Some Chemical Properties of Sandy Soils Affected by Uncontrolled Dump Sites in the West Pomeranian Province

Ryszard Malinowski 1 , Edward Niedźwiecki 1 , Edward Meller 1 , Adam Sammel 1 , Marta Wojcieszczuk 1  and Grzegorz Jarnuszewski 1
 • 1 Zakład Gleboznawstwa, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Kształtowanie Się Niektórych Właściwości Chemicznych Gleb Piaszczystych Pod Wpływem Oddziaływania Niekontrolowanych Wysypisk Odpadów w Województwie Zachodniopomorskim

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • BOROWIEC S. 1984. Ocena strat składników nawozowych z gleb Niziny Szczecińskiej do wód drenarskich i rzecznych. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol. 286: 275-296.

 • BOROWIEC S., ZABŁOCKI Z. 1986. Współdziałanie czynników kształtujących stężenie składników w odciekach drenarskich. Zesz. Nauk. AR w Szczecinie 124, Rolnictwo XL seria Przyrodnicza: 49-55.

 • CHOJNACKI A., ŚLUSARCZYK E. 1982. Zawartość i straty niektórych składników mineralnych w wodach drenarskich z pól Zakładu Doświadczalnego Osiny k. Puław. Pamiętnik Puławski 78: 50-61.

 • CHUDECKI Z., GREINERT H., NIEDŹWIECKI E., ZABŁOCKI Z. 1970. Ruchliwość niektórych makro- oraz mikropierwiastków w glebach ornych i łąkowych obszarów słabo urzeźbionych w pobliżu Szczecina. Zesz. Nauk. WSR Szczecin. 32: 19-35.

 • DURKOWSKI T., BURCZYK P. 1984. Ocena odpływu składników nawozowych w odciekach drenarskich z gleb Pomorza Zachodniego. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu. Konf. III, 2(246): 83-90.

 • FILIPIAK P., DUSZA E., KUGLARZ K., KUŹNIAR J., ĆWIRKO K. 2007. Wpływ "dzikich wysypisk" śmieci na terenie dzielnicy Warszewo (Szczecin) na środowisko naturalne. [W:] Środowiskowe Aspekty Melioracji Wodnych. Materiały Międzynarodowej Konferencji Meliorantów i Inżynierów Środowiska. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu: 67-75.

 • GREINERT H., JĘDRCZAK, DRAB M. 1988. Wpływ wysypiska odpadów komunalnych Zielonej Góry na wybrane elementy środowiska. Archiwum Ochrony Środowiska 3-4: 155-173.

 • INSTYTUT UPRAWY NAWOŻENIA I GLEBOZNAWSTWA 1990. Zalecenia nawozowe, cz. I Liczby graniczne do wyceny zawartości makro- i mikroelementów w glebach. S. P.(44), Puławy, 26 ss.

 • JĘDRCZAK A., DRAB M. 1989. Zanieczyszczenie gleb i roślin w otoczeniu składowiska odpadów przemysłowych Szczecina. Archiwum Ochrony Środowiska 3-4: 183-199.

 • KABATA-PENDIAS A., MOTOWICKA-TERELAK T., PIOTROWSKA M., TERELAK H., WITEK T. 1993. Ocena stopnia zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi i siarką. Ramowe wytyczne dla rolnictwa. IUNG Puławy, seria P(53), 22 ss.

 • KOC J., CIENKO CZ., JANICKA R., ROCHWERGER, SOLARSKI K. 1998. Wpływ wysokości opadu na wymywanie substancji organicznych i mineralnych z gleb uprawnych. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol. 456: 305-310.

 • KOPEĆ S., NOWAK K., MOROŃ S. 1991. Straty składników nawozowych przez wymywanie w zależności od nawożenia i uprawianej rośliny. Rocz. Glebozn. 42 (3/4): 109-114.

 • ŁOGINÓW W., JANOWIAK J., MURAWSKA B. 1982. Zmienność ogólnej zawartości węgla i azotu w różnych glebach. Pam. Puławski 77: 6-18.

