Bibliography on birds of prey and owls in Slovakia. Part 3. Order Falconiformes, genus Falco

Open access

Bibliography on birds of prey and owls in Slovakia. Part 3. Order Falconiformes, genus Falco

The aim of the bibliography is to provide a list of publications on raptors and owls of Slovakia. The first two parts focused on genera from order Accipitrifromes is followed now by the third part focused on genus Falco (order Falconiformes). In total 252 citations are listed - 116 (46.0%) scientific and research articles, 96 (38.1%) popular articles, 11 (4.4%) qualification papers, 21 (8.3%) conference abstracts and 8 (3.2%) reports or other papers. The register of species, objective index and the author register enable better overview.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Uhrin M Danko Š & Latková H 2008: Bibliography on birds of prey and owls in Slovakia. Part 1. Order Accipitriformes genera Aquila Hieraaetus & Haliaeetus. Slovak Raptor Journal 2: 119-142.

 • Uhrin M Danko Š & Latková H 2009: Bibliography on birds of prey and owls in Slovakia. Part 2. Order Accipitriformes genera Pernis Milvus Neophron Gyps Aegypius Circaetus Circus Accipiter Buteo & Pandion. Slovak Raptor Journal 3: 73-88.

 • Anonymus (-lek.) 1931: Raroh velký u Trnavy [The saker falcon near Trnava city]. Stráž myslivosti 9: 127. [In Czech] PA

 • Anonymus (B. S.) 1967: Neobvyklé hniezda [The unusual nests]. Poľovníctvo a rybárstvo 9: 13. [In Slovak] PA

 • Anonymus (Redakce) 1990: Ornitologická pozorování [The ornithological observations]. Zprávy MOS 48: 127-132. [In Czech] SA

 • Anonymus 2004: Správa o výskyte sokola rároha (Falco cherrug) a manažmentových opatreniach na území CHKO Záhorie [The report on occurrence of the saker falcon (Falco cherrug) and on management measures in Záhorie Protected Lanscape Area]. Správa 10 [Depon. in Ochrana dravcov na Slovensku & CHKO Záhorie Bratislava & Malacky] [In Slovak] RO

 • Anonymus 2006: Sokol rároh (Falco cherrug) [The saker falcon (Falco cherrug)]. Enviromagazín 11(Extra issue): 17. [In Slovak] PA

 • Anonymus 2006: Sokol červenonohý (Falco vespertinus) [The red-footed falcon (Falco vespertinus)]. Enviromagazín 11(Extra issue): 17. [In Slovak] PA

 • Anonymus 2007: In the frame of "Conservation of saker in the Carpathian Basin" Hungarian-Slovak LIFE-Nature project a young saker will be equipped with a satellite tag in Csákvár Hungary on 7th June. Falco 30: 32. PA

 • Anonymus 2007: Víťazná fotografia 2006 [The winner's photography 2006]. Dravce a sovy 3(1): 30 III. [In Slovak with English summary] PA

 • Anonymus (JK) 2008: Enel vzal pod krídla i sokola sťahovavého [Enel took also the peregrine falcon under its wing]. Quark 14(11): 35. [In Slovak] PA

 • Augst U Bagyura J Bělka T Chavko J & Trommer G 2003: Der Wanderfalke Falco peregrinus im östlichen Mitteleuropa. Greifvögel und Falknerei 2001/2002: 72-91. SA

 • Bačkor P & Jasík M 2010: Šíri sa sokol sťahovavý na strednom Slovensku aj južným smerom? [Does the peregrine falcon spread also southward in the central Slovakia?] Dravce a sovy 6(1): 23-25. [In Slovak with English summary] SA

 • Bagyura J Fidlóczky J & Prommer M 2010: Ochrana sokola rároha v Karpatskej kotline 2006-2010. A kerecsensólyom védelme a Kárpát-medencében 2006-2010. Conservation of the saker falcon in the Carpathian Basin 2006-2010. Halmos Gergő MME/BirdLife Hungary Budapest 20. RO

 • Balát F 1965: Příspěvek o hnízdění a potravě raroha velkého (Falco cherrug) [Contribution on breeding and diet of the saker falcon (Falco cherrug)]. Sylvia 17: 224-227. [In Czech with German summary] SA

 • Balát F 1971: O zaniklém hnízdišti poštolky rudonohé (Falco vespertinus L.) na jižním Slovensku [On disappeared breeding site of the red-footed falcon (Falco vespertinus) in southern Slovakia]. Ochrana fauny 5(2-3): 87-92. [In Czech with English summary] SA

 • Balát F & Bauer Z 1955: K poznání potravy a hnízdění našich poštolek [On knowledge of food and nesting of our kestrels]. Zoologické a entomologické listy 41(1): 99-104. [In Czech with Russian and German summaries] SA

 • Benko Š & Saxunová D 2001: Sokol myšiar (Falco tinnunculus). Vták roka 2001 [The common kestrel (Falco tinnunculus). Bird of the year 2001]. Spoločnosť pre ochranu vtáctva na Slovensku (SOVS) Bratislava s. p. [In Slovak] PA

 • Benko Š & Saxunová D 2001: Výsledky kampane Vták roka 2001 [The results of campaign "Bird of the year 2001"]. Vtáčie správy 8(2): 10. [In Slovak] PA

 • Bělka T 2008: Sokol stěhovavý. Falco peregrinus. Sokol sťahovavý. Peregrine falcon 292-293. In: Cepák J Klvaňa P Škopek J Schröpfer L Jelínek M Hořák D Formánek J & Zárybnický J (eds): Atlas migrace ptáků České a Slovenské republiky. Czech and Slovak bird migration atlas. Aventinum Praha 608. [In Czech with English summary] SA

 • Bieliková M & Turna J 2003: Genetic variability of raptors in Slovakia. Forensic Science International 136: 374. SA

 • BirdLife International 2006: International Action Plan for the saker falcon (Falco cherrug). Council of Europe Strasbourg 41. SA

 • Bleho Š 1987: Netradičné sokolie hniezda [The unusual falcon nests]. Poľovníctvo a rybárstvo 39(7-8): 285. [In Slovak] SA

 • Bobáková L s. a. [2000]: Program záchrany sokola rároha (Falco cherrug) v NP Muránska planina [The rescue program for the saker falcon (Falco cherrug) in Muránska planina National Park] s. p. In: Kaňuch P (red.): Katalóg projektov. SOVS - Spoločnosť pre ochranu vtáctva na Slovensku Vranov nad Topľou s. p. [In Slovak] RO

 • Bôr J 1996: Zaleť sokol… [Fly falcon…]. Poľovníctvo a rybárstvo 48(4): 7. [In Slovak] PA

 • Brtek V 1956: Zpráva o hniezdení rároha veľkého (Falco cherrug) v Bratislavskom kraji [The report on nesting of the saker falcon (Falco cherrug) in Bratislava Region]. Sborník krajského múzea 2: 77-80. [In Slovak with German summary] SA

 • Budayová J 1995: Odchovňa sokolov v Rozhanovciach [The breeding station for falcons in Rozhanovce village]. Chránené územia Slovenska 25: 22-25. [In Slovak] PA

 • Buzinkay A 1996: Viac ako polovica populácie sokola rároha na Slovensku tohto roku nezahniezdila [More than half of the saker population in Slovakia was not breeding this year]. Národná obroda 7(172; 25. 7. 1996): 4. [In Slovak] PA

 • Buzinkay A 1997: V Slovenskom krase prestal po takmer 150 rokoch hniezdiť sokol rároh [The saker falcon stopped to breed in Slovenský kras after 150 years]. Národná obroda 8(97; 28. 4. 1997): 4. [In Slovak] PA

 • Čačko Ľ 2008: Keď vtáky odlietajú [When the birds are flying away]. Naše poľovníctvo 5(9): 11. [In Slovak] PA

 • Čtyroký P 1959: K rozšíření několika vzácnějších ptáků na východním Slovensku [On distribution of some rare bird species in eastern Slovakia]. Sylvia 16: 265-266. [In Czech with German summary] SA

 • Danko Š 1973: O jednom páre sokola sťahovavého [On one pair of the peregrine falcon]. Živa 21(5): 189-190. [In Slovak] SA

 • Danko Š 2002: Sokol bielopazúravý (Falco naumanni) [The lesser kestrel (Falco naumanni)] 206. In: Danko Š Darolová A & Krištín A (eds): Rozšírenie vtákov na Slovensku. Birds distribution in Slovakia. Veda Bratislava 688. SA

