosphorus: How much is enough. Global Change Magazine. International Geosphere-Biosphere Program, Stockholm, 76(6): 14–17.

 • Borowiec J., 1988. Rozmieszczenie związków fosforu w poszczególnych frakcjach mechanicznych utworów glebowych (Distribution of phosphorus compounds in particular mechanical fractions of soil formations). Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Chemia 426: 44–52. (in Polish)

 • Brogowski Z., 1966. Metodyka oznaczania mineralnego i organicznego fosforu w glebie (Methodology for the determination of mineral and organic phosphorus in the soil). Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual, 16(1): 193–208. (in Polish)

 • Brogowski Z., 1990. Próba obliczenia niektórych właściwości fizycznych gleb na podstawie analizy ziarnowej (Attempt to calculate certain physical properties of soils based on granulometric analysis). Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual, 31(3-4): 17–28. (in Polish)

 • Brogowski Z., Okołowicz M., 1986. Rozmieszczenie związków fosforu w glebie kopalnej wytworzonej z holoceńskich piasków wydmowych (Distribution of phosphorus compounds in fossil soil developed from Holocene dune sands). Wydawnictwa SGGW: 179–187. (in Polish)

 • Czępińska-Kamińska D., 1994. Wpływ procesu bielicowania na profilowe rozmieszczenie mineralnych związków fosforu (Effect of the podzolization process on the profile distribution of mineral phosphorus compounds). Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual, 44(suppl.): 63–70. (in Polish)

 • Moskal S., 1963. Izotopowe metody oznaczania łatwo dostępnych dla roślin fosforanów glebowych (Isotopic methods for determination of the available for plants soil phosphates). Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual, 13(suppl.): 249–253. (in Polish)

 • Oktaba L., Czerwiński Z., 2003. Ogólna zawartość fosforu i jego formy w glebach murszowych i murszowatych z poziomami rudy darniowej (The content of phosphorus and its different compounds in muck and mucky soils with bog iron horizon). Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual, 54(4): 67–75. (in Polish)

 • Pokojska U., 1979. Geochemical studies of podzolization. Part 3. Phosphorus in podzolization. Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual, 33(2): 153–160.

 • Sapek A., 2007. Przyczyny zwiększania się zasobów fosforu w glebach polskich (Reasons for the increasing of phosphorus pool in Poland’s soils). Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual, 58(3/4): 110–118. (in Polish)

 • Szara E., Mercik S., Sosulski T., 2005. Formy fosforu w doświadczeniach wieloletnich (Forms of phosphorus in multiannual experiments). Fragmenta Agronomica, 85: 298–309. (in Polish)

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search