Uptake of heavy metals by darnel multifloral (Lolium multiflorum Lam.) at diverse soil reaction and organic matter content

Jolanta Kwiatkowska-Malina 1  and Alina Maciejewska 1
 • 1 Warsaw University of Technology, Department of Spatial Management and Environmental Sciences Pl. Politechniki 1, 00-661Warszawa

Abstract

Organic matter takes part in all soil processes and influences the physical, chemical and biological properties of soil. The paper presents the analysis of heavy metal contents (Zn, Pb, Cd) in soil and biomass of darnel multifloral (Lolium multiflorum Lam.) cultivated at diverse conditions of soil reaction and organic matter content. A brown coal preparation (Rekulter) was applied as the source of organic matter in autumn 1999 to the studied soil, which was contaminated with cadmium, lead and zinc. The limiting influence of Rekulter on the uptake of heavy metals by darnel multifloral (two cuts of the test plant) was the highest in the case when the largest dose was applied to soil with the highest pH (about 6.0). Bioaccumulation indexes (BI) for Cd, Pb, Zn indicate the mobility and bioavailability of Cd, Pb and Zn in soils. The BI for particular heavy metals were generally low, with the lowest in the case when the largest dose of Rekulter was applied to all cuts of the test plant

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Baran A., Jasiewicz C., 2009. Toksyczna zawarto.æ cynku i kadmu w glebie dla różnych gatunków ro.lin. Ochrona .rodowiska i Zasobów Naturalnych 40: 157.164.

 • Broos K., Beyens H., Smolders E., 2005. Survival of rhizobia in soil is sensitive to elevated zinc in the absence of the host plant. Soil Biology & Biochemistry 37: 573.579.

 • Cieæko Z., Wyszkowski M., Krajewski W., Zabielska J., 2001. Effect of organic matter and liming on the reduction of cadmium uptake from soil by triticale and spring oilseed rape. The Science of the Total Environment 281: 37.45.

 • Domañska J., Filipek T., 2011. Akumulacja cynku w kupkówce pospolitej w zależno.ci od rodzaju gleby, pH oraz zanieczyszczenia Cd lub Pb. Ochrona .rodowiska i Zasobów Naturalnych 48: 67.73.

 • IUSS Working Group WRB, 2006. World reference base for soil resources. First update 2007, 2nd ed. World Soil Resources Reports, 103. FAO, Rome, p. 128.

 • Kabata-Pendias A., 2000. Biogeochemia kadmu. Zesz. Nauk.

 • Kom. PAN .Człowiek i .rodowisko. 33: 11.18.

 • Kabata-Pendias A., Pendias H., 1999. Biogeochemia pierwiastk ów .ladowych. Wyd. II. PWN, Warszawa: 267 pp.

 • Kabata-Pendias A., Pendias H., 2001. Trace elements in soils and plants. (3 rd Ed.) CRC Press, Boca Raton, Fl, USA: 413.

 • Kabata-Pendias A., Motowicka-Terelak T., Piotrowska M., Terelak H., Witek T., 1993. Ocena stopnia zanieczyszczenia gleb i ro.lin metalami ciêżkimi i siark¹. Ramowe wytyczne dla rolnictwa. IUNG, Puławy.

 • Kwiatkowska J., 2006. The effect of organic amendments on the phytoavailability of heavy metals in polluted soil. Ecohydrology & Hydrobiology 6, 1.4: 181.186.

 • Kwiatkowska-Malina J., Maciejewska A., 2009. Wpływ materii organicznej na pobieranie metali ciêżkich przez rzodkiewkê i faceli ê. Ochrona .rodowiska i Zasobów Naturalnych 40: 217.223.

 • Kwiatkowska-Malina J., Maciejewska A., 2011. Pobieranie metali ciêżkich przez ro.liny w warunkach zróżnicowanego odczynu gleb i zawarto.ci materii organicznej. Ochrona .rodowiska i Zasobów Naturalnych 49: 43.51.