 • Danko Š 2008: Poštolka rudonohá. Falco vespertinus. Sokol červenonohý. Red-footed falcon 288-289. In: Cepák J Klvaňa P Škopek J Schröpfer L Jelínek M Hořák D Formánek J & Zárybnický J (eds): Atlas migrace ptáků České a Slovenské republiky. Czech and Slovak bird migration atlas. Aventinum Praha 608. [In Slovak with English summary] SA

 • Danko Š & Chavko J 2002: Sokol kobcovitý / Sokol červenonohý (Falco vespertinus) [The red-footed falcon (Falco vespertinus)] 209-211. In: Danko Š Darolová A & Krištín A (eds): Rozšírenie vtákov na Slovensku. Birds distribution in Slovakia. Veda Bratislava 688. SA

 • Darolová A 1986: Niektoré aspekty ekológie populácie sokola myšiara (Falco tinnunculus L. 1758) v podmienkach mestskej aglomerácie Bratislavy [Some aspects on ecology of the common kestrel (Falco tinnunculus L. 1758) population in Bratislava conurbation]. PhD. thesis 35. [Depon. in Ústav experimentálnej biológie a ekológie SAV Bratislava] [In Slovak] SA

 • Darolová A 1988: Príspevok k poznaniu potravy sokola myšiara (Falco tinnunculus) v Bratislave [Contribution to knowledge of feeding of kestrel (Falco tinnunculus) in Bratislava]. Buteo 1[1986]: 33-37. [In Slovak with English summary] SA

 • Darolová A 1988: Synantropizácia sokola myšiara [The synanthropization of the common kestrel]. Pamiatky - Príroda 19(5): 44-45. [In Slovak] SA

 • Darolová A 1989: Potrava sokola myšiara (Falco tinnunculus L. 1758) v podmienkach mestskej aglomerácie Bratislavy [Diet of the common kestrel (Falco tinnunculus L. 1758) in Bratislava conurbation]. Biológia Bratislava 44(6): 575-584. [In Slovak with English summary] SA

 • Darolová A 1992: Nesting of Falco tinnunculus (Linnaeus 1758) in the urban agglomeration of Bratislava. Biológia Bratislava 47(5): 389-397. SA

 • Darolová A & Kropil R 2002: Sokol myšiar (Falco tinnunculus) [The common kestrel] 207-209. In: Danko Š Darolová A & Krištín A (eds): Rozšírenie vtákov na Slovensku. Birds distribution in Slovakia. Veda Bratislava 688. SA

 • Deák N 2008: Náhradný domov pre ohrozeného dravca [Alternative home for endangered raptor]. Premeny energie 1(3-4): 24-25. [In Slovak] PA

 • Deutschová L 2006: Šťastný návrat domov [The happy homecoming]. Enviromagazín 11: 18-19. [In Slovak] PA

 • Deutschová L 2007: Návrat domov [The homecoming]. Dravce a sovy 3(1): 26-27. [In Slovak with English summary] PA

 • Deutschová L 2007: Projekt na ochranu sokola rároha [The conservation project for saker falcon]. Dravce a sovy 3(2): 6. [In Slovak with English summary] PA

 • Deutschová L 2008: Cesta na "ďaleký" východ ["Far" East travel]. Dravce a sovy 4(2): 11. [In Slovak with English summary] PA

 • Deutschová L 2008: Sokol rároh [The saker falcon]. Quark 14(11): 34. [In Slovak] PA

 • Deutschová L 2008: Sokol rároh - ohrozený druh slovenskej prírody [The saker falcon - endangered species of Slovak nature]. Enviromagazín 13(3): 20. [In Slovak] PA

 • Deutschová L 2008: Spoločne pre rároha [Together for saker]. Dravce a sovy 4(1): 30. [In Slovak with English summary] PA

 • Diviš T 2008: Ostříž lesní. Falco subbuteo. Sokol lastovičiar. Eurasian hobby 290-291. In: Cepák J Klvaňa P Škopek J Schröpfer L Jelínek M Hořák D Formánek J & Zárybnický J (eds): Atlas migrace ptáků České a Slovenské republiky. Czech and Slovak bird migration atlas. Aventinum Praha 608. [In Czech with English summary] SA

 • Dixon A 2006: Falcon population estimates: how necessary and accurate are they? Falco 25/26: 5-8. SA

 • Dixon A 2007: Saker falcon breeding population estimates. Part 1: Europe. Falco 29: 4-12. SA

 • Duduc V 2008: Enel vzal pod krídla aj sokola sťahovavého. Slovenské elektrárne pokračujú s ekologickými projektami vo Vysokých Tatrách [Enel took also the peregrine falcon under its wing. The "Slovenské elektrárne" company continues with ecological projects in High Tatras] 21. storočie 2(2008): 26-27. PA

 • Fekete L 2007: Sľúbili sme mu večnú ochranu [We promised everlasting conservation]. Poľovníctvo a rybárstvo 59(7): 16-17. [In Slovak] PA

 • Fidlóczky J 2010: Conservation of Falco cherrug in northeastern Bulgaria Hungary Romania and Slovakia 12. In: Anonymus (ed.): Conservation of the saker falcon (Falco cherrug) in Europe. Sharing the results of the LIFE06 NAT/H/000096 "Conservation of the Falco cherrug in the Carpathian Basin" project. Bükk National Park Directorate Eger Hungary 16-18 September 2010. Eger 48. CA

 • Fidlóczky J & Prommer M 2010: Overview of the LIFE06 NAT/H/000096 project's communication 11. In: Anonymus (ed.): Conservation of the saker falcon (Falco cherrug) in Europe. Sharing the results of the LIFE06 NAT/H/000096 "Conservation of the Falco cherrug in the Carpathian Basin" project. Bükk National Park Directorate Eger Hungary 16-18 September 2010. Eger 48. CA

 • Fidlóczky J Bagyura J & Prommer M 2010: Results of the LIFE06 NAT/H/000096 "Conservation of the Falco cherrug in the Carpathian Basin" LIFE-Nature project 4. In: Anonymus (ed.): Conservation of the saker falcon (Falco cherrug) in Europe. Sharing the results of the LIFE06 NAT/H/000096 "Conservation of the Falco cherrug in the Carpathian Basin" project. Bükk National Park Directorate Eger Hungary 16-18 September 2010. Eger 48. CA

 • Gavenda A 1962: Zaujímavý súboj [The interesting fight]. Poľovníctvo a rybárstvo 12: 11. [In Slovak] PA

 • Geyer G 1869: Adalékok Rozsnyó vidékének faunájához & flórájához és lebtani töredékek [The contribution on fauna and flora of Rožňava Region with notes on its phenology]. A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Nagygyűlésének Munkálatai 13: 239-249. [In Hungarian] SA

 • Gúgh J 2008: Zatepľovanie budov ohrozuje nielen dážďovníky [Insulating of buildings is threatening not just the swift]. Vtáky Leto 2008: 12. [In Slovak] PA

 • Handzo J 2008: Sledujú ich cez satelit! [They follow them by satellite]. Nový čas 18(224; 27. 9. 2008): 10-11. [In Slovak] PA

 • Harvančík S 1977: Tragédia dravca [The raptor's tragedy]. Poľovníctvo a rybárstvo 29(10): 14. [In Slovak] PA

 • Harvančík S. & Šnírer L 1986: K ochrane sokola rároha [On saker falcon conservation]. Pamiatky - Príroda 15(1): 29-31. [In Slovak] SA

 • Harvančík S Šnírer L & Slobodník V 2000: Sokol sťahovavý (Falco peregrinus) v Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie [The peregrine falcon (Falco peregrinus) in Ponitrie Protected Landscape Area]. Rosalia (Nitra) 15: 215-217. [In Slovak] SA

 • Hell P 1956: Zriedkavý úlovok rároha veľkého [Rare prey of the saker falcon]. Vesmír 35(6): 212. [In Slovak] SA

 • Hell P 1958: K rozšíreniu rároha na Slovensku [On saker falcon distribution in Slovakia]. Živa 6(1): 39. [In Slovak] SA

 • Hlivák M 1977: Umelé rozmnožovanie dravcov - praktický pokus s párením sokola rároha (Falco cherrug) v zajatí [Artificial reproduction of raptors - a practical attempt on the saker falcon (Falco cherrug) mating] 39-40. In: Randík A (ed): Falconiana I. Súbor referátov z celoštátneho seminára "Dravé vtáky - Nitra 1976". Ústav experimentálnej fytopatológie a entomológie SAV Sekcia ochrany fauny SZS SAV a Sekcia ochrany vtáctva ČOS Bratislava 107. [In Slovak with English summary] SA

