The Stock of Organic Carbon in Forest Soils in Phytocenosis of the Continental Mixed Coniferous Forest in Kampinos National Park

Marek Kondras 1 , Danuta Czępińska-Kamińska 1 , Paulina Sienicka 1 , Anna Otręba 2 , Karol Torzewski 3  and Lidia Oktaba 1
 • 1 Katedra Nauk o Środowisku Glebowym, Zakład Gleboznawstwa, SGGW w Warszawie
 • 2 Kampinoski Park Narodowy
 • 3 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Abstract

In this study physical and chemical analyses of soils were conducted in four areas of the habitat fresh mixed coniferous forest typical of the Kampinos National Park (20% forest area KPN). An attempt was made to evaluate the stock of organic carbon in every genetic horizon and the whole profiles of selected soils, and one counted the indicator ITGL (FSTI - Forest Soil Trophizm Index). In the examined soils, the particle size distributions, the content and ability to store organic carbon was analyzed as well as the amount of total nitrogen, C:N ratio, soil reaction and sorption properties. The highest content and stock of organic carbon was noted in the Brunic Arenosol (Distric) Postagricultural. In the investigated soils, the reserve of the organic carbon is accumulated in almost equal proportional shares, dividing soil into horizontal organic and mineral parts.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • BEDNAREK R., DZIADOWIEC H., POKOJSKA U., PRUSIN- KIEWICZ Z. 2004. Badania ekologiczno-gleboznawcze. Warszawa. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa: 344 ss. BEDNAREK R., CHARZYŃSKI P., KABAŁA C. (tł. i red.) 2009. Klasyfikacja Zasobów Glebowych Świata 2006. Wyd. UMK w Toruniu: 14S ss.

 • BIAŁY K., BROŻEK S., CHOJNICKI J., CZĘPIŃSKA-KAMIŃ- SKA D., JANUSZEK K., KOWALKOWSKI A., KRZYŻA­NOWSKI A., OKOŁOWICZ M., SIENKIEWICZ A., SKI­BA S., WÓJCIK J., ZIELONY R. 2000. Klasyfikacja gleb leśnych Polski. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa: 127 ss.

 • BOREK S. 1983. Niektóre właściwości fizyczne gleb Rezerwatu „Granica” w Kampinoskim Parku Narodowym. [W:] Wpływ działalności człowieka na środowisko glebowe w Kampino­ skim Parku Narodowym. Wyd. SGGW-AR, Warszawa: 73-80.

 • BROŻEK S., ZWYDAK M. 2003. Atlas gleb leśnych. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych: 467 ss.

 • BROŻEK S. 2011. Gleby i siedliska leśne nizin i wyżyn Polski - ujęcie klasyczne i numeryczne. Rocz. Glebozn. 62, 4: 7-1S.

 • CHOJNICKI J., PIOTROWSKA J. 2010. Właściwości fizykoche­miczne i morfologiczne gleb rezerwatu „Rybitew” Kampino­skiego Parku Narodowego. Rocz. Glebozn. 61, 2: 21-28.

 • CZĘPIŃSKA-KAMIŃSKA D. 1986. Zależność między rzeźbą trenu a typami gleb obszarów Puszczy Kampinoskiej. [W:] Wpływ działalności człowieka na środowisko glebowe w Kampinoskim Parku Narodowym. Wyd. SGGW, Warszawa: S-72.

 • DEGÓRSKI M. 2002. Przestrzenna zmienność właściwości gleb bielicoziemnych środkowej i północnej Europy a geograficz­ne zróżnicowanie czynników pedogenicznych. Prace Geogr. 182: 189 ss.

 • DEGÓRSKI M. 200S. Wpływ sposobu użytkowania lasu na za­pasy węgla organicznego w glebie. Monitoring Srod. Przyr. 6: 7S-83.

 • GRUBA P. 2009. Wpływ drzew na przestrzenną zmienność pH w wierzchnich poziomach gleb leśnych. Sylwan 153 (S): 332-337.

 • JANOWSKA E., CZĘPIŃSKA-KAMIŃSKA D. 1983. Kształ­towanie się właściwości sorpcyjnych ektopróchnicy niektó­rych gleb KPN. [W:] Wpływ działalności człowieka na śro­dowisko glebowe w Kampinoskim Parku Narodowym. Wyd. SGGW: 47-S8.

 • KARCZEWSKA A., SZOPKA K., BOGACZ A., KABAŁA C., DUSZYŃSKA D. 2007. Rozważania nad metodyką monito­ringu gleb strefy leśnej Karkonoskiego Parku Narodowego (KPN) - w świetle zróżnicowania właściwości tych gleb. [In:] Stursa J. & Knapik R. (eds), Geoekologicke problemy Krko- nos. Sborn. Mez. Ved. Konf., rijen 2006, Svobodan. Upou. Opera Corcontica 44, 1: 9S-10S.

 • KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIE­GO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZ­NO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW z dnia 12.03.2012. Uwzględnianie sektora użytkowania gruntów, zmia­ny użytkowania gruntów i leśnictwa (sektora LULUCF) w zo­bowiązaniach Unii związanych ze zmianą klimatu.

 • KONDRAS M., CZĘPIŃSKA-KAMIŃSKA D., OSIŃSKI M., OSIŃSKA E. 2010. Zapas węgla organicznego oraz właści­wości fizykochemiczne gleb w kompleksie leśnym „Dąbro­wy Krotoszyńskie”. Rocz. Glebozn. 61, 4: 1-10.

 • KONECKA-BETLEY K., ZARĘBA R., CZĘPIŃSKA-KAMIŃ- SKA D., JAKUBOWSKI G., MARCINIAK M., STOPNIC- KI J. 1986. Gleby i zbiorowiska roślinne rezerwatu ,,Wilków” w KPN. [W:] Wpływ działalności człowieka na środowisko glebowe w Kampinoskim Parku Narodowym. Wyd. SGGW- AR: 73-102.

 • KONECKA-BETLEY K., CZĘPIŃSKA-KAMIŃSKA D., JA­NOWSKA E. 1994. Właściwości fizykochemiczne i chemicz­ne gleb w KPN (stan na 1991). [W:] Prognozowanie prze­mian właściwości gleb Kampinoskiego Parku Narodowego na tle innych komponentów środowiska przyrodniczego. Wyd. Fundacja „Rozwój SGGW”: 17-70.

 • KONECKA-BETLEY K. CZĘPIŃSKA-KAMIŃSKA D., JA­NOWSKA E., OKOŁOWICZ M. 2002. Gleby strefy ochrony ścisłej i częściowej w Rezerwacie Biosfery „Puszcza Kampi­noska”. Rocz. Glebozn. 53, 3-4: S-21.

 • KONECKA-BETLEY K. 2003. Gleby. [W:] Kampinoski Park Narodowy, Tom I, 97-133.

 • LAL R. 200S. Forest soils and carbon sequestration. Carbon Management and Sequestration Center. Forest Ecology and Management 220: 242-2S8.

 • LASOTA J., ZWYDAK M., WANIC T., BROŻEK S. 2011. Róż­norodność gleb zespołów borów mieszanych. Rocz. Glebozn. 62, 4: S4-72.

 • MAŁACHOWSKA J., WAWRZONIAK J., KLUZIŃSKI L., HILDEBRAND R., PLUCIAK M., WÓJCIK J. 2006: Moni­toring lasów. Ocena stanu zdrowotnego lasów w latach 1991­200S. Biblioteka Monitoringu Środowiska: 280 ss.

 • OSTROWSKA A., GAWLIŃSKI S., SZCZUBIAŁKA Z. 1991. Metody analizy i oceny właściwości gleb i roślin. Warszawa, Instytut Ochrony Środowiska: 334 ss.

 • POLSKIE TOWARZYSTWO GLEBOZNAWCZE 2009. Klasy­fikacja uziarnienia gleb i utworów mineralnych - PTG 2008. Rocz. Glebozn. 60, 2: S-16.

 • RAINER B., GUENTHER S., MONTANARELLA L., VAN RANT E. 2010. Carbon concentrations and stocks in forest soils of Europe. Forest Ecology and Management 260: 262­277.

 • STENDHAL J., JOHANSSON M.-B., ERIKSSON E., LAN- GVALL O. 2010. Soil organic carbon in Swedish spruce and pine forests-differences in stock levels and regional patterns. Silva Fennia 33 (1): S-21.

 • SYSTEMATYKA GLEB POLSKI 2011. Wyd. S, Rocz. Glebozn. 62, 3: 193.

 • WÓJCIK J. 2006. Zasoby węgla organicznego w glebach leśnych i ich zmiany. Problemy metodyczne i wiarygodność danych w aspekcie raportowania do Protokołu z Kioto. [W:] Rola lasów i gospodarki leśnej w kształtowaniu bilansu węgla w ekosystemach leśnych w Polsce. Instytut Badawczy Leśnic­twa, Warszawa 2: 8S-99.

 • ZIELONY R. 2004. Lasy Kampinoskiego Parku Narodowego na przełomie XX i XXI wieku. Kampinoski Park Narodowy, T. II: 111-144.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search