The Accumulation of Cadmium in Soils and Selected Vegetables Cultivated in the Allotment Gardens of Rzeszów

Open access

Akumulacja Kadmu W Glebach I Wybranych Warzywach Uprawianych W Ogrodach Działkowych Rzeszowa

The Accumulation of Cadmium in Soils and Selected Vegetables Cultivated in the Allotment Gardens of Rzeszów

The research presents the results of determining the cadmium content in soils and vegetables (carrot and celery roots and leaves) from allotment gardens in Rzeszów. Beside basic physico-chemical soil properties, cadmium content (AAS technique) in perchloric acid and the extract of 1 mol HCl·dm-3 were also determined in material collected from 11 groups of allotment gardens. The content of Cd in vegetables was determined in soluble H2SO4, HNO3, and H2SO4. The content of cadmium in soil was variable (0.21-0.99 mg·kg-1) and its average concentration reached 0.42 mg·kg-1. Total Cd content was statistically correlated with soil particle size fractions (< 0.02 mm). As much as 95% of the soils exhibited a natural content (0°) of Cd and 5% of the soils showed increased levels of cadmium (I°). The soils and vegetables from allotment gardens located near busy roads were more polluted by cadmium. The excess of the critical contents of cadmium (0.15 mg·kg-1) in carrot and celery disqualifies these vegetables for consumption.

References
 • BIELICKA A., RYŁKO E., BOJANOWSKA I. 2009. Zawartość pierwiastków metalicznych w glebach i warzywach ogrodów działkowych Gdańska i okolic. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych. 40: 209-216.

 • CURYŁO T. 1997. Zawartość metali ciężkich w warzywach z ogrodów działkowych w Tarnowie. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 448b: 35-42.

 • CZARNOWSKA K., GWOREK B., SZAFRANEK A. 1994. Akumulacja metali ciężkich w glebach i warzywach korzeniowych z ogrodów działkowych dzielnicy Warszawa-Mokotów. Rocz. Glebozn. 45, 1/2: 45-54.

 • CZARNOWSKA K., BEDNARZ I. 2000. Heavy metals in street dust from Warsaw. Rocz. Glebozn. 51, 3/4: 29-36.

 • DUDKA S. 1992. Ocena całkowitych zawartości pierwiastków głównych i śladowych w powierzchniowej warstwie gleb Polski. R(293), IUNG Puławy: 48 ss.

 • Dz. U. 2002. Nr 165, poz. 1359. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi.

 • Dz. U. 2003. Nr 37, poz. 326. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2003 r. w sprawie maksymalnych poziomów zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych, które mogą znajdować się w żywności, składnikach żywności, dozwolonych substancjach dodatkowych, substancjach pomagających w przetwarzaniu albo na powierzchni żywności.

 • Dz. U. 2005. Nr 169, poz. 1419. Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych.

 • GAMBUŚ F., WIECZOREK J. 1995. Metale ciężkie w glebach i warzywach z krakowskich ogrodów działkowych. Acta Agrar. et Silv., Agr. 33: 45-59.

 • GOLCZ A., DŁUBIAK S. 1998. Zawartość metali ciężkich w wybranych gatunkach warzyw. Rocz. AR Poznań CCCIV, Ogrod. 27: 95-99.

 • GUS 2009. Ochrona Środowiska 2009: www.stat.gov.pl

 • JAKUBUS M., CZEKAŁA J. 1998. Metale ciężkie i siarka w glebach uprawnych miasta Poznania. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 460: 249-258.

 • JASIEWICZ C., SENDOR R., BUCZEK J. 1997. Zawartość Cd i Ni w wybranych gatunkach warzyw uprawianych w ogrodach działkowych Sosnowca. Zesz. Probl. Post. Nauk. Rol. 448b: 87-92.

 • KABATA-PENDIAS A., MOTOWICKA-TERELAK T., PIOTROWSKA M., TERELAK H., WITEK T. 1993. Ocena stopnia zanieczyszczenia gleb i roślin metalami ciężkimi i siarką. Ramowe wytyczne dla rolnictwa. IUNG Puławy, P(53): 20 ss.

 • KABATA-PENDIAS A., PENDIAS H. 1999. Biogeochemia pierwiastków śladowych. PWN Warszawa: 398 ss.

 • KABATA-PENDIAS A. 2000. Biogeochemia kadmu. Kadm w środowisku - problemy ekologiczne i metodyczne. Zesz. Nauk. Komitetu Człowiek i Środowisko PAN, 26: 17-24.

 • LIPIŃSKA J., OPRZĄDEK K. 1999. Pierwiastki śladowe w glebach ogrodów działkowych Siedlec. Zesz. Nauk WSR-P w Siedlcach, Rolnictwo, 56: 89-97.

 • LIPIŃSKA J. 2000. Wpływ wybranych właściwości gleby na zawartość metali ciężkich w warzywach. Zesz. Nauk AP w Siedlcach, Rolnictwo, 57: 151-157.

 • MOCEK A., OWCZARZAK W., TYKSIŃSKI W., KACZMAREK Z. 1995. Metale ciężkie w glebach ogrodów działkowych w Polkowicach. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 418: 299-304.

 • ROSADA J., NIJAK K. 2001. Zawartość metali ciężkich w warzywach uprawianych poza strefą ochronną Huty Miedzi Głogów. Progress in Plant Protection. 41, 2: 570-573.

 • TERELAK H., TUJAKA A. 2003. Występowanie pierwiastków śladowych w glebach użytków rolnych województwa podkarpackiego. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 493: 254-252.

 • TYKSIŃSKI W., MOCEK A., OWCZARZAK W., ROSZYK J. 1995. Metale ciężkie w warzywach i owocach z ogródków działkowych w Polkowicach. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 418: 305-312.

 • WIOŚ Rzeszów 2009. Stan środowiska w województwie podkarpackim w latach 1999-2008.

 • WŁAŚNIEWSKI S. 1998. Zawartość metali ciężkich w marchwi uprawianej w wiejskich działkach przyzagrodowych w województwie rzeszowskim. Pierwiastki śladowe w glebach ogrodów działkowych Rzeszowa. Rocz. AR Poznań CCCIV, Ogrod. 27: 345-351.

 • WŁAŚNIEWSKI S. 2003: Pierwiastki śladowe w glebach ogrodów działkowych Rzeszowa. Zesz. Probl. Post. Nauk. Rol. 493, 1: 279-287.

Soil Science Annual

formerly Roczniki Gleboznawcze

Journal Information

Index Copernicus Value- 93.69 pkt

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 16 16 11
PDF Downloads 3 3 2