 • Hudáková D 2007: Lovné okrsky synantropnej populácie sokola myšiara (Falco tinnunculus L. 1758) v Bratislave [Hunting areas of synanthropic population of the common kestrel (Falco tinnunculus L. 1758) in Bratislava city]. Thesis [Depon. in Department of Ecosozology and Physiotactics Faculty of Natural Sciences Comenius University in Bratislava] [In Slovak with English summary] QP

 • Chavko J 1995: Hniezdenie sokola rároha (Falco cherrug) v r. 1993 a 1994 na Slovensku [Nesting of saker (Falco cherrug) in Slovakia in 1993 and 1994]. Buteo 7: 175-181. [In Slovak with English summary] SA

 • Chavko J 2002: Sokol rároh (Falco cherrug) [The saker falcon (Falco cherrug)] 214-216. In: Danko Š Darolová A & Krištín A (eds): Rozšírenie vtákov na Slovensku. Birds distribution in Slovakia. Veda Bratislava 688. [In Slovak with English summary] SA

 • Chavko J 2002: Sokol sťahovavý (Falco peregrinus) [The peregrine falcon (Falco peregrinus)] 216-217. In: Danko Š Darolová A & Krištín A (eds): Rozšírenie vtákov na Slovensku. Birds distribution in Slovakia. Veda Bratislava 688. [In Slovak with English summary] SA

 • Chavko J 2003: Program záchrany sokola rároha (Falco cherrug J. E. Gray 1834) [The Rescue Program for the saker falcon (Falco cherrug J. E. Gray 1834)]. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Banská Bystrica 26. [In Slovak] RO

 • Chavko J 2003: Program záchrany sokola sťahovavého (Falco peregrinus Tunst. 1771) [The rescue program for the peregrine falcon (Falco peregrinus Tunst. 1771)]. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Banská Bystrica 26. [In Slovak] RO

 • Chavko J 2005: Sokol sťahovavý (Falco peregrinus). Správa za rok 2004 [The peregrine falcon (Falco peregrinus). Report from 2004]. Dravce a sovy 1(1): 8. [In Slovak] SA

 • Chavko J 2006: Sokol sťahovavý (Falco peregrinus). Správa za rok 2005 [The peregrine falcon (Falco peregrinus). Report from 2005]. Dravce a sovy 2(2): 17. [In Slovak with English summary] SA

 • Chavko J 2007: Sokol sťahovavý (Falco peregrinus). Správa za rok 2006 [The peregrine falcon (Falco peregrinus). Report from 2006]. Dravce a sovy 3(1): 10. [In Slovak with English summary] SA

 • Chavko J 2008: Sokol rároh (Falco cherrug). Správa za rok 2007 [The saker falcon (Falco cherrug). Report from 2007]. Dravce a sovy 4(1): 8. [In Slovak with English summary] SA

 • Chavko J 2008: Sokol sťahovavý (Falco peregrinus). Správa za rok 2007 [The peregrine falcon (Falco peregrinus). Report from 2007]. Dravce a sovy 4(1): 9. [In Slovak with English summary] SA

 • Chavko J 2009: Sokol rároh (Falco cherrug). Správa za rok 2008 [The saker falcon (Falco cherrug)]. Report from 2008]. Dravce a sovy 5(1): 10. [In Slovak with English summary] SA

 • Chavko J 2009: Sokol sťahovavý (Falco peregrinus). Správa za rok 2008 [The peregrine falcon (Falco peregrinus). Report from 2008]. Dravce a sovy 5(1): 11. [In Slovak with English summary] SA

 • Chavko J 2010: Sokol rároh (Falco cherrug) [The saker falcon (Falco cherrug)]. Dravce a sovy 6(1): 8. [In Slovak] SA

 • Chavko J 2010: Sokol sťahovavý (Falco peregrinus) [The peregrine falcon (Falco peregirnus)]. Dravce a sovy 6(1): 9. [In Slovak] SA

 • Chavko J 2010: Trend and conservation of saker falcon (Falco cherrug) in western Slovakia between 1976 and 2010. Slovak Raptor Journal 4: 1-22. SA

 • Chavko J & Deutschová L 2008: Záchrana ohrozeného vtáčieho druhu slovenskej prírody - sokol rároh na pokraji vyhynutia [Rescue of endangered bird species in Slovak nature - the saker falcon on the verge of extintion]. Energia+ 2008(3): 15. [In Slovak] PA

 • Chavko J & Deutschová L 2010: Population of saker falcon (Falco cherrug) in western Slovakia between 1978 and 2010 in connection to the actions implemented within the LIFE06 NAT/H/000096 project 5-6. In: Anonymus (ed.): Conservation of the saker falcon (Falco cherrug) in Europe. Sharing the results of the LIFE06 NAT/ H/000096 "Conservation of the Falco cherrug in the Carpathian Basin" project. Bükk National Park Directorate Eger Hungary 16-18 September 2010. Eger 48. CA

 • Chavko J & Lipták J 2007: Sokol rároh (Falco cherrug). Správa za rok 2006 [The saker falcon (Falco cherrug). Report from 2006]. Dravce a sovy 3(1): 9. [In Slovak with English summary] SA

 • Chavko J & Mihók J 2005: Sokol rároh (Falco cherrug). Správa za rok 2004 [The saker falcon (Falco cherrug). Report from 2004]. Dravce a sovy 1(1): 7. [In Slovak] SA

 • Chavko J & Mihók J 2006: Sokol rároh (Falco cherrug). Správa za rok 2005 [The saker falcon (Falco cherrug). Report from 2005]. Dravce a sovy 2(2): 16. [In Slovak with English summary] SA

 • Chavko J Siryová S & Maderič B 2009: The population of peregrine falcon in Slovakia in 1994-2007 65-76. In: Sielicki J & Mizera T (eds): Peregrine falcon populations. Status and perspectives in the 21st century. Turul & Poznań University of Life Sciences Press Warsaw & Poznań 800. SA

 • Chavko J Siryová S & Maderič B 2007: Status of peregrine falcon in Slovakia 15. In: Sielicki S & Sielicki J (eds): Peregrine conference Poland 2007 19-23 september 2007 Piotrowo / Poznań. Abstracts. Turul Robert Zmuda Warszawa 64. CA

 • Ille R Hoi H Grinschgl F & Zink R 2002: Paternity assurance in two species of colonially breeding falcon: the kestrel Falco tinnunculus and the red-footed falcon Falco vespertinus. Etología 10: 11-15. SA

 • Kaľavský M 2009: Carnus hemapterus na mláďatách sokola myšiara (Falco tinnunculus Linneus 1758) [Carnus hemapterus on youngs of the common kestrel (Falco tinnunculus Linneus 1758)] 129-130. In: Špitálska E et al. (eds): Zborník rozšírených abstraktov z konferencie Labudove dni 2009 23.-24. apríl 2009 Bratislava. Virologický ústav Bratislava 133. [In Slovak] CA

 • Kaľavský M 2009: Ektoparazitický dvojkrídlovec Carnus hemapterus v hniezdach sokola myšiara (Falco tinnunculus) - poznatky k jeho biológii a rozšíreniu [The ectoparasite Carnus hemapterus in nests of the common kestrel (Falco tinnunculus) - knowledge on its biology and distribution] 25. In: Stloukal E (ed.): Zborník abstraktov z konferencie 15. Feriancove dni 2009. Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 26. november 2009. Faunima Bratislava 49. [In Slovak] CA

 • Kaľavský M 2009: Fauna hniezdnych parazitov sokola myšiara (Falco tinnunculus) [The fauna of nest parasites of the common kestrel (Falco tinnunculus)]. Thesis project 33 [Depon. in Department of Zoology Faculty of Natural Sciences Comenius University in Bratislava Bratislava] [In Slovak] QP

 • Kaľavský M 2009: Hniezdna fauna v hniezdach sokola myšiara (Falco tinnunculus) - predbežné výsledky [Nest fauna in nests of the common kestrel (Falco tinnunculus) - preliminary results] 93. In: Bryja J Řehák Z & Zukal J (eds): Zoologické dny Brno 2009. Sborník abstraktů z konference 12.-13. února 2009. Ústav biologie obratlovců AV ČR Brno 251. [In Slovak] CA

