Late Glacial and Holocene 14 C-Dated Fossil Soils in the Middle Vistula Valley

Krystyna Konecka-Betley 1
 • 1 Katedra Nauk o Środowisku Glebowym, Zakład Gleboznawstwa SGGW w

Abstract

Transformations of the natural environment in the area surrounding and encompassing the Vistula River valley during the last 20 000 years BP should be discussed with regard to radiocarbon dating of the organic matter in the documented fossil soils. Part of the 14C dates from horizons A of pedosols in the valley have already been published, for the upper part of the valley by Balwierz & Nalepka [1992], and for the lower part - by Turkowska [1992]. Palynologic analysis was also made in many of the documented sites. The most important events in the history of the valley have been supplemented by radiocarbon dating by Starkel [2001]. This report presents 14C dates measured in the buried organic horizons of fossil soils in the Middle Vistula valley between Stężyca (Dęblin area) to Liszyno (Płock area). Most datings were made in the Kampinos Forest. For mineral-organic soils the dates lie between 1080 ± 90 Gd. 19S, Laski [Urbaniak-Biernacka 1973] and 12 160 ± 260 [Gd. 4391, Mariew [Konecka-Betley 1991]. In turn, the base of the oldest peat horizon in the Kampinos Forest supplied a date of 10 S90 ± 340 Gd. 2260, Wilków [Konecka-Betley et al. 1991].

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • BALWIERZ Z. 199S. Vegetation of Upper Vistulian cold phases in central Poland. Biuletyn peryglacjalny 34: 21-36.

 • BALWIERZ Z., NALEPKA D. 1992. Stanowiska opracowane palinologicznie i datowane 14C z okresu 20 000-8000 lat BP w Polsce. Przegląd Geolog. 10: S81-S87.

 • BARANIECKA M.D., KONECKA-BETLEY K. 1987. Fluvial sediments of the Vistulian and Holocene in the Warsaw Ba­sin. Geographical Studies. Evolution of the Vistula River Val­ley during the last 15 000years. Special issue 4: 1S1-171.

 • BEDNAREK R., CHARZYŃSKI P., KABAŁA C. (tl. i red.) 2009. Klasyfikacja Zasobów Glebowych Świata 2006 aktu­alizacja 2007. Wyd. UMK w Toruniu: 145 ss.

 • BLUSZCZ A., KOZARSKI S., NOWACZYK B. 1994. Termo­luminescencyjne datowanie vistulianskich pokryw lessowych Pomorza Zachodniego. Geochronometria 10: 226-250.

 • BORÓWKO-DŁUŻAKOWA Z. 1980. Ekspertyza palinologicz- na 10 prób z profilu Wiązowna-Piekielko. Katedra Nauk o Środowisku Glebowym (niepublikowane).

 • BORÓWKO-DŁUŻAKOWA Z. 1982. Rezultaty badan paleobo- tanicznych spągu profilu Nart w Puszczy Kampinoskiej. Rocz. Glebozn. 33, 3/4: 113-118.

 • DYLIK J. 1953. O peryglacjalnym charakterze rzeźby Polski środ­kowej. Acta Geogr. 4: 1-116.

 • ISMER K. 1995. Analiza litofacjalna i litostratygraficzna osa­dów lessowych w strefie kontaktu z osadami glacj alnymi fazy pomorskiej ostatniego zlodowacenia w Starym Obj ezierzu Po­morze Zachodnie. Badania Fizjogr. Nad Polską Zach. Acta Geogr. Piz. 46: 63-84.

 • KAMIŃSKA R., KONECKA-BETLEY K., MYCIELSKA-DO- WGIAŁŁO E. 1986. The Liszyno dune in the Vistula valley (East of Plock). Biuletyn Peryglacjalny 51: 141-162.

 • KARASZEWSKI W. 1972. Pokrywowe utwory pylowe w Pol­sce środkowej (najmłodszy less). Kwartalnik Geologiczny 16, 1: 171-182.

