The Use of Correspondence Analysis in Assessing the Antecedents of Innovativeness in Public Hospitals

Open access

Abstract

The aim of the study presented in this article is to show correspondence analysis as a method useful in the diagnosis of coexistence of category variables in antecedents of innovativeness, with the positions of the respondents representing various medical professions in hospitals. Primary data obtained in the course of empirical research, carried out using a questionnaire study on a sample of 459 respondents representing 8 public hospitals in Poland, is used to this aim. To follow up on the achievements of the analysis, literature on the issue of innovativeness and its antecedents was also used. The results of the correspondence analysis allows one to confirm the thesis of the different opinions of doctors, nurses/midwives and managers regarding the level of significance of antecedents of innovativeness, where for doctors and managers in this context the most important is financial optimization, and for nurses the improvement of the quality of medical services. The results may provide an important clue to the chief executives of hospitals in the context of further changes and innovativeness necessary to achieve the desired efficiency of these organizations.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Balicki A. (2009). Statystyczna analiza wielowymiarowa i jej zastosowania społeczno-ekonomiczne. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

 • Berthon P. Hulbert J. M. & Pitt L. F. (1999). To Serve or Create? Strategic Orientations toward Customers and Innovativeness. California Management Review 42 37–58.

 • Blake B. F. Neuendorf K. A. & Valdiserri C. M. (2003). Innovativeness and variety of internet shopping. Internet Research: Electronic Networking Applications and Policy 13 156–169.

 • Djellal F. & Gallouj F. (2007). Innovation in hospitals: a survey of literature. The European Journal of Health Economics 8 181–193.

 • Frączkiewicz-Wronka A. (Ed.). (2009). Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce ochrony zdrowia. Kraków: Wolters Kluwer Polska.

 • Gatnar E. & Walesiak M. (Eds.). (2011). Analiza danych jakościowych i symbolicznych z wykorzystaniem program R. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

 • Goldsmith R. E. & Hofacker C. F. (1991). Measuring consumer innovativeness. Journal of Academy of Marketing Science 19 209–221.

 • Greenacre M. J. (1984). Theory and Applications of Correspondence. London: Academic Press.

 • Greenacre M. J. (1993). Correspondence Analysis in practice. London: Bulletin of Sociological Methodology Academic Press.

 • Greenacre M. J. (2009). Power transformations in correspondence analysis. Computational Statistics and Data Analysis 53(8) 3107–3116.

 • Hill M. O. (1974). Correspondence Analysis: A Neglected Multivariate Method. Journal of the Royal Statistical Society. Series C (Applied Statistics) 23(3) 340–354.

 • Hoffman D. L. & Franke G. R. (1986). Correspondence Analysis: Graphical Representation of Categorical Data in Marketing Research. Journal of Marketing Research 13 213–227.

 • Hurley R. F. & Hult G. T. M. (1998). Innovativeness Market Orientation and Organizational Learning: An Integration and Empirical Examination. Journal of Marketing 62 42–54.

 • Hurt H. Y. Joseph K. & Cook C. D. (1977). Scales for the measurement of innovativeness. Human Communication Research 4 58–65.

 • Jończyk J. A. (2013). Istota innowacji w publicznych szpitalach. Studia Ekonomiczne. Zarządzanie publiczne: koncepcje metody techniki 169 42–51.

 • Jończyk J. A. (2015). The Impact of Human Resource Management on the Innovativeness of Public Hospitals in Poland. Procedia – Social and Behavioral Sciences 213 1000–1007.

 • Legge K. (1994). Managing culture: fact or fiction? In K. Sisson (Ed.) Personnel Management: A Comprehensive Guide to Theory and Practice in Britain (pp. 397–433). San Francisco CA: Blackwell.

 • Lumpkin G. T. & Dess G. (1996). Clarifying the entrepreneurial orientation construct and linking it to performance. Academy of Management Review 21(1) 135–172.

 • Machowska-Szewczyk M. & Sompolska-Rzechuła A. (2010). Analiza korespondencji w badaniu osób dokonujących zakupów przez Internet. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroławiu. Ekonometria 141(29) 9–20.

 • Migała-Warchoł A. & Cichocka I. (2008). Wykorzystanie analizy korespondencji do opisu jakości życia mieszkańców województwa podkarpackiego. In Materiały Krajowej Konferencji Naukowej. Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Kielce: Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego.

 • Milewska A. J. Jankowska D. Górska U. Milewski R. & Wołczyński S. (2012). Graphical representation of the relationships between qualitative variables concerning the process of hospitalization in the gynecological ward using correspondence analysis. Studies in Logic Grammar and Rhetoric. Logical Statistical and Computer Methods in Medicine 29(42) 7–25.

 • Nenadić O. & Greenacre M. J. (2007). Correspondence Analysis in R with two- and three-dimensional Graphics: The ca Package. Journal of Statistical Software 20(3) 1–13.

 • Olszewska A. M. & Gryko-Nikitin A. (2014). Pomiar postrzegania jakości kształcenia uczelni wyższej na danych porządkowych z wykorzystaniem środowiska R. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroławiu. Taksonomia 328 273–281.

 • Olszewska A. M. (2015). Zastosowanie analizy korespondencji do badania związku pomiędzy zarządzaniem jakością a innowacyjnością przedsiębiorstw. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroławiu. Taksonomia 385 187–194.

 • Panek T. (2009). Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

 • Pocztowski A. (2013). Adding Value from Human Resource Development in International Assignment. Argumenta Oeconomica Cracoviensia 9 9–28.

 • Slater S. & Narver J. (1994). Does competitive environment moderate the market orientation-performance relationship? Journal of Marketing 58 46–55.

 • Stanimir A. (2005). Analiza korespondencji jako narzędzie do badania zjawisk ekonomicznych. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

 • Tobiasz-Adamczyk B. Brzyski P. & Florek M. (2011). Wykorzystanie analizy korespondencji do określenia relacji między budżetem czasu osób starszych a subiektywną oceną stanu zdrowia. Gerontologia Polska 19(3–4) 199–211.

 • Walesiak M. & Gatnar E. (Eds.). (2009). Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R. Warszawa: PWN.

 • Williams I. (2011). Organizational readiness for innovation in health care: some lessons from the recent literature. Health Service Management Research 24 213–218.

Search
Journal information
Impact Factor


Cite Score 2018: 0.29

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.138
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.358

Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 190 78 5
PDF Downloads 115 51 1