 • MELLER E. 1996. Badania nad przydatnością rolniczą popiołów ze spalania węgla kamiennego w Elektrowni "Dolna Odra" w Nowym Czarnowie. Maszynopis, Akademia Rolnicza: 111 ss.

 • MELLER E., NIEDŹWIECKI E., SZUBERLA U. 2000. Koncentracja makroelementów i pierwiastków śladowych w odciekach pochodzących z wysypiska odpadów komunalnych w Sierakowie w 1999 roku. [red.] M. Malicki. Wyd. AR w Szczecinie: 135-140.

 • MURAWSKA B., SPYCHAJ-FABISIAK E. 1997. Badania modelowe nad wymywaniem potasu z gleb. ART. Bydgoszcz, Zesz. Nauk 208, Ochrona Środowiska 1: 117-126.

 • NIEDŹWIECKI E., PROTASOWICKI M., CIEMNIAK A., MELLER E., TOMZA A. 2003a. Zawartość rtęci, kadmu i ołowiu w powierzchniowym poziomie gleb w obrębie niekontrolowanych wysypisk odpadów i użytków rolnych Równiny Gumienieckiej. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol. 492: 205-210.

 • NIEDŹWIECKI E., PROTASOWICKI M., MELLER E., TOMZA A. 2003b. Zawartość metali ciężkich w powierzchniowym poziomie gleb w obrębie niekontrolowanych wysypisk odpadów i użytków rolnych Równiny Gumienieckiej. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol. 493: 817-823.

 • NIEDŹWIECKI E., MELLER E., MALINOWSKI R., SAMMEL A. 2007. Zanieczyszczenie środowiska glebowego metalami ciężkimi przez niekontrolowane wysypiska odpadów. [W:] Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 31: 126-130.

 • PONDEL H., RUSZKOWSKA M., SYKUT S., TERELAK H. 1991. Wymywanie składników nawozowych z gleb w świetle badań Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa. Rocz. Glebozn. 42 (3/4): 97-107.

 • PONDEL H., SADURSKI W. 1988. Wpływ zróżnicowanego nawożenia mineralnego na właściwości gleb w doświadczeniu lizymetrycznym. Pam. Puławski, 91: 252-272.

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 2002. W sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi z dnia 9 września, Dz.U. nr 165, poz. 1359: 10560-10564.

 • RUSZKOWSKA M., KUSIO M., SYKUT S. 1996. Wymywanie pierwiastków śladowych z gleby w zależności od jej rodzaju i nawożenia (badania lizymetryczne). Rocz. Glebozn. 47 (1/2): 11-22.

 • RUSZKOWSKA M., SYKUT S. 1982. Zesz. Nauk. AR w Krakowie 169, sesja nauk. 10, 19-27.

 • SKOWRON P., FILIPEK T. 2001. Wpływ intensywnego nawożenia organicznego na zawartość potasu, wapnia i magnezu w wodach drenarskich. Biul. Magnezol. 6(3): 372-379.

 • SYKUT S. 1993. Dynamika procesu wymywania składników mineralnych z gleb w doświadczeniu lizymetrycznym. II. Kationy. Pam. Puławski 103: 40-55.

 • USTAWA z dnia 13 września 1996. O utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dz.U. 1996, nr 132, poz. 622 z późniejszymi zmianami.

 • WOJCIESZCZUK T., NIEDŹWIECKI E., MELLER E. 2001. Zawartość wapnia, magnezu i sodu w przesączach glebowych w zależności od zastosowanej dawki popiołu. Biul. Magnezol. 6 (3): 405-410.

 • ZABŁOCKI Z., PODLASIŃSKA J., KRUCZEK I. 2011. Wpływ nielegalnych wysypisk odpadów na niektóre właściwości gleb na terenie gminy Kobylanka. Folia Pomeranie Universitatis Technologiae Stetinensis, Agric. Aliment. Pisc. Zootech. 283(17): 51-66.