Total Content of Zn, Cu, Pb and Salinity of Soils from the Stefan Kownas Dendrological Garden in Szczecin

Open access

Ogólna Zawartość Zn, Cu I Pb Oraz Zasolenie Gleb Ogrodu Dendrologicznego Im. Stefana Kownasa w Szczecinie

BARAN S. 2000. Ocena stanu degradacji i rekultywacji gleb. Wydaw. AR, Lublin.

BIENIEK A, BIENIEK B. 2008. Metale ciężkie w glebach wzdłuż arterii komunikacyjnych Olsztyna. Rocz. Glebozn. 59, 3/4: 23-30.

CZARNOWSKA K. 1997. Poziom niektórych metali ciężkich w glebach i liściach drzew miasta Łodzi. Rocz. Glebozn. 48, 3/4: 49-61.

CZARNOWSKA K. 1999. Metale ciężkie w glebach zieleńców Warszawy. Rocz. Glebozn. 50, 1/2: 31-39.

CZARNOWSKA K., KOZANECKA T. 2003. Akumulacja Zn, Pb, Cu i Cd w glebach antropogenicznych Warszawy. Rocz. Glebozn. 54, 4: 77-81.

DĄBKOWSKA-NASKRĘT H., RÓŻAŃSKI S. 2009. Formy połączeń Pb i Zn w glebach urbanoziemnych miasta Bydgoszczy. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 41: 489-496.

GĄSIOREK M., NIEMYSKA-ŁUKASZUK J. 2004. Kadm i ołów w glebach antropogenicznych ogrodów klasztornych Krakowa. Rocz. Glebozn. 55, 1: 127-134.

GREINERT A. 2003. Studia nad glebami obszaru zurbanizowanego Zielonej Góry. Oficyna Wydawnicza Uniw. Zielonogór., Zielona Góra.

KABATA-PENDIAS A., PIOTROWSKA M., MOTOWICKATERELAK T., MALISZEWSKA-KORDYBACH B., FILIPIAK K., KRAKOWIAK A., PIETRUCH C. 1995. Podstawy oceny chemicznego zanieczyszczenia gleb. Metale ciężkie, siarka i WWA. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa.

LIS J., PASIECZNA A. 2005. Badania geochemiczne w Poznaniu i okolicach. Prz. Geol. 53, 6: 470-474.

MOCEK A., DRZYMAŁA S., MASZNER P. 1997. Geneza, analiza i klasyfikacja gleb. Wydaw. Dydaktyczne AR w Poznaniu. Poznań 1997: 202-274.

OSTROWSKA A., GAWLIŃSKI S., SZCZUBIAŁKA Z. 1991. Metody analizy i oceny właściwości gleb i roślin. Katalog. Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa: 87-111.

POLSKA NORMA PN-R 04032. Gleby i utwory mineralne. Pobieranie próbek i oznaczanie składu granulometrycznego. Polski Komitet Normalizacyjny; 2 stycznia 1998 r. (Uchwała nr 1/98-o).

POLSKA NORMA PN-ISO 10390. Jakość gleby. Oznaczanie pH. Polski Komitet Normalizacyjny; 11 grudnia 1997 r. (Uchwała nr 42/97-o).

POLSKIE TOWARZYSTWO GLEBOZNAWCZE (PTG 2008). 2009. Klasyfikacja uziarnienia gleb i utworów mineralnych. Rocz. Glebozn. 60, 2: 5-16.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi. Dz.U. z dnia 23 września 2002 r., nr 165, poz. 1359.

Soil Science Annual

formerly Roczniki Gleboznawcze

Journal Information

Index Copernicus Value- 93.69 pkt

CiteScore 2017: 1.13

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.468
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.781

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 82 82 16
PDF Downloads 21 21 2