Problems of Translation of Provisions of International Treaties Illustrated by The Example of Article 6 of the European Convention for Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms

Open access

Abstract

The subject of these reflections is the analysis of issues concerning language translation of the treaty and connotations connected therewith of the meaning of legal regulations. As an example here one can cite Article 6 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of 1950, prepared in the two official languages of the Council of Europe, i.e. English and French. The problems of interpretation of Article 6, which regulates the right to a fair trial, resulted from the official translation of the term “prawo do sprawiedliwego procesu sądowego” (the right to a just trial). This triggered a quite widespread discussion in the Polish doctrine as to whether the English term “fair” should be translated as “sprawiedliwy”. Moreover, on the basis of a translation so constructed other proposals of the concept in Article 6 appeared in the literature on the subject, such as “uczciwy” (honest), “słuszny” (right) or “praworządny” (lawful) trial. The article presents the argumentation of Polish lawyers on adopting the aforementioned terms, demonstrating how the language used in translation of the treaty may affect the accurate understanding of legal terminology.

Act of 14 April 2000 on International Agreements, Dz. U. no. 39, item 443 as amended.

Barącz, M. 1991. ‘Pojęcie i cechy „uczciwego procesu karnego’. Państwo i Prawo, 12: 74-75.

Cieślak, M. 1984. Polska procedura karna. Podstawowe założenia teoretyczne. Warszawa: PWN.

Council of Europe. 1998. ‘Article 6 of the European Convention on Human Right. The right to fair trial’. Human Rights, 3: Strasbourg: Council of Europe.

Czapliński, W. and A. Wyrozumska, 1999. Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe. Warszawa: C.H. Beck.

Daszkiewicz, W. 1994. Proces karny. Część ogolna. Warszawa - Poznań: Ars Boni et Aequi.

Directorate of Human Rights. 1998. Key extracts from a selection of judgements of the European Court of Human Rights and decision and reports of the European Commission of Human Rights. Strasbourg: Council of Europe.

Ehrlich, L. 1957. Interpretacja traktatow. Wyd. 1. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze PWN.

Frankowska, M. 1997. Prawo traktatow. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głownej Handlowej.

Gronowska, B. 1996. ‘Prawo do korzystania z pomocy obrońcy w postępowaniu apelacyjnym - sprawa Maxwella przeciwko Wielkiej Brytanii (Decision of 28 October 1993)’. Toruński Rocznik Praw Człowieka i Pokoju, 3: 141.

Hofmański, P. 1993. Prawa człowieka przed Trybunałem w Strasbourgu. Białystok: Wyd. Temida 2.

Hofmański, P. 1995. Konwencja europejska a prawo karne. Toruń: Wyd. TNOiK.

Hofmański, P. 1997. Komentarz do wybranych przepisow Europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, in Hofmański (ed.) Standardy prawne Rady Europy. Teksty i komentarze, t. III, Prawo karne, 92-93. Warszawa: C.H. Beck.

Hofmański, P. 1998. Świadek anonimowy w procesie karnym. Krakow: Wyd. Zakamycze.

Hołda, J., Hołda, Z., Rybczyńska, J.A. and Ostrowska, D. 2004. Prawa człowieka. Zarys wykładu. Krakow: Wyd. Zakamycze.

Jasudowicz, T. 1998. Orzecznictwo strasburskie. Zbior orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 1990-1997, t. I. Toruń: Dom Organizatora.

Judgment of the Constitutional Tribunal, 7 January 1992, K8/91, OTK 1992.

Kmieciak, Z. 1996. ‘Prawo do sprawiedliwego procesu sądowego a standardy sądowej kontroli administracji określone przez ustawę o Naczelnym Sądzie Administracyjnym’. Samorząd Terytorialny, 7:8, 3.

Krzyżanowska-Mierzejewska, M. 2003. ‘Europejska Konwencja Praw Człowieka: Refleksja nad recepcją Konwencji w Polsce po dziesięciu latach od ratyfikacji’. Biuletyn Rady Europy, 3: 38-39.

Kubicki, L. 1971. ‘Prawo karne europejskie (narodziny pojęcia)’. Państwo i Prawo, 12: 927.

Littré, E. 1966. Dictionnaire de la langue francaise, V◦ Equite. Gallimard - Hachette.

Michalska, A. 1982. Prawa człowieka w systemie norm międzynarodowych. Warszawa- Poznań: PWN.

Mik, C. (1992). ‘Metodologia interpretacji traktatow z dziedziny ochrony praw człowieka’. Toruński Rocznik Praw Człowieka i Pokoju, 1: 11.

Mik, C. 1994. Koncepcja normatywna prawa europejskiego praw człowieka. Toruń: Wyd. UMK.

Mik, C. 1996. ‘Prawo do procesu w sprawach cywilnych w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka lat 90’. Toruński Rocznik Praw Człowieka i Pokoju, 3: 63.

Nowak, C. 1999. ‘Zasada rowności broni w europejskim i polskim postępowaniu karnym’. Państwo i Prawo, 3: 38.

Nowicki, M.A. 1992. Wokoł Konwencji Europejskiej. Warszawa: Chotomow: Verba.

Nowicki, M.A. 1999a. Europejska Konwencja Praw Człowieka: wybor orzecznictwa. Warszawa: C.H. Beck.

Nowicki, M.A. 1999b. ‘Z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka’. Palestra, 9-11: 107.

Płachta, M., A. and A. Wyrozumska. 2003. ‘Interpretacja, obowiązywanie i skuteczność umow międzynarodowych w prawie polskim. Uwagi na tle uchwały Sądu Najwyższego z 19 lutego 2003 I KZP 47/02’. Państwo i Prawo, 6: 54.

Pradel, J. 1996. ‘Rzetelny proces w europejskim prawie karnym’. Państwo i Prawo, Redelbach, A. 1997. ‘Zasada rzetelności postępowania w rozstrzygnięciach organow strasburskich’. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2: 13.

Redelbach, A. 2001. Natura praw człowieka, strasburskie standardy ich ochrony. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa “Dom Organizatora”.

Regulation of the Council of Ministers of 28 July 2000 on execution of certain provisions of the Act on International Agreements, Dz. U. no. 79, item 891.

Szafarz, R. 1997) ‘Kultura prawna prawa europejskiego na tle traktatow Rady Europy’. Studia Prawnicze, 1: 8.

Waltoś, S. 1996. Proces karny. Zarys sytemu, Wyd. 3. Warszawa: Wydawnictwa Prawnicze PWN.

Watts, A. 1996. Oppenheim’s International Law. 1. London-New York: Longman.

Wędrychowska, E.L. andWędrychowski, M.P. 1997. ‘Pojęcie „niezawisłość sędziowska” w polskim procesie karnym jako element zasady uczciwego procesu’. Studia Iuridica, 33: 247.

Wędrychowski, M.P. 1991. ‘Prawo do „uczciwej rozprawy” w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka’. Przegląd Sądowy, 2: 62.

Wiliński, P. 2003. Świadek incognito w polskim procesie karnym. Krakow: Wyd. Zakamycze.

Wróbel, A. 1991. ‘Zarys koncepcji państwa prawnego w praktyce Rzecznika Praw Obywatelskich’. Biuletyn RPO. Materiały, 40.

Zieliński, A. 1992. ‘Postępowanie przed NSA w świetle „prawa do sprawiedliwego procesu sądowego” ’. Państwo i Prawo, 7: 15.

Studies in Logic, Grammar and Rhetoric

The Journal of University of Bialystok

Journal Information


Cite Score 2018: 0.29

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.138
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.358

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 286 235 24
PDF Downloads 146 134 13