Forms of Lead in Profiles of Differently Use Soil

 • 1 Instytut Gleboznawstwa i Kształtowania Środowiska, Pracownia Rekultywacji Gleb i Gospodarki Odpadami, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Abstract

In order to determine the influence of intensive horticulture on the amount of lead and its fraction contents, there were selected soil profiles from following objects to be researched: house gardens and allotment gardens from town areas and arable field on the outskirts of the town. It has not been determined that there is any influence of manner usage on total lead content as well as its distribution in soil profiles. The fractionation composition has created the following series: fraction IV > fraction III > fraction II > fraction I. The manner of usage has influenced the content and distribution the III fraction of lead connected with organic matter. Humus horizons of garden soils is characterized as the highest in its content.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • BARAN S., WÓJCIKOWSKA-KAPUSTA A., OLESZCZUK P., ŻUKOWSKA G. 200S. Zawartość wybranych metali ciężkich w glebach i burakach ćwikłowych z obszarów o zróżnicowanym wpływie antropopresji. J. Elementol. 10(3): 683-692, Cz. II.

 • BARAN S., WÓJCIKOWSKA-KAPUSTA A., ŻUKOWSKA G., MAKUCH I. 2007. Wpływ różnych źródeł zanieczyszczeń na zawartość miedzi, cynku i ołowiu w glebach i w selerach z ogród­ków działkowych. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol. 520: 441-446.

 • CARLOSENAA., ANDRADE J.M., TOMAS X., FERNANDEZ ,PRADA D. 1999. Classification of edible vegetables af­fected by different traffic intensities using potential curves. Talanta 48: 79S-802.

 • CHAO W., XIAO-CHEN L., LI-MIN Z., PEI-FANG W., ZHI- YONG G. 2007. Pb, Cu, Zn and Ni concentration in vegeta­bles in relation to their extractable fractions in soils in subur­ban areas of Nanjing, China. Polish J. of Environ. Stud. 16,2: 199-207.

 • CZARNOWSKA K., BORUCKI R. 1996. Zawartość Zn, Pb, Cu Cd w glebach i liściach selera z ogródków przydomowych. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol. 434: 937-941.

 • CZARNOWSKA K., GWOREK B., SZAFRANEK A. 1994. Akumulacja metali ciężkich w glebach i warzywach korze­niowych z ogrodów działkowych dzielnicy Warszawa-Moko- tów. Rocz. Glebozn. 45, 1/2: 4S-S4.

 • DAVIDSON CH.M., URQUHART G.J., AJMONE-MARSAN ,BIASIOLI M., COSTA DUARTE A., DIAZ-BARRIEN- TOS E., GRCMAN H., HOSSACK I., HURSTHOUSE A.S., MADRID L., RODRIGUES S., ZUPAN M. 2006. Fractiona­tion of potentially toxic elements in urban soils from five European cities by means of a harmonised sequential proce­dure. Analytica Chimica Acta 565: 63-72.

 • DĄBKOWSKA-NASKRĘT H. 1997. The application of BCR extraction procedure for Cd and Pb mobility determination in arable soils. Polish t. Soil Science 30/2: 29-33.

 • GĄSIOREK M., NIEMYSKA-ŁUKASZUK J. 2004. Kadm i ołów w glebach antropogenicznych ogrodów klasztornych Krakowa. Rocz. Glebozn. 60, 1: 127-134.

 • GODZIK B. 1999. Stężenia metali ciężkich w glebach i wybranych warzywach w krakowskich ogrodach działkowych - wyniki 1S-letnich badań. Chemia i Inż. Ekolog. 6, S-6: 409-417.

 • GODZIK B., GRODZIŃSKA K., SZAREK G. 199S. Vegetables and soil contamination with heavy metals in allotment gar­dens in Kraków agglomeration - ten year studies. Arch. Ochr. Środ. 2: 16S-173.

 • GONTARZ B., DMOWSKI Z. 2000. Zawartość metali ciężkich w glebie i warzywach z ogrodów działkowych koło Zakła­dów Hutniczych Hutmen we Wrocławiu. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 471: 913-919.

