Measurements of Texture of Soils Formed from Glaciolimnic Sediments by Areometric Method, Pipette Method and Laser Diffraction Method

Mirosław Orzechowski 1 , Sławomir Smó;lczyński 1 , Jacek Długosz 2  and Paweł Pozniak 1
 • 1 University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Department of Soil Science and Soil Protection Plac Łódzki 3, 10-727 Olsztyn, Poland
 • 2 University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, Department of Soil Science and Soil Protection Bernardyñska St. 6, 85-029, Bydgoszcz, Poland

Abstract

The aim of the research was to compare the results of texture analyses of glaciolimnic sediments deposited in the basins of ice-dammed lakes origin in north eastern Poland. The study was carried out using aerometric method, pipette method and laser diffraction method. The studied soils were classified as Haplic and Mollic Vertisol, Vertic Cambisol, and Gleyic Chernozem. The soils were formed from clayey (clay, heavy clay), loamy (loam, clay loam, sand clay loam) and silty (silt loam, clay loam) deposits. The studied soils did not contain fractions > 2.0 mm. The amounts of clay fraction (< 0.002 mm) measured by areometric and pipette methods were similar and strongly correlated. In comparison to laser diffraction method, these amounts were 3-4-fold higher. The sub-fraction of fine silt (0.02-0.002 mm) predominated in soil formations analyzed by laser diffraction method. In comparison to areometric or pipette method, the amounts of fine silt were 2-4 fold higher. Basing on the calculated sedimentological indices, it was stated that the examined soils were well sorted and the mean grain diameter (GSS) was very low and did not exceed 0.005 mm in areometric and pipette methods, and 0.011 mm in laser diffraction method for clay sediments.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Bieganowski A., Chojecki T., Ryżak M., Sochan A., Lamorski K., 2013. Methodological aspects of fractal dimension esti-mation on the basis of particle size distribution. Vadose Zone Journal, Vol. 12(1): 1-9.

 • Długosz J., Orzechowski M., Kobierski M., Smólczyñski S., Zamorski R., 2009. Clay minerals from Weichselian glacio-limnic sediments of the Sêpopolska Plain (NE Poland). Geo-logica Carpathica 60(3): 263-267.

 • Drzymała S., Mocek A., 2004. Uziarnienie różnych gleb Polski w świetle klasyfikacji PTG. PN-R-04033 and USDA. Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual 55(1): 107-115 (in Polish).

 • Folk R.L., Ward +W.C., 1957. Brazos River Bar: A study in the significance of grain size paraments. Journal Sedimentary Pe-trology 27: 3-27.

 • Kabała C., Marzec M., 2007. Niektóre konsekwencje zmiany klasyfikacji uziarnienia gleb. Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual 58(1/2): 33-44 (in Polish).

 • IUSS Working Group WRB, 2007. World Reference Base for Soil Resources 2006. First update 2007. World Soil Resources Reports, 103. FAO, Rome.

 • Kobierski M., 2010. Uziarnienie gleb różnych typów wytworzonych z glin lodowcowych w aspekcie klasyfikacji PTG 2008. Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual 61(3): 65-74 (in Polish).

 • Kondracki J., 1972. Polska północno-wschodnia. PWN. Warszawa: 271 pp. (in Polish).

 • Körnke B., 1930. Letztglazialer Eisabbau und Flussgeschichte im nördlichen Ostpreeussen und seiner Nachbargebiten. Ze-itschrift Deutschen Geologischen Gesellschaft 82. Berlin.

 • Kowalkowski A., Prusinkiewicz Z., 1963. Wskaźniki granulo-metryczne jako kryterium jednorodności osadów lodowcowych. Roczniki Gleboznawcze -Soil Science Annual 13, Supl.: 159-162 (in Polish).

 • Mocek A., Drzymała S., Maszner, P., 1997. Geneza, analiza i klasyfikacja gleb. Wyd. AR, Poznañ: 416 pp. (in Polish).

 • NEN 5753. 2006. Soil - Determination of clay content and par-ticle size distribution in soil and sediment by sieve and pipet.

 • Mojski W., 2005. Ziemie polskie w czwartorzêdzie. PIG Warszawa: 404 pp. (in Polish).

 • Pakuła K., 2013. Zróżnicowanie właściwości i składu chemicznego gleb płowych Wysoczyzny Siedleckiej pod wpływem pedogenezy. Wyd. UPH w Siedlcach. Rozprawy naukowe 127: 125 pp. (in Polish).

 • PN-ISO 11277. 2005. Jakośæ gleby. Oznaczanie składu granulo-metrycznego w mineralnym materiale glebowym - Metoda sitowa i sedymentacyjna.

 • PN-ISO 11464. 1999. Jakośæ gleby. Wstêpne przygotowanie próbek do badañ fizyczno-chemicznych.

 • Prusinkiewicz Z., Proszek P., 1990. Program komputerowej interpretacji wyników analizy uziarnienia gleb - TEKSTURA. Roczniki Gleboznawcze -Soil Science Annual 41(3/4): 5-16 (in Polish).

 • Prusinkiewicz Z., Konys L., Kwiatkowska A., 1994: Klasyfikacja uziarnienia gleb i problemy z nią związane. Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual 45(3/4): 5-20 (in Polish).

 • Prusinkiewicz Z., 2003. Klasyfikacja uziarnienia gleb a Polskie Normy. Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual 54(3): 121-123 (in Polish).

 • PTG 2009. Klasyfikacja uziarnienia gleb i utworów mineralnych - PTG 2008. Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual 60(2): 5-16 (in Polish).

 • Roszko L., 1968. Recesja ostatniego lądolodu z terenu Polski. Prace Geograficzne 74. Inst. Geografii PAN. PWN Warszawa: 65-110 (in Polsh).

 • Ryżak M., Walczak R.T., Niewczas J., 2004. Porównanie rozkła-du granulometrycznego cząstek glebowych metodą dyfrakcji laseroweji metodą sedymenyacyjną. Acta Agrophysica 4(2): 509-518 (in Polish).

 • Ryżak M., Bartmiñski P., Bieganowski A., 2009. Metody wyznaczania rozkłady granulometrycznego gleb mineralnych. Acta Agrophysica 175: 84 pp. (in Polish).

 • Ryżak M., Bieganowski A., 2011. Methodoglical aspects of de-termining soil particle-size distribution using the laser dif-fraction method. Journal of Plant Nutrition and Soil Science Vol. 174 (4): 624-633.

 • Soil Survey Staff, 1999. Soil Taxonomy: A Basic System of Soil Classification for Making and Interpreting Soil Surveys. Washington. DC: USDA. 869.

 • Uggla H., Witek T., 1956. Czarne ziemie kêtrzyñskie. Nauk. WSR w Olsztynie Nr 3: 69-108 (in Polish).

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search