 • Kaľavský M 2010: Sokol myšiar (Falco tinnunculus) [The common kestrel (Falco tinnunculus)]. Dravce a sovy 6(1): 11. [In Slovak] SA

 • Kaľavský M & Fenďa P 2009: Roztoče (Acarina Mesostigmata) v hniezdach sokola myšiara (Falco tinnunculus) [Mites (Acarina Mesostigmata) in nests of the common kestrel (Falco tinnunculus)] 293-296. In: Zborník recenzovaných príspevkov - Študentská vedecká konferencia 22. apríl 2009 Bratislava. Vydavateľstvo Univerzity Komenského Bratislava 1720. [In Slovak] SA

 • Kaľavský M & Pospíšilová B 2010: Synantropná populácia sokola myšiara (Falco tinnunculus) v Bratislave [Synanthropic population of the common kestrel (Falco tinnunculus) in Bratislava city] 108-109. In: Bryja J & Zasadil P (eds): Zoologické dny Praha 2010. Sborník abstraktů z konference 11.-12. února 2010. Ústav biologie obratlovců AV ČR Brno 277. [In Slovak] CA

 • Kaľavský M & Pospíšilová B 2010: The ecology of ectoparasitic species Carnus hemapterus on nestlings of common kestrel (Falco tinnunculus) in Bratislava. Slovak Raptor Journal 4: 45-48. SA

 • Kaľavský M Fenďa P & Holecová M 2009: Arthropods in the nests of the common kestrel (Falco tinnunculus). Slovak Raptor Journal 3: 29-33. SA

 • Karaska D & Danko Š 2002: Sokol lastovičiar (Falco subbuteo) [The Eurasian hobby (Falco subbuteo)] 213-214. In: Danko Š Darolová A & Krištín A (eds): Rozšírenie vtákov na Slovensku. Birds distribution in Slovakia. Veda Bratislava 688. [In Slovak with English summary] SA

 • Karaska D & Chavko J 2002: Sokol kobec (Falco columbarius) [The merlin (Falco columbarius)] 211-212. In: Danko Š Darolová A & Krištín A (eds): Rozšírenie vtákov na Slovensku. Birds distribution in Slovakia. Veda Bratislava 688. [In Slovak with English summary] SA

 • Kečkéšová L 2005: Potravná ekológia sokola myšiara (Falco tinnunculus) v podmienkach mesta Nitra [Food ecology of the common kestrel (Falco tinnunculus) in Nitra city]. Thesis 51 [Depon. in Departament of Ecology and Environmental Science Faculty of Natural Sciences Constantine the Philosopher University in Nitra] [In Slovak] QP

 • Kečkéšová L 2009: Sokol myšiar (Falco tinnunculus). Správa za rok 2008 [The common kestrel (Falco tinnunculus)]. Dravce a sovy 5(1): 14. [In Slovak with English summary] SA

 • Kečkéšová L 2009: Vplyv mestského prostredia na populáciu sokola myšiara (Falco tinnunculus) v meste Nitra [The effect of urban environment on population of the common kestrel (Falco tinnunculus) in Nitra city]. Thesis project 42 [Depon. in Departament of Ecology and Environmental Science Faculty of Natural Sciences Constantine the Philosopher University in Nitra Nitra] [In Slovak] QP

 • Kečkéšová L 2009: "Z hniezda sokola myšiara" [From the nest of the common kestrel]. Dravce a sovy 5(2): 15. [In Slovak with English summary] PA

 • Kečkéšová L 2009: Vtáčia zložka v potrave sokola myšiara (Falco tinnunculus) v Nitre. [Proportion of birds in the diet of the common kestrel (Falco tinnunculus) in Nitra city] 435-443. In: Baláž I. et al. (eds): Zborník vedeckých prác doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov "Mladí vedci 2009" Nitra 1475. [In Slovak with English abstract] SA

 • Kečkéšová L & Noga M 2007: Sokol myšiar (Falco tinnunculus) v meste Nitra [The common kestrel (Falco tinnunculus) in Nitra city]. Final report 16 [Depon. in Ochrana dravcov na Slovensku Bratislava] [In Slovak] RO

 • Kečkéšová L & Noga M 2008: Sokol myšiar (Falco tinnunculus). Správa za rok 2007 [The common kestrel (Falco tinnunculus)]. Dravce a sovy 4(1): 12. [In Slovak with English summary] SA

 • Kečkéšová L & Noga M 2009: Sledovanie urbánnej populácie sokola myšiara (Falco tinnunculus) v meste Nitra [Monitoring of urban population of the common kestrel (Falco tinnunculus) in Nitra city] 95. In: Bryja J Řehák Z & Zukal J (eds): Zoologické dny Brno 2009. Sborník abstraktů z konference 12.-13. února 2009. Ústav biologie obratlovců AV ČR Brno 251. [In Slovak] CA

 • Kečkéšová L & Noga M 2010: A čo v noci? [What to do at night?]. Dravce a sovy 6(2): 8-9. [In Slovak with English summary] PA

 • Kicko J 2003: Pozorovanie sokola sťahovavého pri love [Watching the peregrine falcon by hunting]. Vtáčie správy 10(1): 21. [In Slovak] SA

 • Kicko J 2004: Sokol sťahovavý [The peregrine falcon]. Kultúrno-spoločenský spravodajca Banská Bystrica Október 2004. [In Slovak] PA

 • Kicko J & Krištín A 2006: Netopiere v potrave sokola sťahovavého (Falco peregrinus) [Bats in food of the peregrine falcon (Falco peregrinus)]. Tichodroma 18: 129-130. [In Slovak] SA

 • Kohulák J 1977: Sokol lastovičiar (Falco subbuteo) v Rimavskej kotline [The Eurasian hobby (Falco subbuteo) in Rimavská kotlina Basin]. Obzor Gemera 8(1): 56. [In Slovak] SA

 • Kočí J 2004: Neobvyklý spôsob získavania potravy sokola myšiara (Falco tinnunculus) [Unusual food gaining of the common kestrel (Falco tinnunculus)]. Tichodroma 16: 95-96. [In Slovak with German summary] SA

 • Kováčová M 2005: Jeden deň na stráži … [One day on guard …]. Dravce a sovy 1(1): 23. [In Slovak] PA

 • Krausová S 2007: Sysle menia život na planine [The ground squirrels are changing the life on the plain]. Gemerský Korzár 9(275; 30.11. 2007): 1&3. [In Slovak] PA

 • Kráner R 2003: Sokoly zo šuflíka [Falcons from the drawer]. Vtáčie správy 10(1): 21. [In Slovak] PA

 • Latková H 2006: Realizácia opatrení Programov záchrany vybraných druhov dravcov [The measure's implementation of the Rescue Programs of chosen raptor species]. Enviromagazín 6: 25. [In Slovak] PA

 • Latková H 2008: Zaujímavé postnidifikačné pozorovanie sokolov kobcovitých (Falco vespertinus) na Hornom Záhorí [An interesting observation of red-footed falcons (Falco vespertinus) in Horné Záhorie Region]. Crex 28: 125-129. [In Slovak with English summary] SA

 • Lengyel J Harvančík S & Dubravský A 1996: K hniezdnej biológii sokola červenonohého (Falco vespertinus) [On breeding biology of the red-footed falcon (Falco vespertinus)]. Tichodroma 9: 198-201. [In Slovak with English summary] SA

 • Lenko P & Kacerová V 2009: Stráženie hniezd sokola sťahovavého (Falco peregrinus) a kamerový on-line prenos v TANAP-e [Guarding of the peregrine falcon (Falco peregrinus) nests and on-line broadcast in High Tatras National Park] 17. In: Kropil R & Lešo P (eds): Aplikovaná ornitológia 2009. Zborník abstraktov z 21. stredoslovenskej ornitologickej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej vo Zvolene 11. septembra 2009. Vydavateľstvo TU vo Zvolene Zvolen 20. [In Slovak] CA

 • Lenko P & Kacerová V s. a.: Sokol sťahovavý (Falco peregrinus). Správa TANAP Tatranská Štrba leaflet. [In Slovak] PA

 • Lipták J 2006: Hniezdenie populácie sokola lastovičiara na stožiaroch vysokého napätia na východnom Slovensku - ochrana hniezd a mláďat na hniezdach [Nesting of the hobby (Falco subbuteo) population on high voltage pylons in eastern Slovakia - protection of nests and youngs]. Dravce a sovy 2(2): 30-31. [In Slovak with English summary] SA

 • Lipták J 2007: Nesting by hobbies (Falco subbuteo) in the Košice Basin (eastern Slovakia) from 1996 to 2005. Slovak Raptor Journal 1: 45-52. SA

