Effect of Brunic Arenosols Use on Selected Physicochemical Properties in Organic Matter

Open access

Wpływ Rodzaju Użytkowania Gleb Rdzawych na Wybrane Właściwości Fizykochemiczne Materii Organicznej

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • CHEN Y. SENESI N. SCHNITZER M. 1977. Information provided on humic substances by E4/6 ratios. Soil Sci. Soc. Am. J. 41: 352-358.

 • DĘBSKA B. 2004. Właściwości substancji humusowych gleby nawożonej gnojowicą. Wyd. Uczel. ATR Bydgoszcz Rozprawy 110: 112 s.

 • DZIADOWIEC H. 1990. Rozkład ściółek w wybranych ekosystemach leśnych (mineralizacja uwalnianie składników pokarmowych humifikacja). Rozprawy UMK: 178 s.

 • DZIADOWIEC H. 1993. Ekologiczna rola próchnicy glebowej. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 411: 269-282.

 • DZIADOWIEC H. 2003. Wybrane problemy badań próchnicy gleb leśnych. [W:] Substancje humusowe w glebach i nawozach (red.) B. Dębska S. S. Gonet: 141-166.

 • DZIADOWIEC H. POKOJSKA U. PRUSINKIEWICZ Z. 2004. Materia organiczna koloidy i roztwór glebowy jako przedmiot badań specjalistycznych. [W:] Badania ekologicznogleboznawcze. (red.) R. Bednarek H. Dziadowiec U. Pokojska Z. Prusinkiewicz Wyd. Nauk. PWN Warszawa: 154-167.

 • FOTYMA M. MERCIK S. FABER A. 1987. Chemiczne podstawy żyzności gleb i nawożenia. PWRiL Warszawa.

 • GONET S. S. 1989. Właściwości kwasów huminowych gleb o zróżnicowanym nawożeniu. Wyd. Uczel. ATR Bydgoszcz Rozprawy 33: 55 s.

 • GONET S. S. 1997: Habitat and antropogenic factors determining status of soil organic master. Humic Subst. Environ. 1: 17-24.

 • GONET S. S. 2003. Próchnica substancje humusowe węgiel organiczny - definicje komentarze i metody oznaczania. [W:] Substancje humusowe w glebach i nawozach (red.) B. Dębska S. S. Gonet: 21-29.

 • GONET S. S. DĘBSKA B. 1993. Charakterystyka kwasów huminowych powstałych w procesie rozkładu resztek roślinnych. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 411: 241-248.

 • GONET S.S WEGNER K. 1990. Wpływ nawożenia na próchnicę gleb. Zesz. Nauk. AR Wrocław Rolnictwo 53 196: 127-135.

 • JURCOVA O. BIELEK P. 1997. Zdroje a straty podnej organickiej hmoty a ich bilancia. [In:] Humic Subst. Environ. 1: 7-12.

 • KOBIERSKI M. STASZAK E. KONDRATOWICZ-MACIEJEWSKA K. RUSZKOWSKA A. 2011. Wpływ rodzaju użytkowania gleb na zawartość metali ciężkich i ich dystrybucję w profilach gleb rdzawych. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych. Environmental Protection and Natural Resources. 49: 163-177.

 • KONONOWA M. M. 1968. Substancje organiczne gleby ich budowa właściwości i metody badań. PWRiL Warszawa: 390 s.

 • KUMADA K. 1985. Elementary composition and absorption spectra of humic and fulvic acids. Soil. Sci. Plant Nutr. 31(3): 437-448.

 • KUMADA K. 1987. Chemistry of soil organic matter. Developments in Soil Science 17 Japan Sc. Soc. Press Tokyo Elsevier Amsterdam: 241 s.

 • OKARMA H. TOMEK A. 2008. Łowiectwo. Wyd. Edukacyjno-Naukowe H2O Kraków: 503 s.

 • POKOJSKA U. 1986. Rola próchnicy w kształtowaniu odczynu właściwości buforowych i pojemności jonowymiennej gleb leśnych. Rocz. Glebozn. 37 2/3: 249-263.

 • PREUßE G. FRIEDRICH S. SALZER R. 2000. Retention behavior of humic substances in reversed phase HPLC. Fresenius J. Anal. Chem. 368: 268-273.

 • SCHNITZER M. 1978. Humic substances: chemistry and reactions. [In:] Soil Organic Matter (eds.) M. Schnitzer and S. U. Khan: 1-64. Elsevier New York.

 • SKŁODOWSKI P. 1986. Przemiany substancji organicznej w glebach rdzawych i brunatnych kwaśnych. Rocz. Glebozn. 37 2/3: 127-137.

 • WARD J. H. 1963. Hierarchical grouping to optimise an objective function. J. Am. Stat. Assoc. 58: 236-244.

 • WOELKI G. FRIEDRICH S. HANSCHMANN G. SALZER R. 1997. HPLC fractionation and structrual dynamice of humic acids. Fresenius J. Anal. Chem. 357: 548-552.

Search
Journal information
Impact Factor


CiteScore 2018: 1.08

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.427
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.586

Index Copernicus Value (ICV) 2018: 114.45 pkt

Cited By
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 196 90 3
PDF Downloads 87 51 2