The Effect of Liming and Mineral Fertilization on the Reaction, Hydrolitic Acidity, Exchangeable Acidity and Content of Exchangeable Aluminium in Haplic Luvisols

Open access

Wpływ Wapnowania i Nawożenia Mineralnego na Odczyn, Kwasowość Hydrolityczną, Wymienną Oraz Zawartość Glinu Wymiennego w Glebie Płowej

BRZEZIŃSKI M. 2000. Zawartość glinu wymiennego w glebie w zależności od nawożenia mineralnego i organicznego oraz wapnowania. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 472: 123-128.

BRZEZIŃSKI M., BARSZCZAK T. 2009. Zawartość glinu wymiennego w glebie w świetle trwałych doświadczeń nawozowych w Skierniewicach. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 541: 67-72.

FILIPEK T. 1989. Występowanie glinu ruchomego w glebie i jego oddziaływanie na rośliny. Post. Nauk. Roln. 4/5/6: 3-13.

FILIPEK T. 1998. Dynamika antropogenicznych przyczyn oraz skutków zakwaszenia gleby w Polsce. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 456: 7-12.

FILIPEK T., DECHNIK I. 1995. Glin wymienny jako wskaźnik żyzności gleby. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 421, a: 67-76.

KACZOR A. 1998. Odżywianie się roślin w warunkach gleb silnie zakwaszonych. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 456: 55-62.

KANIUCZAK J. 1994. The effect of various systems of mineral fertilization on the acidification of brown soil formed from loes. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 413: 173-177.

KANIUCZAK J. 1995. Magnez przyswajalny w glebach centralnej części Obniżenia Podkarpackiego. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 421, a: 181-191.

KANIUCZAK J. 1996. Elementy bilansu mikroelementów w glebie wytworzonej z lessu w warunkach uprawy roślin w zmianowaniu z uwzględnieniem nawożenia mineralnego NPK Mg Ca. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 434: 301-306.

KANIUCZAK J. 1997. Elementy bilansu kadmu i niklu w glebie lessowej w zależności od nawożenia mineralnego. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 448, a: 197-205.

KANIUCZAK J. 1998. Zakwaszenie gleb lessowych w zależności od sposobów użytkowania, wapnowania i nawożenia mineralnego. Zesz. Probl. Post. Nauk. Roln. 456: 113-118.

KANIUCZAK J., HAJDUK E., NOWAK M. 2000. Zawartość rozpuszczalnych form boru i molibdenu w glebie płowej wytworzonej z lessu w zależności od wapnowania i nawożenia mineralnego. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 471: 303-311.

KANIUCZAK J., NOWAK M., KANIUCZAK R. 2003. Wpływ wapnowania i nawożenia mineralnego na zawartość glinu wymiennego w glebie płowej wytworzonej z lessu. Zesz. Probl. Post. Nauk. Roln. 493: 615-620.

KUSZELEWSKI L., ŁABĘTOWICZ J., KORC M. 1995. Dynamika plonowania i zmiany w składzie kompleksu sorpcyjnego przy różnych systemach nawożenia na glebie lekkiej. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 421, a: 239-243.

MAZUR T., WOJTAS A., MAZUR Z., SĄDEJ W. 1998. Porównanie działania nawożenia organicznego z mineralnym na odczyn i kwasowość gleby. Zesz. Probl. Post. Nauk. Roln. 456: 251-255.

MERCIK S. 1997. Ujemny wpływ nadmiernego zakwaszenia gleby na rośliny. Symp. Naukowe: Przyrodnicze i antropogeniczne przyczyny oraz skutki zakwaszenia gleb. Lublin: 31-35.

NOWAK W., WOŁOSZYK C. 1994. Wpływ nawożenia azotem i potasem na zmiany właściwości chemicznych gleby. Zesz. Probl. Post. Nauk. Roln. 413: 247-250.

RABIKOWSKA B., WILK K., PISZCZ U. 1993. Wpływ 20-letniego zróżnicowanego nawożenia mineralnego na właściwości gleby gliniastej. cz. I. Odczyn, właściwości sorpcyjne oraz zawartość węgla i azotu. Zesz. Nauk. AR Kraków 277, 37 (1): 119-131.

RUSZKOWSKA M., KUSIO M., SYKUT S., MOTOWICKATERELAK T. 1996. Zmiany zawartości pierwiastków śladowych w glebach w warunkach doświadczenia lizymetrycznego (1991-1994). Rocz. Glebozn. 47, 1/2: 23-32.

SIUTA J. 1993. Przemysłowe czynniki kwasowej degradacji pokrywy glebowo-roślinnej. Symp. Naukowe: Przyrodnicze i antropogeniczne przyczyny oraz skutki zakwaszenia gleb. Lublin: 27-50.

STANISŁAWSKA-GLUBIAK E., WRÓBEL S. 1999. Kształtowanie się właściwości chemicznych gleby lekkiej w warunkach wieloletniego nawożenia mineralnego lub organicznego. Zesz. Probl. Post. Nauk. Roln. 467: 225-231.

STRĄCZYŃSKA S. 1998. Zmiany odczynu i właściwości sorpcyjnych gleby piaszczystej pod wpływem wieloletniego nawożenia mineralnego, organicznego i organiczno-mineralnego. Zesz. Probl. Post. Nauk. Roln. 456: 165-168.

STRĄCZYŃSKI S. 1999. Stan zakwaszenia i potrzeby wapnowania gleb w Polsce. Zesz. Probl. Post. Nauk. Roln. 467: 527-532.

SZWEDO J., ŻMUDA E. 1994. Effect of soil management and liming on the changes of chemical properties of acid soils in an orchard. Zesz. Probl. Post. Nauk. Roln. 413: 301-306.

TURSKI R. 1993. Przyrodnicze aspekty zakwaszenia gleb w Polsce. Symp. Naukowe: Przyrodnicze i antropogeniczne przyczyny oraz skutki zakwaszenia gleb. Lublin: 9-18.

WIATER J., WESOŁOWSKI M. 1998. Wpływ różnych nawozów na pH i kwasowość hydrolityczną w glebie lessowej wieloletnich monokultur zbożowych. Zesz. Probl. Post. Nauk. Roln. 456: 509-514.

Soil Science Annual

formerly Roczniki Gleboznawcze

Journal Information

Index Copernicus Value- 93.69 pkt

CiteScore 2017: 1.13

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.468
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.781

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 66 66 10
PDF Downloads 16 16 2