Acquisition and Loss of the Public Law Status of Entrepreneur – Interpretation Problems of Public Commercial Law in Poland

Open access

Abstract

The obligation of the legalization of entrepreneurial activity from Article 14 of The Act of July 2, 2004 on the freedom of entrepreneurial activity caused deliberations regarding constitutive or declarative character of the legalization entry and as a result, created a problem with indication of the moment when the public law status of an entrepreneur is acquired (or respectively - lost). The answer to the question whether Central Register and Information of Entrepreneurial Activity or the register of entrepreneurs of the National Court Register have also the creation function incites many controversies and is subject to discussions, in the process of which two main standpoints were formed. It is also important to note that the resolution of the discussed issue not only holds scientific value, but above all, it has significant importance in practice. Therefore, it is necessary and even essential. Furthermore, it is typical for this issue that concerns related thereto and arguments raised during the discussion have their basis in the legislation in force and in fact, encapsulate the favoured path of its interpretation.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Bieniek-Koronkiewicz E. Sieńczyło-Chlabicz J. (2002). Skutki wpisu do Kra- jowego Rejestru Sądowego Glosa 8 15-24.

 • Czepita S. Kuniewicz Z. (2007). Wybrane problemy definiowania określenia “przedsiębiorca w prawie polskim. In Sławik K. (Ed.) Działalność gospo-darcza - kluczowe problemy (p. 62). Warszawa: Difin.

 • Gronkiewicz-Waltz H. Jaroszyński K. (2009). Przedsiębiorca. In C. Banasiń- ski et al. (Eds.). Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne (p. 216). Warszawa: LexisNexis.

 • Katner W. J. (2003). Prawo działalności gospodarczej. Komentarz. Orzecznictwo. Piśmiennictwo. Warszawa: LexisNexis 60-61.

 • Kosikowski C. (2001). Przedsiębiorca. In J. Jacyszyn C. Kosikowski (Eds.). Pod-stawy prawa gospodarczego. Warszawa: LexisNexis 63-65.

 • Kosikowski C. (2010). Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej. Warszawa: LexisNexis 117-203 230 231.

 • Kosikowski C. (2011). Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz. Warszawa: LexisNexis 63.

 • Kozioł K. (2009). Rejestracja osob fizycznych prowadzących działalność gospo- darczą - ewidencja działalności gospodarczej czy Krajowy Rejestr Sądowy? Samorząd Terytorialny 9 35-49.

 • Morawski L. (2010). Zasady wykładni prawa. Toruń: TNOiK “Dom Organizatora” 70-71.

 • Niezgodka-Medkova M. (1990). W kwestii charakteru wpisu do ewidencji działal- ności gospodarczej Państwo i Prawo 1 112-116.

 • Oliwniak S.(2007). Stosowanie prawa. In A. Jamroz (ed.). Wstęp do prawoznaw-stwa. Białystok: Temida 2 126.

 • Pater J. (1989). Postępowanie ewidencyjne w ustawie o działalności gospodarczej Państwo i Prawo 7 86-88.

 • Pawełczyk M. (2005). Przedsiębiorca w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Radca Prawny 6 38-39 40.

 • PawełczykM. (2007). Komentarz do art. 4 u.s.d.g. In A. Powałowski (Ed.) Ustawao swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz (pp. 39-40) Warszawa: WoltersKluwer.

 • Powałowski A. (2006). Wpis do ewidencji działalności gospodarczej. StudiaPrawnicze 1 91-97.

 • Powałowski A. (2007). Komentarz do art. 7b p.d.g. In A. Powałowski (Ed.) Ustawao swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz (p. 126). Warszawa: Wol- tersKluwer.

 • Skubisz R. Trzebiatowski M. (2002). Kościelne osoby prawne jako przedsiębiorcy rejestrowi (na przykładzie osob prawnych kościoła katolickiego). PrzeglądPrawa Handlowego 3 8-21.

 • Sowiński R. (2007). Rejestry i Ewidencje działalności gospodarczej i przedsiębior-ców. Wrocław: Kolonia Limited 225 and next.

 • Stawecki T. (2004). Rejestry przedsiębiorców w Europie. Warszawa: Oficyna Wydawnicza 31 and next.

 • Szanciło T. (2005). Przedsiębiorca w prawie polskim. Przegląd Prawa Handlowego 3 6.

 • Szydło M. (2004). Ewidencja działalności gospodarczej jako administracyjny re- jestr przedsiębiorcow. Kwartalnik Prawa Publicznego 1 167-168.

 • Szydło M. (2005). Swoboda działalności gospodarczej. Warszawa: C.H. Beck 101-104.

 • Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 stycznia 2003 III PZP 20/02 OSNP 2004 nr 1 poz. 4 Lex 57087.

 • Uchwała siedmiu sędziow Sądu Najwyższego z dnia 21 maja 2004 I KZP 42/03 OSP 2005 nr 1 poz. 7 Lex 106641.

 • Ustawa z 20 sierpnia 1997 - o Krajowym Rejestrze Sądowym. (Dz. U. z 1997 Nr 121 poz. 769 ze zm.).

 • Ustawa z 2 lipca z 2004 o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 Nr 220 poz. 1447 j.t.).

 • Walaszek-Pyzioł A. (1994). Swoboda działalności gospodarczej. Studium prawne. Krakow: Księgarnia Akademicka 36-48.

 • Walaszek-Pyzioł A. (1999). Status prawny przedsiębiorcy w świetle projektu ustawy - Prawo działalności gospodarczej. Przegląd Ustawodawstwa Gospo-darczego 5 5.

 • Waligorski M. A. (2006). Działalność gospodarcza w ujęciu prawa administra-cyjnego. Poznań: Forum Naukowe - Passat 112.

 • Wronkowska S. Zieliński M. (2004). Komentarz do zasad techniki prawodawczej.

 • Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe 7. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 października 2006 II GSK 140/06 LEX nr 276711.

 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 stycznia 1994 III SA 835/93 LEX nr 43572.

 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 czerwca 2007 II GSK 70/07 LEX nr 338408.

 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 października 1998 II SA 645/98 LEX nr 43210.

 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 października 2006 II GSK 179/06 LEX nr 276729.

 • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 września 2004 II AKa 344/04 LEX nr 146672.

 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 października 2005 II CK 120/05 LEX nr 167116.

 • Wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 15 stycznia 2009 VII GC 116/08 LEX nr 522334.

 • Wyrok Wojewodzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 listopada 2007 VII SA/Wa 1444/07 LEX nr 496336.

 • Wyrok Wojewodzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 marca 2006 VI SA/Wa 2215/05 LEX nr 257125.

 • Wyrok Wojewodzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 stycznia 2008 VI SA/Wa 1957/07 LEX nr 466055.

 • Wyrok Wojewodzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 stycznia 2009 VII SA/Wa 1374/08 LEX nr 489317.

 • Wyrok Wojewodzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 grudnia 2007 VII SA/Wa 1578/07 LEX nr 496344.

 • Wyrok Wojewodzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 listopada 2006 VI SA/Wa 1852/05 LEX nr 312029.

 • Wyrok Wojewodzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 listopada 2007 VII SA/Wa 1394/07 LEX nr 452355.

 • Zamojski Ł. (2009). Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym. Komentarz. Warsza- wa: LexisNexis 250-251.

 • Zdyb M. (1997). Komentarz do ustawy o działalności gospodarczej. Bydgoszcz: Branta 367-368.

Search
Journal information
Impact Factor


Cite Score 2018: 0.29

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.138
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.358

Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 197 112 2
PDF Downloads 74 47 0