Aktywność Składników Chemicznych Gleby Lekkiej i Ciężkiej w Syrii po Zastosowaniu Miejskich Osadów Ściekowych z Deir ez Zor / The Activity of Chemical Components of Light and Heavy Soil in Syria After Use of Municipal Sewage Sludge from Deir Ez Zor City

Teresa Wojcieszczuk 1 , Othman Hammal 2 , Ryszard Malinowski 1 , Marta Wojcieszczuk 1  and Łukasz Chorągwicki 1
  • 1 Zakład Gleboznawstwa, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  • 2 Katedra Gleboznawstwa i Melioracji Gleb, Uniwersytet AL.-Furat w Deir Ez Zor w Syrii

Abstract

In the bi-factor experience (I-st factor . municipal sewage sludge dose: I . 0; II . 10; III . 20; IV . 30 t×ha.1; II . nd factor . texture: A . light soil, B . heavy soil) was examined for the influence of municipal sewage sludge from Deir the Ez the Zor City in Syria on solubility of chemical components in water, in the conditions of Syria climate. The results of conducted investigations did not prove in appointed proprieties a positive change of light and heavy soil. The salinity of soil grew independently from applied dose sewage sludge, it did not change significantly the organic carbon amount, but concentration and dissolubility, for example Zn, Pb and Na, in both soils grew.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

  • BARAN S., WÓJCIKOWSKA-KAPUSTA A., ŻUKOWSKA G., SZCZEPANOWSKA I. 2008. Zmiany zawartości azotu w glebie lekkiej użyżnionej osadem ściekowym. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 533: 65.72. BBC WEATHER CENTRE . Word Weather . Average Conditions Deir Ez Zor. November, 2009. FLOREA N., AL.-JOUMAA KH. 1998. Genesis and classification of gypsiferous soil of the Middle Euphrates Floodplain, Syria. Geoderma 87: 67.85. GAMBUŚ F., ROLL M., WIECZOREK J. 2005. Rozpuszczalność kadmu w różnych glebach i jego pobieranie przez owies i rzepak. Rocz. Glebozn. 56: 1/2: 49.57. JACKOWSKA I., BOJANOWSKA M. 2000. Badania nad formami i rozpuszczalnością metali ciężkich w glebie lessowej. Rocz. Glebozn. 51, 1/2: 65.72. LIPIŃSKI W., TERELAK H., MOTOWICKA-TERELAK T. 2003. Propozycja liczb granicznych zawarto.ci siarki siarczanowej w glebach mineralnych na potrzeby doradztwa nawozowego. Rocz. Glebozn. 54, 3: 79-84. MINISTRY OF PUBLIC WORKS, Soil Map of Syria, scale I:l 000 000, Publisher: United Arab Republic. Syrian Region. MOLLER A., MULLER H.W., ABDULLACH A., ABDELGA- WAD G., UTERMANN J. 200S. Urban soil pollution in Damascus, Syria: Concentrations and patterns of heavy metals in the soils of the Damascus Ghouta. Geoderma 124: 63-71. OKOŁOWICZ W. 1969. Strefy klimatyczne świata. PWN, Warszawa. RUTKOWSKA B., ŁABĘTOWICZ J., SZULC W. 2003. Zmiany równowagi jonowej gleby lekkiej w różnych systemach nawożenia. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 493: 667-683. SAMM N., Geological Map of Syria, scale 1:1 000 000. Publisher: soviet Geologist of v/o Techno ex part. SZULC W., RUTKOWSKA B., ŁABĘTOWICZ J. 2004. Czynniki kształtuj ące stężenia siarki w roztworze glebowym. Rocz. Glebozn. 55, 3: 207-212. WOJCIESZCZUK T., NIEDŹWIECKI E., SAMMEL A., MA- CIOROWSKI R. 2007. Skład chemiczny wód, roślin i użyźnionego popiołu w badaniach lizymetrycznych na obiekcie doświadczalnym Elektrowni „Dolna Odra”. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 518: 203-208. WOJCIESZCZUK M., WOJCIESZCZUK T. 2009. Wpływ wprowadzonych anionów do gleby w postaci soli wapna na niektóre właściwości chemiczne. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 538: 347-3SS. WOJCIESZCZUK T., MELLER E., SAMMEL A., STANKOW- SKI S. 2009. Zawartość i rozpuszczalność niektórych składników chemicznych w popiołach o różnym pochodzeniu. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 535: 483-493. WOJCIESZCZUK T., HAMMAL O., SAMMEL A., 2011. Wpływ osadów ściekowych miejskich z Deir Ez Zor na właściwości gleby lekkiej i ciężkiej w Syrii. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. S6S: 383-391.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search