Recent and subrecent diet of the barn owl (Tyto alba) in Slovakia

Open access

Abstract

We completed data on the diet of the barn owl (Tyto alba) predominately from pellets for the period of the last 50 years from Slovakia. We analyzed material from 251 locations and 16 territorial units. The aggregate represents 119,231 pieces of prey from 47 species of mammals (Mammalia, 95.7%) and 58 species of birds (Aves, 3.9%), with a small representation of amphibians, reptiles (Amphibia and Reptilia, 0.2%) and invertebrates (Invertebrata, 0.2%). The obtaining of food among the owls is limited to synanthropic environments and the surrounding agricultural landscape, and the centre of its distribution in the recent period (i.e. the past 50 years: 1965-201 5) has been concentrated mainly on the southern parts of Slovakia. In this environment the common vole (Microtus arvalis, 59.6%) is the primary prey. Additional prey are rodents of the family Muridae: Mus musculus (5.6%), Micromys minutus (2.2%), Apodemus microps (2.2%), A. flavicollis (2.0%), A. sylvaticus (1 .6%) and A. agrarius (1 .5%); insectivores of the family Soricidae: Sorex araneus (6.2%), S. minutus (2.4%), Crocidura leucodon (4.8%) and C. suaveolens (2.8%); and the house sparrow Passer domesticus (2.9%). In the higher situated Turcianska kotlina Basin the species M. arvalis (74.3%) has higher domination, and instead of the white-toothed shrews the water shrews Neomys anomalus (2.8%) and N. fodiens (1 .3%) are more abundantly represented. In 3 localities owls focused on hunting bats; for example, in the church in Ratková the order Chiroptera made up 35.2% of prey. From the subrecent period (i.e. from before more than 50 years ago) we evaluate 4 samples from the territory of Slovakia with 15,601 pieces of prey ofT. alba. Before more than 50 years ago owls were also more abundantly represented at higher elevations in Slovakia, evidence of which is Weisz’s collection of pellets from 1 6 localities in the Ondavská vrchovina Upland in the years 1945 to 1963, but also a registry of data from the 19th and 20th centuries from higher located basins. In 4 samples of food from the subrecent period diversity in the representation of owl prey is higher, accompanied by low domination ofM. arvalis and a more abundant representation of murids from the genera Mus and Apodemus. The oldest sample, dated to the 16th century, is from a church in Žilina-Rudiny

Anděra M, Hanák V & Krátká D 1982: Prízpevek k poznání fauny drobných savcu Vihorlatu. Casopis Národního muzea v Praze [A contribution to knowledge of the fauna of small mammals of the Vihorlat Mts], Rada prírodovedná 151, 4: 185-198. [In Czech with English summary]

Balát F 1956: Potrava sovy pálené (Tyto alba) na jižní Morave a na jižním Slovensku Diet of the barn owl (Tyto alba) in southern Moravia and southern Slovakia]. Zoologické listy 5 (3): 237-258. [In Czech with Russian and German summaries]

Botková A 2011: Drobné cicavce vo východnej casti Žitného ostrova v potrave sov [Small mammals in the eastern part of Žitný ostrov Island in the diet of owls]. Diplomová práca, Univerzita Komenského v Bratislave, prírodovedná fakulta, Katedra ekológie, 96. [In Slovak with English abstract]

Danko Š & Štollman A 1978: Výskyt drobných hmyzožravcov a hlodavcov v juhovýchodnej casti Košickej kotliny zistený na základe rozboru sovích vývržkov [Occurrence of small insectivores and rodents in the south-eastern part of the Košická kotlina Basin determined on the basis of analysis of owl pellets]. Zborník Východoslovenského múzea v Košiciach, séria B - Prírodné vedy 18: 57-62. [In Slovak with Russian and German summaries]

Darolová A 1976: Výskum potravy plamienky driemavej - Tyto alba (Scop., 1769) na južnom Slovensku na základe rozboru vývržkov [Research on the diet of the barn owl - Tyto alba (Scop., 1769) in southern Slovakia on the basis of analysis of pellets]. Biologická olympiáda, Gymnázium Banská Bystrica, 46. [In Slovak]

Demeter G & Obuch J 2004: Recentný výskyt myšovky stepnej (Sicista subtilis) pri Leviciach: 9 [Recent occurrence of the southern birch mouse (Sicista subtilis) near Levice]: 9. In: Kautman J & Stloukal E (eds): Zborník abstraktov z konferencie 10. Feriancove dni. Bratislava, 25.-26.11.2004. Faunima, Bratislava, 32. [In Slovak]

Erfurt J & Stubbe M 1986: Die Areale ausgewählter Kleinsäugerarten in der DDR. Hercyniana N. F., Leipzig 23(3): 257-304.

