The Accumulation of Cadmium in Soils and Selected Vegetables Cultivated in the Allotment Gardens of Rzeszów

Open access

Akumulacja Kadmu W Glebach I Wybranych Warzywach Uprawianych W Ogrodach Działkowych Rzeszowa

BIELICKA A., RYŁKO E., BOJANOWSKA I. 2009. Zawartość pierwiastków metalicznych w glebach i warzywach ogrodów działkowych Gdańska i okolic. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych. 40: 209-216.

CURYŁO T. 1997. Zawartość metali ciężkich w warzywach z ogrodów działkowych w Tarnowie. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 448b: 35-42.

CZARNOWSKA K., GWOREK B., SZAFRANEK A. 1994. Akumulacja metali ciężkich w glebach i warzywach korzeniowych z ogrodów działkowych dzielnicy Warszawa-Mokotów. Rocz. Glebozn. 45, 1/2: 45-54.

CZARNOWSKA K., BEDNARZ I. 2000. Heavy metals in street dust from Warsaw. Rocz. Glebozn. 51, 3/4: 29-36.

DUDKA S. 1992. Ocena całkowitych zawartości pierwiastków głównych i śladowych w powierzchniowej warstwie gleb Polski. R(293), IUNG Puławy: 48 ss.

Dz. U. 2002. Nr 165, poz. 1359. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi.

Dz. U. 2003. Nr 37, poz. 326. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2003 r. w sprawie maksymalnych poziomów zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych, które mogą znajdować się w żywności, składnikach żywności, dozwolonych substancjach dodatkowych, substancjach pomagających w przetwarzaniu albo na powierzchni żywności.

Dz. U. 2005. Nr 169, poz. 1419. Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych.

GAMBUŚ F., WIECZOREK J. 1995. Metale ciężkie w glebach i warzywach z krakowskich ogrodów działkowych. Acta Agrar. et Silv., Agr. 33: 45-59.

GOLCZ A., DŁUBIAK S. 1998. Zawartość metali ciężkich w wybranych gatunkach warzyw. Rocz. AR Poznań CCCIV, Ogrod. 27: 95-99.

GUS 2009. Ochrona Środowiska 2009: www.stat.gov.pl

JAKUBUS M., CZEKAŁA J. 1998. Metale ciężkie i siarka w glebach uprawnych miasta Poznania. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 460: 249-258.

JASIEWICZ C., SENDOR R., BUCZEK J. 1997. Zawartość Cd i Ni w wybranych gatunkach warzyw uprawianych w ogrodach działkowych Sosnowca. Zesz. Probl. Post. Nauk. Rol. 448b: 87-92.

KABATA-PENDIAS A., MOTOWICKA-TERELAK T., PIOTROWSKA M., TERELAK H., WITEK T. 1993. Ocena stopnia zanieczyszczenia gleb i roślin metalami ciężkimi i siarką. Ramowe wytyczne dla rolnictwa. IUNG Puławy, P(53): 20 ss.

KABATA-PENDIAS A., PENDIAS H. 1999. Biogeochemia pierwiastków śladowych. PWN Warszawa: 398 ss.

KABATA-PENDIAS A. 2000. Biogeochemia kadmu. Kadm w środowisku - problemy ekologiczne i metodyczne. Zesz. Nauk. Komitetu Człowiek i Środowisko PAN, 26: 17-24.

LIPIŃSKA J., OPRZĄDEK K. 1999. Pierwiastki śladowe w glebach ogrodów działkowych Siedlec. Zesz. Nauk WSR-P w Siedlcach, Rolnictwo, 56: 89-97.

LIPIŃSKA J. 2000. Wpływ wybranych właściwości gleby na zawartość metali ciężkich w warzywach. Zesz. Nauk AP w Siedlcach, Rolnictwo, 57: 151-157.

MOCEK A., OWCZARZAK W., TYKSIŃSKI W., KACZMAREK Z. 1995. Metale ciężkie w glebach ogrodów działkowych w Polkowicach. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 418: 299-304.

ROSADA J., NIJAK K. 2001. Zawartość metali ciężkich w warzywach uprawianych poza strefą ochronną Huty Miedzi Głogów. Progress in Plant Protection. 41, 2: 570-573.

TERELAK H., TUJAKA A. 2003. Występowanie pierwiastków śladowych w glebach użytków rolnych województwa podkarpackiego. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 493: 254-252.

TYKSIŃSKI W., MOCEK A., OWCZARZAK W., ROSZYK J. 1995. Metale ciężkie w warzywach i owocach z ogródków działkowych w Polkowicach. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 418: 305-312.

WIOŚ Rzeszów 2009. Stan środowiska w województwie podkarpackim w latach 1999-2008.

WŁAŚNIEWSKI S. 1998. Zawartość metali ciężkich w marchwi uprawianej w wiejskich działkach przyzagrodowych w województwie rzeszowskim. Pierwiastki śladowe w glebach ogrodów działkowych Rzeszowa. Rocz. AR Poznań CCCIV, Ogrod. 27: 345-351.

WŁAŚNIEWSKI S. 2003: Pierwiastki śladowe w glebach ogrodów działkowych Rzeszowa. Zesz. Probl. Post. Nauk. Rol. 493, 1: 279-287.

Soil Science Annual

formerly Roczniki Gleboznawcze

Journal Information

Index Copernicus Value- 93.69 pkt

CiteScore 2017: 1.13

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.468
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.781

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 60 60 5
PDF Downloads 15 15 2