Wpływ Wapnowania i Nawożenia Mineralnego na Zawartość Rozpuszczalnych Form Pierwiastków Śladowych W Glebie Płowej / The Influence of Liming and Mineral Fertilization on the Content of Trace Elements Soluble Forms in Haplic Luvisols Formed from Loess

Małgorzata Nazarkiewicz 1  and Janina Kaniuczak 1
  • 1 Katedra Gleboznawstwa, Chemii .Środowiska i Hydrologii, Uniwersytet Rzeszowski

Abstract

The research was carried out on a permanent fertilization field in the area of the Rzeszow Foothills Region, with Haplic Luvisols formed from loess. The following plants were cultivated in a 4-year cropping system: pasture sunflower, winter wheat, potatoes and spring barley. Various mineral fertilizers NPK + Mg constans and various mineral fertilization NPK + Mg Ca constans were applied in the experiment. Liming was applied in the form of CaO (at the dose of 2.86 t Ca × ha.1). The experiment included 14 fertilizer objects, in 4 replications according to the method of random sub-blocks. Analysis of variance (ANOVA) was applied in statistic processing for a double classification: liming (A) and mineral fertilization (B) . independently of liming. As a result of the testing, it was found that liming raised the content of Cr in Ap and Bt horizons. Mineral fertilization raised the content of Co and Cr in Ap and Bt horizons and Cd and Pb in Bt horizon. The combined effect of liming and mineral fertilization decreased the content of Ni and Co in Ap horizon and Cd in Bt horizon and raised the content of Cr in Ap and Bt horizons and Pb in Bt horizon.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

