Correction of inaccuracies to article of Stanisław Brożek, „Does Polish soil classification, V edition, refer to all soils in our country“ published in the Soil Science Annual, vol. 63 no. 3/2012: 49–56

Open access

Streszczenie

W pracy przedstawiono sprostowania nieścisłości, jakie znalazły się w artykule Stanisława Brożka pt. „Czy sys- tematyka gleb Polski, wydanie 5. dotyczy wszystkich gleb naszego kraju" opublikowanym w Rocznikach Gleboznawczych vol. 63, nr 3, 2012: 49-56. Praca ta jednak nie jest artykułem dyskusyjnym, lecz zbiorem uwag, najczęściej nieprofesjonalnych, na temat „Systematy ki gleb Polski” wyd. 5, 2011 (SgP5). Ponieważ w arty kule ty m znalazło się wiele błędów i nieścisłości wynikają- cych z niezrozumienia przez Autora istoty systematy ki gleb, a także tekstu ocenianej ..Systematyki...’', dlatego w niniejszym opraco- waniu nie podjęto szerszej dyskusji merytorycznej, jedynie przedstawiono sprostowania do błędnych wypowiedzi Autora, które dotyczą SgP5. Tym bardziej jest to konieczne, że Autor nie jest specjalistą z zakresu systematyki gleb, a Jego artykuł został opubli- kowany w gleboznawczym czasopiśmie naukowym.

Abstract

The paper presents correction of inaccuracies to the article entitled .Does Polish soil classification, V edition, refer to all soils in our country. by Stanisław Brożek published in Soil Science Annual, vol. 63, No. 3/2012: 49.56. The article of Stanisław Brożek is not a discussion paper but only a collection of numerous remarks, mostly non-professional, on .Polish soil classification. ed. 5, 2011 (SgP5). Since the article of Stanisław Brożek contains a lot of mistakes and inaccuracies arising from misunderstanding merits of a soil classification, as well as SgP5‘s text assessed, therefore in our paper wider merits discussion has not been taken. Correction of the erroneous statements of Author which relate to SgP5 were shown instead. Moreover, this paper is necessary as the Author is not a specialist in the field of soil classification, and his article was published in a pedological scientific journal.

References

 • Bodenkundliche Kartieranleitung, 1994. AG - Boden, Bodenkun- dlichc Kartieranleitung, 4, Faul., 3923, 33 Abb., Hannover.

 • Genetyczna klasyfikacja gleb Polski, 1959. Praca zbiorowa. Rocz- niki Gleboznawcze - Soil Science Annual, t. 7, z. 1.

 • IUSS Working Group WRB, 2(M)7. World Reference Base for Soil Resources 2(X)6, first update 2(X)7. World Soil Resour- ces Reports No. 103. FAO, Rome.

 • Klasyfikacji gleb leśnych, 1973, wyd. 11. Praca zbiorowa. PTG, Komisja V Genezy, Klasyfikacji i Kartografii Gleb. Zespół Gleb Leśnych. Warszawa.

 • Klasyfikacja gleb leśnych Polski, 2000. Zespół Klasyfikacji Gleb Leśnych. Centrum informacji Lasów Państwowych.

 • Przyrodniezo-genetyczna klasyfikacja gleb Polski, 1956. Rocz- niki Nauk Rolniczych, t. 74, ser. D.

 • Systematyka gleb Polski, 1974. Komisja V Genezy, Klasyfikacji i Kartografii Gleb. Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual, L 25, z. 1. PWN, Warszawa.

 • Systematyka gleb Polski, 1989. Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual, t. 40, nr 3/4. PWN Warszawa.

 • Systematyka gleb Polski, 2011, wyd. 5. Roczniki Gleboznawcze

 • - Soil Science Annual, L 62, nr 3 (Marcinek J., Komisarek J. red. nauk.) (Marcinek J., Komisarek J., Bednarek R., Mocek A. Skiba S., Wiatrowska K.). Wieś Jutra Warszawa.

 • Soil Survey Staff, Soil Conservation Service, 1960. Soil Classi- fication, a comprehensive system - 7 th approximation”, USDA

 • Soil Survey Stall', 1999. SoilTaxonomy,2“,a edition. A Basic Sys- tem of Soil Classification for Making and Interpreting Soil Surveys. Agriculture Handbook 84. USDA/NRSC. Washing- ton, DC.

 • Soil Survey Staff, 2010. Keys to soil Ta\onomy, U,fc edition. USDA/NRSC.

Soil Science Annual

formerly Roczniki Gleboznawcze

Journal Information

Index Copernicus Value- 93.69 pkt

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 26 26 19
PDF Downloads 11 11 10