Flajs T & Obuch J 2015: Reintrodukcia plamienky driemavej (Tyto alba) na sverozápadnom Slovensku: prípadová štúdia [Reintroduction of the barn owl (Tyto alba) in north-western Slovakia: a case study]. Tichodroma 27: 94-99. [In Slovak with English abstract]

Krištofík J & Danko Š 2012: Cicavce Slovenska, rozšírenie, bionómia a ochrana [Mammals of Slovakia, distribution, bionomy and protection]. Veda, Vydavatelstvo SAV, 711. [In Slovak with English summary]

Latková H 2007: Plamienka driemavá v podmienkach horného Záhoria [The barn owl in the upper Záhorie region]. Diplomová práca, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedná fakulta, Katedra ochrany a využívania prírody a krajiny, 108. [In Slovak with English abstract]

Libois RM 1984: Le regime alimentaire de la Chouette effraie. Cahiers d’ Ethologie Appliquee 4 (2): 202.

Mazúr E & Lukniš M 1980: Geomorfologické jednotky. Mapa 1:500 000 [Geomorphological units. Cart 1:500,000], 54-55. In: Atlas Slovenskej socoalistickej republiky, SAV Bratislava, Slovenský úrad geodézie a kartografie, 296. [In Slovak with Russian and English explanations]

Noga M 2005: Význam sledovania osteologických nálezov z potravy dravcov a sov [The importance of monitoring osteological findings from the food of raptors and owls]. Bakalárska práca, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied, Katedra ekológie a enviromentalistiky, 67. [In Slovak with English abstract]

Noga M & Obuch J 2004: Hraboš severský Microtus oeconomus v potrave sov na Slovensku [The root vole Microtus oeconomus in the food of owls in Slovakia], 195-196. In: Bryja J & Zukal J (eds), Zoologické dny Brno 2004, Sborník abstraktu z konference, Ústav biologie obratlovcu AV CR, Brno, 232. [In Slovak]

Obuch J 1980: Potrava sovy obycajnej (Strix aluco) a iné osteologické nálezy z Hornej Nitry [The food of the tawny owl (Strix aluco) and other osteological findings from the Upper Nitra], 104-105. In: Galvánek J & Šimurková A (eds), 15. tábor ochrancov prírody, Prehlad odborných výsledkov, Prievidza, 134. [In Slovak]

Obuch J 1982: Nácrt potravnej ekológie sov (Striges) v strednej casti Turca [An outline of the food ecology of owls (Striges) in the central part of the Turiec]. Kmetianum 6: 81-106. [In Slovak with Russian and German summary]

Obuch J 1992a: Potrava sov v okolí Moldavy nad Bodvou [The owl’s diet in surroundings ofMoldava nad Bodvou town], 190-197. In: Fulín M (ed.): XV. Východoslovenský tábor ochrancov prírody. Prehlad odborných výsledkov. Štós-Porca, 28.7. - 2.8.1991. Okresný koordinacný výbor Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny ošice-vidiek a OÚŽP Košice-vidiek. Moldava nad Bodvou, 222. [In Slovak]

Obuch J 1992b: Porovnanie potravy 4 druhov sov z 3 území CSFR [Diet comparison of four owl species from three regions of the Czechoslovak Federal Republic]. Zprávy MOS, Prerov, 50: 17-25. [in Slovak with English summary]

Obuch J 1995: Materiály k potrave sov v okolí Rimavskej Soboty [Data on the owl’s diet in the surroundings of the Rimavská Sobota town], 109-113. In: Krištín A & Gaálová K (eds): Rimava 1995, Odborné výsledky zoologických a mykologických výskumov, SAŽP & ÚEL, Banská Bystrica & Zvolen, 118. [In Slovak with English summary]

Obuch J 1998: Monitoring cicavcov v Slovenskom krase pomocou analýzy potravy sov [Monitoring of mammals in the Slovenský kras Mts using owl diet analyses], 91-101. In: Urban P (ed.): Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku 3. SAŽP-COPaK Banská Bystrica, Ústav ekológie lesa SAV Zvolen, Stredoslovenská pobocka SZS SAV Zvolen. Banská Bystrica, 156. [In Slovak]