 • GONTARZ B., DMOWSKI Z. 2004. Ocena zawartości niektó­rych mikroelementów w warzywach z wybranych ogrodów działkowych Wrocławia. Cz. I. Zawartość miedzi. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol. 502: 761-767.

 • GWOREK B., JESKE K., PAPIERNIK W. 2003. Inaktywacja metali ciężkich w glebach Górnośląskiego Okręgu Przemy­słowego. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol. 493: 91-99.

 • IMPERATO M., ADAMO P., NAIMO D., ARIENZO M., STAN- ZIONE D., VIOLANTE P. 2003. Spatial distribution of he­avy metals in urban soils of Naples city (Italia). Environmen­tal Pollution 124: 247-2S6.

 • JUNG M.CH., THORNTON I. 1996. Heavy metals contamina­tion of soils and plants in the vicinity of a lead-zinc mine, Korea. Applied Geochemistry 11: S3-S9.

 • KABATA-PENDIAS A., PIOTROWSKA M., WITEK T. 1993. Ramowe wytyczne dla rolnictwa: Ocena stopnia zanieczysz­czenia gleb i roślin metalami ciężkimi i siarką. IUNG Puławy.

 • KAWAŁKO D., BYLICKA A. 2004. Zawartość mikroelemen­tów w glebach ogródków działkowych na terenie Oleśnicy. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol. 502: 847-8S1.

 • KAWAŁKO D., CHODAK T. 1996. Zawartość niektórych meta­li ciężkich w glebach i warzywach ogródków działkowych Wrocławia. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol. 434: 949-9S4.

 • MOCEK A., OWCZARZAK W., TYKSIŃSKI W., KACZMA­REK Z. 199S. Metale ciężkie w glebach ogródków działko­wych Polkowic. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol. 418: 299-303.

 • MOCKO A., WACŁAWEK W. 2004. Three - step extraction pro­cedure for determination of heavy metals availability to vege­tables. Anal. Bioanal. Chem. 380: 813-817.

 • MOSSOP K.F., DAVIDSON C.M. 2003. Comparison of origi­nal and modified BCR sequential extraction procedures for the fractionation of cooper, iron, lead, manganese and zinc in soils and sediments. Analytica Chimica Acta 478: 111-118.

 • POTARZYCKI J., WOJTYLAK M. 200S. Assessment of heavy metal content in soils of various management systems. Che­mistry for Agriculture 6: 4S8-463.

 • WACŁAWEK W., BOŻYM M., MOCKO A., KWAK A., JA­GIEŁŁO A. 2000. Ocena stopnia zanieczyszczenia chemicz­nego gleb i wybranych warzyw z ogrodów działkowych Krap­kowic. Chemia i Inż. Ekolog. 7, 8/9: 929-939.

 • WACŁAWEK W., KWAK A., BOŻYM M., MOCKO A. 1998a. Ocena poziomu zanieczyszczenia metalami ciężkimi i aniona­mi nieorganicznymi gleby, wody i warzyw ogródków działko­wych Zdzieszowic. Chemia i Inż. Ekolog. S, 8-9: 767-777.

 • WACŁAWEK W., KWAK A., KOSZAŁKA-NICZYPOR A., SZTAMBEREK-GOLA I. 1998b. Zanieczyszczenie chemicz­ne wody, gleby i roślin warzywnych pobranych z ogródków działkowych Kędzierzyn-Koźla. Chemia i Inż. Ekolog. S, 12: 1163-1178.

 • WŁAŚNIEWSKI S. 2003. Pierwiastki śladowe w glebach ogro­dów działkowych Rzeszowa. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol. 493: 279-287.

 • WÓJCIK J. 1997. Ołów i kadm w glebach i roślinach wałbrzy­skich ogródków działkowych. Rocz. Glebozn. 48, 3/4: 63-73.

 • ZALECENIA NAWOZOWE 1990. Liczby graniczne do wyceny zawartości w glebach makro- i mikroelementów. Wyd. IUNG, Puławy, P(44).

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search