Ocena Właściwości Technogenicznych Utworów Glebowych Technosols Zawierających Siarczki Żelaza / Assessment of Properties of Technogenic Soils Technosols Containing Iron Sulfides

Łukasz Uzarowicz 1  and Alina Maciejewska 2
  • 1 Katedra Nauk o Środowisku Glebowym, Wydział Rolnictwa i Biologii Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • 2 Katedra Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym, Wydział Geodezji i Kartografii Politechnika Warszawska

Abstract

Technogenic soils (Technosols) developed from mine tailings containing iron sulfides occurring in the area of the abandoned .Siersza. hard coal mine in Trzebinia and the abandoned .Staszic. pyrite mine in Rudki were investigated in order to assess their properties. The study revealed that the most adverse properties of the technogenic soils investigated are: strong acidity (pH below 3), the presence of large amounts of rock fragments containing unweathered sulfides, as well as the occurrence of heavy metals (e.g. Pb, As, and Tl) and radioactive elements (U and Th). All these properties should be taken into account during management of the studied mine tailings.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

  • BALCERZAK E., DOBRZYŃSKI D., PARAFINIUK J. 1992. Wpływ przeobrażeń mineralnych na skład wód w strefie wietrzenia łupków pirytonośnych w Wieściszowicach, Rudawy Janowickie, Sudety Zachodnie, Polska. An. Soc. Geol. Pol. 62: 7S-93. BOJAKOWSKA I., LECH D., WOŁKOWICZ S. 2008. Uran i tor w węglach kamiennych i brunatnych ze złóż polskich. Gospod. Sur. Min. 24: S3-6S. BZOWSKI Z., ZAWIŚLAK J. 200S. Aspekt środowiskowy wietrzenia karbońskich odpadów górniczych wykorzystywanych do rekultywacji terenów pogórniczych w rejonie Bogdanki. Materiały konferencyjne, Warsztaty Górnicze, Kazimierz Dolny n. Wisłą, 20-22 czerwca 200S: 2S-39. DANG Z., LIU C., HAIGH M.J. 2002. Mobility of heavy metals associated with the natural weathering of coal mine spoils. Environ. Poll. 118: 419-426. FANNING D.S., RABENHORST M.C., BURCH S.N., ISLAM K.R., TANGREN S.A. 2002. Sulfides and Sulfates. [In:] Soil Mineralogy with Environmental Applications. Dixon J.B., Schulze D.G. (red.), SSSA, Madison: 229-260. GOŁDA T. 200S. Rekultywacja. Skrypty Uczelniane AGH, Kraków: 108 ss. IUSS WORKING GROUP WRB 2006: World Reference Base for Soil Resources, first update 2007. World Soil Resources Reports No. 103, FAO, Rome: 132 ss. JOHNSON D.B. 2003. Chemical and microbiological characteristics of mineral spoils and drainage waters at abandoned coal and metal mines. Water, Air, and Soil Poll. 3: 47-66. KABATA-PENDIAS A., PENDIAS H. 1993. Biogeochemia pierwiastków śladowych, PWN, Warszawa: 364 ss. KABATA-PENDIAS A., MOTOWICKA-TERELAK T., PIOTROWSKA M., TERELAK H., WITEK T. 1993. Ocena stopnia zanieczyszczenia gleb i roślin metalami ciężkimi i siarką, IUNG, Puławy: 20 ss. KOMISJA V GENEZY, KLASYFIKACJI I KARTOGRAFII GLEB PTG 2011: Systematyka Gleb Polski, wyd. S, Rocz. Glebozn. 62,3: 1-193. KRZAKLEWSKI W. 1990. Analiza działalności rekultywacyjnej na terenach pogórniczych w głównych gałęziach przemysłu wydobywczego w Polsce. Wyd. SGGW-AR, Warszawa: 80 ss. KRZAKLEWSKI W., KOWALIK S., WÓJCIK J. 1997. Rekultywacja utworów toksycznie kwaśnych w górnictwie węgla brunatnego. Monografia, Wydawnictwo MONOS, Kraków. POLSKA NORMA PN-77/G-04S14.09, Oznaczenie zawartości siarki siarczanowej. POLSKA NORMA PN-77/G-04514.11, Oznaczenie zawartości siarki pirytowej. POLSKA NORMA PN-90-G-04514/16 1991, Oznaczanie zawartości siarki całkowitej i popiołowej automatycznym analizatorem firmy LECO. Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jakości. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dziennik Ustaw Nr 165, Poz. 1359). SKAWINA T., TRAFAS M., GOŁDA T. 1974. Rekultywacja terenów pogórniczych kopalni pirytu „Siarkopol” w Rudkach k. Kielc. Zesz. Nauk. AGH, nr 466, Sozologia i Sozotechnika 4: 9-21. STRZYSZCZ Z. 1978. Chemiczne przemiany utworów karboń- skich w aspekcie biologicznej rekultywacji i zagospodarowania centralnych zwałowisk. Prace i Studia PAN, t. 19: 118 ss. STRZYSZCZ Z. 1988. Przyrodnicze podstawy rekultywacji hałd po kopalnictwie głębinowym węgla kamiennego. Zesz. Nauk. AGH, nr 1222, Sozologia i Sozotechnika 26: 159-173. SZECÓWKA M. 1987. Mineralizacja uranowa w Rudkach k. Słupi Nowej (Góry Świętokrzyskie). Prace Geologiczne PAN, 133: 91 ss. TERELAK H., MOTOWICKA-TERELAK T., PASTERNACKI J., WILKOS S. 1988. Zawartość form siarki w glebach mineralnych Polski. Pam. Put. - Prace IUNG. 91 (supl.): 5-59. UZAROWICZ Ł. 2009. Rola minerałów siarczkowych w kształtowaniu właściwości utworów glebowych (Technosols) na hałdach kopalnianych. Rozprawa doktorska, IGiGP UJ, Kraków: 156 ss. UZAROWICZ Ł. 2011. Technogenic soils developed on mine spoils containing iron sulfides in select abandoned industrial sites: Environmental hazards and reclamation possibilities. Polish J. Environ. Stud. 20,3: 771-782. UZAROWICZ Ł., SKIBA S. 2011. Technogenic soils developed on mine spoils containing iron sulphides: Mineral transformations as an indicator of pedogenesis. Geoderma 163, 1-2: 95-108. UZAROWICZ Ł., SKIBA S., SKIBA M., MICHALIK M. 2008. Mineral transformations in soils on spoil heaps of an abandoned pyrite mine in Wieściszowice (Rudawy Janowickie Mts., Lower Silesia). Polish J. Soil Sci. 41,2: 183-193. VAN REEUWIJK L.P. (red.) 2002. Procedures for soil analysis, Technical Paper 9, ISRIC, Wageningen: 120 ss. WARDA A. 2007: Ocena efektów rekultywacji Kopalni „Staszic” w Rudkach k. Kielc. Geomatics and Environmental Engineering 1,3: 181-196. WOJTANOWICZ P. 2001. Ocena potencjalnego zakwaszenia utworów nadkładu i zwałowisk KWB „Bełchatów” dla potrzeb rekultywacji. Rozprawa doktorska, WGGiIŚ AGH, Kraków: 122 ss.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search