Obuch J 2000: Potrava sov v Driencanskom krase a v okolitých územiach [The diet of owls in the Driencanský kras Mts and surrounding areas (southcentral Slovakia)], 255-266. In: Kliment J (ed): Príroda Driencanského krasu, Banská Bystrica, 280. [In Slovak with English abstract]

Obuch J 2002: Cicavce (Mammalia) v potrave sov (Strigiformes) vo Velkej Fatre [The Mammals (Mammalia) in diet of owls (Strigiformes) in the Velká Fatra Mts]. Matthias Belius Univ. Proc. 2, Suppl. 1: 219-229. [In Slovak with English abstract]

Obuch J 2014: Ako sme s Gabom našli myšovku stepnú [How we discovered southern birch mouse with Gabo]. Dravce a sovy 10 (2): 23-25. [In Slovak with English summary]

Obuch J & Darola J 1980: Poznatky o zložení a vývoji teriofauny Gaderskej doliny na základe osteologických nálezov [Notions on the composition and evolution of terriofauna of the Gaderská dolina Valley on the basis of osteologic deposits]. Výskum prírody, ochrana prírody, Bratislava 3C: 325-354. [In Slovak with Russian, German and English summary]

Obuch J & Dorica J 2011: Potrava plamienky driemavej (Tyto alba) zo 16. storocia v Kostole sv. Štefana krála v Žiline-Dolných Rudinách [Diet of the barn owl (Tyto alba) from the 16th century in the Church of St. Stephen the King in Žilina -Dolné Rudiny], 164 . In: Bryja J, Rehák Z & Zukal J (eds): Zoologické dny Brno 2011, Sborník abstraktu z konference, Ústav biologie obratlovcu AV CR, Brno, 282. [In Slovak]

Obuch J & Kadlecík J 1997: Letný výskyt netopierov v budovách Turca [Summer occurrence of bats in buildings in the Turiec area (NW Slovakia)]. Vespertilio 2: 51-58. [In Slovak with English abstract]

Obuch J & Kürthy A 1995: Potrava troch druhov sov spolocne sídliacich v budovách [Food of three species of owls commonly settled in buildings]. Buteo 7: 27-36. [In Slovak]

Obuch J & Uhrin M 1997: Príspevok k faune drobných cicavcov Novohradu (Insectivora, Chiroptera, Rodentia) [A contribution on the small mammal fauna of Novohrad (Insectivora, Chiroptera, Rodentia)], 95-103. In: Urban P & Hrivnák R (eds): Poiplie, Zborník odborných výsledkov zo stretnutia prírodovedcov Novohrad 1996 a Poiplie 1997, SAŽP, Banská Bystrica, 149. [In Slovak]

Obuch J & Matis Š 1998: Nácrt potravy plamienky driemavej (Tyto alba) v Košickej kotline [An outline of the diet of the barn owl (Tyto alba) in the Košická kotlina Basin]. Natura carpatica 39: 263-272. [In Slovak with English summary]

Petrželková KJ, Obuch J & Zukal J 2004: Does the barn owl (Tyto alba) selectively predate individual great mouse-eared bats (Myotis myotis)? Lynx (Praha), n. s. 35: 123-132.

Poprach K 2008: Sova pálená [The barn owl]. Tyto, Nenakonice, 400. [In Czech with English summary] Pucek Z & Raczynski J 1983: Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce [Atlas of mammals distributin in Poland]. PAN, Warszawa, 188.[In Polish with English summary]

Roulin A 2015: Spatial variation in the decline of European birds as shown by the barn owl Tyto alba diet. Bird Study 62: 271-275.

Roulin A & Christe P 2013: Geographic and temporal variation in the consumption of bats by European barn owls. Bird Study 60: 561-569.