 • Kwiatkowska-Malina J., Maciejewska A., 2012. Wpływ wêgla brunatnego na aktywno.æ mikroorganizmów w glebach zanieczyszczonych metalami ciêżkimi. Rocz. Glebozn. LXIII 1/2012: 39.41, DOI: 10.2478/v10239-012-0010-7

 • Maciejewska A., Kwiatkowska J., 2005. Wpływ materii organicznej z różnych .ródeł na plon oraz zawarto.æ i rozmieszczenie makroelementów w życie (Seceale cereale L.). Fragmenta Agronomica (XXII) 1(85): 484-492.

 • Marcote I., Hernandez T., Garcia C., Polo A., 2001. Influence of one or two successive annual applications of organic fertilizers on the enzyme activity of a soil under barley cultivation. Bioresource Technology 79: 147.154.

 • Martyniuk H., Wiêckowska J., 2003. Adsorption of metal ions on humic acids extracted from brown coals. Fuel Processing Technology 84: 23.36.

 • Nardi S., Morami F., Berti A., Kosoni M., Giardii L., 2004. Soil organic matter properties after 40 years of different use of organic and mineral fertilizers. Europ. J. Agron. 21: 357.367.

 • Sady W., Rożek S., Domagała-.wi¹tkiewicz I., 2000. Biokumulacja kadmu w marchwi w zależno.ci od wybranych wła.ciwo .ci gleb. Zesz. Nauk. AR Kraków 364: 171.173.

 • Sienkiewicz S., Krzebietke S., Panak H., Czapla J., 2005. Plony jêczmienia jarego i pszenicy jarej w zależno.ci od nawożenia w wieloletnim do.wiadczeniu polowym. Fragmenta Agronomica (XXII) 1(85): 244.253.

 • Skłodowski P., Maciejewska A., Kwiatkowska J., 2006. The effect of organic matter from brown coal on bioavailability of heavy metals in contaminated soils. Soil and Water Pollution Monitoring, Protection and Remediation. NATO Science Series. IV Earth and Environmental Sciences 69: 299.307.

 • Symanowicz B., 2005. Wpływ wêgli brunatnych, osadów .ciekowych oraz ich mieszanin I obornika na zawarto.æ kadmu i ołowiu w podłożu glebowym i życicy wielokwiatowej (Lolium multiflorum Lam.). Acta Sci. Pol. Agricult. 4(2): 83.92.

 • Symanowicz B., Kalembasa S., Skorupka W., 2012. Wpływ nawo żenia fosforem i potasem na pobieranie metali ciêżkich przez rutwicê wschodni¹ (Galega orientalis Lam.). Ochrona .rodowiska i Zasobów Naturalnych 54: 131.140.

 • Szatanik-Kloc A., 2004. Wpływ pH i stêżenie wybranych metali ciêżkich w glebie na ich zawarto.æ w ro.linach. Acta Agrophysica 4(1): 177.183.

 • Tujaka A., Terelak H., 2005. Wpływ rekultera na skład chemiczny, plonowanie i przydatno.æ ro.lin uprawianych na glebach zanieczyszczonych Cd, Pb i Zn. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 506: 497.505.

 • Tyksiñski W., Kurdubska J., 2004. Różnice odmianowe w akumulacji kadmu i ołowiu przez rzodkiewkê (Raphanus Sativus L.). Roczniki AR w Poznaniu CCCLVI: 209.215.

 • Ure A.M., 1996. Single extraction schems for soil analysis and related applications. Sc. Total Environ. 178: 3.10.

 • Wołoszyk C., Krzywy E., Iżewska A., 2005. Ocena warto.ci nawozowej kompostów sporz¹dzonych z komunalnego osadu .ciekowego w trzyletnim zmianowaniu ro.lin. Fragmenta Agronomica (XXII) 1(85): 631.642.

 • Wong J.W.C., Ma K.K., Fang K.M., Cheung C., 1999. Utilization of manure compost of organic farming in Hong Kong. Bioresource Technology 67: 43-46.

 • Zaniewicz-Bajkowska A., 2000. Zależno.æ zawarto.ci kadmu i ołowiu w glebie oraz w korzeniach buraka æwikłowego od nawożenia organicznego i wapnowania. Ann. UMCS Sectio EEE Hort. 8, Supp.: 123.128.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search