 • KASSE C. 2002. Sandy aeolian deposit and environment and their relation to climate during the Last Glacial Maximum and Late Glacial in northwest and central Europe. Progress in Physical Geography 26, 4: 507-532.

 • KOLSTRUP E. 1980. Climate and stratigraphy in northwestern Europe between 30000 BP and 13000 BP, with special reference in the Netherlands. MeddRijks Geol. Dienst 32-15: 184-253.

 • KONECKA-BETLEY K. 1974. Późnoplejstoceńskie i holoceń- skie gleby kopalne i reliktowe okolic Otwocka. Rocz. Gle- bozn. 25: 101-118.

 • KONECKA-BETLEY K. 1982. Gleby kopalne i reliktowe wydm okolic Warszawy. Rocz. Glebozn. 33, 3/4: 81-112.

 • KONECKA-BETLEY K. 1986. Age of soils formed of lacustri­ne limestone of Olszowieckie Bloto in the Vistula valley. Ham­burg XV kongres MTG: 592-597.

 • KONECKA-BETLEY K. 1987. Gleby kopalne jako jednostki kla­syfikacji stratygraficznej czwartorzędu. Kwart. Geolog. 31: 185-190.

 • KONECKA-BETLEY K 1991. Late Vistulian and Holocene fos­sil soils developed aeolian and alluvial sediments of the War­saw Basin. Zeitschrift fur geomorphologie N.F. Bd. 90: 99­105.

 • KONECKA-BETLEY K. 2001. Rekonstrukcja przebiegu proce­sów pedologicznych w późnym plejstocenie i holocenie w środkowej Polsce. Rocz. Glebozn. 52, 1/2: 99-118.

 • KONECKA-BETLEY K. 2009. Złożona geneza gleb płowych (lessives). Rocz. Glebozn. 60, 4: 112-128.

 • KONECKA-BETLEY K. BARANIECKA M.D. 1980. Gleby ko­palne wydm okolic Warszawy i ich znaczenie stratygraficzne. Przewodnik konferencji terenowej PTG i KBCz PAN: 1-38.

 • KONECKA-BETLEY K., CZĘPIŃSKA-KAMIŃSKA D., OKO- ŁOWICZ M., ZAGÓRSKI Z. 2006. Procesy glebotwórcze w lessowych glebach kopalnych odsłonięcia Polanów Sambo- rzecki, okolice Sandomierza. Rocz. Glebozn. 57, 3/4: 1S1- 173.

 • KONECKA-BETLEY K. CZĘPIŃSKA-KAMIŃSKA D., ZA­GÓRSKI Z. 1986. Development and properties of paleosols in the loess section of Sandomierz (SE Poland) Ann. UMCS 41, 12: 203-212.

 • KONECKA-BETLEY K. STEFANIAK P. 1983. Geneza i typo­logia gleb wytworzonych z kredy jeziornej południowego pasa bagien w Puszczy Kampinoskiej. Wyd. SGGW, Warszawa: 201-213.

 • KONECKA-BETLEY K., CZĘPIŃSKA-KAMIŃSKA D. 198S. Wiek i kształtowanie się gleb i kopalnych osadów organicz­nych lasów Rogowa (Wysoczyzna Rawska). Rocz. Glebozn. 36, 2: 111-129.

 • KONECKA-BETLEY K., MAJSTERKIEWICZ T. 1973. Gene­za gleb wytworzonych z pokrywowych utworów pyłowych Polski środkowej. Rocz. Glebozn. 24, 2: 133-1S7.

 • KONECKA-BETLEY K., CZĘPIŃSKA-KAMIŃSKA D., NA- LEPKA-PAPIERZ D., WASYLIKOWA K. 1996. Przemiany środowiska Puszczy Kampinoskiej w późnym glacjale i holo- cenie na przykładzie osadów organicznych torfowiska w Wil­kowie (Polesie Stare). Rocz. Glebozn. 47 supl.: 103-112.

 • KONECKA-BETLEY K. JANOWSKA E. 200S. Late Glacial and Holocene stratotype profile of paleosols in the Warsaw Basin. Studia Quaternaria 22: 3-16.

