Dynamics, structure and properties of plant litterfall in a 120-year old beech stand in Middle Pomerania between 2007-2010

 • 1 Pomerian University in Słupsk, Institute of Geography and Regional Studies, Department of Geoecology and Geoinformation ul. Partyzantów 27, 76-200 Słupsk

Abstract

Studies of plant litterfall mass, its dynamics, structure and chemical composition were conducted between 2007.2010 in a 120-year old beech (Fagus sylvatica L.) stand located in Middle Pomerania. The annual mass of litterfall during the study period ranged from 2.793 to 5.398 t·ha.1 and its maximum was observed during the seed year. Leaves were the major component of plant litterfall and their contribution was 82.4.84.5% in the non-seed years and 47.2% during the seed year. Inflorescences, seeds, and seed coats were important components of litterfall during the seed year and accounted together up to 39.8% of the total litterfall mass. Particular fractions of litterfall significantly differed in the chemical composition. The highest concentrations of nitrogen, phosphorus and potassium were noticed in seeds and leaves collected in spring and the maximum content of calcium was observed in leaves collected in autumn. The weighted mean annual concentrations of nitrogen ranged within 0.81.1.13%, phosphate . 0.126.0.153%, potassium . 0.298.0.485% and calcium . 0.416.0.583%. The influx of elements with litterfall to the soil was: 167.3.225.9 kg·ha-1 of ash, 23.2.61.0 kg·ha-1 of nitrogen, 3.6.7.6 kg·ha-1 of phosphorus, 8.3.26.2 kg·ha-1 of potassium and 15.3.22.4 kg·ha-1 of calcium.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Augusto L., Ranger J., Binkley D., Rothe A., 2002. Impact of several common tree species of European temperate forests on soil fertility. Ann. For. Sci. 59: 233.253.

 • Barbier S., Gosselin F., Balandier P., 2008. Influence of tree species on understory vegetation diversity and mechanisms involved. A critical review for temperate and boreal forests. For. Ecol. Manage. 254(1): 1.15.

 • Bell D., 1978. Dynamics of litter fall, decomposition and incorporation in the streamside forest ecosystem. Oikos 30: 76.82.

 • Bray J.R., Gohram E., 1964: Litter production in forests of the world. Adv. Ecol. Res. 2: 100.157.

 • Brown A.D., Sposito G., 1991. Acid.base chemistry of dissolved organic matter in aqueous leaf extracts. Journal of Environmental Quality 20: 839.845.

 • Chodzicki E., 1934. Domieszka buka w so.ninach jako czynnik edaficzny na piaszczystych popiołoziemach i buroziemach dyluwialnych. Warszawa: ss. 255.

 • Christ M.J., David M.B., 1996. Dynamics of extractable organic carbon in spodosol forest floors. Soil Biology & Biochemistry 28(9): 1171.1179.

 • Dziadowiec H., Jonczak J., Czarnecki A., Kacprowicz K., 2007. Masa, dynamika i skład chemiczny opadu ro.linnego w róż- nowiekowych plantacjach odmiany uprawnej topoli czarnej . Hybryda275. Rocz. Glebozn. 58(3/4): 68.77.

 • Dziadowiec H., Jonczak J., Czarnecki A., Kacprowicz K., 2008. Porównanie opadu ro.linnego w równowiekowych plantacjach topoli Hybryda275 i Robusta. Rocz. Glebozn. 59(1): 76.84.

 • Dziadowiec H., Kaczmarek J., 1997. Wpływ składu gatunkowego drzewostanu na opad ro.linny i zasoby glebowej materii organicznej w Górznieñsko-Lidzbarskim Parku Krajobrazowym na Pojezierzu Chełmiñsko-Dobrzyñskim [W:] Funkcjonowanie geoekosystemów na terenach pojeziernych. VIII Ogólnopolskie Sympozjum ZM.P, Wigry 10.11.09: 73.76, ISBN 83-900714-8-7.

 • Dziadowiec H., Plichta W., 1985. The effect of nun month (Lymantria Monacha L.) outbreak on characteristics of litter fall in the pine forest. Ekologia Polska 33(4): 715.728.

