The Use of Log-linear Analysis for Pregnancy Prediction

Open access

Abstract

Log-linear analysis is a practical tool for examining relationships, successfully applied in many fields of science. This paper discusses the topic of estimation of the chance of getting pregnant in couples that underwent ART insemination. The authors focus on finding significant interactions between variables, on the basis of which statistical models are built. With the use of results of log-linear analysis, a model predicting the chances of achieving a clinical pregnancy that contained interactions was successfully built. Moreover, it was more complete than the model obtained with the use of logistic regression alone.

Adarabioyo, M. I. (2014). Application of log-linear model to determinants of child mortality in Nigeria. International Journal of Scientific Research and Innovative Technology, 1(1), 34–44.

Bąk, I. (2013). Czynniki determinujące wydatki gospodarstw domowych emerytów na rekreację i kulturę. Wiadomości Statystyczne, 1, 16–28.

Brzezińska, J. (2012). Analiza logarytmiczno-liniowa w badaniu przyczyn umieralności w krajach UE. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia, 19(242), 240–246.

Brzezińska, J. (2014). Wykorzystywanie modeli logarytmiczno-liniowych do analizy bezrobocia w Polsce w latach 2004–2012. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia, 22(327), 95–103.

Ćwirlej-Sozańska, A., Sozański, B., & Wilmowska-Pietruszyńska, A. (2016). Application of the log-linear analysis to choose determinants of disability among the elderly residents of south-eastern Poland. Medical Review, 14(4), 416–426. doi: 10.15584/medrev.2016.4.5

Depta, A., & Staniec, I. (2014). Identyfikacja czynników decydujących o jakości życia studentów łódzkich uczelni. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia, 23(328), 238–246.

Foryś, I. (2012). Wykorzystanie analizy log-liniowej do wyboru czynników deter-minujących atrakcyjność cenową mieszkań w obrocie wtórnym na przykładzie lokalnego rynku mieszkaniowego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia, 19(242), 426–435.

Hu, J., Joshi, A., & Johnson, V. E. (2009). Log-linear models for gene association. Journal of the American Statistical Association, 104(486), 597–607.

Kaczmarek, E., & Małkiewicz, E. (2005). Przydatność modelowania log-liniowego do wieloczynnikowej analizy epidemiologicznej – przykład badania populacyjnego występowania rozszczepów podniebienia pierwotnego i/lub wtórnego w latach 1998–1999 w Polsce. Dental and Medical Problems, 42(3), 419–424.

Kass, P. H., Strombeck, D. R., Farver, T. B., & Ardans, A. (1985). Application of the log-linear model in the prediction of the antinuclear antibody test in the dog. American Journal of Veterinary Research, 46(11), 2336–2339.

Milewska, A. J., Jankowska, D., Citko, D., Więsak, T., Acacio, B., & Milewski, R. (2014). The use of principal component analysis and logistic regression in prediction of infertility treatment outcome. Studies in Logic, Grammar and Rhetoric. Logical, Statistical and Computer Methods in Medicine, 39(52), 7–23.

Milewska, A. J., Jankowska, D., Cwalina, U., Więsak, T., Morgan, A., Milewski, R. (2013). Analyzing outcome of intrauterine insemination treatment by application of Cluster Analysis or Kohonen Neural Networks. Studies in Logic, Grammar and Rhetoric. Logical, Statistical and Computer Methods in Medicine, 35(48), 7–25.

Milewska, A. J., Jankowska, D., Więsak, T., Acacio, B., & Milewski, R. (2017). The application of multinomial logistic regression models for the assessment of parameters of oocytes and embryos quality in predicting pregnancy and miscarriage. Studies in Logic, Grammar and Rhetoric. Logical, Statistical and Computer Methods in Medicine, 51(64), 7–18.

Milewski, R., Milewska, A. J., Czerniecki, J., Leśniewska, M., & Wołczyński, S. (2013). Analysis of the demographic profile of patients treated for infertility using assisted reproductive techniques in 2005–2010. Ginekologia Polska, 84(7), 609–614.

Milewski, R., Milewska, A. J., Domitrz, J., & Wołczyński, S. (2008). In vitro fertilization ICSI/ET in women over 40. Przegląd Menopauzalny, 7(2), 85–90.

Ogus, E., & Yazici, A. C. (2011). Comparison of log-linear analysis and Correspondence analysis in two-way contingency tables: a medical application. Balkan Medical Journal, 28, 143–147.

Półtorak, M. (2007). Modele log-liniowe i ich zastosowania w psychologii. Przegląd Psychologiczny, 50(1), 25–44.

Radwan, J., & Wołczyński, S. (Ed.). (2011). Niepłodność i rozród wspomagany. Poznań, Polska: Termedia Wydawnictwa Medyczne.

Salamaga, M. (2008). Wykorzystanie analizy log-liniowej do wyboru czynników opisujących sytuację ekonomiczną gospodarstw domowych. Przegląd Statystyczny, 55(4), 40–51.

Staniec, J., & Żółtowski, J. (2016). Wykorzystanie analizy log-liniowej do wyboru czynników determinujących współpracę w przedsiębiorczości technologicznej. Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia, 27(427), 215–223.

Stanisz, A. (2007). Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny, Tom 3. Analizy wielowymiarowe. Kraków: Stat-Soft Polska.

Tiensuwan, M., Yimprayoon, P., & Lenbury, Y. (2005). Application of log-linear models to cancer patients: a case study of data from the National Cancer Institute. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health, 36(5), 1283–1291.

Tomczyk, E., & Widłak, M. (2010). Konstrukcja i własności hedonicznego indeksu cen mieszkań dla Warszawy. Bank i Kredyt, 1, 99–128.

Zam, S., & Tiensuwan, M. (2018). Application of log-linear models to pneumonia patients: a case study of Jigme Dorji Wangchuck National Referral Hospital (JDWNRH) in Bhutan. Journal of Physics: Conference Series, 1039(1):012030. doi: 10.1088/1742-6596/1039/1/012030

Studies in Logic, Grammar and Rhetoric

The Journal of University of Bialystok

Journal Information


Cite Score 2017: 0.28

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.136
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.293

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 91 91 25
PDF Downloads 53 53 13