  • BEDNAREK W., LIPIŃSKI W. 1997. Kadm i nikiel w glebie przy zróżnicowanym nawożeniu mineralnym. Zesz. Probl. Post. NaukRoln. 448a: 3S-40. CHOJNICKI J., KOWALSKA M. 2009. Rozpuszczalny Zn, Cu, Pb i Cd w uprawnych glebach płowych, wytworzonych z po­krywowych utworów pyłowych Równiny Błońsko-Socha- czewskiej. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 40: 49-SS. CHUAN M.C., SHU G.Y., LIU J.C. 199S. Solubility of heavy metals in a contaminated soil: Effects of redox potential and pH. Water, Air and soil Pollution. 90, 3-4: S43-SS6. CZARNOWSKA K. 1996. Ogólna zawartość metali ciężkich w skałach macierzystych jako tło geochemiczne gleb. Rocz. Gle- bozn. t. 47, supl.: 43-S0. CZEKAŁA J. 1990. Chrom w paszach i roślinach pastewnych. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, 239, ser. Sesja Nauk. 26: 94. CZEKAŁA J., JAKUBUS M., GŁADYSIAK S. 1996. Zawar­tość form rozpuszczalnych mikroelementów w zależności od odczynu gleby i roztworu ekstrakcyjnego. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 434: 371-376. GORLACH E., GAMBUŚ F. 1996. Badania nad możliwością ograniczenia pobierania kadmu przez rośliny z gleb zanie­czyszczonych tym metalem. Rocz. Glebozn. 47, 3/4: 30-38. GORLACH E., GAMBUŚ F. 2000. Potencjalnie toksyczne pier­wiastki śladowe w glebach (nadmiar, szkodliwość i przeciw­działanie). Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 472: 27S-296. GÓRECKI H., PAWELCZYK A., HOFFMAN J., GÓRECKA H. 1992. Surowce do produkcji nawozów fosforowych jako źródło mikroelementów i metali ciężkich. Mat. VII Symp. „Mi­kroelementy w rolnictwie”, AR Wrocław: 228-231. GRAY C.W., MCLAREN R.G. 2006. Soil factors affecting he­avy metal solubility in some New Zealand soils. Water, Air and soil Pollution. 175: 3-14. GWOREK B., JESKE K. 1996. Pierwiastki śladowe i żelazo w glebach uprawnych wytworzonych z utworów glacjalnych. Rocz. Glebozn. 47, supl.: S1-63. JACKOWSKA I., BOJANOWSKA M. 2000. Badania nad for­mami i rozpuszczalnością metali ciężkich w glebie lessowej. Rocz. Glebozn. 50, 1/2: 6S-72. KABATA-PENDIAS A., PENDIAS H. 1999. Biogeochemia pier­wiastków śladowych. PWN Warszawa: ss. 400. KANIUCZAK J. 1997. Elementy bilansu kadmu i niklu w glebie lessowej w zależności od nawożenia mineralnego. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 448a: 197-20S. KANIUCZAK J. 1998a. Elementy bilansu ołowiu w glebie les­sowej w zależności od nawożenia mineralnego. Zesz. Nauk. PAN „ Człowiek i środowisko ’’: 10S-111. KANIUCZAK J. 1998b. Badania nad kształtowaniem się zawar­tości pierwiastków śladowych w glebach lessowych. Zesz. Nauk. AR Kraków, Rozprawy, 244: ss 98. KANIUCZAK J. 1999. Uproszczony bilans kobaltu w glebie les­sowej w zależności od wapnowania i nawożenia mineralne­go. Zesz. Nauk. AR Kraków, 349, sesja Nauk. 64: 189-196. KANIUCZAK J., HAJDUK E. 2000. Zawartość kadmu w profi­lach gleb wytworzonych z lessu w zależności od wapnowania i nawożenia mineralnego. Zesz. Nauk. PAN, „Kadm w środo­wisku - problemy ekologiczne i metodyczne”, 26: 77-83. KOPEĆ M., MAZUR K., NOWOROLNIK A. 2000. Wpływ wap­nowania łąki górskiej na ograniczenie ruchliwych form pier­wiastków śladowych w glebie (Czarny Potok). Zesz. Prob. Post. Nauk. Roln. 472: 403-411 MISZTAL M., LIGĘZA S. 1996. Wpływ odczynu i wilgotności gleby zanieczyszczonej przez hutę cynku na zawartość metali ciężkich w roztworze glebowym. Zesz. Prob. Post. Nauk. Roln. 434: 879-883. ROSA R., ZANIEWICZ-BAJKOWSKA A., FRANCZUK J., KOSTERNA E. 2009. Wpływ wapnowania gleby na akumu­lację ołowiu w sześciu odmianach buraka ćwikłowego. Ochro­na Środowiska i Zasobów Naturalnych 41: 462-469. RUSZKOWSKA M., KUSIO M., SYKUT S. 1996 a. Wymywa­nie pierwiastków śladowych z gleby w zależności od jej ro­dzaju i nawożenia (badanie lizymetryczne). Rocz. Glebozn. 47, 1/2: 11-22. RUSZKOWSKA M., KUSIO M., SYKUT S., MOTOWICKA- TERELAK T. 1996b. Zmiany zawartości pierwiastków śla­dowych w glebach w warunkach doświadczenia lizymetrycz- nego (1991-1994). Rocz. Glebozn. 47, 1/2: 23-32. SMAL H., MISZTAL M., LIGĘZA S., STACHYRA J. 1998. Wpływ zakwaszenia gleby na zawartość wybranych pierwiast­ków śladowych w roztworze glebowym w warunkach doświad­czenia laboratoryjnego. Zesz. Prob. Post. Nauk. Roln. 456: S6S-S71. SYKUT S., RUSZKOWSKA M., WOJCIESKA U., KUSIO M. 1997a. Pobieranie i wymywanie kadmu i niklu w zależności od rodzaju gleby i nawożenia (wyniki doświadczenia lizyme- trycznego). Zesz. Prob. Post. Nauk. Roln. 448a: 317-322. SYKUT S., RUSZKOWSKA M., WOJCIESKA U., KUSIO M. 1997b. Wpływ rodzaju gleby i stopnia jej zakwaszenia na pobieranie i zawartość ołowiu w roślinach. Mat. Symp. Ołów w środowisku - problemy ekologiczne i metodyczne, PAN, Warszawa: 61. TERELAK H., STUCZYŃSKI T., PIOTROWSKA M. 1997. Metale ciężkie w glebach użytków rolnych Polski. Materiały Konferencji Naukowej Puławy 3-4 czerwca 1997. Ochrona i wykorzystanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski. IUNG, sesja I: 13S-142. TURSKI R., WÓJCIKOWSKA-KAPUSTA A. 1980/1981. Oce­na zanieczyszczenia środowiska w Lublinie na przykładzie zawartości Pb, Cu, Zn, B, Ni, Cr i V w glebach i roślinach. Ann. UMCS, Ser. E, XXXV/XXXVI 23: 261-268. TURSKI R., WÓJCIKOWSKA-KAPUSTA A. 1987. Bilans oło­wiu w glebach różnie nawożonych i nawadnianych w doświad­czeniu lizymetrycznym. Pam. Puł. 89: 173-182. WÓJCIKOWSKA-KAPUSTA A., MARTYN W. 1996. Wpływ stacji CPN na zawartość ołowiu w glebach. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 434: 88S-888. ZANIEWICZ- BAJKOWSKA A., ROSA R., FRANCZUK J., KOSTERNA E. 2009. Wapnowanie gleby a akumulacja kad­mu w buraku ćwikłowym. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 41: 377-384.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search