Analysis of Refugee Students’ Interest, Attitudes and Learning in Social Sciences Lessons from the Perspectives of Teachers and Students

Open access

Summary

The aim of this study is to examine the interest, attitudes and learning of refugee students living in Turkey towards social sciences lessons from the perspectives of both teachers and students. This phenomenological study was carried out with 20 refugee students in 10 different public schools in Trabzon province, in the 2016–2017 spring term. In addition, 13 social sciences teachers working in these schools participated in the study. The participants were chosen via the purposeful sampling method of criterion sampling. An open-ended interview form was applied in the data collection phase, and the data were analysed through content analysis. The findings revealed that the social sciences teachers had problems in communicating with refugee students due to language barriers, and they were unable to apply individualized instruction with these students due to the limitations of the curriculum. It was further established that the refugee students had a particular difficulty in learning Turkish history and culture-related topics, because they were exposed to these subjects for the first time. On the other hand, it came to light that the students performed better when social sciences teachers taught their lessons using simpler terminology, assisted with visuals. As the results of the study highlight the fact that the social sciences curriculum is too intensive to allow for individualized instruction, it is suggested that additional studies should be carried out with refugee students; moreover, refugee students may be peer-educated with the help of other refugee students who can speak Turkish.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Akpınar M. & Kaymakcı S. (2012). Ülkemizde sosyal bilgiler öğretiminin genel amaçlarına karşılaştırmalı bir bakış [A comparative view of basic aims of social sciences teaching in our country]. Kastamonu Eğitim Dergisi [Kastamonu Education Journal] 20(2) 605–627.

 • Aktekin S. (Ed.) (2017). Sınıfında yabancı öğrenci bulunan öğretmenler için el kitabı [A handbook for teachers whose classes include foreign students]. Ankara: T.C. Milli Eğitim Bakanlığı.

 • Çelik S. (2017 May). In the discussion on “doing diversity” in education how do English language teaching programs measure up? Paper presented at the 4th annual Conference on Sustainable Multilingualism: Language Culture and Society Kaunas Lithuania.

 • Çepni S. (2013). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş [Introduction to research and project studies] (3rd ed.). Trabzon Turkey: Celepler Publishing.

 • Ekiz D. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri yaklaşım yöntem ve teknikler [Scientific research methods approach method and techniques]. Ankara: Anı Publishing.

 • Erdem C. (2017). Sınıfında mülteci öğrenci bulunan sınıf öğretmenlerinin yaşadıkları öğretimsel sorunlar ve çözüme dair önerile [Educational challenges class teachers face in classes with refugee students and suggested solutions]. Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi [Medeniyet Educational Research Journal] 1(1) 26–42.

 • Gencer E. T. (2017). Göç ve eğitim üzerine bir değerlendirme: Suriyeli çocukların eğitim gereksinimi ve okullaşma süreçlerinde karşılaştıkları güçlükler [An evaluation on immigration and education: Education need of Syrian children and challenges they face in the schooling process]. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi [The Journal of International Social Research] 10 54 839–851.

 • Gülüm K. & Akçalı H. (2017). Balıkesir’deki mülteci çocukların eğitim sorunları [Educational challenges of refugee children in Balıkesir] Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Afro-Avrasya Özel Sayısı [Yüzüncü Yıl University Journal of Social Sciences Institution Afro-Eurasian Special Edition] 127–136.

 • İmamoğlu V. H. & Çalışkan E. (2017) Yabancı uyruklu öğrencilerin devlet okullarında ilkokul eğitimine dair öğretmen görüşleri: Sinop İli Örneği [Teacher views on foreign national students’ education in public schools: Sinop Province Case]. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi [Journal of Social Sciences] 7(2) 529–546.

 • Merriam S. B. (2009). Qualitative research: A guide to design and implementation. San Francisco: Jossey-Bass.

 • Miles M. B. & Huberman A. M. (1994). Qualitative data analysis. London: Sage.

