Systematyka Gleb Polski - Stan Aktualny i Dalszy Rozwój

 • 1 Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu, Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska 50-375 Wroclaw, ul. Grunwaldzka 53

Streszczenie

Piąte wydanie Systematyki gleb Polski umacnia zasadę klasyfikacji gleb w oparciu o ilościowo zdefiniowane poziomy i właściwości diagnostyczne. Nowe kryteria klasyfikacji bazują na podziałach międzynarodowych, jednak jednoczesne stosowanie rozwiązań zaczerpniętych z FAO-WRB i US Soil Taxonomy albo niekonsekwentne stosowanie ustalonych definicji jest powodem wewnętrznej niespójności klasyfikacji. Dalsze doskonalenie systematyki gleb Polski powinno objąć: wybórjednego międzynarodowego systemu referencyjnego dla poziomów i właściwości diagnostycznych, ustalenie hierarchii priorytetów klasyfikacyjnych i klucza do klasyfikacji gleb, doprecyzowanie definicji unikalnych poziomów diagnostycznych, opracowanie uniwersalnych zasad wyróżniania podtypów oraz doprecyzowanie kryteriów ilościowych na styku j ednostek. Należy również podj ąć próbę zmniej -szenia liczby typów i podtypów gleb, co może ułatwić odbiór, zrozumienie oraz nauczanie systematyki.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Ad-hoc-AGBoden, 2005. BodenkundlicheKartieranleitiing. 5th ed., Schweizerbart, Hannover: 438 pp.

 • Brożek S., 2012. Czy systematyka gleb polski, wydanie 5, dotyczy wszystkich gleb naszego kraju? Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual 63(3): 49-56.

 • Driessen R, Deckers J., Spaargaren O., Nachtergaele R, 2000. Lecture notes on the major soils of the world. FAO Reports, 94. Romę: 334 pp.

 • IUSS Working Group WRB, 2006. World Reference Base for Soil Resources, 2nd edition. World Soil Resources Reports, 103. FAO, Romę.

 • IUSS Working Group WRB, 2014. World Reference Base for Soil Resources 2014. International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps. World Soil Resources Reports 106, FAO, Romę: 181 pp.

 • Kabała C, Gałka B., JezierskiR, Bogacz A., 2011. Transforma-cj a mad w warunkach regulacj i rzeki i długotrwałego użytkowania rolniczego w dolinie Dobrej na Nizinie Śląskiej. Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual 62(2): 141-153.

 • Kabała C, Waroszewski J., Szopka K., Bogacz A., 2010. Geneza, właściwości i rozprzestrzenienie stagnobielic w Sudetach. Roczniki Gleboznawcze 61(4): 1-15.

 • Klasyfikacja gleb leśnych Polski, 2000. CILP, Warszawa: 127 s.

 • Klimowicz Z., 1980. Czarne ziemie Równiny Tarnobrzeskiej na tle zmian stosunków wodnych gleb tego obszaru. Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual 31(1): 163-206.

 • Konecka-Betley K., Czępińska-Kamińska D., Janowska E., 1996. Czarne ziemie w staroaluwialnym krajobrazie Puszczy Kam-

 • pinoskiej. Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual 47(3-4): 145-158.

 • Kowalkowski A., 1997. Czy istnieje potrzeba ekologicznej systematyki gleb leśnych Polski? Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual 48(1-2): 133-141.

 • Łemkowska B., 2013. „Ouaternary rendzinas” in the Systema-tics of Polish Soil. Soil Science Annual 64(4): 135-139.

 • Marcinek J., Komisarek J., Mocek A., Bednarek R., Skiba S., 2014. Sprostowanie nieścisłości jakie znalazły się w artykule Stanisława Brożka pt. „Czy Systematyka gleb Polski, wydanie 5. dotyczy wszystkich gleb naszego kraju” opublikowanym w Rocznikach Gleboznawczych z. 63(3) 2012: 49-56”. Soil Science Annual 65(1): 39-44

 • Soil Survey Staff, 1960. Soil Classification, a comprehensive system. 7th approx. USD A.

 • Soil Survey Staff, 2010. Keys to Soil Taxonomy, 1st edition. USDA, NRCS.

 • Systematyka Gleb Polski, 1989. Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual 40(3/4): 1-150.

 • Systematyka Gleb Polski, 2011. Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual 62(3): 1-193.

 • Uziak S., Poznyak S.P., Wyszniewskij J., 2010. Gleby Roztocza. Ann. UMCS, Geographia, Geologia, Mineralogia et Petro-graphia 65(1): 99-115.

 • Zwydak M., 2011. Morfologia oraz podstawowe właściwości chemiczne gleb zespołu jaworzyny z języcznikiem zwyczajnym {Phyllitido-AceretumMoor 1952) w Polsce. Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual 62(1): 177-186.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search