 • Lipták J 2007: Sokol lastovičiar (Falco subbuteo) [The European hobby (Falco subbuteo). Report from 2006]. Správa za rok 2006. Dravce a sovy 3(1): 12. [In Slovak with English summary] SA

 • Lipták J & Maderič B 2008: Sokol lastovičiar (Falco subbuteo). Správa za rok 2007 [The European hobby (Falco subbuteo). Report from 2007]. Dravce a sovy 4(1): 11. [In Slovak with English summary] SA

 • Lipták J & Maderič B 2009: Sokol lastovičiar (Falco subbuteo). Správa za rok 2008 [The European hobby (Falco subbuteo). Report from 2008]. Dravce a sovy 5(1): 13. [In Slovak with English summary] SA

 • Lokcsánszky A 1931: Falco cherrug Gray előfordulása Gömörben. Falco cherrug Gray im Komitate Gömör [The occurrence of Falco cherrug in the Gemer Region]. Kócsag 3: 115-116. [In Hungarian and German] SA

 • Lukáč Š 1960: Zničili hniezdo sokola myšiara [They destroyed the nest of the common kestrel]. Poľovníctvo a rybárstvo 12(10): 10. [In Slovak] PA

 • Macek M & Dobrota M 1998: Príspevok k praktickej ochrane sokola sťahovavého (Falco peregrinus) na Slovensku [Contribution to the protection of peregrine falcon (Falco peregrinus) in Slovakia]. Buteo 10: 131-135. [In Slovak with English summary] SA

 • Macko J K & Macková A 1995: Redescription of paralectotypes of Lyperosomum longicauda (Rudolphi 1809) and other data on dicrocoeliids from Slovakia. Helminthologia 32(4): 239-246. SA

 • Maderič B 2005: Sokol červenonohý (Falco vespertinus). Správa za rok 2004 [The red-footed falcon (Falco vespertinus). Report for 2004]. Dravce a sovy 1(1): 9. [In Slovak] SA

 • Maderič B 2006: Sokol červenonohý (Falco vespertinus). Správa za rok 2005 [The red-footed falcon (Falco vespertinus). Report for 2005]. Dravce a sovy 2(2): 18. [In Slovak with English summary] SA

 • Maderič B 2007: Sokol červenonohý (Falco vespertinus). Správa za rok 2006 [The red-footed falcon (Falco vespertinus). Report for 2006]. Dravce a sovy 3(1): 11. [In Slovak with English summary] SA

 • Maderič B 2008: Sokol kobcovitý (Falco vespertinus). Správa za rok 2007 [The red-footed falcon (Falco vespertinus). Report for 2007]. Dravce a sovy 4(1): 10. [In Slovak with English summary] SA

 • Maderič B 2009: Sokol kobcovitý (Falco vespertinus). Správa za rok 2008 [The red-footed falcon (Falco vespertinus). Report for 2008]. Dravce a sovy 5(1): 12. [In Slovak with English summary] SA

 • Maderič B 2010: Sokol kobcovitý (Falco vespertinus) [The red-footed falcon (Falco vespertinus)]. Dravce a sovy 6(1): 10. [In Slovak] SA

 • Majda M 1999: Sokol sťahovavý sa opäť šíri na Slovensku [The peregrine falcon spreading again in Slovakia]. Národné parky 1999(2): 7. [In Slovak] PA

 • Marcin J & Németh J 2004: Slovak Military Veterinary Services protect and exploit rare species for 11 years 217-221. In: Mahutova K Barich III JJ & Kreizenbeck R A (eds): Defense and the environment: Effective scientific communication. Nato Science Series IV: Earth and Environmental Sciences. Volume 39. Kluwer Academic Publishers Dordrecht the Netherlands i-xviii & 249. SA

 • Matis Š 1999: Raniak hrdzavý korisťou sokola myšiara [The noctule bat as prey of the common kestrel]. Trúlelek 4: 3. [In Slovak with English summary] SA

 • Matoušek F 1931: Ostříž v zimě u nás [The European hobby in winter in Slovakia]. Stráž myslivosti 9: 127. [In Czech] PA

 • Matoušek F 1931: Ornithologické drobnosti [Ornithological trifles]. Stráž myslivosti 9(18): 302-303. [In Czech] PA

 • Matoušek F 1950: Hnízdění poštolky rudonohé (Falco vespertinus L.) na Slovensku [Breeding of the red-footed falcon (Falco vespertinus L.) in Slovakia]. Sylvia 11-12(3)[1949/50]: 75-76. [In Czech with English summary] SA

 • Matoušek F 1956: Hniezdenie a oológia vzácnejších druhov vtákov [Nesting and oology of rare bird species]. Biológia Bratislava 11(1): 76-87. [In Slovak with Russian and German summaries] SA

 • Matoušek F. 1964: Príspevok k potravnej a hniezdnej biológii sokola myšiara (Falco tinnunculus L.) na Slovensku [Contribution on feeding and breeding biology of the common kestrel (Falco tinnunculus L.)]. Živa 12(1): 38. [In Slovak] SA

 • Michal P 1996: Zachránený sokol myšiar [Rescued common kestrel]. Poľovníctvo a rybárstvo 48(2): 9. [In Slovak] PA

 • Michalko R 2009: Kto ich otrávil? [Who poisoned them?] Plus jeden deň 4(69; 24. 3. 2009): 6. [In Slovak] PA

 • Minárik S 1994: Sokoly zo skúmavky [Test-tube falcons]. Poľovníctvo a rybárstvo 46(5): 7. [In Slovak] PA

 • Misko J 1997: Falconry: Slovakia in focus. Falco 9: 15-16. PA

 • Molnar L 2000: Saker falcon protection in eastern Europe. Falco 17: 7. PA

 • Mošanský A 1959: O priestorovom spolčení krkavca čierneho (Corvus corax) so sokolom sťahovavým (Falco peregrinus) a rárohom veľkým (Falco cherrug) [Spatially joint breeding of the raven (Corvus corax) with peregrine falcon (Falco peregrinus) and saker falcon (Falco cherrug)]. Sylvia 16: 97-103. [In Slovak with German summary] SA

 • Mošanský A 1968: Medzidruhové vzťahy Falco peregrinus Tunstall a Falco cherrug Gray [Falco peregrinus Tunstall and Falco cherrug Gray interspecies relations]. Biológia 23(5): 351-356. [In Slovak with Russian and German summaries] SA

 • Mošanský A 1974: Dravce (Falconiformes) východného Slovenska II. Orliaky včeláre haje hadiare kršiaky a sokoly [Raptors (Falconiformes) of eastern Slovakia II. Sea eagles honey buzzards kites snake eagles ospreys and falcons]. Zborník Východoslovenského múzea v Košiciach Prírodné vedy 11-14A 13-14B (1973): 181-224. [In Slovak with Russian and German summaries] SA

 • Mošanský A 1975: Dravce (Falconiformes) východného Slovenska III. Sokoly (dokončenie) a prehľad výskytových údajov a literatúry [Raptors (Falconiformes) of eastern Slovakia III. Falcons (completed) and summary of data and references]. Zborník Východoslovenského múzea v Košiciach Prírodné vedy 15AB (1974): 103-167. [In Slovak with Russian and German summaries] SA

 • Mošanský A 1977: Atypické hniezdenie dravcov - dôkaz ich adaptačných schopností na kultúrnu krajinu [Atypical nesting of raptors - the evidence of their adaptation skills in agrarian land] 23-25. In: Randík A (ed): Falconiana I. Súbor referátov z celoštátneho seminára "Dravé vtáky - Nitra 1976". Ústav experimentálnej fytopatológie a entomológie SAV Sekcia ochrany fauny SZS SAV a Sekcia ochrany vtáctva ČOS Bratislava 107. [In Slovak with German summary] SA

 • Mošanský A 1978: Atypické hniedzenie dravcov - dôkaz ich adaptačných schopností na kultúrnu krajinu [Atypical nesting of raptors - the evidence of their adaptation skills in agrarian land] 16-17. Sedláček K & Pecina P (eds): Sborník referátů a příspěvků z celostátní pracovní porady "Dravci 1977" Davle u Prahy 6.-9. 9. 1977. 1. díl. Středisko státní památkové péče a ochrany přírody Středočeského kraje Státní ústav památkové péče a ochrany přírody & Ústřední výbor Českého mysliveckého svazu Brno 1-106. [In Slovak] SA

