Changes of Calcium and Magnesium in the Beddings Made From Sewage Sludge and Fluidal Ash From Hard Coal and in Festulolium Braunii Grass

Marzena Gibczyńska 1  and Hanna Siwek 1
 • 1 Zakład Chemii Ogólnej i Ekologicznej Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Abstract

Based on the results of a three-year study with Festulolium braunii, Felopa variety, the influence of factors introduced in the experiment on the calcium and magnesium content and ratios of ions in the soil and grass was observed. The use of sewage sludge fertilization together with straw significantly increased the total content of calcium and magnesium in the soil beddings and lower surfaces of the ash in the coal beddings. The introduction of the preparation EM-1 was a factor in lowering the overall content and exchangeable forms of calcium and magnesium in the beddings. Adding to the bedding of sewage sludge caused a reduction in calcium and increases magnesium content in grass

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • BODZEK D., JANOSZKA B., TYRPIEN K., WIELKOSZYN- SKA T. 1998. Zawartość zwiazków wapnia i magnezu w wy­branych wodach i osadach ściekowych Górnego Śląska. Ochrona Środowiska 4, 71: 17-19.

 • BRODOWSKA M.S., KACZOR A. 2004. Wpływ zróżnicowa­nego zaopatrzenia gleby w magnez, wapń i siarkę na zawar­tość magnezu i wapnia w roślinach. Część II. Rzepak jary. J. of Elementology 9, 3: 239-244.

 • CHOWANIAK M., GONDEK K. 2009. Changes in the availa­ble magnesium and zinc contents of soils after the application of sewage sludges and sewage sludge - peat mixtures. J. Cent. Eur. Agric. 10,1: 79-88.

 • CZEKAŁA J. 2002. Wybrane właściwości osadów ściekowych z oczyszczalni regionu Wielkopolski. Cz. I. Odczyn, sucha masa, materia organiczna i węgiel organiczny oraz makroskładniki. Acta Agrophysica 70: 83-90.

 • FALKOWSKI M., KUKUŁKA I., KOZŁOWSKI S. 2000. Wła­sności chemiczne roślin łąkowych. AR. Poznań: 76-84.

 • GAWLICKI M., ROSZCZYNIALSKI W. 2000: Nowe elementy w gospodarce odpadami energetycznymi. Materiały Szkoły Gospodarki Odpadami. Rytro, 18-22 września: 91-100.

 • GONDEK K., FILIPEK-MAZUR B. 2006. Zawartość wapnia, magnezu i sodu w roślinach nawożonych osadami ściekowy­mi. Acta Agrophysica 8, 1: 83-93.

 • HANEKLAUS S., HARMS H., KLASA A., NOWAK G.A., SCHUNF E., WIERZBOWSKA J. 1998. Akumulacja makro- pierwiastków w roślinach i glebie w warunkach rolniczej utyli­zacji osadów ściekowych z północno-wschodniej Polski i du­żych aglomeracji miejskich. Cz. 1. Chemiczna charakterystyka osadów ściekowych i gleby Ekologia i technika 4: 112-119.

 • HIGA T. 200S. Modelowe rozwiązanie? Ekoprofit 3: 20-24.

 • JAKUBUS M. 2006. Ocena przydatności osadów ściekowych w nawożeniu roślin. Woda-Srodowisko-Obszary Wiejskie 6, 2(18): 87-97.

 • KABATA-PENDIAS A., PENDIAS H. 1999. Biogeochemia pier­wiastków śladowych. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

 • KARCZEWSKA A., KABAŁA C. 2008. Metodyka analiz labo­ratoryjnych gleb i roślin. Wyd. AR Wrocław: 20-21.

 • KOPCEWICZ J., LEWAK S. 2007. Fizjologia roślin. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa: 229-240.

 • KRZYWY E., NOWAK W., WOŁOSZYK C. 1997. Chemia rol­na. Przewodnik do ćwiczeń. Wyd. AR Szczecin.

 • MAĆKOWIAK C. 2000. Skład chemiczny osadów ściekowych i odpadów przemysłu spożywczego o znaczeniu nawozowym. Nawozy i Nawożenie, II, 3, 4, 3a: 131-149.

 • OSTROWSKA A., GAWLIŃSKI S., SZCZUBIAŁKA Z. 1991. Metody analizy i oceny właściwości gleb. Wyd. IOŚ, Warsza­wa.

 • PATORCZYK-PYTLIK B., GEDIGA K. 2008. Cz II. Wykorzy­stanie metody BRC do oceny przemian form Cu w glebach nawożonych kompostami z osadów ściekowych. www.pzits.not.pl/docs/ksiazki/Ekotoks_2008 <http://www.pzits.not.pl/docs/ksiazki/Ekotoks_2008> PN-ISO 11464:1999. Jakość gleby. Wstępne przygotowanie pró­bek do badań fizyczno-chemicznych.

 • REHM G. 1994. Soil Cation Ratios for Crop Production. Soil Science Departament University of Minnesota North Central Regional Extension Publication 533: 1-6.

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 13 lip­ca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych. Dz.U.10.137.924 2010 r.

 • SZWEDZIAK K., WOŹNIAK A. 200S. Wpływ nawożenia osa­dem czynnym na przyrost biomasy grochu (pisum sativum). Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich 2: 113-119.

 • WYSOKIŃSKI A., KALEMBASA S. 2006. Wybrane parametry fizykochemiczne świeżych i kompostowanych osadów ście­kowych oraz ich mieszanin z CaO lub popiołem z węgla bru­natnego. Acta Sci. Pol., Pormatio Circumiectus 5(1): S1-61.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search