Speciation of Cd and Pb in organic soil treated with municipal sewage

Jolanta Domańska 1 , Tadeusz Filipek 1  und Monika Kwiecień 1
 • 1 University of Life Sciences in Lublin, Department of Agricultural and Environmental Chemistry, ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin

Streszczenie

Badania przeprowadzono w oparciu o wyniki uzyskane z eksperymentu polowego. Celem badań było określenie wpływu oczyszczonych ścieków miejskich, zastosowanych w dawce pojedynczej, optymalnej dla danej rośliny (ustalona w oparciu o ładunek N i wody) i podwójnej dawce ścieków na zawartość i specjację Cd i Fb w glebie organicznej obojętnej. W pobranych z każdego obiektu, uśrednionych próbach glebowych, oznaczono zawartość ogółem Cd i Fb oraz specjację tych metali. Wyodrębniono 5 frakcji Cd i Pb zdefiniowanych operacyjnie: wymienną (FI), węglanową określaną jako „związaną specyficznie” (F2), związaną z tlenkami Fe-Mn (F3), organiczną(F4) i pozostałości (F5). Stwierdzono, że całkow ita zawartość ołowiu w badanej glebie odpowia- dała wartościom naturalnym, zaś ilość kadmu przekraczała dopuszczalne normy ustalone dla gleb organicznych. Wyniki chemiczne- go frakcjonow ania Cd i Fb w glebie wytworzonej z torfu niskiego, zarówno z obiektów' naw ożonych oczyszczonymi ściekami, jak i z obiektu kontrolnego przedstaw iają następujące uszeregow anie procentowy ch zawartości poszczególnych frakcji w kolejności ma- lejącej: F3>F2>F4>F1>F5 - kadm, F3>F4>F2>F5>F1 - ołów. Oczyszczone ścieki miejskie, będące źródłem łatwo rozpuszczalnych związków organicznych, mogą w'pływać nawiązanie Cd i Fb we frakcji organicznej, co potwierdza odnotowany w badaniach wzrost ilości metali w tej frakcji w glebie.

Falls das inline PDF nicht korrekt dargestellt ist, können Sie das PDF hier herunterladen.

 • Bednarek R.. Dziadowiec II., Pokojska U., Prusinkiewicz Z., 2004. Badania ekologiczno-gleboznawcze. PWN, Warszawa: 103-104.

 • Domańska J., 2008. Sequential fractionation of Pb in contamina- ted and non-contaminated soils. Polish Journal of Soil Scien- ce 41 (2): 120-126.

 • Gworek B., Kwapisz J., Jeskc K., 2(K)4. Przydatność metody eks- trakcji sekwencyjnej do oceny efektywności fitoremediacji gleb zanieczyszczonych miedziąi ołow iem. Roczniki Glebo- znawcze 55 (1): 143-152.

 • Kabata-Pendias A., Motowicka-Ierelak T., Piotrowska M., Tere- lak H., Witek T, 1993. Ocena stopnia zanieczyszczenia gleb i roślin metalami ciężkimi i siarką P(53), 11JNG Puławy: 1-20.

 • Kabata-Pendias A., Pendias H., 1999. Biogeochemia pierw iast- ków śladowy ch. PWN, Warszawa: 375 s.

 • Karczewska A., 1995. Przemiany form metali w zanieczyszczo- nych glebach stref ochrony sanitarnej hut miedzi pod w pły- wem zawodnienia. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rol- niczych 418:487-493.

 • Commission V Genesis, Classification and Cartography of Soils P I G, 2011: Systematyka Gleb Polski, wyd. 5, Roczniki Gle- boznawcze- Soil Science Annual 62(3): 1-193.

 • Lucho-Constantino C.A., Alvarez-Suśrez M., Beltnłn-Hemśndez R.I., Prieto-Garcia K, Poggi-Varaldo H.M., 2005. A multiva- riate analysis of the accumulation and fractionation of major and trace elements in agricultural soils in Hidalgo State, Me- xico irrigated with raw was fie water. Environment Internatio- nal 31: 313-323. DOI: 10.1016/j.envint.2(X)4.08.(X)2.

 • Olek J., Filipek T., 19%. Ocena zawartości metali ciężkich w glebach organicznych nawadnianych ściekami miejskimi Lu- blina. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczy ch 437: 299-304.

 • Tarchouna Gharbi L., Merdy P., Lucas Y., 2010. Effects of long- term irrigation with treated wastewater. Part 11: Role of orga- nic carbon on Cu, Pb and Cr behaviour. Applied Geochemi- stry 25: 1711-1721. DO 1:10.1016/j. apgeochem .2010.09.002.

 • Tessier A., Campbell P.G.C., Bisson M., 1979. Sequential extrac- tion procedure for the speciation of particulate trace metals. Analytical Chemistry 51 (7): 844-851.

 • Wysokiński A, Kalembasa S., 2012. Fractions of lead and cad- mium in sewage sludge composted with addition of calcium oxide and power station ashes. Ecological Chemistry and Engineering. A.; 19 (11): 1321-1330. DOl: 10.2428/ ecea.2012.19( 11)126.

OPEN ACCESS

Zeitschrift + Hefte

Suche