 • Mrlík V 1997: Problematika cizorodých látek ve vejcích dravců na příkladu raroha velkého (Falco cherrug) v České a Slovenské republice [Survey of PCB's and other organochlorine pesticides in the eggs of the saker falcon (Falco cherrug) in the Czech and Slovak Republics]. Buteo 9: 43-50. [In Czech with English summary] SA

 • Nemček V 2010: Topické nároky sokola rároha (Falco cherrug) v mimohniezdnom odobí [Topical demands of young saker falcons (Falco cherrug) in the period after fledging]. Thesis 67 [Depon. in Department of Ecosozology and Physiotactics Faculty of Natural Sciences Comenius University in Bratislava] [In Slovak with English abstract] QP

 • Nemček V Chavko J Deutschová L Maderič B Noga M & Uhrin M 2010: Habitatová charakteristika dočasne osídlených území a aktivita mláďat sokola rároha (Falco cherrug) v pohniezdnom období a počas migrácie [Habitat charakteristics of temporary occupied areas and activity of young saker falcons (Falco cherrug) after fledging and during migration] 9. In: Kropil R & Lešo P (eds): Aplikovaná ornitológia 2010. Zborník abstraktov z 22. stredoslovenskej ornitologickej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej vo Zvolene 10. septembra 2010. Technická univerzita Zvolen 25. [In Slovak] CA

 • Nittinger F Gamauf A Pinsker W Wink M & Haring E 2007: Phylogeography and population structure of the saker falcon (Falco cherrug) and the influence of hybridization: mitochondrial and microsatellite data. Molecular Ecology 16: 1497-1517. SA

 • Nittinger F Haring E Pinsker W Wink M & Gamauf A 2005: Out of Africa? Phylogenetic relationships between Falco biarmicus and the other hierofalcons (Aves: Falconidae). Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research 43(4): 321-331. SA

 • Noga M 2009: Numizmatická zaujímavosť [Numismatic singularity]. Dravce a sovy 5(1): 34. [In Slovak with English summary] PA

 • Noga M 2010: Pravda o sokolovi rárohovi [Truth on saker falcon]. Dravce a sovy 6(2): 26. [In Slovak] PA

 • Noga M 2010: Projekt "Dravce a sovy - edukačný program RPS" ukončený [Closing of the project called "Raptors and owls - educational program of RPS"]. Dravce a sovy 6(2): 16-17. [In Slovak with English summary] PA

 • Noga M & Kečkéšová L 2008: The diet of the common kestrel in the urban environment of the city of Nitra. Slovak Raptor Journal 2: 81-85. SA

 • Noga M & Kečkéšová L 2010: Vybrané aspekty z hniezdnej biológie sokola myšiara (Falco tinnunculus) v urbánnom prostredí [Selected aspects on nesting biology of the common kestrel in urban area] 161-162. In: Bryja J & Zasadil P (eds): Zoologické dny Praha 2010. Sborník abstraktů z konference 11.-12. února 2010. Ústav biologie obratlovců AV ČR Brno 277. [In Slovak] CA

 • Obuch J 1982: Potrava sokola sťahovavého (Falco peregrinus) pred jeho vyhynutím na území Slovenska [Food of the peregrine falcon (Falco peregrinus) before its extinction in Slovakia] 159-162. In: Zborník referátov z konferencie Živočíšstvo ako indikátor zmien životného prostredia. Bratislava. [In Slovak] SA

 • Obuch J 1985: Potrava sokola sťahovavého (Falco peregrinus) na hniezdisku v doline Hoskora [Diet of the peregrine falcon (Falco peregrinus) on breeding site in Hoskora valley] 221-222. In: Obuch J et al. (eds): Príspevok k inventarizačnému prieskumu stavovcov (Vertebrata) Štátnej prírodnej rezervácie Suchý v Chránenej krajinnej oblasti Malá Fatra. Ochr Prír 6: 215-224. [In Slovak] SA

 • Obuch J 1996: Staršia potrava sokola sťahovavého (Falco peregrinus) na Slovensku [Older food of the peregrine falcon (Falco peregrinus) in Slovakia] 10. In: Anonymus (ed): Ornitologická konference Dravci a sovy 1996. Mikulov 27. 9. - 29. 9. 1996. Sborník abstraktů program seznam účastníků. Skupina pro ochranu a výzkum dravců a sov při České ornitologické společnosti Mikulov s. p. [28]. [In Slovak] CA

 • Obuch J & Chavko J 1997: Potrava sokola rároha (Falco cherrug) na juhozápadnom Slovensku [The diet of saker falcon (Falco cherrug) in SW Slovakia]. Buteo 9: 77-84. [In Slovak with English summary] SA

 • Pospíšilová B 2008: Synantropná populácia sokola myšiara (Falco tinnunculus L. 1758) vo vzťahu k vybraným faktorom prostredia [Synanthropic population of the common kestrel (Falco tinnunculus L. 1758) in relation to selected environmental factors]. Bachelor thesis 60 [Depon. in Department of Ecosozology and Physiotactics Faculty of Natural Sciences Comenius University in Bratislava] [In Slovak with English summary] QP

 • Pospíšilová B & Kaľavský M s. a. [2008]: Sokol myšiar pustovka poštolka Falco tinnunculus [The common kestrel Falco tinnunculus]. Ochrana dravcov na Slovensku Bratislava A5 leaflet. [In Slovak] PA

 • Prokop P 2003: Hniezdna interferencia medzi sokolom myšiarom (Falco tinnunculus) a strakou čiernozobou (Pica pica) [Nest interference between the common kestrel (Falco tinnunculus) and the common magpie (Pica pica)] 22. In: Abstrakta z 30. etologickej konference ČSEtS Jičín 10.-12. 4. 2003. [In Slovak] CA

 • Prokop P 2004: The effect of nest usurpation on breeding success of the black-billed magpie Pica pica. Biologia 59(2): 213-217. SA

 • Prommer M 2008: Death of saker. Electronic publication 2 [downloaded on 26. 10. 2008 from http://kerlife.dyndns.org/en/content/news

 • Prommer M & Bagyura J 2007: First results of satellite tracking of saker falcons (Falco cherrug) in the Carpathian Basin 60-61. In: Sielicki S & Sielicki J (eds): Peregrine conference Poland 2007 19-23 september 2007 Piotrowo / Poznań. Abstracts. Turul Robert Zmuda Warszawa 64. CA

 • Prommer M & Bagyura J 2007: Dangerous journeys of sakers of the Carpathian Basin. Tracker News 8(2): 4&7. SA

 • Prommer M & Bagyura J 2009: Dangerous journeys of sakers of the Carpathian Basin 768-778. In: Sielicki J & Mizera T (eds): Peregrine falcon populations. Status and perspectives in the 21st century. Turul & Poznań University of Life Sciences Press Warsaw & Poznań 800. SA

 • Prommer M & Bagyura J 2009: Satellite tracking of saker falcons (Falco cherrug) in the Carpathian Basin and PTT performance 29. In: Microwave Telemetry Inc. Bird and Fish Tracking Conference Proceedings. http://www.microwavetelemetry.com. CA http://www.microwavetelemetry.com

 • Prommer M & Bagyura J 2010: Satellite-tracking sakers (Falco cherrug) - evaluating saker's post-fledging dispersal migration roaming and habitat use from a conservation point of view 8-9. In: Anonymus (ed): Conservation of the saker falcon (Falco cherrug) in Europe. Sharing the results of the LIFE06 NAT/H/000096 "Conservation of the Falco cherrug in the Carpathian Basin" project. Bükk National Park Directorate Eger Hungary 16-18 September 2010. Eger 48. CA

 • Prommer M & Deutschová L 2007: First information on using satellite telemetry within the saker conservation project in the Carpathian Basin 16. In: Kropil R & Lešo P (eds): Aplikovaná ornitológia 2007. Zborník abstraktov z 19. stredoslovenskej ornitologickej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej vo Zvolene 14.-15. septembra 2007. Technická univerzita Zvolen v spolupráci so ŠOP SR Banská Bystrica Zvolen 32. CA

 • Prommer M Bagyura J Chavko J Uhrin M & Szitta T 2009: Studying juvenile dispersal and migration of sakers (Falco cherrug) by using satellite tracking: preliminary results 2007-2008 156-157. In: Bryja J Řehák Z & Zukal J (eds): Zoologické dny Brno 2003. Sborník abstraktů z konference 12.-13. února 2009. Ústav biologie obratlovců AV ČR Brno 251. CA

