Polish “Entrepreneur” and EU “Undertaking”: Multilingualism and Differences in Legal Identification

Open access

Abstract

The European Union and its member-states’ involvement in the economic sphere, manifesting itself in establishing the rules of entrepreneurs’ functioning – their responsibilities and entitlements – requires a precise determination of the addressees of these standards. Proper identification of an entrepreneur is a condition of proper legislation, interpretation, application, control and execution of the law. In this context it is surprising that understanding the term entrepreneur in Polish law and in EU law is not the same, and divergences and differences in identification are fundamental. This fact formed the objective of this article. It is aimed at pointing at key differences in the identification of an entrepreneur between Polish and EU law, explaining the reasons for different concepts, and also the answer to the question: May Poland, as an EU member-state, identify the entrepreneur in a different way than the EU?

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Annual Report on European SMEs 2015/2016http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/performance-review-2016_pl. accessed 15.06. 2017

 • Barcik J. and Wentkowska A. (2008). Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony. Warszawa: C.H. Beck.

 • Bellamy C. and Child G.D. and Rose V. and Roth P. (2008). European Community Law of Competition. New York: Oxford University Press.

 • Brodecki Z. (2000). Wpływ integracji europejskiej na sposób myślenia prawniczego [in:] Mik C. (ed.) (2000). Europeizacja prawa krajowego. Wpływ integracji europejskiej na klasyczne dziedziny prawa krajowego. Toruń: TNOiK.

 • Barcz J. (2006). Swoboda przedsiębiorczości [in:] Barcz J. (ed.) (2006). Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe. Prawo materialne i polityki. Warszawa: Prawo i Praktyka Gospodarcza.

 • Cała-Wacinkiewicz E. (2007). Konstrukcja normatywna swobody przedsiębiorczości w UE na tle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości [in:] Sławik K. (ed.) (2007). Działalność gospodarcza – kluczowe problemy. Warszawa: Difin.

 • Chalmers D. and Hadjiemmanuil C. and Maduro M.P. and Monti G. (2006). European Union Law: Text and Materials. Cambridge: Cambridge University Press.

 • Craig P. and de Burca G. (2003). EU Law: Text Cases and Materials. New York: Oxford University Press.

 • Cieśliński A. (2001). Stosowanie prawa wspólnotowego – wyzwanie dla prawnika praktyka. “Radca Prawny” 2001 (4).

 • Doczekalska A. (2006). Interpretacja wielojęzycznego prawa Unii Europejskiej. “Europejski Przegląd Sądowy” 2006 (5).

 • Etel M. (2012). Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim i prawie Unii Europejskie oraz w orzecznictwie sądowym. Warszawa: Wolters Kluwer.

 • Etel M. (2013). Acquisition and loss of the public law status of entrepreneur – interpretation problems of public commercial law in Poland. “Studies in Logic Grammar and Rhetoric” 2013 (33).

 • Etel M. (2014). Undertaking conducting and terminating economic activity in Poland. Białystok: Temida 2.

 • Etel M. (2016). Prawo działalności gospodarczej jako instrument rozwoju przedsiębiorczości [in:] Powałowski A. (ed.) (2016). Prawne instrumenty oddziaływania na gospodarkę. Warszawa: C.H. Beck.

 • Faull J. and Nikpay A. (2007). The EC Law of Competition. New York: Oxford University Press.

 • Fiedorow D. (2008). Wykładnia celowościowa prawa wspólnotowego w orzecznictwie sądów UE [in:] Mik C. (ed.) (2008). Wykładnia prawa Unii Europejskiej. Toruń: TNOiK.

 • Fryźlewicz M. (2008). Znaczenie komparatystyki językowej w wykładni sądów luksemburskich [in:] Mik C. (ed.) (2008). Wykładnia prawa Unii Europejskiej. Toruń: TNOiK.

 • Grabowski J. and Kieres L. and Walaszek-Pyzioł A. (ed.) (2013). Publiczne prawo gospodarcze. Tom 8a. Warszawa: C.H. Beck.

 • Grabowski J. and Kieres L. and Walaszek-Pyzioł A. (ed.) (2013). Publiczne prawo gospodarcze. Tom 8b. Warszawa: C.H. Beck.

 • Gronkiewicz-Waltz H. and Wierzbowski M. (ed.) (2009). Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne. Warszawa: LexisNexis.

 • Grzeszczak R. (2004). Miejsce parlamentów narodowych w architekturze instytucjonalnej WE/UE – scenariusz zmian [in:] Mik C. (ed.) (2004). Unia Europejska w dobie reform. Konwent Europejski. Traktat Konstytucyjny. Biała Księga w sprawie rządzenia Europą. Toruń: TNOiK.

 • Jacyszyn J. (2003). Przedsiębiorca a wolny zawód “Rejent” 2003 (10).

 • Judgement of the ECJ of 16 June 1987. 118/85. Lex No 129551.

 • Judgement of the ECJ of 23 April 1991. C-41/90. Lex No 123847.

 • Judgement of the ECJ of 11 December 1997. C-55/96. Lex No 114007.

 • Judgement of the ECJ of 18 June 1998. C-35/96. Lex No 111736.

 • Judgement of the ECJ of 11 July 2006. C-205/03. Lex No 226721.

 • Judgement of the ECJ of 3 April 2008. C-187/07. Lex No 377125.