 • KOZARSKI S. 199S. The periglacial impact in the deglaciation area of northern Poland after 20 Kyr BP. Biuletyn Perygla- cjalny 34: 73-102.

 • KOZARSKI S., NOWACZYK B. 1991. Lithofacies variation and chronostratigraphy of Late Vistulian and Holocene aeolian phenomena in northwestern Poland. Ztschr. f. Geomorph. N. Suppl.-Bd., 90: 107-122.

 • MANIKOWSKA B. 198S. O glebach kopalnych, stratygrafii i litologii wydm Polski środkowej. Acta Geograph. Lods. 62: 1-137.

 • MANIKOWSKA B. 1991. Dune processes, age of dune terrace and Vistulian decline in the Vistula Valley near Wyszogród, Central Poland. Bull. Pol. Acad. Sci., Earth Sci. 39: 137-148.

 • MANIKOWSKA B. 1992a. Gleby kopalne w osadach z okresu 20 000-8000 lat BP w Polsce. Przegląd Geol. 10: S98-600.

 • MANIKOWSKA B. 1992b: Procesy eoliczne w okresie 20 000­8000 lat BP na obszarach piasków pokrywowych i wydm w Polsce. Przegląd Geol. 10: S9S-S96.

 • MANIKOWSKA B. 199S. Aeolian activity differentation in the area of Poland during the period 20-8 KA BP. Biuletyn Pery- glacjalny 34: 125-165.

 • POŻARYSKI W. MARUSZCZAK H. LINDNER L. 1994. Chro- nostratygrafia osadów plejstoceńskich i rozwój doliny Wisły środkowej, ze szczególnym uwzględnieniem przełomu przez wyżyny południowopolskie. Państwowy Instytut Geologicz­ny 141: s. S8.

 • PRÓSZYŃSKI M. 1973. Ogólne charakterystyka utworów ma­cierzystych gleb okolic Warszawy (po stronie lewobrzeżnej) ukształtowanych częściowo w warunkach peryglacjalnych. Zjazd Nauk. „Geneza gleb wytworzonych z utworów prze­kształconych peryglacjalnie na Niżu Polskim”. PTG: 47-50.

 • PRÓSZYŃSKA-BORDAS H., PRÓSZYŃSKI M., STAŃSKA- PRÓSZYŃSKA W. 1989. Chronologia termoluminescencyj­na gleb kopalnych profilu aluwialno-lessowego Samborzec- Polanów w porównaniu z datowaniami TL osadów z eem- skich stanowisk jeziorno-bagiennych. Geochronometria 61/ 6: 250-264.

 • RÓŻYCKI S.Z. 1972. Plejstocen Polski środkowej na tle prze­szłości w górnym trzeciorzędzie. PWN: 1-2S1.

 • SCHILD R. 1982. Stratygrafia archeologiczna wydm śródlądo­wych widziana z Mazowsza. Rocz. Glebozn. 33: S9-80.

 • STARKEL L. 2001: Historia doliny Wisły. Monografia PAN: 1­263.

 • SYSTEMATYKA GLEB POLSKI. 1989. PTG, Rocz. Glebozn. 40, 3-4: 1-1S0.

 • TURKOWSKA K. 1992. Osady rzeczne i ewolucja dolin w okre­sie 20 000-8000 lat BP na niezlodowaconych nizinnych ob­szarach Polski. Przegląd Geol. 10: S91-S93.

 • URBANIAK-BIERNACKA U. 1973. Budowa i wiek wydmy w Górkach w Puszczy Kampinoskiej. Przegląd Geol. 45: 157- 164.

 • URBANIAK-BIERNACKA U. 1976. Badania wydm środkowej Polski z wykorzystaniem metod statystycznych. Politech. Warszawska Geodezja 17: 1-147.

 • WASYLIKOWA K. 1964. Roślinność i klimat późnego glacjału w środkowej Polsce na podstawie badań w Witowie koło Łęczycy. Biul. Peryglacjalny 13: 260-417.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search