 • Riegert J 2008: Poštolka obecná. Falco tinnunculus. Sokol myšiar. Common kestrel 158-161. In: Cepák J Klvaňa P Škopek J Schröpfer L Jelínek M Hořák D Formánek J & Zárybnický J (eds): Atlas migrace ptáků České a Slovenské republiky. Czech and Slovak bird migration atlas. Aventinum Praha 608. [In Czech with English summary] SA

 • Riník M 2007: Záchrana sokola lastovičiara [Rescue of the European hobby]. Vtáky 2(3): 14. [In Slovak] PA

 • Rybanič R 2008: Minimising threats from hybrid falcons (originating from captive-bred birds) on wild European falcon populations. BirdLife International Brussels. Electronic publication 12 [Downloaded on 17. 12. 2009 from www.birdlife.org/eu/pdfs/Nature_Directives_material/BHDTF_Position_Hybrid_Falcons-2008_04_23.pdf] RO http://www.birdlife.org/eu/pdfs/Nature_Directives_material/BHDTF_Position_Hybrid_Falcons-2008_04_23.pdf

 • Sabirovic M Wilesmith J Hall S Coulson N & Landeg F 2006: Outbreaks of HPAI H5N1 virus in Europe during 2005/2006 (An overview and commentary). Working document 40 [Depon. in International Animal Health Division London United Kingdom] RO

 • Sárossy M 1996: Náš sused sa volá sokol myšiar [Our neighbor's name is the common kestrel]. Vtáčie správy 3(2): 4. [In Slovak] PA

 • Sárossy M 2005: Zachránený sokol myšiar [Rescued common kestrel]. Vtáčie správy 12(1): 17. [In Slovak] PA

 • Sárossy M Krišovský P & Imrich P 2006: Adoptované sokoly myšiare [Adopted common kestrels]. Vtáky Leto 2006: 13. [In Slovak] PA

 • Schröpfer L 2008: Poštolka jižní. Falco naumanni. Sokol bielopazúravý. Lesser kestrel 288. In: Cepák J Klvaňa P Škopek J Schröpfer L Jelínek M Hořák D Formánek J & Zárybnický J (eds): Atlas migrace ptáků České a Slovenské republiky. Czech and Slovak bird migration atlas. Aventinum Praha 608. [In Czech with English summary] SA

 • Schröpfer L 2008: Raroh velký. Falco cherrug. Sokol rároh. Saker falcon 291-292. In: Cepák J Klvaňa P Škopek J Schröpfer L Jelínek M Hořák D Formánek J & Zárybnický J (eds): Atlas migrace ptáků České a Slovenské republiky. Czech and Slovak bird migration atlas. Aventinum Praha 608. [In Czech with English summary] SA

 • Sidor J 2002: Pre záchranu lietajúcich predátorov [For rescue of the flying predators]. Slovenská energetika 27(3): 12-13. [In Slovak] PA

 • Sládek J 1962: K výskytu niektorých druhov dravcov na východnom Slovensku [On occurrence of some raptor species in eastern Slovakia]. Sborník Východoslovenského múzea v Košiciach Prírodné vedy 2-3A [1961-62]: 213-219. [In Slovak with Russian English and German summaries] SA

 • Sládek J 1970: Kobec obyčajný [The merlin]. Poľovníctvo a rybárstvo 22(8): 16. [In Slovak] PA

 • Sládek J 1970: Lastovičiar obyčajný [The European hobby]. Poľovníctvo a rybárstvo 22(7): 29. [In Slovak] PA

 • Sládek J 1970: Pustovka kobcovitá [The red-footed falcon]. Poľovníctvo a rybárstvo 22(8): 17. [In Slovak] PA

 • Sládek J 1970: Pustovka obyčajná [The common kestrel]. Poľovníctvo a rybárstvo 22(8): 15. [In Slovak] PA

 • Sládek J 1970: Rároh veľký [The saker falcon]. Poľovníctvo a rybárstvo 22(7): 24. [In Slovak] PA

 • Sládek J 1970: Sokol sťahovavý [The peregrine falcon]. Poľovníctvo a rybárstvo 22(6): 24. [In Slovak] PA

 • Slobodník V 2008: Sokoly myšiare (Falco tinnunculus) a človek rozumný (Homo sapiens) [The common kestrels (Falco tinnunculus) and human (Homo sapiens)]. Ochrana prírody Slovenska 2008(4): 14. [In Slovak] PA

 • Soviš B 1995: Zmeny v potravných vzťahoch synantropizovaných populácií sokola myšiara (Falco tinnunculus L.) [The changes in food relations of synanthropized populations of common kestrel (Falco tinnunculus L.)]. Folia venatoria 25: 133-140. [In Slovak with English summary] SA

 • Soviš B & Šindár O 1964: Príspevok k nidobiológii a k postembryonálnemu vývoju rároha veľkého (Falco cherrug Gray) [Contribution on nidobiology and postembryonal development of the saker falcon (Falco cherrug Gray)]. Sborník Vysokej školy poľnohospodárskej 1964: 70-77. [In Slovak with Russian and English summaries] SA

 • Svatoň J 1988: Ďalší vzácny výskyt sokola bielopazúravého (Falco naumanni Fleisch. 1818) v Turčianskej kotline [Another rare occurrence of the lesser kestrel (Falco naumanni Fleisch) in Turčianska kotlina Basin]. Biológia (Bratislava) 43(2): 177-178. [In Slovak] SA

 • Šustek Z & Krištofík J 1990: Notes to the ecology of the histeride Gnathoncus schmidti Reitter 1894 (Coleoptera Histeridae) and its distribution in Slovakia. Biológia Bratislava 45(2): 153-155. SA

 • Švehlík J & Šimák L 1977: Zur Brutbiologie des Sakerfalken in der Ostslowakei. Der Falke 24(4): 159-163. SA

 • Uhrin M & Chavko J 2008: Mení sa obraz poznatkov o migrácii sokolov rárohov? [Is the knowledge on migration of the saker falcons changing?] Dravce a sovy 4(2): 12-14. [In Slovak with English summary] SA

 • Uhrin M Chavko J Deutschová L Latková H & Noga M 2008: Pohyby mláďat sokola rároha (Falco cherrug) po vyletení: prvé výsledky satelitnej telemetrie v roku 2008 [Movements of the saker falcon (Falco cherrug) fledlings: the first results from the satellite telemetry in 2008] 43-44. In: Stloukal E & Kautman J (eds): Kongres slovenských zoológov a konferencia 14. Feriancove dni - zborník abstraktov. Kongresové centrum SAV Smolenice. 1.-3. december 2008. Faunima Bratislava 54. [In Slovak] CA

 • Vďačný A 2003: Nebezpečná výstelka v hniezde sokola červenonohého (Falco vespertinus) [Dangerous material in the nest of red-footed falcon (Falco vespertinus)]. Buteo 13: 95-96. [In Slovak with English summary] SA

 • Voskár J 1977: Poznámka k adaptabilite sokola myšiara [Note on the adaptability of the common kestrel]. Živa 25(6): 231. [In Slovak] SA

 • Vrlík P 2009: Čorík čierny úlovkom sokola sťahovavého [The black tern as a prey of the peregrine falcon]. Dravce a sovy 5(1): 27. [In Slovak with English summary] SA

 • Zhan X Dixon A Bruford M W Bagyura J & Chavko J 2010: Population genetic structure of Eurasian saker falcons 23. In: Anonymus (ed.): Conservation of the saker falcon (Falco cherrug) in Europe. Sharing the results of the LIFE06 NAT/ H/000096 "Conservation of the Falco cherrug in the Carpathian Basin" project. Bükk National Park Directorate Eger Hungary 16-18 September 2010. Eger 48. CAAmendment

 • Árvai J 2010: Hniezdna biológia sokola myšiara (Falco tinnunculus Linnaeus 1758) [Nesting biology of common kestrel (Falco tinnunculus)]. Bachelor thesis 26 [Depon. in Department of Zoology Faculty of Natural Sciences Comenius University in Bratislava Bratislava] [In Slovak with English abstract] QP

 • Bagyura J & Prommer M 2010: A 2007 és 2009 között Magyarországon jelölt fiatal kerecsensólymok mozgásai műholdas nyomkövetés alapján [The movements of young saker falcons in Hungary between 2007 and 2009 based on satellite tracking]. Heliaca 7: 34-48. [In Hungarian with English summary] SA