 • Judgement of the ECJ of 1 July 2008. C-49/07. Lex No 410033.

 • Judgement of the Supreme Administrative Court of 18 August 2005. OSK 1850/04. Lex No 209379.

 • Judgement of the Supreme Court of 12 May 2005. I UK 258/04. Lex No 171435.

 • Kalisz A. (2010) Interpretacja prawa Unii Europejskiej [in:] Wróbel A. (ed.) (2010). Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy. Tom I. Warszawa: Wolters Kluwer.

 • Katner W.J. (2003). Prawo działalności gospodarczej. Komentarz. Orzecznictwo. Piśmiennictwo. Warszawa: LexisNexis.

 • Katner W.J. (2007). Pojęcie przedsiębiorcy – polemika. “Przegląd Prawa Handlowego” 2007 (4).

 • Kawka I. (2015) Gospodarcza działalność usługowa w prawie polskim w świetle unijnych swobósd przedsiębiorczości i świadczenia usług. Warszawa: Wolters Kluwer.

 • Kennelly B. and Lee S. and Riches P. and Vaughan D. (2006). EU Competition Law: General Principles. New York: Oxford University Press.

 • Kosikowski C. (2000). Prawo działalności gospodarczej. Komentarz. Warszawa: LexisNexis.

 • Kosikowski C. (2010). Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej. Warszawa: LexisNexis.

 • Kowalik-Bończyk K. (2005). Prowspólnotowa wykładnia prawa polskiego. “Europejski Przegląd Sądowy” 2005 (3).

 • Kukuryk K. (2000). Kilka uwag na temat sądowej wykładni prawa [in:] Mik C. (ed.) (2000) Europeizacja prawa krajowego. Wpływ integracji europejskiej na klasyczne dziedziny prawa krajowego. Toruń: TNOiK.

 • Masło K. (2008). Wykładnia autonomiczna w prawie Unii Europejskiej [in:] Mik C. (ed.) (2008). Wykładnia prawa Unii Europejskiej. Toruń: TNOiK.

 • Mik C. (2000). Europejskie prawo wspólnotowe. Zagadnienia teorii i praktyki. Tom I. Warszawa: C.H. Beck.

 • Mik C. (ed.) (2006). Pytania prejudycjalne w orzecznictwie ETS. Funkcjonowanie procedury prejudycjalnej w Polsce. Toruń: TNOiK.

 • Mik C. (ed.) (2008). Wykładnia prawa Unii Europejskiej. Toruń: TNOiK.

 • Miąsik D. (2008). Sprawa wspólnotowa przed sądem krajowym. “Europejski Przegląd Sądowy” 2008 (9).

 • Morawski L. (2010). Zasady wykładni prawa. Toruń: TNOiK.

 • Mulders L. (2008). Translation At the Cort of Justice of the European Communities [in:] Prechal S. and van Roermund B. (ed.) (2008). The Coherence of EU Law. The Search for Unity in Divergent Concepts. New York: Oxford University Press.

 • Odudu O. (2006). The Boundaries of EC Competition Law: The Scope of Article 81. New York: Oxford University Press.

 • Regulation of the President of the Council of Ministers of 20 June 2002 on “The Rules of Legislative technique” (consolidated text Dz. U. of 2016 item 283 as amended).

 • Resolution of the Supreme Court of 18 December 1992. III AZP 25/92. Lex No 23005.

 • Semeniuk A. (2008). Wykładnia przepisów WE o współpracy sądowej w sprawach cywilnych [in:] Mik C. (ed.) (2008). Wykładnia prawa Unii Europejskiej. Toruń: TNOiK.

 • Shaw J. and Hunt J. and Wallace C. (2007). Economic and social law of the European Union New York: Oxford University Press.

 • Strzyczkowski K. (1999). Instytucje prawa działalności gospodarczej. Uwagi o projekcie ustawy Prawo działalności gospodarczej “Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 1999 (4).

 • Strzyczkowski K. (2009). Prawo gospodarcze publiczne Warszawa: LexisNexis.

 • Szwarc-KuczerM. (2008). Komentarz do art. 43 TWE [in:]Wróbel A. (ed.) (2008). Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. Komentarz. Tom I. Warszawa: Wolters Kluwer.

 • Szydło M. (2002). Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim. “Przegląd Sądowy” 2002 (7–8).

 • Szydło M. (2007). Krajowe prawo spółek a swoboda przedsiębiorczości. Warszawa: LexisNexis.

 • The Act on the Freedom of Entrepreneurial Activity of 2 July 2004 r. (consolidated text: Dz. U. z 2016 item 1829 as amended).

 • Walaszek-Pyzioł A. (2009). Status prawny przedsiębiorcy w świetle projektu ustawy – Prawo działalności gospodarczej. “Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 1999 (5).

 • Whish R. (2009). Competition Law. New York: Oxford University Press.

 • Wróbel A. (2010). Pytania prawne sądów państw członkowskich do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej [in:] Wróbel A. (ed.) (2010). Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy. Tom I. Warszawa: Wolters Kluwer.

 • Zdyb M. (1997). Publiczne prawo gospodarcze. Kraków–Lublin: Zakamycze.

Search
Journal information
Impact Factor


Cite Score 2018: 0.29

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.138
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.358

Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 170 77 4
PDF Downloads 89 53 1