Effects of Limestone, Ash from Biomass and Compost Use on Chemical Properties of Soil

Marzena Gibczynska 1 , Slawomir Stankowski 2 , Grzegorz Hury 2  and Krzysztof Kuglarz 2
 • 1 Zaklad Chemii Ogolnej i Ekologicznej
 • 2 Katedra Agronomii Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 71-434 Szczecin, Siowackiego 17, Poland

Abstract

The aim of this research was to assess the use of biomass ash for fertilisation of mineral soil. The study involves the analysis of the effects of biomass ash applied to soil on the changes of pH and the content of the available forms of phosphorus, potassium and magnesium as well as on total content of zinc, copper, manganese, nickel, cadmium and lead. The field experiment was conducted in 2013 in Duninowo near Ustka. In experiment grown two plants spring: Spring barley - var. Sebastian, and wheat - var. Bombona. The use of ash from biomass and Biotop compost as fertilisers did not result in any significant changes of soilpH. The use of ash from biomass and Biotop compost caused a significant increase in the contents of available phosphorus, potassium and magnesium in soil. The threshold values of the analysed trace elements in soil, as specified by the Regulation of the Minister of Environment, were not exceeded in any of the fertilising variants in the experiment.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • AntonMewicz J., 2009. Wykorzystanie popiołów paleniskowych do wiązania metali ciężkich występujących w glebie. (Use incineration ash for binding heavy metals in soil). Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 41: 398-405.

 • Chaney R.L., Brown, S.L., Stuczyński, T.I., Daniels, W.L., Henry, CL., Yin-Ming Li, Siebielec G., Malik M., Angle J.S., Ryan J.A., Compton H., 2000. Risk assessment and remediation of soils contaminated by mining and smelting of lead, zinc and cadmium. Revista internacional de contaminación ambiental 16(4): 175-192.

 • Ciećko Z., Żołnowski A.C., Kulmaczewska J., Chełstowski A., 2009. Wpływ następczy melioracyjnych dawek popiołów z węgla kamiennego na kwasowość gleby. (Long time effect of hard coal fly ashes application on the soil acidity). Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 535: 73-83.

 • Ciesielczuk T., Kusza G., Nemś A., 2011. Nawożenie popiołami z termicznego przekształcania biomasy źródłem pierwiastków śladowych dla gleb. (Fertilization with biomass ashes as a source of tracę elements for soils). Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 49: 218-227.

 • Dz.U. 2002 nr 165 poz. 1359 -Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi.

 • Dz.U. 2004 nr 204 poz. 2087 - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie ogłoszeniaj ednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności.

 • Dz.U. 2008 nr 119 poz. 765-Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu.

 • Dz.U. 2010 nr 137 poz. 924 - Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych.

 • Dz.U. 2011 nr 86 poz. 476 -Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie procesu odzysku RIO.

 • Dz.U. 2011 nr 95 poz. 558 -Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji.

 • Gibczyńska M., Meller E., Hury G., 2007. Oddziaływanie popiołu z węgla brunatnego na wybrane właściwości fizykochemiczne gleby lekkiej. (Effect of brown coal ashes on physical properties of light soi). Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 518: 53-61.

 • Gibczyńska M., Meller E., Stankowski S., Prokopowicz A., 2009. Wpływ popiołów z węgla brunatnego na skład chemiczny gleby lekkiej. (Effect of brown coal ash on chemical properties of light soil). Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 538: 63-71.

 • Gibczyńska M., Siwek H., 2012. Zmiany zawartości wapnia i magnezu w podłożach wykonanych na bazie popiołów fluidalnych z węgla kamiennego i osadów ściekowych oraz w trawie Festulolium braunii. (Changes of calcium and ma-gnesium in the beddings madę from sewage sludge and flu-idal ash from hard coal and in Festulolium braunii grass). Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual 63(4): 16-25.

 • Kabata-Pendias A., 2011. Tracę elements in soil andplants. CRC Press, Taylor&Francis Ed. 4. pp 280: 253-254.

 • Kalembasa S., Godlewska A., Wysokiński A., 2008. Skład chemiczny popiołów z węgla brunatnego i kamiennego w aspekcie ich rolniczego zagospodarowania. (The chemical compo-sition of ashes from brown coal and hard coal context of their agricultural utilization). Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual 59(2): 93-97.

 • Piekarczyk M., Kotwica K., Jaskulski D., 2011. Wpływ stosowania popiołu ze słomyjęczmieniajarego na chemiczne właściwości gleby lekkiej. (Effect of spring barley straw ash on the chemical properties of light soil). Fragmenta Agronomica 28(3): 91-99.

 • Piekarczyk M., Kobierski M., Kotwica K., 2013. Zawartość miedzi i cynku w glebie lekkiej nawożonej popiołem ze słomy j ęcz-mienia, pszenicy i rzepaku. (Contents of copper and zinc in sandy soil fertilized by barley wheat and rape straw ash). Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual 64(3): 93-97.

 • PN-ISO-10390:1997 - Jakość gleby - OznaczaniepH.

 • PN-R-04020:1994 - Analiza chemiczno-rolniczą gleby - Oznaczanie zawartości przyswajalnego magnezu.

 • PN-R-04023:1996 - Analiza chemiczno-rolniczą gleby - Oznaczanie zawartości przyswajalnego fosforu w glebach mineralnych.

 • PN-R-04022:1996, PN-R-04020:1994/Azl:2004 -Analiza chemiczno-rolniczą gleby - Oznaczanie zawartości przyswajalnego potasu w glebach mineralnych.

 • Norma branżowa BN-89/9103-09. Klasa kompostów wytwarzanych z odpadów komunalnych

 • Sądej W., Namiotko A., 2010. Changes in the concentration of nutrients in soil fertilized with composts madę from municipal waste and urban green waste. Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual 61(4): 208-216.

 • Sądej W., Namiotko A., 2011. Content of copper, zinc andman-ganese in soil fertilized with municipal solid waste composts. Ecological Chemistry and Engineering A. 18(9,10).

 • Siebielec G., 2012. Monitoring chemizmu gleb ornych w Polsce w latach 2010-2012 (raport końcowy). (Monitoring the chemistry of arabie soils in years 2010-2012 (finał report)). Praca finansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Puławy: 1-202.

 • Święcicki A., 2001. Zasobność i zanieczyszczenie gleb Wielkopolski stan na rok 2000. (Abundance and pollution soil of Wielkopolska state for the year 2000). Wydanie II poprawione i uzupełnione Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu Stacja Chemiczno-rolniczą Oddział w Poznaniu Biblioteka Monitoringu Środowiska Poznań: 1-137. website 1: www.ogimet.com

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search