Sanitár M 2001: Analýza potravy a význam sov (Strigiformes) v dvoch oblastiach Slovenska (Zvolenská kotlina a Ipelská pahorkatina) [Analysis of the diet and importance of owls (Strigiformes) in two areas of Slovakia (Zvolenská kotlina Basin and the Ipelská pahorkatina Hills)]. Diplomová práca, FEE TU Zvolen, 40. [In Slovak with English abstract]

Sárossy M 1999a: Rozšírenie a ochrana plamienky driemavej (Tyto alba) na Slovensku [Distribution and protection of the barn owl (Tyto alba) in Slovakia]. Diplomová práca, FEE TU Zvolen, 77. [In Slovak]

Sárossy M 1999b: Plamienka driemavá na Slovensku. Stav poznatkov o rozšírení, pocetnosti a ochrane do roku 2000 [The barn owl in Slovakia. State of knowledge on distribution, abundance and protection to year 2000]. Plamienka, Zvolen, 18. [In Slovak]

Sárossy M 1999c: Plamienka driemavá (Tyto alba). Prehlad údajov o výskyte plamienky na Slovensku zaznamenaných do roku 2000 [The barn owl (Tyto alba). An overview of data on the occurrence of the barn owl in Slovakia recorded to the year 2000]. Plamienka, Zvolen, 35. [In Slovak]

Schaefer 1933: Eine interessante Beutetierliste der Schleiereule am Fusse der Hohen Tatra. Zoologische Anzeiger 101(5/6): 164-167.

Schmidt E 1973: Die Nahrung der Schleiereule (Tyto alba) in Europe. Angewandte Zoolgie 60: 43-70.

Schmidt E & Sipos G 1971: Kleinsäugerfaunistische Angaben aus Hernadbecken auf Grund der Gewölluntesuchungen der Schleiereulen (Tyto alba Scop.). Tiscia (Szeged) 6: 101-108.

Schmidt E & Štollmann A 1972: Potrava plamienky driemavej (Tyto alba guttata Brehm, 1831) v Turcianskej kotline [Diet of the barn owl (Tyto alba guttata Brehm, 1831) in the Turcianská kotlina Basin]. Prírodovedný zborník Slovenského národného múzea 18: 139-142. [In Slovak with German summary]

Shannon CE & Weaver W 1949: The mathematical theory of communication. The University of Illinois Press, Urbana, 125.

Šipöcz T 2004: Zber. Databázový program, Verzia 3. [Collection. Database program. Version 3]. Botanical Garden, Comenius University, Blatnica. [In Slovak]

Tatarinov KA 1960: Pitanie sipuchi, Tyto alba (Scop.), v severnich rajonach Panonskoj nizmennosti [Diet of the barn owl in the north part of Panonia lowland]. Trudy problemnych i tematiceskich sovešcanij ZIN 9: 230-232. [In Russian]

Tirinda A 1993: Drobné zemné cicavce v potrave niektorých druhov sov v okolí Galanty [Micromammals as components of food of some owls in the Galanta district]. Tichodroma 5: 95-101. [In Slovak with English summary]

Uhrin M, Benda P, Obuch J & Urban P 2002: K poznaniu fauny cicavcov Driencanského krasu a okolia (stredné Slovensko) [Mammals fauna of the Driencanský kras Karst Region and surrounding areas (central Slovakia)]. Lynx (Praha), n. s. 33: 193-247. [In Slovak with English abstract]

Uttendörfer O 1952: Neue Ergebnisse über die Ernährung der Greifvögel und Eulen. Ver. Eugen Ulmer, Stuttgart, 189.

Veselovský T 2014: Co sa stalo s plamienkou? [What has happened to the barn owl?] Dravce a sovy 10 (2): 21-22. [In Slovak with English summary]

Vohralík V 2002: Distribution, skull morphometrics and systematic status of an isolated population of Apodemus microps (Mammalia: Rodentia) in NW Bohemia, Czech Republic. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 66: 67-80.

Vondrácek J & Hošek V 1984: Príspevek k potravní ekologii sovy pálené [Tyto alba guttata (Brehm)] z oblasti jižního Slovenska [Contribution to foraing ecology of the barn owl [Tyto alba guttata (Brehm)] in southern Slovakia]. Ochrana prírody 5: 135-147. [In Czech with Russian, German and English summary]

Vongrej S 2015: Aké sú príciny silného poklesu populácie plamienky driemavej na Hornom Záhorí? [What are the reasons for the strong decline in the population of barn owls in the Upper Záhorie?] Vtáky 10 (4): 6-7. [In Slovak]

Yalden DW 2009: The analysis of owl pellets, 4th edition. The Mammal Society, London, 28.

Raptor Journal

The Journal of Raptor Protection of Slovakia

Journal Information

CiteScore 2018: 0.38

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.157
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.331

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 335 252 32
PDF Downloads 213 202 15