 • Hägen-Thorn A., Callesen I., Armolaitis K., Nihlgard B., 2004. The impact of six European tree species on the chemistry of mineral topsoil in forest plantations on former agricultural land. For. Ecol. Manage. 195: 373.384.

 • Janek M., 2000. Wpływ drzewostanów iglastych na jako.æ wód opadowych. Prace Instytutu Badawczego Le.nictwa 4(908): 73.87.

 • Jonczak J., 2011. Struktura, dynamika i wła.ciwo.ci opadu ro- .linnego w 110-letnim drzewostanie bukowym z domieszk¹ sosny i .wierka. Sylwan 155: 760.768.

 • Jonczak J., 2012. Wpływ domieszki sosny i .wierka w drzewostanie bukowym na intensywno.æ wypłukiwania wêgla, żelaza i glinu z poziomu organicznego i próchnicznego gleb bielicowo- rdzawych. Le.ne Prace Badawcze 73(2): 143.151.

 • Jonczak J., Dziadowiec H., Czarnecki A., Kacprowicz K., 2010. An assessment of the influence of poplar clones Hybrid275 and Robusta on soil cover based on the characteristics of their plant litter fall. Polish Journal of Soil Science XLII(2): 9.19.

 • Jo.wiak M., Kozłowski R., 2004. Transformacja opadów atmosferycznych w wybranych geoekosystemach w Górach .wiê- tokrzyskich. Regionalny Monitoring .rodowiska Przyrodniczego 5/04: 199.217.

 • Kaiser K., Guggenberger G., Haumaier L., Zech W., 2002. The composition of dissolved organic matter in forest soil solutions: changes induced by seasons and passage through the mineral soil. Organic Geochemistry 33: 307.318.

 • Kowalkowski A., Jó.wiak M., Kozłowski R., 2002. Metoda badania wpływu wód opadowych na wła.ciwo.ci gleb le.nych. Regionalny Monitoring .rodowiska Przyrodniczego 3/02: 45.51.

 • Kowalkowski A., Jó.wiak M., 2007. Czasowa zmienno.æ opadu organicznego w drzewostanach jodłowo-bukowych w latach 1994.2006 na głównym masywie £ysogór. Monitoring .rodowiska Przyrodniczego 8: 65.72.

 • Małek S., 2006. Struktura i dynamika opadu organicznego w drzewostanie bukowym na powierzchni monitoringowej w Ojcowskim Parku Narodowym w latach 1995.2000. Le.ne Prace Badawcze 3: 71.83.

 • Niewinna M., 2010. Wielko.æ opadu i tempo rozkładu .ciółki w wybranych drzewostanach Bieszczadów. Roczniki Bieszczadzkie 8: 59.73.

 • Nilsson M.CH., Wardle D.A., Dahlberg A., 1999. Effects of plant litter species composition and diversity on the boreal forest plant-soil system. Oikos 86: 16.26.

 • Norden U., 1994. Leaf litterfall concentrations and fluxes of elements in deciduous tree species. Scandinavian Journal of Forest Research 9: 9.16.

 • Ovington J.D., 1959. The circulation of minerals in plantations of Pinus silvestris L. An. Bot. N.S. 23(90): 71.80.

 • Parzych A., Trojanowski J., 2009. Struktura i dynamika opadu organicznego w wybranych drzewostanach Słowiñskiego Parku Narodowego w latach 2003.2005. Le.ne Prace Badawcze 70(1): 41.48.

 • Prescott C.E., Kabzems, Z¹bek L.M., 1999. Effects of fertilization on decomposition rate of Populus tremuloides foliar litter in a boreal forest. Can. J. For. Res. 29: 393.397.

 • Reme. M., Kulhavý J., 2009. Dissolved organic carbon concentrations under conditions of different forest composition. Journal of Forest Science 55: 201.207.

 • Stachurski A., Zimka J.R., 1975. Leaf fall and rate of litter decay in some forest habitats. Ekol. Pol. 23(1): 103.108.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search