 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2005a). İlköğretim sosyal bilgiler dersi 4–5. sınıflar öğretim programı (taslak basım) [Primary school social sciences 4th and 5th grade curriculum (draft)]. Ankara: Author.

 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2005b). İlköğretim sosyal bilgiler dersi 6–7. sınıflar öğretim programı ve kılavuzu (taslak basım) [primary school social sciences 6th and 7th grade curriculum (draft)]. Ankara: Author.

 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2018). Sosyal bilgiler dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 4 5 6 ve 7. sınıflar) [Social sciences curriculum (primary and elementary school 4th 5th 6th and 7th grades]. Ankara: Author.

 • Özer Y. Y. Komşuoğlu A. & Ateşok Ö. D. (2016). Türkiye’deki Suriyeli çocukların eğitimi: sorunlar ve çözüm önerileri [Education of Syrian children in Turkey: issues and solution suggestions]. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi [Journal of Academic Social Science] 4(37) 34–42.

 • Paksoy M. H. Paksoy S. & Özçalıcı M. (2012). Türkiye’de yükseköğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin sosyal sorunları: GAP bölgesi üniversiteleri örneği [Social problems of foreign national students attending higher education in Turkey: A case of Southeastern Anatolian Project regional universities]. KSÜ İİBF Journal 2(2) 85-94.

 • Patton M. Q. (2002). Qualitative research & evaluation methods. Thousand Oaks CA: Sage.

 • Sağlam İ. H. & Kanbur İ. N. (2017). Sınıf öğretmenlerinin mülteci öğrencilere yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi [An evaluation of class teachers’ attitudes towards refugee students from various aspects]. Sakarya University Journal of Education 7(2) 310–323.

 • Şahin C. (2001). Yurt dışı göçün bireyin psikolojik sağlığı üzerindeki etkisine ilişkin kuramsal bir inceleme [An abstract evaluation of effects of immigration to individuals physiology]. Journal of Gazi Educational Faculty 21(2) 57–67.

 • Sarıtaş E. Şahin Ü. & Çatalbaş G. (2016). İlkokullarda yabancı uyruklu öğrencilerle karşılaşılan sorunlar [Challenges experienced with foreign national students in primary schools]. Pamukkale University Journal of Social Sciences 25(1) 208–229.

 • Seydi A. R. (2014). Türkiye’nin Suriyeli sığınmacıların eğitim sorununun çözümüne yönelik izlediği politikalar [Turkey’s policies regarding the solution of Syrian refugees’ education problems]. Süleyman Demirel University Faculty of Science and Letters Journal of Social Sciences 31 267–305.

 • Tamer G. M. (2017). Geçici koruma kapsamındaki Suriyeli çocukların Trabzon devlet okullarındaki durumu [The situation of Syrian children who are under temporary protection in Trabzon Public Schools]. Göç Dergisi 4(1) 119–152.

 • Taneri A. & Tangülü Z. (2017). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin sığınmacılara bakış açılarının incelenmesi [An evaluation of primary school 4th grade students’ views on refugees]. Adıyaman University Journal of Social Sciences 9(25) 187–214.

 • Topkaya Y. & Akdağ H. (2016). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının Suriyeli sığınmacılar hakkındaki görüşleri [Views of social sciences preservice teachers on Syrian refugees]. Çankırı Karatekin University Journal of Institute of Social Sciences 7(1) 767–786.

 • Yavuz Ö. & Mızrak S. (2016). Acil durumlarda okul çağındaki çocukların eğitimi: Türkiye’deki Suriyeli mülteciler örneği [Education of school age children in emergencies: Case of Syrian refugees in Turkey]. Göç Dergisi 3(2) 175–199.

 • Yıldırım A. & Şimşek H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri [Qualitative research methods in social sciences] (9th ed.). Ankara: Seçkin Publishing.

 • Zanker H. Z. (2008). Why do people migrate? A review of the theoretical literature. Retrieved from https://mpra.ub.uni-muenchen.de/28197/1/MPRA_paper_28197.pdf.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 436 271 1
PDF Downloads 201 127 1