The Use of Correspondence Analysis in Assessing the Antecedents of Innovativeness in Public Hospitals

Open access

Abstract

The aim of the study presented in this article is to show correspondence analysis as a method useful in the diagnosis of coexistence of category variables in antecedents of innovativeness, with the positions of the respondents representing various medical professions in hospitals. Primary data obtained in the course of empirical research, carried out using a questionnaire study on a sample of 459 respondents representing 8 public hospitals in Poland, is used to this aim. To follow up on the achievements of the analysis, literature on the issue of innovativeness and its antecedents was also used. The results of the correspondence analysis allows one to confirm the thesis of the different opinions of doctors, nurses/midwives and managers regarding the level of significance of antecedents of innovativeness, where for doctors and managers in this context the most important is financial optimization, and for nurses the improvement of the quality of medical services. The results may provide an important clue to the chief executives of hospitals in the context of further changes and innovativeness necessary to achieve the desired efficiency of these organizations.

Balicki, A. (2009). Statystyczna analiza wielowymiarowa i jej zastosowania społeczno-ekonomiczne. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Berthon, P., Hulbert, J. M., & Pitt, L. F. (1999). To Serve or Create? Strategic Orientations toward Customers and Innovativeness. California Management Review, 42, 37–58.

Blake, B. F., Neuendorf, K. A., & Valdiserri, C. M. (2003). Innovativeness and variety of internet shopping. Internet Research: Electronic Networking Applications and Policy, 13, 156–169.

Djellal, F., & Gallouj, F. (2007). Innovation in hospitals: a survey of literature. The European Journal of Health Economics, 8, 181–193.

Frączkiewicz-Wronka, A. (Ed.). (2009). Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce ochrony zdrowia. Kraków: Wolters Kluwer Polska.

Gatnar, E., & Walesiak, M. (Eds.). (2011). Analiza danych jakościowych i symbolicznych z wykorzystaniem program R. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Goldsmith, R. E., & Hofacker, C. F. (1991). Measuring consumer innovativeness. Journal of Academy of Marketing Science, 19, 209–221.

Greenacre, M. J. (1984). Theory and Applications of Correspondence. London: Academic Press.

Greenacre, M. J. (1993). Correspondence Analysis in practice. London: Bulletin of Sociological Methodology Academic Press.

Greenacre, M. J. (2009). Power transformations in correspondence analysis. Computational Statistics and Data Analysis, 53(8), 3107–3116.

Hill, M. O. (1974). Correspondence Analysis: A Neglected Multivariate Method. Journal of the Royal Statistical Society. Series C (Applied Statistics), 23(3), 340–354.

Hoffman, D. L., & Franke G. R. (1986). Correspondence Analysis: Graphical Representation of Categorical Data in Marketing Research. Journal of Marketing Research, 13, 213–227.

Hurley, R. F., & Hult, G. T. M. (1998). Innovativeness, Market Orientation, and Organizational Learning: An Integration and Empirical Examination. Journal of Marketing, 62, 42–54.

Hurt, H. Y., Joseph, K., & Cook, C. D. (1977). Scales for the measurement of innovativeness. Human Communication Research, 4, 58–65.

Jończyk, J. A. (2013). Istota innowacji w publicznych szpitalach. Studia Ekonomiczne. Zarządzanie publiczne: koncepcje, metody, techniki, 169, 42–51.

Jończyk, J. A. (2015). The Impact of Human Resource Management on the Innovativeness of Public Hospitals in Poland. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 213, 1000–1007.

Legge, K. (1994). Managing culture: fact or fiction? In K. Sisson (Ed.), Personnel Management: A Comprehensive Guide to Theory and Practice in Britain (pp. 397–433). San Francisco, CA: Blackwell.

Lumpkin, G. T., & Dess, G. (1996). Clarifying the entrepreneurial orientation construct and linking it to performance. Academy of Management Review, 21(1), 135–172.

Machowska-Szewczyk, M., & Sompolska-Rzechuła, A. (2010). Analiza korespondencji w badaniu osób dokonujących zakupów przez Internet. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroławiu. Ekonometria, 141(29), 9–20.

Migała-Warchoł, A., & Cichocka, I. (2008). Wykorzystanie analizy korespondencji do opisu jakości życia mieszkańców województwa podkarpackiego. In Materiały Krajowej Konferencji Naukowej. Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych, Kielce: Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego.

Milewska, A. J., Jankowska, D., Górska, U., Milewski, R., & Wołczyński, S. (2012). Graphical representation of the relationships between qualitative variables concerning the process of hospitalization in the gynecological ward using correspondence analysis. Studies in Logic, Grammar and Rhetoric. Logical, Statistical and Computer Methods in Medicine, 29(42), 7–25.

Nenadić, O., & Greenacre, M. J. (2007). Correspondence Analysis in R, with two- and three-dimensional Graphics: The ca Package. Journal of Statistical Software, 20(3), 1–13.

Olszewska, A. M., & Gryko-Nikitin, A. (2014). Pomiar postrzegania jakości kształcenia uczelni wyższej na danych porządkowych z wykorzystaniem środowiska R. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroławiu. Taksonomia, 328, 273–281.

Olszewska, A. M. (2015). Zastosowanie analizy korespondencji do badania związku pomiędzy zarządzaniem jakością a innowacyjnością przedsiębiorstw. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroławiu. Taksonomia, 385, 187–194.

Panek, T. (2009). Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Pocztowski, A. (2013). Adding Value from Human Resource Development in International Assignment. Argumenta Oeconomica Cracoviensia, 9, 9–28.

Slater, S., & Narver, J. (1994). Does competitive environment moderate the market orientation-performance relationship? Journal of Marketing, 58, 46–55.

Stanimir, A. (2005). Analiza korespondencji jako narzędzie do badania zjawisk ekonomicznych. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

Tobiasz-Adamczyk, B., Brzyski, P., & Florek, M. (2011). Wykorzystanie analizy korespondencji do określenia relacji między budżetem czasu osób starszych a subiektywną oceną stanu zdrowia. Gerontologia Polska, 19(3–4), 199–211.

Walesiak, M., & Gatnar, E. (Eds.). (2009). Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R. Warszawa: PWN.

Williams, I. (2011). Organizational readiness for innovation in health care: some lessons from the recent literature. Health Service Management Research, 24, 213–218.

Studies in Logic, Grammar and Rhetoric

The Journal of University of Bialystok

Journal Information


Cite Score 2018: 0.29

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.138
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.358

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 178 96 10
PDF Downloads 108 68 7