 • Deutschová L & Chavko J 2010: Projekt na ochranu sokola rároha v juhozápadnej časti Slovenska [Conservation of saker falcon in the southwest part of Slovakia]. Dravce a sovy 6(2): 18-19. [In Slovak with English summary] PA

 • Harvančík S 1977: Nepriatelia škodlivých hlodavcov. Sokol lastovičiar [The enemies of harmful rodents. The hobby]. Kamarát 9[27](40): 6. [In Slovak] PA

 • Harvančík S 1977: Nepriatelia škodlivých hlodavcov. Sokol myšiar - pustovka [The enemies of harmful rodents. The common kestrel]. Kamarát 9[27](33): 6. [In Slovak] PA

 • Harvančík S 1978: Aby neboli len v múzeu. Sokol lastovičiar [Not to remain just in museum. The hobby]. Elektrón 1978(3): 30. [In Slovak] PA

 • Harvančík S 1980: Zaslúži si ochranu [It deserves protection]. Život 30(23): 40-41. [In Slovak] PA

 • Harvančík S 1981: Chutia im myši [They like the taste of mice]. Život 31(28): 39. [In Slovak] PA

 • Harvančík S 1981: Nájomníci vo vtáčej búdke [Nestbox lodgers]. Kamarát 31(13): 9. [In Slovak] PA

 • Harvančík S 1982: Vrátia prírode sokola? [Will they give the falcon back to the nature?] Kamarát 15[33](15): 6. [In Slovak] PA

 • Harvančík S 1983: Vráť sa sokol zasa k nám… [Come back again falcon…]. Život 33(45): 34-35. [In Slovak] PA

 • Harvančík S 1983: Vzácne hniezdo [Rare nest]. Kamarát 16[34](3): 7. [In Slovak] PA

 • Harvančík S 1985: Úspech ornitológov [The success of ornithologists]. Dnešok 26(16). [In Slovak] PA

 • Harvančík S 1985: Užitočné a krásne. Sokol kobec [Useful and beautiful. The merlin]. Nedeľná Pravda 18(24): 14. [In Slovak] PA

 • Harvančík S 1985: Užitočné a krásne. Sokol lastovičiar [Useful and beautiful. The hobby]. Nedeľná Pravda 18(22): 14. [In Slovak] PA

 • Harvančík S 1985: Užitočné a krásne. Sokol myšiar - pustovka [Useful and beautiful. The common kestrel]. Nedeľná Pravda 18(23): 14. [In Slovak] PA

 • Harvančík S 1985: Užitočné a krásne. Sokol rároh [Useful and beautiful. The saker falcon]. Nedeľná Pravda 18(20): 14. [In Slovak] PA

 • Harvančík S 1985: Užitočné a krásne. Sokol sťahovavý [Useful and beautiful. The peregrine falcon]. Nedeľná Pravda 18(21): 14. [In Slovak] PA

 • Harvančík S 1985: Zachráňme ich! [Let's save them!] Slovensko 9(11): 20-21. [In Slovak] PA

 • Harvančík S 1986: Zimný hosť [The winter guest]. Kamarát 18[36](24): 6. [In Slovak] PA

 • Harvančík S 1987: Hniezdo pre sokola [The nest for falcon]. Slovensko 11(12): 21. [In Slovak] PA

 • Harvančík S 1988: Sokol rároh [The saker falcon]. Kamarát 20[38](42): 6. [In Slovak] PA

 • Harvančík S 1988: Sokol sťahovavý [The peregrine falcon]. Kamarát 20[38](18): 6. [In Slovak] PA

 • Harvančík S 1991: Z červenej knihy ČSFR. Sokol kobec [From the Red Book of Czech and Slovak Federal Republic. The merlin]. Kamarát 23(19): 6. [In Slovak] PA

 • Harvančík S 1992: Z Červenej knihy vtákov ČSFR. Sokol lastovičiar [From the Bird's Red Book of Czech and Slovak Federal Republic. The hobby]. Profil-R 1(18): 4. [In Slovak] PA

 • Harvančík S 1993: Z červenej knihy. Sokol rároh [From the Red Book. The saker falcon]. Dnešok 34(19): 5. [In Slovak] PA

 • Harvančík S 2007: Dravce a sovy Slovenska. Sokol myšiar Falco tinnunculus [Raptors and owls of Slovakia. The common kestrel Falco tinnunculus]. Poľovníctvo a rybárstvo 59(12): 41. [In Slovak] PA

 • Harvančík S 2007: Dravce a sovy Slovenska. Sokol rároh Falco cherrug [Raptors and owls of Slovakia. The saker falcon Falco cherrug]. Poľovníctvo a rybárstvo 59(10): 33. [In Slovak] PA

 • Harvančík S 2007: Dravce a sovy Slovenska. Sokol sťahovavý Falco peregrinus [Raptors and owls of Slovakia. The peregrine falcon Falco peregrinus]. Poľovníctvo a rybárstvo 59(11): 37. [In Slovak] PA

 • Harvančík S 2008: Dravce a sovy Slovenska. Sokol bielopazúravý Falco naumanni [Raptors and owls of Slovakia. The lesser kestrel Falco naumanni]. Poľovníctvo a rybárstvo 60(3): 41. [In Slovak] PA

 • Harvančík S 2008: Dravce a sovy Slovenska. Sokol kobcovitý (červenonohý) Falco vespertinus [Raptors and owls of Slovakia. The red-footed falcon Falco vespertinus]. Poľovníctvo a rybárstvo 60(2): 41. [In Slovak] PA

 • Harvančík S 2008: Dravce a sovy Slovenska. Sokol kobec Falco columbarius [Raptors and owls of Slovakia. The merlin Falco columbarius]. Poľovníctvo a rybárstvo 60(4): 39. [In Slovak] PA

 • Harvančík S 2008: Dravce a sovy Slovenska. Sokol lastovičiar Falco subbuteo [Raptors and owls of Slovakia. The hobby Falco subbuteo]. Poľovníctvo a rybárstvo 60(1): 41. [In Slovak] PA

 • Harvančík S & Ambros M 2001: Hniezda pred kamerou [The nests in front of camera]. Ochrana prírody Slovenska 2001(3): 11. [In Slovak] PA

 • Harvančík S & Šnírer L 1978: Na návšteve u sokolov. Sokolia domácnosť [Visiting falcons. Falcon household]. Život 28(36): 46. [In Slovak] PA

 • Jenei R 2009: Hniezdna ponuka pre vybrané druhy vtákov nestavajúce si vlastné hniezda v modelovom území poľnohospodárskej krajiny Podunajskej nížiny [Supply of nests for selected bird species not building their own nests in an agricultural landscape model area of Danubian lowland]. Thesis 47 [Depon. in Department of Ecosozology and Physiotactics Faculty of Natural Sciences Comenius University in Bratislava] [In Slovak with English abstract] QP

 • Karaba E 1983: Teritoriálny boj sokola myšiara (Falco tinnunculus L.) [The territorial fight of the common kestrel (Falco tinnunculus L.)]. Zprávy MOS 41: 113-117. [In Slovak with German summary] SA

 • Karafa R 2009: Hniezdna ponuka pre sokolovité dravce v poľnohospodárskej krajine okresu Šaľa [Nests supply for falcon bird species in agricultural land of Šaľa Region]. Thesis 75 [Depon. in Department of Ecosozology and Physiotactics Faculty of Natural Sciences Comenius University in Bratislava] [In Slovak with English abstract] QP

 • Pospíšilová B 2010: Synantropná populácia sokola myšiara (Falco tinnunculus L. 1758) vo vzťahu k vybraným faktorom prostredia [The synantropic population of common kestrel (Falco tinnunculus L. 1758) on the relation to the selected factors of the environment]. Thesis 87 [Depon. in Department of Ecosozology and Physiotactics Faculty of Natural Sciences Comenius University in Bratislava] [In Slovak with English abstract] QP

 • Prokop P 2002: Čo ovplyvňuje defenzívne správanie sokola myšiara? [What is influencing the defensive behavior of the common kestrel?] Vesmír 81(9): 536. [In Slovak] PA

 • Prommer M Bagyura J Molnár IL Gallai G Szitta T Viszló L Kazi R & Csonka P 2010: A vándorsólyom-védelmi munkacsoport 2009. évi beszámolója [The 2009 report of the working group for peregrine falcon conservation]. Heliaca 7: 49-54. [In Hungarian with English summary] SA

Search
Journal information
Impact Factor


CiteScore 2018: 0.38

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.157
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.331

Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 253 102 0
PDF Downloads 90 41 3